3/2009 

Milí čtenáři,

předkládáme Vám další číslo časopisu podnikatelů ve stavebnictví – Build Info. I zde jsme se zaměřili na hlavní 2 témata: „Výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí“ a „Šikmé střechy“. Požadavky na úroveň zabezpečování rozsáhlého souboru služeb, mezi které patří také zásobování vodou, párou, plynem, ropnými produkty a dalšími medii kapalného, plynného a tuhého charakteru, elektřinou, informacemi a dalšími logistickými objekty, mají v důsledku rozvoje společnosti stále rostoucí tendenci. Pohyb uvedených látek se ve velké míře řeší pomocí inženýrských sítí. Účelně budovaných, rozšiřovaných, udržovaných a sanovaných inženýrských sítí, které jsou nad nebo pod zemským povrchem. V publikovaném „Minimu o logistice pro výstavbu, údržbu a sanaci inženýrských sítí“ (doc. Ing. Jeřábek, CSc.) získáte informace o druzích sítí a souvisejících činnostech, technologiích používaných při zřizování a péči o inženýrské sítě, technologii otevřených rýh a bezvýkopových technologií, logistice pro výstavbu, údržbu a sanaci inženýrských sítí. V části, věnované „Šikmým střechám“ (Ing. Hanzalová Ph.D.), která bezprostředně navazuje na část „Ploché střechy“, publikované v časopisu BuildInfo č. 1-2, naleznete články, zabývající se mimo jiné „Rekonstrukcí a zateplením šikmých střech bez zásahu do podkroví“, „Chemickou ochranou dřeva“, „Detaily projektu a montáže střešních oken z pohledu potřeb zákazníka“, „Detaily šikmých střech“ atd. Věřím, že i v rubrice, týkající se různých, byť krátkých informací, zde uváděných, naleznete „něco“ zajímavého a přínosného pro Vaši práci.

S přáním příjemného prožití letních dnů redakční tým Build Info

 

Dear Readers,

We provide you with the present issue of the journal for entrepreneurs in the building industry – Build Info. We have focused on two main topics “Construction and rehabilitation of supply mains“, and “Sloping roofs”. The requirements of rendering an extensive package of standard level services, such as supplies of water, steam, gas, oil products, and other liquid, gas, and solid media, electric power, information, and other subjects of logistics, have a continually growing tendency as a result of the society development. The motion of the indicated substances is solved, in most cases, through the supply mains; the purposefully built, extended, maintained, and reconstructed supply mains, which are located over or under the ground. In the published article about a “Minimum logistics for construction, maintenance, and reconstruction of supply mains“ (Jeřábek) you will find information about types of the supply mains and related activities, technologies applied at the supply mains erection and maintenance – opened groove technology, non-excavation technologies in the logistics of the construction, maintenance, and reconstruction of supply mains. In the part devoted to “Sloping roofs” (Hanzalová), which immediately follows the part “Flat roofs”, published in the BuildInfo journal No. 1-2, you will find articles dealing with, above other, “Reconstruction and insulation of sloping roofs without intervention in the loft”, “Chemical protection of wood”, “Details of project and installation of roof windows in aspect of the client´ s needs”, “Details of sloping roofs”, etc. I believe that you will find just “something” interesting also in the item with various, though short information presented, which can be a contribution to your work.

With a wish of beautiful summer days Build Info Editorial Team