8-9/2009 

Vážení čtenáři,

otevíráte poslední – vánoční číslo časopisu Build Info v tomto roce. Dovolte, abychom Vás i zde upozornili na velmi zajímavý článek Ing. J. Soboly, ředitele TZÚS Praha s.p., v němž se zabývá spotřebou energií ve stavebnictví a ochranou životního prostředí. V naší pravidelné rubrice Praha třetího tisíciletí naleznete, v současné době velmi diskutované téma „Závažné vady a nedostatky probíhající opravy Karlova mostu“ od prof. Ing. J. Witzanyho, DrSc., Dr.h.c. „Funkcí a prvky distribučních systémů stavebních materiálů“ se podrobně zabývá ve svém příspěvku doc. Ing. K. Jeřábek, CSc. Článek, věnovaný problematice distribuce stavebních materiálů z hlediska procesů dopravy, manipulace a skladování je zaměřen na nasazení vhodných technických prostředků pro dosažení minimálních nákladů při manipulaci s materiálem v logistických řetězcích mezi výrobci, prodejci a odběrateli stavebních materiálů. Vaší pozornosti doporučujeme i další informace nejen ze stavebnictví.

Dovolte nám, abychom jménem celého redakčního týmu, popřáli Vám všem, našim čtenářům, externím kolegům, široké škále autorů, ale i studentům – šťastné vykročení do nelehkého nového roku 2010, v plné síle, zdraví a pohodě.

Redakční tým Build Info

 

Dear Readers,

You are opening the last – Christmas – issue of the Build Info journal in this year. Allow us to draw your attention to a very interesting article by Mr Sobol M.Sc., director of TZÚS Praha s.p., in which he deals with energy consumption in the building industry and with the environment protection. In our regular section “Prague of the third millennium” you can find a frequently discussed topic “Relevant defects and faults in the current repair of Charles bridge” by Professor Witzany. “Function and elements of building material distribution systems” are treated in detail by Mr Jeřábek, M. Sc. The article devoted to the problems of the building material distribution in aspect of transport, handling, and storage is focused on the use of technical means and devices to achieve minimum costs at the material handling in logistic chains among producers, dealers, and purchasers of the building materials. We recommend the other information to your attention as well, as it is concerned not only with the building industry.

Allow us to wish you all – our readers, external colleagues, wide range of authors, and also students – on behalf of the editorial team – a happy stepping out in the uneasy new year 2010 with full strength, health, and good mood.

Build Info Editorial Team