7-8/2010

Vážení čtenáři,

rok s rokem se sešel a tak nám dovolte, abychom Vám předložili naše poslední letošní číslo časopisu Build Info, časopisu podnikatelů ve stavebnictví. Toto číslo je zaměřené zejména na „Bydlení 3. millenia, šetrnou architekturu“. V několika příspěvcích renomovaných autorů Vás chceme informovat jak o založení České rady pro šetrné budovy, která již nyní řeší problematiku historických budov i rekonstrukce panelových domů, tak o vlastním vývoji šetrné architektury u nás a ve světě. S uvedenou problematikou souvisí mimo jiné i informace o zajímavém zkušebním zařízení Blower Door Minneapolis Multifan, jehož pomocí lze stanovit vzduchotěsnost budov a jejich částí. Dále informujeme o možnostech spolupráce s Technickým a zkušebním ústavem stavebním v rámci stanovení energetické náročnosti, či přírodní radioaktivity a radonu. Vaší pozornosti doporučujeme přehlednou informaci o bytové výstavbě v ČR v letech 1997 – 2009. Ani v tomto čísle jsme se neopomněli věnovat logistice jako nástroji proti recesi ve stavebnictví a údržbě strojů ve stavebnictví, která dle našeho názoru v současné ekonomické situaci má své oprávněné místo v činnosti nejen stavebních firem. V reakci na Vaše dotazy jsme se věnovali bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a informaci o stavbách, které dle stavebního zákona Vážení čtenáři, rok s rokem se sešel a tak nám dovolte, abychom Vám předložili naše poslední letošní číslo časopisu Build Info, časopisu podnikatelů ve stavebnictví. Toto číslo je zaměřené zejména na „Bydlení 3. millenia, šetrnou architekturu“. V několika příspěvcích renomovaných autorů Vás chceme informovat jak o založení České rady pro šetrné budovy, která již nyní řeší problematiku historických budov i rekonstrukce panelových domů, tak o vlastním vývoji šetrné architektury u nás a ve světě. S uvedenou problematikou souvisí mimo jiné i informace o zajímavém zkušebním zařízení Blower Door Minneapolis Multifan, jehož pomocí lze stanovit vzduchotěsnost budov a jejich částí. Dále informujeme o možnostech spolupráce s Technickým a zkušebním ústavem stavebním v rámci stanovení energetické náročnosti, či přírodní radioaktivity a radonu. Vaší pozornosti doporučujeme přehlednou informaci o bytové výstavbě v ČR v letech 1997 – 2009. Ani v tomto čísle jsme se neopomněli věnovat logistice jako nástroji proti recesi ve stavebnictví a údržbě strojů ve stavebnictví, která dle našeho názoru v současné ekonomické situaci má své oprávněné místo v činnosti nejen stavebních firem. V reakci na Vaše dotazy jsme se věnovali bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a informaci o stavbách, které dle stavebního zákona nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. Věříme, že i Vy si zde naleznete nejednu zajímavou informaci. Jménem celého redakčního kolektivu si dovolujeme popřát Vám sílu, zdraví, pohodu a správné vykročení do Nového roku 2011.

redakční tým časopisu Build Info  

 

 Dear Readers,

As a new year is replacing the old one allow us please to provide you with our last issue of this year Build Info, the magazine of construction entrepreneurs. This issue focuses especially on “Living in 3rd millennium and sustainable architecture”. In several articles of reputable authors we want to inform you about establishing of the Czech Council for Sustainable Buildings which is already dealing with problems of historical buildings and panel house reconstructions as well as about the actual development of sustainable architecture in our country and abroad. The interesting testing device called the Blower Door Minneapolis Multifan relates to the above questions, too, as it determines air-tightness of buildings and their parts. Furthermore we inform about possible collaboration with the Technical and Test Institute for Construction in connection with defining the energy demand or natural radioactivity and radon. We would like to point your attention to the overview of apartment constructions in the Czech Republic in 1997 – 2009. Neither in this issue have we forgotten to focus on logistics as a tool against recession in building industry and in construction machines maintenance which in today's economic situation – as we regard – has its substantial position in activities of not only construction companies. In reaction to your requests we attended to occupational health and safety on construction sites and to information about constructions that do not require a building permit or notification according to the building law. We believe that you will find more than one interesting piece of information in our magazine.

On behalf of the whole editorial team we beg to wish you strength, health, peace and the right stepping out into the new year 2011.

Build Info Editorial Team