1-2/2011

Vážení čtenáři, / Dear readers,

právě otevíráte naše první číslo časopisu Build Info, časopisu podnikatelů ve stavebnictví. Začátek roku je vždy plný očekávání a přání, jaký ten nový rok bude,  zda se splní přání, touhy ... Dle všech prognóz by letošní rok měl být pro české  stavebnictví poměrně „tvrdým oříškem“. Dovolte, abychom Vám předložili něco  málo námětů, úvah či konstruktivních návrhů na různá, byť i třeba drobná řešení.  Vaší pozornosti doporučujeme přehledný článek Ing. Fr. Glazara (ÚRS Praha, a.s.), týkající se ekonomiky evropského stavebnictví. V rozhovoru s Ing. M. Borovkou  (Eurovia CS, a.s.) jsme požádali o sdělení zkušeností při prosazování PPP projektů u nás. Dalším, velmi diskutovaným tématem – veřejnými zakázkami – se zabývá  příspěvek Ing. S. Palupčíka (TZÚS, Praha, s.p.). Problematice vícepodlažních budov  ze dřeva se ve svém článku věnuje doc. Ing. P. Kuklík, CSc. (ČVUT Praha). Zajímavé informace z Rigipsu či doporučení, jak vybrat kvalitní solární modul jsou doplněny  pozvánkami na připravované veletrhy jako jsou Dřevostavby, Amper, FOR WASTE či informacemi o pořádaných kursech a seminářích.

 

You are just opening the first issue of Build Info, our magazine for construction entrepreneurs. When a year is starting we are always full of expectations and wishes – What is the new year going to be like? Will our desires and ambitions become true? … As for all prognoses, this year should be a rather hard one for Czech construction industry. Let us present you several subjects, considerations or constructive suggestions on various – though maybe minor – solutions. To your  attention we recommend the overview article of Ing. Fr. Glazar (ÚRS Praha, a.s.)  concerning the economy of European construction industry. In the interview with  Ing. M. Borovka (Eurovia CS, a.s.) we deal in a nutshell with the difficulties that  PPP projects implementation faces in our country. Another highly discussed subject – public contracts – is the core of Ing. S. Palupčík's contribution (TZÚS, Praha, s.p.). Doc. Ing P. Kuklík, CSc. (ČVUT Praha) in his article focuses on the problems of  multi-storey wooden buildings. Interesting information from Rigips and recommen- dations for the right choice of photovoltaic modules are accompanied by invitations  to upcoming fairs like Wooden Buildings, Amper or FOR WASTE or by information  on arranged trainings and workshops.

 

Věříme, že i v tomto čísle naleznete pro Vás zajímavé informace. / We believe that in this issue you will again find interesting information for your business.

S přáním příjemného prožití zbytku zimního období, / Best wishes for rest of the winter period,

redakční tým časopisu Build Info / Editorial team of Build Info

 

Výběr článků

 
Na aktuální téma jsme hovořili s ředitelem Ústavu racionalizace ve stavebnictví panem Ing. Františkem Glazarem

Pane řediteli, v loňském prvním čísle jsme spolu měli rozhovor o hospodářské krizi a jejím dopadu do stavebnictví. Jak dopadl z Vašeho pohledu rok 2010 ve stavebnictví?

Podle očekávání pokračoval v prvním pololetí 2010 výrazný pokles který, i když se v II. pololetí zmírnil, přesto činí celoročních 8 %. To je zhruba číslo, které jsme predikovali v materiálu „Strategie svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR pro krizové období 2009 – 2012“, na jehož vzniku jsme se Svazem podnikatelů ve stavebnictví a řadou dalších odborníků podíleli. Materiál byl letos ve spolupráci SPS, ÚRS a DELOITTE aktualizován a předán stavební veřejnosti. Bohužel, počítá s dalším poklesem i v roce 2011, kdy se plně projeví jak škrty státu do dopravní infrastruktury, tak i pokračující utlumení bytové výstavby

 

PPP projekty ve stavebnictví

Public Private Partnership je pojem, používaný pro spolupráci subjektů veřejného a soukromého sektoru. V ČR cestu PPP projektů lze označit za trnitou, vzhledem k platnému právnímu stavu. O sdělení zkušeností, získaných při zajištění PPP projektu, jsme požádali předsedu představenstva a generálního ředitele společnosti EUROVIA CS, a.s., pana Ing. Martina Borovku.

Společnost EUROVIA CS, a.s. je společnost s dlouholetou tradicí a zkušenostmi při výstavbě silnic a dálnic. Jak byste hodnotil možnosti a podmínky pro vznik PPP projektu u nás? (postavení PPP v českém právním řádu)

Spolupráce soukromého a veřejného sektoru nemůže fungovat bez patřičného legislativního rámce. Právní rámec ale pro PPP bohužel doposud není v ČR připraven. To je důvod, proč nelze s tímto typem projektů v dohledné době počítat, přestože stavební společnosti jsou na tento způsob připravené. EUROVIA CS prostřednictvím své dceřiné společnosti Granvia Construction aktuálně realizuje formou PPP v sousedním Slovensku výstavbu 52 km silnice R1.

 

Vícepodlažní budovy ze dřeva

Budova ze dřeva je charakteristická tím, že její konstrukce je převážně ze dřeva a materiálů na bázi dřeva. Budovy tohoto provedení se nejvíce uplatňují v nízkopodlažní zástavbě obvykle do čtyř nadzemních podlaží. Konstrukční systémy budov ze dřeva je možné rozdělit na srubové, skeletové a masivní deskové. Dřevěné konstrukce obytných budov se do první poloviny 19. stol. prováděly ve dvou základních variantách – s roubenými a s hrázděnými stěnami. Obě tyto varianty se vyznačovaly náročnými tesařskými spoji. Od první poloviny 19. stol. Se začalo ve větší míře používat deskové řezivo a ke spojování prvků strojově vyráběné hřebíky. Tyto technologie umožnily, že se vedle srubových systémů a těžkých skeletů v podobě hrázděných konstrukcí začal využívat lehký skelet prováděný z prken a fošen. Tento systém se postupně vyvinul z hlediska technologie provádění do tří forem - staveništní, panelové a buňkové.

 

Jak vybrat kvalitní solární modul

Ačkoli nám mohou instalace fotovoltaických modulů připadat podobné jako vejce vejci, není tomu tak. Jednotlivé komponenty celého systému fotovoltaické elektrárny musí odolávat různým lokálním vnějším vlivům, které se navíc v našich klimatických podmínkách během roku průběžně mění. Okolní prostředí samozřejmě ovlivňuje jak vlastní výkon elektrárny, tak také její životnost a bezporuchovost, což se odráží na výnosech a nákladech na údržbu a servis. Pojďme se podívat na nejdůležitější parametry a vlastnosti, které by investor a uživatel elektrárny měl vyžadovat při výběru modulů, jednoho ze základních stavebních kamenů fotovoltaické elektrárny.

 

Difúzně uzavřené i otevřené konstrukce se sádrovláknitými deskami Rigidur

Nosné i nenosné konstrukce pro výstavbu dřevostaveb často používají sádrovláknité desky Rigidur. Sádrovláknité desky Rigidur jsou nosné konstrukční desky, vyrobené ze sádry, papírových vláken a dalších přísad, lisované pod vysokým tlakem. Mají vynikající mechanické, akustické a protipožární vlastnosti. Desky jsou určeny pro univerzální použití jako stavební, protipožární i impregnované. Pro difuzně otevřené konstrukce jsou určeny desky Rigidur Hsd s nižší paropropustností.