3-4/2011

Vážení čtenáři,

dovolujeme si Vám předložit další číslo časopisu podnikatelů ve stavebnictví Build Info. Toto číslo, jehož obě nosná temata, „Ekonomika stavebnictví“, a „Automobil, jako prvek pracovního řetězce ve stavebnictví“ jsme zvolili záměrně v tomto jarním období. V dubnu, jako každoročně, se koná Mezinárodní stavební veletrh IBF v Brně, a v červnu letošního roku Autosalon Autotec též v Brně. O zhodnocení současného stavu ekonomické situace ve stavebních podnicích, o předpokládaném vývoji a perspektivě jsme požádali několik odborníků, z nichž např. uvádíme Ing. Zd. Kunce, CSc., Ing. Zd. Burdu, Ing. M. Borovku, Ing. K. Klátila. Jak jsme v minulém čísle uváděli, pokračujeme rubrikou „Logistikou proti recesi v českém stavebnictví.“ Úlohou automobilů v procesním řetězci ve stavebnictví – I. částí se zabývá doc. Ing. K. Jeřábek, CSc. Druhá část bude zveřejněna v č. 5-6/2010. Dovolte, abychom Vás informovali o semináři „Odpady nejen stavební –jejich recyklace, užití a likvidace“, který v rámci doprovodného programu výstav FOR WASTE, FOR INDUSTRY a FOR LOGISTIC pořádala naše redakce ve spolupráci s TZÚS Praha, s. p. a pozvali Vás tímto na další, již 3. ročník seminářů, který proběhne v příštím roce.

S přáním klidného prožití jarních dnů, plných slunce a pohody

redakční tým Build Info

 

 Dear Readers,

We take the liberty of providing you with another issue of journal of entrepreneurs in building industry – Build Info. This issue, the main themes of which are “Building industryeconomy”and “A car as an element in work chain in building industry ”was deliberately chosen in the spring time. In April, as every year, the IBF International building trade fair is held in Brno, and in June this year also the Autotec car show in Brn as well. We have asked several experts for assessment of the contemporary state of economic situation of building companies, anticipated development, and future outlook – among them Mr Zdeněk Kunc, Mr Zdeněk Burda, Mr Borovka, and Mr Klátil. As stated in our last issue, we continue the item “Through logistics against recession in Czech building industry”. The task of automobiles in the process chain in the building industry, first part, is described by Mr Jeřábek. The second part will be published in issue 5-6/2010. Let us inform you about a seminar “Waste not only in construction – its recycling, utilization, and disposal”, which, as a part of accompanying programs of the exhibitions FOR WASTE, FOR INDUSTRY, and FOR LOGISTICS was organized by our editorial team in cooperation  with TZÚS Praha,s.p.; we hereby invite you to visit next – already third – year of  seminars, which will take place next year.

With best wishes of peaceful spring days full of sunshine and comfort,

Your Build Info Editorial Team

 

Výběr článků

 
Nová legislativa pro stavebnictví 

Nařízení pro stavební výrobky (CPR)

Po mnoha létech platnosti evropské směrnice pro stavební výrobky 89/106/EHS (Construction Products Directive – CPD) a několikaletém obtížném projednávání na mnoha úrovních bylo dne, 28. února 2011, schváleno a 9. března 2011 zveřejněno v Úředním věstníku (OJEU) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU RADY (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS – krátce Nařízení 2011/305/EU „Construction Products Regulation – CPR“. CPR vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, avšak články 3 až 28, 36 až 38, 56 až 63, 65 a 66 a přílohy I, II, III a IV se použijí ode dne 1. července 2013. Stručně řečeno – v platnost vstupují jen články CPR, které se týkají přípravy nového systému tak, aby byl včas připraven a mohl začít fungovat od 1. července 2013.

Je také nutno zdůraznit, že na rozdíl od směrnice, kterou bylo nutno zavést do národní legislativy, je nařízení přímo účinné a členská země musí odstranit všechny konfliktní legislativní požadavky, nesmí nikde citovat text nařízení a musí nastavit pravomoci a odpovědnosti subjektů tak, jak to nařízení členské zemi ukládá.

Jedním z cílů CPR bylo zjednodušení a zpřesnění legislativy pro stavební výrobky. Snad se to v praxi podaří i když CPD má 20 stran a CPR má 130 stran legislativního textu. Tento článek si neklade za cíl detailně popsat a vysvětlit všechny změny, ale jen poskytnout základní informace.

 

Stavebnictví 2010

Česká ekonomika rostle, měřeno přírůstky HDP. Odklon od období recese signalizují tempa růstu podporované zejména růstem průmyslu. Jiná situace je v oblasti stavebních investic, stavebnictví.

Stavebnictví již druhým rokem zaznamenává pokles poptávky po své produkci. Pokračuje trend, kdy stavební firmy ztrácejí zásobu práce v důsledku poklesu zakázek. Pokles poptávky na stavebním trhu zřejmě ještě nedosáhl svého dna. V evropském kontextu těžkosti s vysokým schodkem veřejných financí v Irsku, Španělsku a Portugalsku si vynutily další významná úsporná opatření a škrty v oblasti bytové výstavby a veřejných investic. Teprve v dalších letech se dá očekávat oživení na evropském stavebním trhu. Z provedených analýz vyplývá, že evropské stavebnictví se vypořádá s krizí o cca 2-3 roky později, než celá ekonomika (růst HDP), zřejmě jako poslední z odvětví, při čemž v některých zemích se jen obtížně bude vracet před krizovou úroveň. To bude platit zřejmě i o české ekonomice, kde podíl tvorby fixního kapitálu z HDP patří k nejvyšším v EU.

 

Výrobce pórobetonu Ytong vydal aktualizovanou publikaci Statika

Výrobce pórobetonu Ytong, společnost Xella CZ, vydal v loňském roce odbornou publikaci Statika, která se zabývá návrhem zděných nosných konstrukcí z materiálů Ytong a Silka podle české a evropské normy – Eurokódu 6. V letošním roce vznikla upravená verze brožury, kterou autoři doplnili o nové části, popisující návrh zděných nevyztužených konstrukcí staveb. Text byl zároveň přepracován pro nově upravený rozsah výrobků společnosti Xella CZ, pro svislé zděné nosné konstrukce a výplňové zdivo.

 

Komunální technika v podání Mercedes – Benz Unimog

Mercedes-Benz Unimog se prezentoval v záři předjarního sluníčka v Harrachově. Společnost CROY s.r.o. v sou-vislosti s oslavou 20. letého výročí působení na našem trhu připravila prezentaci různých modelů a nástaveb od společností Kahlbacher, Mulag, Trilety a Schmidt na podvozcích Mercedes- Benz Unimog (U 20, U 400, Atego, Actros...)

 

Bílá střešní fólie pro snižování energetické náročnosti budov

Společnost Fatra, a.s., sleduje kromě fotovoltaiky i trendy ve snižování energetické náročností budov. Zajímavou a nenáročnou cestou je konstrukce tzv. chladných střech, z anglického „cool roofs“. Bílé střechy jsou na vzestupu zejména v USA, kde se již delší dobu zaměřuje pozornost na výzkum vlivu vlastností povrchu střešních povlakových izolací na životní prostředí.

 

Požadavky uživatelů na stavební stroje

Stavební činnost je stará jako lidstvo samo a procházela dlouhým vývojem, na jehož tempu a intenzitě se vedle společenských poměrů významně podílely přírodní vědy a později technika. V minulosti bylo stavění převážně řemeslnou činností. Počínaje 18. století se v něm začala výrazněji uplatňovat technika, která se později začala stávat stále relevantnějším faktorem. Významnými mezníky ve vývoji stavebních strojů se stal rozvoj spalovacích motorů, rozšíření a cenová dostupnost hydraulických komponentů, pneumatických systémů a v poslední době zejména prudký vývoj a praktické aplikace informatiky. V dnešní době jsou stroje pro zemní práce, zakládání staveb, stavbu silnic, užitkové automobily a jejich nástavby a doplňky, jeřáby, stavební výtahy a další zařízení neodmyslitelnou součástí moderních výkonných stavebních technologií a zařadily se do kategorie mechatronických systémů. Jsou ukázkou rozsáhlé aplikace elektronických prvků a systémů, informační a komutační techniky, integrované do mechanismů tuhé, kapalné a plynné fáze v uvedených strojích.

 

Letošní motto společnosti MAN    „Důsledně efektivní“

O rozhovor, v současné nelehké době, jsme požádali jednatele a ředitele společnosti MAN užitková vozidla ČR spol. s r. o. pana Ing. Jochena Modla, MBA.

Jak splnil MAN svůj obchodní plán za rok 2010 na našem trhu, příp. ve srovnání s celoevropským trhem, jaké cíle jsou pro rok 2011?

Hospodářská situace má ještě i dnes stále co dohánět. Ještě máme co dělat, abychom se dostali do situace z let 2005 a 2006. Teď je zde právě otevřený potenciál na smazání ztrát, které jsme utrpěli v roce 2009 a 2010.

My samozřejmě nemůžeme trhu diktovat nebo jej tvořit, protože trh sám udává svojí potřebu. My si můžeme jenom uříznout kousek podílu z toho pomy-slného tržního koláče. Za normální situace jsme měli podíl na trhu kolem osmnácti procent, což bychom chtěli minimálně uchovat, raději ale trochu zvýšit.

V průběhu kritických měsíců a let jsme museli učinit mnohá úsporná opatření a podstatně zefektivnit celou řadu činností. Naštěstí se ekonomická situace v Česku loni v dubnu vylepšila, takže jsme v červnu loňského roku například mohli ukončit zkrácenou pracovní dobu našich zaměstnanců. Od září jsme pak dokázali zvýšit prodeje našich vozidel o více než 10 % nad plán očekávání. Co se týká cílů v roce 2011, jsem mírně optimistický, neboť v české ekonomice je cítit mírné zlepšení. Musíme však vzít v potaz také současnou situaci kolem ropy a z ní rezultující vývoj cen pohonných hmot, především motorové nafty. V této souvislosti je třeba poznamenat, že v současné době nemůžeme příliš předvídat, jak se bude cena ropy vyvíjet do blízké budoucnosti.