3-4/2013  

Vážení čtenáři,


předkládáme Vám další číslo našeho časopisu podnikatelů ve stavebnictví Build Info.
Jak se stalo již tradicí, snažíme se pružně reagovat nejen na dění ve stavebnictví, ale i v oborech, se stavebnictvím souvisejících.
Ve dnech 15. – 21. dubna 2013 proběhne na výstavišti v Mnichově Bauma 2013. Tato výstava stavebního strojírenství, která ve svém oboru je považována za největší co do účasti návštěvníků, tak vystavovatelů na světě, se stala oslavou technického umu i designu a školou poznání pro mladé i starší odborníky. Dovolte nám, abychom i Vás pozvali k účasti prostřednictvím pozvánek a bližších informací o prezentaci vystavovatelů, jako jsou např. Liebherr, Man, Volvo Trucks, Terramet, Iveco.
Vaší pozornosti doporučujeme článek, ve kterém se jeho autor Ing. Jan Tripes z TZÚS Praha s.p. věnuje energetické náročnosti budov, zejména nové povinnosti zpracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB).
Jeden z největších zkušebních a certifikačních orgánů v ČR slaví 60 let svého založení. Pomocí statě věnované této události lze nahlédnout do historie i současnosti mezinárodně uznávaného poskytovatele komplexních služeb v oblasti posuzování shody stavebních i jiných výrobků.

Věříme, že i v tomto vydání si naleznete byť i krátké zajímavosti a informace.
 

Více prosluněných jarních dní Vám přejí pracovníci redakčního týmu

 

Dear readers
 

This is a new copy of Build Info, a magazine for entrepreneurs in construction industry.
As has become a tradition, we try to flexibly cover not only what is going on in civil engineering but also in other building industryrelated areas.
Bauma 2013 will be held at the Munich exhibition on 15 – 21 April 2013. The exhibition of construction engineering considered the biggest global event in this field in terms of the number of visitors and exhibitors has become a celebration of technical skills and engineering design and a source of practical knowledge
both for young and older experts. Let us invite you to attend the exhibition through invitations and more detailed information on the presentation of exhibitors such as Liebherr, Man, Volvo Trucks, Terramet or Iveco.
We would like to draw your attention to the article of Ing. Jan Tripes of the Technical and Test Institute for Construction Prague, state enterprise, discussing the energy performance of buildings, especially the new obli gation of preparing the Energy Performance Certificate (EPC).
One of the most important test and certification bodies in the Czech Republic is celebrating 60 years since its foundation. With the treatise dealing with that event you can get to know the history and presence of the internationally recognised provider of comprehensive services in the assessment of conformity of construction and other products.

We hope you will find some interesting and important pieces of information in this Build Info.
 

Wishing more sunny spring days Your editorial staff

 

výběr anotací z článků
 

Energetická náročnost budov

– NOVÉ POVINNOSTI V OBLASTI ZPRACOVÁVÁNÍ PRŮKAZŮ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV (PENB)

Legislativní změny, jež se v loňském roce udály v oblasti energetické náročnosti budov, rozdělily českou společnost na dva názorové tábory. Zatímco odborníci, zabývající se touto problematikou, z velké většiny nový zákon vítají, majitelé nemovitostí jsou velmi rozhořčeni a nejčastěji převažují názory o nesmyslné diktatuře Evropské Unie nebo snaze o navýšení zisku, plynoucího z nutnosti provádění nových průkazů energetické náročnosti budov (dále jen PENB) pro zainteresované subjekty. Jakkoli lze některé postupy, přicházející z Bruselu, považovat za kontroverzní, nosnou myšlenkou nového zákona č. 318/2012 Sb. o hospodaření s energií je především ochrana spotřebitele při pořizování nemovitosti, což je, alespoň dle mého názoru, cesta správným směrem. V souvislosti s touto problematikou se jako vhodné jeví často uváděné jednoduché přirovnání se spotřebou paliva automobilů či energetickými štítky elektrospotřebičů, kde budoucí uživatele náklady na provoz v drtivé většině zajímají a stávají se také jedním z hlavních kritérií výběru. Naproti tomu při pořízení nemovitosti je totožný přístup paradoxně kritizován, přestože si ji mnoho z nás pořizuje pouze jedenkrát za život a nákllady spojené s koupí a následným provozem jsou násobně vyšší. Je možné, že svůj podíl na této situaci způsobuje také narůstající počet energetických hodnocení pro další, zdaleka ne tolik významné výrobky, jako jsou například pneumatiky, apod.

 

Nebezpečné látky ve stavebních výrobcích

Nebezpečné látky jsou předmětem základního požadavku č. 3 směrnice o stavebních výrobcích a příslušného interpretačního dokumentu Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí (ER3). Zde se říká, že stavby musí být navrženy a postaveny tak, aby neohrožovaly uživatele stavby a životní prostředí v důsledku těchto jevů:

  • uvolňování toxických plynů

  • přítomnost nebezpečných částic nebo plynů ve vzduchu

  • emise nebezpečného záření

  • znečištění nebo zamoření vody nebo půdy

  • nedostatečného zneškodňování odpadních vod, kouře a tuhých nebo kapalných odpadů

  • výskyt vlhkosti v částech stavby nebo na površích uvnitř stavby

Problematika nebezpečných látek ve stavebních výrobcích je velmi složitá a v Evropské unii je jí věnována velká pozornost. Údaje o nebezpečných látkách mají být v budoucnu zahrnuty do harmonizovaných technických specifikací, které zpracovává mandát M/366. Technická komise CEN/TC351 zpracovává metody stanovení uvolňování nebezpečných lá tek ze stavebního výrobku během jeho používání. Zkoušení stavebních výrobků z hlediska uvolňování nebezpečných látek musí předcházet úvaha, zda při určeném způsobu použití dochází k uvolňování těchto látek do vnitřního nebo vnějšího prostředí. Je třeba po soudit charakter a složení výrobku, zvážit, zda lze aplikovat nějaké vylučující parametry na obsah toxických složek a CMR látek. Výrobek je pak třeba porovnat s jinými, podobnými výrobky.

 

Vývoj kalkulací a normování ve stavební ekonomii

Počátky stavební ekonomie v našich zemích jsou staré jako stavebnictví samo. Stavitel vždy hleděl na vynaložené náklady, jakkoli byl bohatý, i když třeba měl původně k dispozici stavební pracovní sílu zadarmo. Především u velkých staveb bylo nutné užívat stavebních kalkulací, ve kterých se kladl největší důraz na stanovení množství a kvality i původu materiálů ke stavbě.
Dovolte mi malé odbočení do minulosti, abychom lépe pochopili podobu dnešního stavebnictví. Pomocná stavební pracovní síla byla tehdy velmi levná, řemeslníci však od počátku byli placeni výrazně výše. Velcí stavebníci získávali stavební materiály nezřídka pomocí vlastních výrobních kapacit (vlastnili cihelny, lesy, hamry, železárny aj.). Požadavek na množství nových staveb se výrazně zvyšuje v Čechách a na Moravě teprve s prvními počátky průmyslové revoluce koncem 18. století. Současně roste nebývalou měrou kategorie investorů z nešlechtických řad, především bohatých měšťanů, kteří již nedisponovali vlastními výrobnami stavebního materiálu. Proto při stavbách nabývá pozvolna na významu výběr nezávislého dodavatele stavebních materiálů. Zvyšující se tempo stavění jde ruku v ruce s probíhajícími změnami v rozložení i statutu obyvatelstva. V polovině 19. století je zrušeno poddanství, neboť průmysl potřebuje velké množství mobilní pracovní síly. V průběhu posledních dvou staletí se venkovské obyvatelstvo zrychlujícím se tempem stěhuje do měst, kam ho láká vidina lepších výdělků i možností uplatnění. Obyvatelstvo se stává městským, venkov se vylidňuje, stavebnictví dosahuje, s malými výjimkami zapříčiněnými válkami či ekonomickými krizemi, neustále se zvyšujících objemů výstavby. Tento trend pokračuje dosud.

 

Rok 2012 na trhu se stavební technikou

Stavební výroba v České republice zaznamenala v roce 2012 v návaznosti na roky předchozí další pokles. Jak vyplynulo i ze závěrů „Fóra českého stavebnictví 2013“, jedná se o celkový pokles meziročně o 6,5 %, přičemž inženýrské stavitelství propadlo o 17,4 %. Důvody tohoto negativního vývoje klasifikovala výše uvedená konference a nejsou předmětem našeho článku. Otázkou je, jak reaguje na tuto situaci trh se stavebními stroji, eventuálně se stavební technikou v ČR.

 

Rychle stavitelný jeřáb Liebherr 65 K

Ve dnech 19. března a 21. března 2013 proběhla prezentace rychlestavitelného eřábu 65 K v Postřižíně u Prahy a v Popůvkách u Brna. Poprvé byl tento jeřáb představen veřejnosti na akci Liebherr RoadShow, která se konala na konci dubna roku 2012 v pískovně v Bratčicích u Brna.

Nová konstrukce 65 K je založena na úspěšné koncepci typu 81 K, představeného před třemi lety. Byla při ní uplatněna řada optimalizovaných a dále rozvinutých funkcí. Díky tomu nastavuje rychlestavitelný jeřáb ve třídě 65-mt nová měřítka v oblasti výkonu, ovládání a bezpečnosti na staveništi. S maximální nosností 1400 kg při vyložení 40,0 m představuje typ 65 K ve své velikostní třídě absolutní špičku. Stejně jako u většího 81 K jsou všechna břemena přemisťována v čistě 2lanovém provedení SPEED2LIFT. Žádné přelanovávání, žádná ztráta času pro dosažení maximálního přenosu nákladu na staveništi – to je v této třídě jeřábů také jedinečné. Vynikajícím ukazatelem výkonu je také maximální nosnost 4 500 kg.

 

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

TZÚS Praha, s.p. – jedna z největších zkušebních a certifikačních organizací v ČR, mezinárodně uznávaný poskytovatel komplexních služeb v oblasti posuzování shody stavebních i jiných výrobků.

K 1. 7. 1953 byl založen Ministerstvem stavebního průmyslu Zkušební a kontrolní ústav stavební se sídlem v Praze a pobočkou v Bratislavě, neboť v souvislosti s bouřlivým kvantitativním rozvojem československého stavebnictví se začaly projevovat i značné nedostatky jak v kvalitě stavebních hmot, tak i ve vlastní stavební výrobě. Při založení měl ústav 57 pracovníků (vč. pracovníků ředitelství) a hodnota zkušebních zařízení činila cca 1 mil. Kčs.
Podle zřizovací listiny byl ústav pověřen:
– zkoušet a kontrolovat zeminy, stavební hmoty, polotovary, dílce, konstrukce, stavební části a stavební dílce a provádět jednoduché zkoušky základových půd;
– provádět rozbory a podávat posudky přiarbitrážních sporech;
– spolupracovat na přípravě technických norem a předpisů.

V r. 1956 byl změněn název ústavu na Technický a zkušební ústav stavební (dále TZÚS). Následně byl z dosavadní pobočky vytvořen samostatný Technický a skúšobný ústav stavebný v Bratislavě. I přes osamostatnění obou ústavů v tak relativně vzdálené době je možno konstatovat, že úzká spolupráce obou ústavů ne přestala ani po rozdělení Československa a pokračuje i v současnosti.

TZÚS byl významnou institucí, v jehož kompetenci bylo řešení i významných havárií (vč. utajovaných), jako bylo např. zavalování při stavbě metra, padání stropních omítek v nové nemocnici v Motole, havárie a závažné poruchy na panelových bytových objektech v Ostravě apod. K významné změně utvrzující takovéto postavení ústavu došlo v souvislosti s vydáním zákona č. 30/ /1968 Sb. o státním zkušebnictví, na základě kterého byl jmenován státní zkušebnou č. 204. Ústav již měl přes 400 kmenových pracovníků, hodnota zkušebního zařízení dosáhla v té době úctyhodných 33 mil. Kčs.

Od počátku působení bylo záměrem, aby veškeré základní zkušební činnosti bylo možno vykonávat operativně co nejblíže místním výrobním kapacitám, a proto byly zkušebny TZÚS (později pracoviště, nyní pobočky) založeny kromě Prahy ve všech českých krajích (České Budějovice, Plzeň, Teplice, Předměřice n. L. u Hrad ce Králové, Brno, Ostrava). V roce 2004 byl do TZÚS delimitován formou odštěpného závodu Zkušební ústav lehkého průmyslu se sídlem v Českých Budějovicích.

 

Aby CSR fungovalo…

Problematika společenské odpovědnosti organizací CSR je velmi často diskutovaným tématem. CSR nelze chápat pouze jako izolovanou aktivitu, jejíž podstatou má být „dobrý skutek“ (např. podpora místního sportovního oddílu). CSR je třeba chápat jako systematické a přirozené uplatňování sociálních a ekologických hledisek do každo denních činností organizace, přičemž zaměření (komerčních) organizací na generování zisku zůstává zachováno.
Pro správné uplatňování principů CSR existuje několik normativních dokumentů, které jsou v základu velmi podobné. Níže uvedený výčet hlavních zásad pro správné fungování CSR vychází z těchto dokumentů a z praktických poznatků z organizací, které k CSR systematicky přistupují.

 

EUROVIA CS je společensky nejodpovědnější firmou v ČR

Stavební společnost EUROVIA CS, a.s., získala první cenu ve 3. ročníku Ankety společenské odpovědnosti ČR a SR pro rok 2012. Vítězství si připsala v kategorii firem nad 250 zaměstnanců za podporu projektu „Rozhlédni se!“. Školení dětí v bezpečnosti silničního provozu zaštiťuje nadační fond Kolečko, EUROVIA CS je generálním partnerem projektu.
Letošní ročník Ankety se poprvé rozšířil i za hranice České republiky, jeho výjimečnost podtrhuje široké zapojení veřejnosti.

Cílem projektu je srozumitelné a přesvědčivé podání a okamžité využití získaných vědomostí při praktických zkouškách, kterými děti projdou v rámci výuky v mateřských i základních školách, kam projekt za dětmi přijíždí. Zábavnou formu projektu dávají postavičky Lucie, jejího mladšího bratra Matěje a „mimoně“ Rajčete, které děti provázejí celým příběhem „Rozhlédni se!“.
I v roce 2013 se uskuteční 7-8 tréninků, určených pro žáky 1. stupně základních škol, dětí ze speciálních škol a dětských domovů. Cílem organizátorů je nově zapojit do pří pravy školení subjekty místní samosprávy a regio nální složky Integrovaného záchranného systému.
Letošního ročníku Ankety společenské odpovědnosti se účastnilo celkem 353 firem, obcí a neziskových organizací v těchto základních kategoriích: podnikatelský sektor do 50 zaměstnanců, do 250 zaměstnanců, nad 250 zaměstnanců, obce, města, městské části a kraje, vzdělávací zařízení, zdravotnická zařízení, neziskové organizace a Anketa společenské odpovědnosti Slovenské republiky. Odevzdáno bylo 40.119 platných hlasů.
Nadační fond Kolečko působí v neziskovém sektoru od roku 2004 s cílem pomáhat dětem, které jsou jakýmkoliv způsobem traumatizovány po těžkém úrazu. Dlouhodobě podporuje Centrum dětské chirurgie a traumatologie při Fakultní Thomayerově nemocnici v Krči, ale i dalších sedm center dětské traumatologie v České republice. Celková hodnota poskytnutých darů činí více než 8 milionů Kč.

 

Metropolitní plán Prahy startuje

O tom, že Praha bude mít nový územní plán hlavního města Prahy, nazývaný pracovně „Metropolitní plán“, rozhodlo Zastupitelstvo hlavního města Prahy dne 7. 6. 2012. Svým usnesením č. 2M/2 rozhodlo o:
– ukončení pořizování Územního plánu hlavního města Prahy,
– pořízení Územního plánu hlavního města Prahy (Metropolitního plánu).
Hlavními důvody pro odložení již rozpracovaného územního plánu je jeho nepřehlednost a zároveň to, že svými procesy změn a úprav nabízel prostor pro korupci. V době platnosti současného územního plánu se projednávalo 2077 změn, jejichž schvalování prošlo rukama úředníků i zastupitelů jak městských částí, tak i úředníků Magistrátu hl. m. Prahy a členů Zastupitelstva hl. m. Prahy. Metropolitní plán má být proto jednodušší, přehlednější a stabilnější. Prvním krokem k přípravě Územního plánu hlavního města Prahy – Metropolitního plánu (dále jen Metropolitního plánu) je projednání jeho zadání, které bylo vyhlášeno veřejnou vyhláškou Magistrátu hl. m. Prahy s možností vyjádřit k němu své připomínky do 18. dubna 2013.

 

Trojský most už je samonosný

Nově budovaný Trojský most, který se již nyní klene nad Vltavou mezi Trojou a Ho ešovicemi, na rozdíl od trochu nechápavého počasí přivítal jaro, jak se patří. Ve čtvrtek 21. března 2013 definitivně odložil provizorní opěry a poprvé od začátku výstavby zaujal samonosnou pozici. Navíc se už v před stihu oblékl do slušivého jarního kabátku. Stavbaři Metrostavu totiž na začátku března dokončili výplet obloukové konstrukce z 200 tyčových závěsů.
Trojský most bude mít dva jízdní pruhy pro každý směr. Uprostřed bude tramvajové těleso a po stranách chodníky a cyklostezky. Po mostě tedy budou proudit automobily, tramvaje, chodci i cyklisté. Na trojské straně zajistí oboustranné spojení s městským okruhem mimoúrovňová křižovatka Troja. V Holešovicích most naváže na ulici Partyzánská.
Mostní konstrukce celkově dosahuje délky 250 m a šířky 36, 2 m. Rozpětí hlavního pole činí 200,4 m, což je při 20metrovém vzepětí naprosto unikátní parametr. Poměr mezi vzepětím a rozpětím je totiž neslýchaných 1:10. Laicky řečeno, most má jeden z nejplošších oblouků z podobných již ve světě realizovanýchkonstrukcí.
Praha naposledy propojila břehy Vltavy před třiceti lety. V roce 1983 byla otevřena jižní část Barrandovského mostu, tehdy ještě mostu Antonína Zápotockého. Severní část byla dokončena až v roce 1988 a až za další dva roky získala stavba název, který nese do současnosti.
Trojský most začne částečně fungovat už ke konci tohoto roku, kdy bude zahájen provoz tramvají. Stavbaři začnou zároveň demontovat proslulý „rámusák“, provizorní tramvajový most, který slouží už od roku 1977. První automobily by měly vjet na Trojský most ve stejnou dobu jako do tunelového komplexuBlanka, tedy v květnu roku 2014.
Průběh výstavby Trojského mostu lze sledovat díky webkameře, umístěné na této adrese: http://www.metrostav.cz/cz/webkamery
Zhotovitelem stavební části projektu je Metrostav a.s. a investorem Hlavní město Praha, Odbor městského investora.

 

IVECO vyráží na veletrh

Na 30. ročníku mezinárodního veletrhu Bauma 2013 Iveco vystaví vozy reprezentující kompletní řadu řešení terénní přepravy, kterou tato společnost nabízí. Bauma je jedním z největších světových veletrhů věnovaných stavebním a těžebním strojům, vozidlům, vybavení a materiálům. Akce se koná ve dnech 15. – 21. 4. v Mnichově. Výstavní stánek Fiat Industrial bude zaujímat 2500 m² vý stavní plochy, na které budou mít návštěvníci příležitost prohlédnout si úplnou řadu vozidel Fiat Industrial. Vedle stánku společnosti Iveco (500 m²) tu budou i výstavní stánky New Holland Construction a FPT Industrial, které poskytnou další svědectví o vyspělých technologických řešeních, které skupina Fiat Industrial Group nabízí profesionálům ve stavebním  těžebním průmyslu.

 

GEBRÜDERWEISS pokračuje nadále ve vzestupním trendu

V obchodním roce 2012 pokračovala GW v pozitivním vývoji ve všech oblastech podnikání, počet pracovníků stoupl o 13 % na 5 250.

Společnost Gebrüder Weiss měla i v roce 2012 vzestupný trend. S nárůstem okolo 8 %, ve srovnání s předchozím rokem, docílil tento přepravní a logistický podnik v uplynulém obchodním roce předběžného čistého obratu 1,15 miliardy EUR. I přes všeobecné krizové rozpoložení a odbytové potíže po celé Evropě se podniku podařilo především ve čtvrtém čtvrtletí navázat na úspěšný expanzní kurz z předchozích let.
V roce 2012 stály v popředí vysoké investice do výstavby poboček na strategicky důležitých trzích, z nichž například lze uvést důležitou platformu na Kavkazu.
K růstu v roce 2012 přispěl rozhodujícím způsobem obor pozemní přepravy. Konsolidovaný obrat zvýšila společnost Gebrüder Weiss o více než 10 % ze 707 na 780 miliónů EUR.
Obchodní obor Air & Sea zaznamenal v roce 2012 s obratem 243 mil. EUR nárůst o téměř 3 %. To, že Gebrüder Weiss patří k nejatraktivnějším zaměstnavatelům na trhu, se v roce 2012 znovu potvrdilo: podnik byl v rámci celorakouské soutěže „Great Place to Work“ oceněn žádanou pečetí kvality.Kromě toho GW obdržela renomovanou zvláštní cenu jako „Nejlepší zaměstnavatel pro učně“.

 

UNICREDIT LEASING BODUJE.....

Společnost UniCredit Leasing poskytla v roce 2012 financování movitých věcí v objemu osm miliard korun a v žebříčku České leasingové a finanční asociace (ČLFA) získala druhou příčku. Tržní podíl společnosti na relevantním trhu financování movitých věcí dosáhl hodnoty 10,55 %. Při započítání nemovitostí dosáhl objem poskytnutého financování hodnoty více než 8,3 miliardy Kč.
Financovaná hodnota osobních a užitkových automobilů a motocyklů dosáhla objemu 4,7 miliardy Kč. UniCredit Leasing si udržel pozici druhé největší společnosti poskytující financování v tomto segmentu. Loňský rok by se v komoditě financování automobilů a dopravní techniky dal v UniCredit Leasing nazvat rokem značkového financování, které tvořilo většinu uzavřených smluv. Smlouvy u nákladních automobilů poprvé v historii společnosti překročily hranici jedné miliardy korun, když dosáhly v loňském roce objemu financované hodnoty více než 1,1 miliardy Kč. V případě strojů a zařízení to bylo přes 2,2 miliardy Kč, včetně financování obnovitelných zdrojů energie.
Od vzniku společnosti do konce minulého roku činil celkový objem poskytnutého financování UniCredit Leasing zhruba 160 miliard Kč a počet uzavřených smluv činil téměř 411 tisíc kusů. Počet financovaných automobilů s hmotností do 3,5 t od roku 1991 přesáhl 340 tisíc kusů.

 

Společnost Hörmann na BAU představila nové tepelněizolační dveře ThermoPro Plus a další novinky

20. ročník mezinárodního stavebního veletrhu BAU v Mnichově, který se konal ve dnech 14. – 19. ledna 2013, přinesl mnoho nového. Své novinky z průmyslového i privátního sektoru tam představila například společnost Hörmann, významný výrobce dveřních a vratových systémů. Zá jem vzbudily především krásné designové ovladače, exkluzivní nové dekory Duragrain, speciální zesílené dveře ThermoPro Plus či průmyslová sekční vrata řady BR 50 s panely tlustými 67 mm.