5-6/2013

Vážení čtenáři,

právě otevíráte další číslo našeho časopisu Build Info, časopisu podnikatelů ve stavebnictví, ve kterém Vás průběžně informujeme o vývoji a současném stavu ve stavebnictví a oborech s ním souvisejícími.

Nejprve dovolte, abychom uvedli informaci o 5. ročníku semináře „Odpady, nejen stavební, jejich recyklace, užití a likvidace“, který pořádáme ve spolupráci s Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p., v rámci doprovodného programu výstavy FOR ARCH Praha, dne 17. 9. 2013 na PVA Letňany. Účastníci semináře se budou zabývat problematikou týkající se mimo jiné - Certifikace a uvádění výrobků na trh podle nařízení EP 305/2011 – zkušenosti od nabytí platnosti k 1. 7. 2013, Využití R-materiálu v krytových vrstvách na pokusném úseku, Stavební materiály a Reach, Výskyt nebezpečných látek ve výrobcích a zařízeních pro dům, Novinky v oblasti likvidace azbestu. 

Ze zajímavých temat, uvedených v tomto čísle časopisu doporučujeme Vaší pozornosti informaci zpracovanou v ÚRS Praha, a.s., která mimo jiné srovnává vývoj bytové výstavby rodinných domů v ČR v posledním období.

O tom, jaký je stav při realizaci stavebních zakázek, jak lze čelit problémům, vznikajícím v oblasti nákladů, ale i o úspěších nejen v rámci mezinárodní spolupráce informujeme v rozhovoru s generálním ředitelem společnosti Eurovia, panem Ing. Martinem Borovkou. Neopomněli jsme Vás informovat o zajímavostech z jarní demonstrace síly a umu ve stavebním strojírenství na Baumě 2013 München i o připravovaném veletrhu FOR ARCH Praha. Velmi zajímavý stavební materiál – dřevo, stále více se uplatňující v poslední době v nízkoenergetické výstavbě rodinných domů – je předmětem článku, zabývajícím se diagnostickými metodami dřevěných konstrukcí, kterými se podrobně zabývají specialisté v TZÚS Praha, pobočka Ostrava.

Dále zde naleznete bližší informace o odstartování a průběhu programu Nová zelená úspora.

Společnost Schwarz a Partner informuje o Mezinárodní exportní iniciativě Udmortské Republiky a o Vídeňských veletrzích průmyslových technologií a inovací.

Stalo se již pravidlem, že přinášíme informace o pořádání zajímavých kursů, seminářů či soutěžích, a to nejen v našem časopise, ale i na našich stránkách www.buildinfo.cz, na nichž naleznete i nejčerstvější informace o probíhajícím dění.

 

S přáním pokud možno klidného prožití prosluněných dnů „babího léta“ se na spolupráci těší

kolektiv pracovníků redakce časopisu

 

Dear readers,

You are now holding the latest issue of our Build Info magazine, dedicated to entrepreneurs in the construction industry, in which we keep you up to date about developments and the latest news in the the construction industry and related sectors.

First of all, allow us to tell you about the 5th annual seminar entitled “Construction and Other Waste, Recycling, Utilization and Disposal”, which we are holding in collaboration with the Technical and Test Institute for Construction Prague as part of the program accompanying the FOR ARCH Praha trade fair to be held on 17. 9. 2013 at PVA Letňany in Prague. The seminar will focus on topics including Certification and Marketing of Products under EP Regulation 305/2011 – experience this this regulation entered into force on 1. 7. 2013, Use of R-material in Covering Layers in an Experimental Section, Construction Materials and Reach, Hazardous Substances in Production Facilities and Household Furnishings, and News in the Field of Asbestos Disposal. 

In relation to the interesting topics described in this issue of our magazine, we recommend that you read the information prepared by ÚRS Praha, a.s., which, amongst other things, compares the development of house building in the Czech Republic in recent years.

Matters such as condition during construction works, how to face cost challenges and also successes achieved through national and international collaboration are also described in our interview with the CEO of Eurovia, Ing. Martin Borovka. We also include information about the spring demonstrations of power and skill in in civil engineering at Bauma 2013 in Munich and the upcoming FOR ARCH Praha trade fair. A very interesting building material – wood, which is becoming ever more widely used in the low-energy construction of houses – is the subject of an article on diagnostic methods for wooden structures, a topic explored in detail by specialists from TZÚS Praha, Ostrava branch.

You can also find more detailed information about the launch of and progress with the New Green Savings scheme.

Schwarz and Partner informs us about the International Export Initiative of the Udmurt Republic and the industrial technology and innovation trade fairs in Vienna.

It has now become customary for us to present information about interesting courses, seminars and competitions, not only in our magazine, but also on our website at www.buildinfo.cz, where you can find the very latest information about current events in the building sector.

 

We wish you a peaceful and sunny Indian summer and look forward to working with you.

Magazine Editorial Board team

 

výběr anotací z článků
 

EUROVIA – NA SPOLEČNÉ CESTĚ

Říká se: „Všechny cesty vedou do Říma“, ale nikdo se nezeptal, „Kdo je buduje?“.

My jsme se na to zeptali generálního ředitele společnosti Eurovia, Ing. Marti na Borovky, jedné z firem, budujících a rekonstruujících tyto cesty nejen v ČR. Zajímaly nás otázky spojené s vývojem stavebnictví, problémy při realizacích stavebních zakázek a rozšíření působnosti mimo území ČR.

Jaké faktory v současnosti dle Vašeho názoru nejvíce ovlivňují české stavebnictví?

České stavebnictví v současnosti ovlivňuje několik faktorů: nový zákon o veřejných zakázkách (ne všichni zadavatelé umějí vypsat výběrové řízení tak, aby nebylo následně zrušeno), špatné čerpání evropských fondů, politická situace – častá výměna státních úředníků na rozhodujících postech a s tím související chybějící zákon o státní službě, čistota podnikatelského prostředí – např. stát má splatnost 60 dní, většinou platí za 175 dní, nová technologická řešení zadaných zakázek nejsou vždy investorem přijata (vícenáklady jsou započítány a méněnáklady nikoliv). Dalším problémem je, že nedochází k realizaci PPP projektů – jejich příprava většinou trvá déle než jedno volební období a tudíž v naší politické situaci je v současné době jejich realizace prakticky nemožná.

Jakým způsobem čelí vaše společnost stávající krizi v oblasti nákladů?

Naši prioritou je udržet fixní náklady na co nejnižší úrovni neboť v současné době je nutné přežít i období, kdy stavařská sezóna není – např. v zimě. Vždy jsme upřednostňovali zajištění určitých služeb dodavatelským způsobem – např. autodopravu. Vzhledem k tomu, že naši budoucnost nevidíme pouze v udržení nákladů na přijatelné míře, snažíme se rozšířit působení naší firmy i mimo území ČR. Podařilo se nám vysoutěžit zakázky na opravu želeničních koridorů v Litvě. Tyto zakázky jsou pro nás zajímavé tím, že zde můžeme využít zkušeností z oprav koridorů na našem území. Dále bych zde vyzdvihl čistotu podnikatelského prostředí v porovnání s naším. Pracuje zde český management, dělnické profese jsou zajišťovány investorem lokálně, a je zde použito naše know-how.

Jaké zajímavé zakázky bude realizovat společnost Eurovia?

„Rekonstrukce stávajícího železničního úseku Kaunas (Palemonas)-Gaižůnai“

V roce 2012 rozšířila Eurovia CS, a.s., závod Pardubice své pole působnosti až do Litevské republiky, kde ve sdružení se sesterskou společností AB Eurovia Lietuva, realizuje stavbu. Rekonstrukce stávajícího železničního úseku Kaunas (Palemonas)-Gaižůnai. Smlouva s investorem byla podepsána 14. 5. 2012. Cel ková cena díla je 74 951 531,04 Lt a podíly ve sdružení jsou Eurovia CS 64% a Eurovia LT 36 %. Doba výstavby je dle smlouvy 720 dní od zahájení prací. Jedná se o rekonstrukci jednokolejné tratě o rozchodu 1520 mm v celkové délce 25 km. V celém úseku bude rovněž provedena modernizace sdělovacího a zabezpečovacího zařízení.

 

VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V ČESKÉ REPUBLICE

V roce 1995 bylo dokončeno v České republice 12 998 bytů, což představovalo 1,26 bytů na 1 000 obyvatel. V následujících letech docházelo k postupnému zvyšování, a to až do roku 2007, kdy bylo dokončeno 41 649 bytů, tedy 4,03 bytů na 1 000 obyvatel. K tomuto výraznému rozmachu bytové výstavby však došlo především díky přijetí zákona o zvýšení daně z přidané hodnoty od roku 2008, což urychlilo dokončovací práce na stavbách, za tehdy ještě příznivější ceny.

Že se jednalo o uměle vyvolaný skokovitý výkyv, ukázaly následující roky 2008 až 2012, kdy bylo nejprve postupně dokončeno v letech 2008 až 2009 mírně přes 38 000 bytů a v letech 2010 až 2012 došlo k poklesu z 36 442 bytů na konečných 29 467 bytů. Probíhající hospodářská krize a její dopady v oblasti stavebnictví tento propad ještě více umocnila.
V přepočtu na 1 000 obyvatel bylo dokončeno v roce 2012 pouze 2,8 bytů, tedy o 2,5 % méně nežli v roce 2011 a o 30 % méně nežli v roce 2007.
Z pohledu struktury dokončovaných bytů dle typu vlastníka v období let 1999 až 2012 vždy převažovala forma vlastnictví prostřednictvím fyzických osob. S výjimkou roku 2007, kdy došlo k výraznému rozvoji výstavby bytových domů, představovala tato forma vždy více jak 50 %, v letech 2010 až 2012 však poprvé přesáhla hranici 60 %. Podíl družstevní bytové výstavby je minimální, a zatímco v letech 1999 až 2004 se postupně zvedl z 1,2 % na 5,4 %, v letech 2011 a 2012 pak představoval pouze 0,9 %, resp. 1,0 %. V případě obecní bytové výstavby byl tento podíl v roce 1999 více jak 26,4 %, v letech 2009 až 2012 dosáhl pouze 2,1 %.

 

DIAGNOSTIKA DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Dřevo patří k jednomu z nejdostupnějších přírodních materiálů, který je lidmi využíván po celou dobu své historie. Důvodem vysokého používání dřeva pro stavební účely je jeho snadná opracovatelnost a také obnovitelnost. Každý druh dřeva má své specifické vlastnosti, které ovlivňují možnosti jeho dalšího využití. Mezi výhody dřeva patří především jeho pružnost (schopnost dřeva dosahovat původní tvar a rozměry po ukončení působení vnějších sil) a pevnost (odolnost dřeva proti jeho trvalému porušení) při poměrně nízké objemové hmotnosti. Tyto mechanické vlastnosti jsou však výrazně odlišné v různých směrech (rovnoběžně či kolmo k vláknům), jde tedy o materiál anizotropní. Mezi další výhody můžeme také zařadit jeho dobré tepelně izolační schopnosti či snadnou opracovatelnost. Nevýhodami jsou především hořlavost, navlhavost a nasákavost a jeho nízká schopnost odolávat působení dřevokazných hub a hmyzu. V současné době se zvyšuje obliba a zájem o dřevostavby, ať už jde o dřevostavby nové, nebo o ty stávající. S tímto souvisí zvýšená potřeba pozornosti k vlastnostem použitého dřeva. V tomto příspěvku se proto krátce seznámíme s některými metodami, používanými při provádění stavebně technických průzkumů dřevěných konstrukcí. Důvody k provedení průzkumu dřevěných konstrukcí mohou být např. havarijní stav konstrukce, napadení biologickými škůdci, požadavek na změnu účelu stavby, preventivní opatření. Výstupem z provedeného průzkumu získáme informace o rozsahu poškození, stupni poškození, příčinách poškození, napadení biotickými škůdci, datování apod.

 

NOVÝ PŘÍSTROJ PRO ODTRHOVÉ ZKOUŠKY

Švýcarská firma PROCEQ SA vyvinula a uvedla na trh nový automatický přístroj pro odtrhové zkoušky DY-2, který pokrývá kompletní škálu odtrhových zkoušek. Tento přístroj jako první je schopen vytvořit úplný záznam o zkoušce. Tři modely přístroje DY-2 se liší maximální tažnou sílou. Zatímco přístroj DY-216 (15,5 kN, 3485 IBF) je vhodný pro většinu aplikací, přístroj DY-206 (6 kN, 1349 IBF) má zvýšenou přesnost pro aplikace s nižší pevností, například při zkouškách přilnavosti malt a omítek. Přístroj DY-225 (25 kN, 5620 IBF) pak odpovídá normě ASTM C1583 a lze jej použít pro aplikace u materiálů s velmi vysokou pevností, na příklad při zkouškách polymerů, vyztužených vlákny na betonových konstrukcích, apod. Přístroj lze používat pro měření i na stěnách nebo na stropě. Přístroj DY-2 odpovídá všem těmto normám: EN 1542, EN 1015, EN 1348, ISO 4624, BS 1881 Part 207, ASTM D4541, ASTM C1583, ASTM D7234, ASTM D 7522 a ZTV-SIB 90. Většina z nich navíc stanovuje požadovanou přesnost zkoušky. Přístroj DY-2 je kalibrován v souladu s EN ISO 7500-1, třída 1 (± 1 %), a tím překračuje požadavky na přesnost stanovené ve všech výše uvedených normách. Přístroj DY-2 je unikátní v tom, že zaznamenává každý jednotlivý zkušební parametr, požadovaný v rámci specifikace: čas a datum zkoušky, velikost zkušebního terče, maximální dosažené zatížení, automatický výpočet pevnosti spoje, použitá rychlost nárůstu zatížení s grafickým průběhem, celková doba trvání zkoušky i poruchový režim. Výsledky celé zkoušky si lze stáhnout do počítače pro následnou tvorbu zprávy a vytištění. Zkušební parametry, včetně konstantního nárůstu zatížení, odpovídající požadavkům příslušné normy, lze nastavit předem. Přístroj má zabudovaný motor řízený zpětnou vazbou, takže zcela eliminuje veškeré vlivy na nárůst zatížení. Plně nabitá akumulátorová baterie má kapacitu postačující pro minimálně 75 kompletních cyklů zatěžování.

 

TRH NEBANKOVNÍHO FINANCOVÁNÍ NABÍZÍ CESTU K POŘÍZENÍ NEJEN NOVÉHO STROJNÍHO VYBAVENÍ

Představy o stagnujícím stavebním trhu a složitosti získání potřebného kapitálu stále plní stránky médií. Řadu možností, jak optimalizovat výdaje firem nabízí právě trh nebankovního financování. Zastavili jsme se s Jiřím Vintrem, manažerem oddělení řízení produktů UniCredit Leasing, nad tím, jak co nejlépe financovat své investice a jaké novinky nabízí společnost UniCredit Leasing ve svém portfoliu. Společnost UniCredit Leasing nabízí operativní leasing automobilů. Kolik automobilů osobních a nákladních bylo profinancováno touto formou v r. 2012. Jaké jsou výhody operativního leasingu? Obliba operativního leasingu mezi klienty UniCredit Leasing již několik let stoupá. Rostoucí zájem o operativní leasing spojují dva faktory, a to finanční a daňová atraktivita, kdy klient platí fixní měsíční splátky. Leasingová splátka je přitom nákladovou položkou. Výhodou je i snížení množství vázaného kapitálu v účetní bilanci nebo úspora mzdových a časových nákladů. Druhým faktorem je možnost přenést kompletní péči o vozový park na leasingovou společnost, a to včetně údržby, administrativy, pojištění apod. Je pravdou, že operativní leasing těžké dopravní techniky je u nás na rozdíl od vozidel do 3,5 tuny v počáteční fázi, ale bezesporu jde o produkt budoucnosti. Vždyť v letošním roce jsme proti stejnému období roku loňského zaznamenali až 70% nárůst počtu obchodních případů na operativní leasing těžké dopravní techniky.

 

ČSJ PŘIPRAVUJE ODBORNÝ PROGRAM pro akce Listopadu – měsíce kvality v ČR

Členové Evropské organizace pro kvalitu (EOQ) uskutečňují ve svých zemích každoročně v listopadu konference a další odborné akce, které se týkají kvality a příbuzných oblastí. Česká společnost pro jakost není výjimkou a v současných dnech finišuje s přípravou odborného programu listopadových akcí, jejichž společným mottem je „Kvalitou pro úspěch“. Tyto akce probíhají pod záštitou Rady kvality ČR a v rámci Národního programu podpory kvality 2013.

Ve dnech 12. a 13. 11. 2013 proběhne Mezinárodní konference v Národním domě na Vinohradech a dále v sálech ČSVTS na Novotného lávce 5. V rámci plenárního zasedání přijala účast zahraniční přednášející paní Chava Scher (dříve předsedkyně Izraelské společnosti pro kvalitu, nyní členka výkonné rady Americké společnosti pro kvalitu), která vystoupí s případovou studií, týkající se využívání principů společenské odpovědnosti a modelů excelence při rozvoji regionu. Dále v rámci plenárního zasedání například vystoupí pan Karel Havlíček, generální ředitel společnosti SINDAT, který promluví o tom, jak uvádět nápady v život (aneb od vizionářství k procesnímu řízení). Na plenární zasedání navazují jednání v sekcích, které jsou zaměřeny na automobilový průmysl (zazní důležité informace pro dodavatele výrobců), společenskou odpovědnost (vnímání a důležitost CSR, nová norma pro CSR, etika a CSR), kvalitu v průmyslu a stavebnictví (sekci odborně zajišťuje TZÚS, přednášky zaměřené na snižování spotřeby energie či zvyšování energetické účinnosti) a na ochranu spotřebitele (sekci garantuje Sdružení českých spotřebitelů). Kromě odborných sekcí se budou moci účastníci konference zapojit ve workshopu, zaměřeného na společenská pravidla chování pod vedením Evy Filipové.

Další akcí je Konference vítězů cen za kvalitu, která proběhne dne 26. 11. 2013 v hotelu Kampa. Smyslem akce je především sdílet konkrétní zkušenosti s používáním Modelu excelence EFQM jak u tuzemských, tak u zahraničních subjektů a prezentovat nejlepší manažerské přístupy. Zazní informace z Centra excelence a zkušenosti z hodnocení Národní či Evropské ceny za kvalitu. Účastníci konference získají znalosti zásad pro efektivní používání Modelu excelence EFQM, které by mělo ústit v reálné zlepšení, nikoliv v administrativní úkony.

Je důležité připomenout, že večer 26. listopadu 2013 proběhne slavnostní předání Národní ceny kvality ČR a CSR na Pražském hradě. Jedná se o nejprestižnější akci svého druhu v roce. Více informací o akcích Listopadu – měsíce kvality můžete průběžně získat na webových stránkách www.csq.cz.

 

S NÁMI SAMOSTATNĚ A VÝŠE

Firma zastupuje od r. 1994 irskou firmu Instant UpRight, předního svě tového výrobce hliníkových věží (lešení) INSTANT SPAN. Hliníkové lešení INSTANT SPAN a lešení do malých výšek SNAPPY mají všechny spo je na rámech lešení lisované za studena, aproto jsou pevnější a trvanlivější, než spoje svařované. Jednotlivé věže lešení SPAN se mohou propojovat hliníkovými lávkami SPANDECK a tím vytvářet pracoviště nad překážkami, jako jsou linky strojů, vchody do domů atd. Kvali ta výroby je vysoká, na lisované spoje se poskytuje 10letá záruka.
Vyrábí a prodává unikátní, mechanicky ovládané pracovní plošiny Pedal Lift PL-324. Jedná se o kompromis mezi hydraulickými plo šinami a věžovým lešením, kde zdrojem
energie je pouze lidská síla. Tím je zaručen ekologicky naprosto čistý provoz, bez nebezpečí kontaminace prostředí hydraulickými kapalinami. K přepravě plošiny na delší vzdálenost se může použít speciální podvozek za osobní automobil. Naložení a složení plošiny provádí pouze jediná osoba pomocí ručního navijáku, který je součástí podvozku.
Firma prodává gumové shozy na stavební suť KANGURO, vyrobené z odolné pryže, které umožňují výrazné tlumení hluku, zejména v městské zástavbě.

 

OTVOROVÉ VÝPLNĚ – POŽÁRNÍ UZÁVĚRY Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

Pro stavební výrobky je v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky určen právní předpis – nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění č. 312//2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.
Mezi vybrané stavební výrobky, stanovené k certifikaci podle § 5 citovaného nařízení vlády, jsou zařazeny i otvorové výplně – požární uzávěry.
Požárními uzávěry (otvorovými výplněmi) jsou dveře a okna v požárně odolných konstrukcích.
Požární uzávěry v požárních konstrukcích (stěnách, stropech, střechách) musí splňovat požadavky požární odolnosti, kouřotěsnosti, reakce na oheň a druhu konstrukce v souladu s ČSN 73 0810.
Pokud mají splňovat tyto požadavky je třeba provedení zkoušek podle příslušných evropských zkušebních norem.
Požární odolnost dle ČSN EN 1634-1
Kouřotěsnost dle ČSN EN 1634-3
Reakce na oheň ČSN EN ISO 1182 (nehořlavost); ČSN EN ISO 1716 (spalné teplo); ČSN EN ISO 11925-2 (zápalnost); ČSN EN 13823 (tepelný účinek jednotlivého  hořícího předmětu)
1. Přímá a rozšířená aplikace výsledků zkoušek
Požární odolnost uzávěrů (otvorových výplní) je vyjádřena schopností odolávat účinkům požáru a zachovat při požáru celistvost (E); izolační schopnost (I) a radiaci (W).
U uzávěrů je nutné prokázat, jaké požadavky daný uzávěr splňuje, včetně způsobu osazení a utěsnění spar. Výsledky se vyhodnotí v souladu s přímou aplikací nebo rozšířenou aplikací výsledků zkoušky.
Na základě výsledků zkoušky se provádí přímá aplikace; na základě více zkoušek se provádí rozšířená aplikace výsledků zkoušek.
Pro rozšířenou aplikaci výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken, včetně jejich prvků stavebního kování, jsou vydané následující normy:
ČSN EN 15269-1: Všeobecné požadavky;
ČSN EN 15269-2: Požární odolnost ocelových závěsových a otočných dveřních sestav;
ČSN EN 15269-3: Požární odolnost dřevěných závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken v dřevěném rámu;
ČSN EN 15269-7: Požární odolnost ocelových posuvných dveřních sestav;
ČSN EN 15269-10: Požární odolnost ocelových svinovacích uzávěrových sestav;
ČSN EN 15269-20: Kouřotěsnost závěsových a otočných ocelových, dřevěných dveřních sestav a prosklených dveřních sestav v ocelovém rámu.

Dále se připravuje:
FprEN 15269-5: Požární odolnost prosklených závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken v kovovém rámu (před schválením);
prEN 15269-6: Požární odolnost dřevěných posuvných dveřních sestav (2016-01);
ČSN EN 15269-11: Požární odolnost flexibilních textilních zástěn (2015-02).
Těmito normami jsou sjednocována pravidla pro rozšířenou aplikaci uzávěrů.

 

OKNA DO PLOCHÝCH STŘECH TYP F

V budovách s plochými střechami často neexistuje možnost použítí standardních svislých fasádních oken, a proto FAKRO nabízí speciálně konstruovaná okna do plochých střech, která jsou v těchto případech ideálním řešením.
Okno typu D_F přináší zcela nový pohled na produkt. Vyniká velmi dobrými termoizolačními parametry a moderním vzhledem. Může být vyrobeno v jakémkoliv rozměru v rozsahu 60x60 – 120x220 cm. Díky tomu není problém ani s výměnou stávajících světlíků, často s nestandardními rozměry a nevyhovujícími termoizolačními parametry. Okno typu F lze vybavit energeticky úsporným zasklením DU6 nebo pasivním zasklením DU8. Součinitel prostupu tepla pro okno se zasklením DU8 je U=0,76 W/m2K dle EN 12567-2, takže splňuje požadavky pro využití v nízkoenergetických a pasivních stavbách.
Díky speciálně projektovaným profilům tato okna vynikají až o 16 % větší prosklenou plochou ve srovnání s konkurenčním řešením. Pro maximální uživatelský komfort jsou okna dostupná ve třech verzích: elektricky ovládaná v bezdrátovém systému Z-Wave, manuálně ovládaná a neotevíratelná.
– Optimální tvar profilů zaručuje přísun velkého množství přirozeného světla.
– Okno DEF elektricky ovládané v bezdrátovém systému Z-Wave.

 

SPOLEČNOST TERRAMET si Vás dovoluje pozvat na 5. ročník MISTROVSTVÍ ČR POSÁDEK STROJŮ JCB

Soutěž a doprovodný program se koná od 13:00 do 18:00 v pátek 4. října a od 9:00 do 15:00 v sobotu 5. října 2013 v Modřicích u Brna
Setkání se zástupci výrobního závodu JCB a Industrie Holding • ukázka nakládky materiálu na nákladní automobil s nakladači JCB • představení dalších strojů (JCB, Endress, Kaeser)• program pro děti • cimbálová muzika • Segway • bohaté občerstvení

Místo konání:  TERRAMET, spol. s r.o. U Vlečky 1095, 664 42 Modřice, GPS: 49.1147203N, 16.6063433E
Soutěžit se bude na strojích: Rýpadlo nakladač 3CX AEC, MIDI rýpadlo 8085 ZTS, Teleskopický manipulátor 524-50, Kvíz ze znalostí o strojích JCB
Na strojích budou posádky plnit úkoly, při kterých půjde o rychlost a zručnost při ovládání stroje, např. nabírání vody, přemísťování předmětů apod. Body získané na jednotlivých stanovištích se sečtou a bude vyhodnoceno pořadí.
Při ukázce nakládky materiálu budou zapojeny stroje: Čelní kolový nakladač 409B, Čelní kolový nakladač 416HT, Teleskopický manipulátor 524-50, Smykem řízený nakladač PB205.

 

ZÁKLADNÍ MYŠLENKOU JE BÝT SROZUMITELNÝ

Prezentace společnosti Liebherr na veletrhu v Mnichově vzbudila nemalý zájem a obdiv návštěvníků. Přinášíme několik informací o technickém řešení a výchozích myšlenkách pro vybudování této velkolepé prezentace.

Liebherr na Baumě – již 50 let je největším vystavovatelem na největším světovém veletrhu stavebního strojírenství. Plocha současného stánku činí cca 13. 700 m2. Spektrum produktů firemní skupiny Liebherr se v posledních letech výrazně rozrostlo ve všech směrech.
Nový koncept stánku Liebherr, prezentovaný již na Baumě 2010, splňuje všechna zadání, jejichž dominantou je silná prezentace značky. Exponáty jsou odpovídajícím způsobem inscenovány tak, aby se návštěvník rychle orientoval ve všech produktových oblastech. Ve velkém, prostorném, sluncem prosvíceném prostoru dominuje příjemné a pohodové klima.
V r. 2008, kdy v soutěži o zpracování architektonického ztvárnění stánku zvítězila kancelář Kaufmann, Theilig&Partner z Ostfildern /Stuttgart, prohlásil architekt profesor Andreas Theilig, spoluzakladatel a společník firmy: „Některé stroje jsou tak velké, že vyžadují mnoho volného prostoru. Pohled návštěvníka jde nejprve vzhůru. Logicky první myšlenka byla vystihnout prvek, který bude daný prostor zároveň zobrazovat a spojovat.“ Tak byl načrtnut prostor a velikost stánku, včetně výhledu do budoucnosti.
Skelet budovy formuje oddíly všem zúčastněným produktovým oblastem a zároveň vymezuje rozličné exponátové a funkční oblasti. Profesor Theilig uvádí: „Sestavili jsme
základ pro každou produktovou oblast a na delší straně jsme vytvořili velkou tribunu.“ Aby nebyl znemožněn výhled návštěvníkům z tribuny na vystavené exponáty, byla budova vyzdvižena do výšky. Budova s tribunou slouží exponátům. „Ale,“ jak říká Tehilig, „služba není pokorná, nýbrž ofenzívní“. To nespočívá jen v plynulém přechodu mezi
vnitřkem a vnějškem, nýbrž je jasně stanovena i blízkost vystavených exponátů k zasedacím místnostem. „Jelikož 200 m dlouhá budova nabízela cílený rozběh, na jednom místě jsme ji rozdělili a tyto části překřížili“, objasňuje Theilig.
Důležitým aspektem při spojování prostoru a formátu budovy označuje prof. Theilig měřítko, které vyplývá z velikosti vystavovaných předmětů: „Měřítko vystavovatelského
okolí a vystavovaných předmětů musí k sobě pasovat. Promarněný stánek by byl pouze matoucí. Je zapotřebí stanovit si meze, které stanoví měřítko a působí uklidňujícím dojmem, aby bylo možné se koncentrovat pouze na produkty. Proto je počet tematických motivů redukován.“

 

OHLÉDNUTÍ ZA BAUMA MüNCHEN 2013

Největší světovou výstavu stavebního strojírenství, technologií a mechanismů v letošním roce navštívilo 530.000 návštěvníků z 200 zemí. Vystavovalo zde 3.240 firem a 57 zemí světa. Tato velkolepá demonstrace lidského umu se koná každé 3 roky – příští BAUMA se bude konat 11. – 17.dubna 2016 v Mnichově. Přinášíme několik postřehů z této úžasné a gigantické slavnosti stavebního strojírenství.

Jak snížit náklady podnikatelům ve stavebním průmyslu? Společnosti ZEPPELIN a Caterpillar ukázaly směr na veletrhu bauma 2013
Výrobce stavební a těžební techniky Caterpillar, spolu s německým dealerem ZEPPELIN GmbH, na veletrhu bauma 2013 v Mnichově ukázal, kam smě řuje vývoj v oblasti stavebních strojů a technologií. Na ploše více než 12 000 m2 představili veřejnosti na 70 novinek jedinečné technologie a služby, které vycházejí vstříc aktuálním potřebám stavebního trhu, snižují majitelům náklady a jsou šetrné vůči životnímu prostředí.
Objem obchodů koncernu, realizovaných během veletrhu, dosáhl rekordních 257 mil. Eur, a to při počtu 2017 prodaných strojů a zařízení značky Cat. Své zástupce tu měla i česká společnost Phoenix-Zeppelin. Ta během veletrhu přivítala na stánku přes 300 českých návštěvníků z řad partnerů, zákazníků, médií nebo odborných škol.
PŘEDSTAVENÉ NOVINKY CAT
Jak lze dosáhnout vysokého výkonu při nízkých provozních nákladech demonstroval Caterpillar na vystaveném rýpadle Cat 336 E H s hybridním pohonem, který je první svého druhu v historii značky. Stroj disponuje také inovativní hydraulikou a „inteligentní“ elektronikou v mo toru, která snižuje spotřebu paliva oproti srovnatelným strojům v této kategorii až o 25 %. Úsporu nákladů demonstroval výrobce i na nakladači Cat 930K s elektronicky řízeným hydrostatickým pohonem.
SVĚTOVÁ PREMIÉRA NOVÉHO NÁKLADNÍHOVO ZIDLA VOLVO FMX
Na veletrhu Bauma v Mnichově se konala světová premiéra nového modelu Volvo FMX. Tento nákladní vůz posouvá efektivní práci ve staveb nictví na úplně novou úroveň. Jednou z novinek, která přináší výhody všem řidičům za jakýchkoliv podmínek, je nový prů - kopnický systém řízení – Volvo Dynamic Steering – jeho výhody se však nejvíce projeví při těžkých stavebních pracích při jízdě nízkou rychlostí.
KÖGEL
Kögel se prezentoval novým Kögel Multi. Tento extrémně flexibilní trailer je speciálně vhodný pro přepravu stavebního materiálu (železo, ocel, paletované zboží a cementové komponenty). Jako všechny výrobky firmy, tak i tento Kögel Multi je ošetřen proti korozi Nano Ceramic Technologií.
IVECO
Na Baumě Fiat Industrial Group byl prezentován hlavními komerčními subjekty: CNH, IVECO a FPT Industrial.
IVECO představilo kompletní řadu vozidel –veškerá terénní vozidla firmy IVECO, ve všech hmotnostních kategoriích. Návštěvníky zaujala expozice New Trakker a Shalis Hi-Way z kategorie těžkých terénních vozů, Eurocargo ze skupiny střední hmotnosti a Daily, zastupující segment lehkých užitkových vozů. Pozornosti neunikl nový sklápěcí nákladní automobil ASTRA ADT 30 ani robustní sklápěcí vůz ASTRA RD 32.
LIEBHERR
představil na veletrhu Bauma mimo jiné zajímavé exponáty:
Nový modulární Flat-Top jeřáb 150 EC-B 8 Litronic. Základní celek 150 EC-B je na výběr v provedení FR.tronic nebo Litronic. Nový jeřáb 150 EC-B v pro vedení Litronic má řízení SPS progra movatelné z paměti, zatímco stroje FR.tronic pracují s konvenčním řízením se stykači.
Novinka Flat-Top je dodávána ve variantě šest nebo osm tun, což nabízí mimořádně velkou flexibilitu při konfiguraci strojů, protože nový jeřáb Flat-Top se optimálně přizpůsobí nejrůznějším požadavkům na staveništi i potřebám zákazníka. Koncepce je ekonomicky zajímavá i v případě pronájmu jeřábu. S maximální nosností 1700 kg na konci výložníku při vyložení 60 m je jeřáb 150 ECB 8 Litronic jedničkou ve své třídě. Jeho maximální nosnost činí v obou variantách vybavení – FR.tronic a Li tro nic – vždy 8000 kg.
Nové pásové rypadlo R 922
Rypadlo bylo koncipováno pro zemní práce a rovněž pro práce na výstavbě kanalizace. Jako všechny stroje nové generace pásových rypadel je i R 922 vybaven integrovanou systémovou technikou pro rychlé a plynulé pracovní pohyby. Dvouokruhový hydraulický systém Positiv Control zajišťuje s optimálním využitím energie potřebné množství hydraulického oleje s dostatečnou rych - lostí, a to bez podstatného vzájemného ovlivnění jednotlivých komponentů. Zákazník tak může na rozdíl od jiných systémů energii šetřit, protože ztráty tlaku jsou redukovány, nebo k nim dokonce ani nedochází.
SPOLEČNOST JCB prezentovala za doprovodu taneční kreace několik novinek ze svého výrobního sortimentu, z nichž uvádíme:
JCB 225 T ECO – POWER BOOM – smykem řízený stroj s pásy.  Revoluční provedení nakladače na velké pod vozkové platformě. Stroj byl inovován v roce
2010. Jedná se o stroj s korečkovým rypadlem, který je vhodný pro tvorbu drážek pro kabely apod., přípojky v měkkém materiálu. Vyznačuje se jednoduchou obsluhou a ovládáním, snadným nástupem do kabiny, vysokým výkonem.

 

VOZIDLA VOLVO – INOVACE CELÉ ŘADY MODELů ZA OSM MĚSÍCů

Od září 2012 uvedla společnost Volvo Trucks na trh pět nových modelů nákladních vozidel. Vše začalo vloni uvedením nového modelu Volvo FH, za kterým letos následovaly nové modely Volvo FM, Volvo FMX, Volvo FE a Volvo FL. Všechny nové modely obsahují inovace a prvky, které řidičům usnadňují a zefektivňují práci. Poskytují řidičům výborné jízdní vlastnosti a zajišťují maximální provozuschopnost s minimálními náklady na palivo.

Vizuální rodinné vazby mezi nejsilnějším nákladním vozidlem Volvo FH16 a jeho menšími sourozenci jsou nyní silnější než dříve. Klasický kovový znak společnosti Volvo byl u všech modelů přesunut na nové místo pod čelním sklem. Jednotný vzhled zvýrazňují také nové světlomety se svými výraznými světly pro denní svícení.
Zlepšení pracovního prostředí řidiče
Všechna nová vozidla společnosti Volvo na bízejí řidičům řadu výhod. Kabiny byly inovovány nebo vylepšeny s důrazem na efektivitu, ergonomii, pohodlí a bezpečnost pracovního prostředí.
Snížení nákladů na přepravu
Společnost Volvo Trucks také zavedla nové inovativní technologie a služby, jejichž cílem je snížit zákazníkům náklady na přepravu. Například možnost používání telematiky ke sledování mnoha součástek znamená, že pro modely Volvo FH, Volvo FM, Volvo FE a Volvo FL je nyní dostupná vylepšená servisní smlouva Gold v rámci zajištění maximální provozuschopnosti.
K prvkům a službám, zaměřeným na úsporu paliva, patří služba sledování spotřeby paliva a dopadu na životní prostředí – Dynafleet, služba pro úsporu paliva – Fuel Advice a školicí kurzy hospodárné jízdy. Velmi oceňovaná automatizovaná převodovka I-Shift, kterou si lze přizpůsobit pro různé specifické způsoby použití a která snižuje spotřebu paliva, je navíc nyní kromě modelů Volvo FH, Volvo FM a Volvo FMX dostupná i pro model Volvo FE. Jeden z nejdůležitějších nových prvků pro úsporu paliva je systém I-See. Jakmile vozidlo vybavené nejnovější verzí systému I-See projede kopcovitým úsekem cesty, informace o místním profilu krajiny se bezdrátově odešlou serveru společnosti Volvo Trucks. Když stejnou cestou projede další vozidlo se systémem I-See, systém automaticky obdrží tyto informace ze serveru a zajistí hospodárné vy užití paliva při řazení, zrychlování a brzdění. Úspora paliva pro dálkovou přepravu může činit až pět procent.

 

ČASOPIS KURS – pomocník při orientaci v cenách stavebních prací i v dění ve stavebnictví

Je tomu již několik roků co firma ÚRS Praha, a.s. začala vydávat pro od bornou stavební veřejnost dvojměsíčník KURS. Časopis, který je zaměřen na stavebnictví, se dívá na tuto oblast hned z několika pohledů.
Především je to oblast cenová. Cenám stavebních prací je především věnována pravidelná příloha KURSU nazvaná „Cenové zprávy“. Právě v ní se pololetně uveřejňují indexy cenových hladin cen stavebních i montážních prací (stavební práce – číslo 1 a 4, montážní práce – číslo 2 běžného roku). Indexy jsou doprovázeny stručným výkladem, jak indexy používat v rámci přepočtů stavebních rozpočtů.

V příloze se publikují Směrné sazby strojohodin Sh v návaznosti na databázi stavebních strojů, která je používána v kalkulacích směrných cen ÚRS. Její součástí je i metodika kalkulace strojohodin, což je využíváno stavebními firmami ke stanovení výše strojohodiny pro specifické firemní stavební stroje.

Pravidelně se objevují Směrné přirážky pořizovacích nákladů SPPN, které pomohou rozpočtářům ke stanovení paušálních nákladů na dopravu nakupovaných materiálů a výrobků na staveniště. Jedná se o přirážky, které zohledňují průměrné dopravní náklady v zá vislosti na specifikách daných materiálů.

Pro zvídavé zájemce jsou uveřejňovány Změny cen vybraných stavebních materiálů a výrobků; můžeme říci, že se jedná vlastně o jakýsi statistický nákupní koš reprezentativního stavebního materiálového sortimentu. Pohyb jejich cen je uveřejněn hned za čtyři uplynulé roky, tudíž lze vystopovat trend cenového pohybu u daného materiálu.

V časopise naleznete informace o novinkách, především nových položkách v databázi ÚRS (ve struktuře příslušnost ke katalogu, číslo položky, zkrácený název, měrná jednotka a směrná cena) vždy ke každému pololetí.

Součástí Cenových zpráv je i Poradna, přinášející odpovědi na otázky, kladené v souvislosti s cenami stavebních prací.

Oblast evropské integrace. Řada článků zprostředkovává situaci v dalších zemích Evropské unie, ať už jde o problematiku výstavby bytů, brownfieldů,…. (bytová politika
ve Švýcarsku, Nizozemí, Rakousku, Rumunsku, Bulharsku, Kypru a Řecku, formy podpor bydlení ve Španělsku a Portugalsku, v pobaltských s
tátech, vývoj výstavby bytových domů v ČR, podpora bydlení v 27 zemích EU). Tyto evropské pohledy pomáhají dostat se nad úroveň tuzemského pohledu a vidět problematiku v širších souvislostech.

Úvodním článkem každého čísla bývá zpravidla Rozhovor. V interwiev odpovídá na kladené otázky osobnost buďto z prostředí různých stavebních řemesel (Cech obkladačů ČR, Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR, Cech malířů a lakýrníků ČR o.s., Cech suché vý stavby ČR o.s.), odborných asociací (Asociace rozpočtářů staveb, Česká komora stavebních ekonomů), zástupce stavebních subjektů (BASF Stavební hmoty ČR s.r.o., CCV Informační systémy) instituce z prostředí vysokých škol (Fakulta stavební ČVUT, Ústav stavební ekonomiky a řízení VUT Brno, Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava), nadačních fondů apod. Čtenáři se tak seznamují s názory a úhly pohledu odborníků z různých oblastí stavebnictví.

Oblast architektury. V minulých letech byl publikován seriál o funkcionalistické architektuře Brna, rekonstrukci Jurkovičovy vily, o klášteře v Pivoni.

V KURSU se dále objevují žebříčky TOP stavebních firem a výrobců stavebních materiálů za příslušný rok. Jsou uveřejňovány témata a závěry pololetních konferencí mezinárodního sdružení Euroconstruct. Pravidelně je publikován ekonomický Monitoring tuzemského stavebnictví.

Díky těmto informacím je časopis platnou pomůckou pomáhající se orientovat ve stavební ekonomice a přibližující dění ve stavebnictví. Časopis je k získání na prodejnách ÚRS nebo na internetových stránkách pro-rozpocty.cz, v záložce „Publikace“.

Ing. Karel Březina


                                                                                                  

ww.urspraha.cz
www.pro-rozpocty.cz