7-8/2013  

Vážení čtenáři,

předkládáme Vám poslední číslo časopisu Build Info, časopisu podnikatelů ve stavebnictví v tomto kalendářním roce. Jsme si vědomi, jak obtížnou dobou, zejména stavebnictví, prochází.
Dovolte, abychom nám všem popřáli, aby příští rok byl rokem „odražení ode dna“ a nastal postupný vzestup. Všem našim čtenářům, spolupracovníkům a klientům děkujeme za spolupráci, do nového roku 2014 pak přejeme vykročení „správnou nohou“, hodně zdraví, síly, pohody a alespoň trošku štěstíčka.

Kolektiv redakce
Build Info, časopisu podnikatelů ve stavebnictví

 

výběr anotací z článků
 

VD Karolinka rekonstrukce hráze

Vodní dílo Karolínka se nachází na říčce Stanovnici. Zajišťuje zásobování Vsetínska a Vlárska pitnou vodou. Celkový objem nádrže je 7,6 mil. m3, plocha povodí 23,1 km2. Výška hráze nad základovou spárou je 47 m, délka hráze v koruně 391,5 m.

Hráz je zemní, nehomogenní, sypaná z místních štěrkových materiálů se středním hlinitým těsněním napojeným na betonovou injekční chodbu. Materiál je uložen v jednotlivých zónách tak, že střední úzké těsnící jádro je z obou stran obklopeno štěrky. Návodní svah je opevněn makadamem prolévaným živicí. Základní spára hráze je odvodněna oboustranným plošným drénem. Stavba byla zahájena v roce 1977 a ukončena v roce 1985.

Odběrná věž je řešena jako suchá. Vodárenský odběr se provádí ze tří odběrných oken v různých etážích. Bezpečnostní přeliv je řešen jako nehrazený kruhový šachtový přeliv. Šachta přelivu je zakončena kolenem, které je napojeno do odpadní chodby zakončenou vývarem společným pro přeliv i spodní výpusti. Chodba spodních výpustí je řešena společně s odpadní chodbou jako patrová. V horní části jsou uložena dvě potrubí spodních výpustí, z nichž odbočují vodárenské odběry. Slouží také jako komunikační chodba.

Prakticky od prvního napouštění bylo VD Karolínka provozováno v omezeném režimu. V únoru 1986, kdy probíhalo první napouštění nádrže a hladina vody byla 2,39m pod hranou bezpečnostního přelivu, se na vzdušném líci hráze objevily výsaky. Na základě provedených průzkumů bylo zjištěno, že výsaky na vzdušném líci hráze jsou zapříčiněny především nedostatečnou propustností a technologickou nekázní v sypání jednotlivých zón dodavatelem stavby.

Z výsledků měření a pozorování prováděných v rámci technickobezpečnostního dohledu vyplývalo, že by bylo vhodné provést podzemní svislé těsnění z cemento-bentonitové suspenze po celé délce koruny hráze do hloubky minimálně šestnácti metrů. V rámci probíhajících oprav byla vhodná i rekonstrukce odpadní štoly a modernizace monitoringu. Účelem je vybudování těsnící clony v horní a střední části těsnícího jádra hráze. Cílovým efektem je dosažení snížení průsaků přes těsnící jádro hráze, zvýšení bezpečnosti hráze a současně snížení rizika poruchy přehrady za povodní.

 

Oslava ve stylu Emy Destinnové

Oslava 60. výročí založení TZÚS Praha, s. p. se konala dne 21. listopadu 2013 v Kaiserštejnském paláci na Malé Straně, v jednom z nejkrásnějších paláců v Praze.
Na budově je mimo vlastní řešení stavby zajímavá atika, která je vyzdobena sochami Čtyř ročních období s dekorativními vázami. V letech 1908-1911 zde žila světo známá česká operní hvězda Ema Destinnová. V roce 1964 byl dům vyhlášen chráněnou památkou. V tomto kouzelném prostředí proběhlo setkání se zákazníky, partnerskými organizacemi a institucemi.

V úvodu slavnostního odpoledne předal ředitel podniku Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz největším a tradičním partnerům, jako výraz poděkování, skleněné plastiky.

 

Využití popílku jako stavebního materiálu

Pod slovem „popílek“ se některým z nás v první řadě vybaví zdevastovaná krajina, která je způsobená těžbou uhlí, na ní navázané průmyslové oblasti znečišťující atmosféru, anebo ne vždy jeho bezproblémové ukládání při stavbě pozemních komunikací. Jedná se vůbec o stavební materiál? Či o odpad, který patří jen na skládky? Jaké jsou možnosti využití popílku jako stavebního materiálu?

 

Zařízení na stanovení protikluzných vlastností všech druhů podlahových krytin

speciální zkušební postupy provádí pobočka TZÚS s.p. Praha, Plzeň, Zahradní 15, 326 00 Plzeň
Pro možnost posouzení použitelnosti podlahových krytin v různém prostředí jsou zavedeny následující zkušební postupy:
metoda zkušební lávky (DIN 51097 – chůze naboso, DIN 51130 – chůze s botou; ČSN 72 5191- metoda C; standardní materiály SRN, předpis SRN pro zatřídění výrobků pro různé oblasti použití)
metoda stanovení koeficientu tření – statického i dynamického, za sucha i za vlhka (ČSN 72 5191 – met. A a B; prEN 13552, ISO/DIS 10545-17; ČSN EN 13893; vhodné i pro posouzení splnitelnosti požadavků Vyhlášky MMR ČR č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu)
metoda výkyvu kyvadla – za sucha i za vlhka (prEN 13552; ISO/DIS 10545-17; ČSN 72 5191-metoda D; betonové bloky podle ČSN EN 1338, betonové dlažební desky podle ČSN EN 1339, betonové obrubníky podle ČSN EN 1340, desky z přírodního kamene podle ČSN EN 1341, teracové dlaždice podle ČSN EN 13748-1,2, dlažební kostky z přírodního kamene po dle ČSN EN 1342, cihelné dlažební prv ky podle ČSN EN 1344, vozovky pozemních komunikací a letištních ploch podle ČSN EN 13036-4, vodorovné dopravní značení podle ČSN EN 1436, dřevěné podlahoviny podle ČSN EN 1339, aglomerovaný kámen podle prEN 14617-3, desky z přírodního kamene podle ČSN EN 1341)

V květnu 2013 vyšla v platnost norma ČSN P CEN/TS 16165 Stanovení protiskluznosti povrchů pro pěší – Metody hodnocení, kde jsou uvedeny postupy stanovení protiskluznosti shora uvedené, a to metoda zkušební lávky, metoda výkyvu kyvadla a navíc tzv. tribometrická zkouška ke stanovení součinitele tření.
Podstatou zkoušky je těleso opatřené kluzáky z definovaného materiálu a tvaru, na které působí předepsaný tlak. Těleso je taženo konstantní rychlostí rovnoběžně s povrchem měřené plochy. Stanoví se síla potřebná k tažení tělesa po délce měřené dráhy. Součinitel smykového tření se stanoví tak, že se tato síla vydělí svisle působící silou. Zkouška se může provádět za sucha i za mokra. Pro každý materiál kluzáku a kluzné činidlo se vypočítá průměrná hodnota součinitele smykového tření pro každou měřenou dráhu na dvě desetinná místa. Uvedené specifické zařízení je zobrazeno na snímku.
Ing. Hana Kotorová,
TZÚS Praha, s.p., pobočka Plzeň

 

 

Ohlédnutí za 7. ročníkem konference Dřevostavby v praxi

Na začátku listopadu se v hotelu Skalský dvůr nedaleko Nového Města na Moravě sešlo téměř 270 profesionálů z oblasti dřevostaveb na konferenci Dřevostavby v praxi 7. Na dvoudenní odborné konferenci se setkávají odborníci z akademické sféry, zástupci státních institucí, technici výrobních společností, projektanti a realizační firmy. Konference se stala nejen osvědčeným místem pro získání nových informací z oboru, ale hlavně pro výměnu a sdílení praktických zkušeností mezi profesionály ze stavebnictví.

 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY BYTOVÉHO FONDU DOKONČOVANÉHO V ČR V LETECH 1997 AŽ 2012

Od počátku sledovaného období se plocha stavebních pozemků nových rodinných domů zvětšovala až do roku 2005, v následujících třech letech stagnovala, v roce 2009 dosáhla maxima (1151 m2.) a od té doby převážně mírně klesá (1 067 m2 v roce 2011, ale 1 086 m2 v roce 2012). Výrazně nejmenší rozlohou stavebních pozemků se vyznačují rodinné domy v hlavním městě Praze (z důvodu velmi vysokých cen pozemků), naopak největší jsou stavební pozemky v Moravskoslezském kraji. Rozloha stavebních pozemků s růstem velikosti obce klesá. Vývoj průměrné zastavěné plochy rodinných domů mezi roky 1997 až 2008 spíše klesal (z 144,7 m2 na 133,1 m2), v posledních letech převážně roste (137,2 m2 v roce 2011, ale 136,9 m2 v roce 2012). Nejrozsáhlejší rodinné domy jsou z dlouhodobého průměru stavěny v Jihočeském kraji a v hl. m. Praze, zdaleka nejmenší naopak v Libereckém kraji.

 

Kurzy a školení nejen pro rozpočtáře a kalkulanty

I v roce 2014 pokračuje společnost ÚRS PRAHA, a.s. ve své dlouholeté tradici pořádání specializovaných kurzů a školení v oblasti cen ve stavebnictví. Na základě poznatků a zkušeností z předchozích let byla v tomto roce nabídka kurzů rozšířena a upravena tak, aby co nelépe odpovídala stávajícím potřebám stavebního trhu, poskytovala co nejširší spektrum informací a zároveň usnadnila činnost všem účastníkům stavební výroby.

Seznam témat a termínů  konání kurzů viz. rubrika vzdělávání, semináře
 

KONSTRUKČNÍ SPECIFIKA PŘI NÁVRHU BALKÓNŮ, LODŽIÍ A TERAS, použití systémových kompletačních prvků.

Balkóny, lodžie a terasy jsou v současnosti stále častěji přirozenou a běžnou součástí bytových jednotek. Při jejich návrhu je vždy nezbytné zohledňovat některá jejich konstrukční specifika. Zároveň paralelně s návrhem a realizací nových konstrukcí je nezbytné provádět i četné stavební opravy i u konstrukcí stávajících.

 

Skladování a přeprava se společností Gebrüder Weiss

V současné době, kdy Česko se stává, nejen díky své poloze, křižovatkou mezinárodního obchodu, jsme požádali o rozhovor paní Śárku Hálovou, vedoucí marketingu společnosti  Gebrüder Weiss, spol. s r.o.

Můžete nám ve zkratce představit společnost Gebrüder Weiss?
Ve světovém měřítku patří společnost Gebrüder Weiss k předním přepravním a logistickým společnostem s více než 5 250 zaměstnanci, 162 vlastními firemními pobočkami a ročním obratem přesahující miliardu EUR. Holding se sídlem v rakouském Lauterachu zastřešuje nejen své hlavní činnosti, mezi které patří logistika a přeprava (pozemní, letecká, námořní), ale i řadu vysoce specializovaných oborových řešení a dceřiných podniků. Mezi nejznámější patří x|vise (logistické poradenství), tectraxx (oborový specialista pro high-tech podniky), inet-logistics (softwarová řešení managementu přepravy TMS), Railcargo (železniční přeprava).
Jak vypadá působení Vaší společnosti na území České republiky?
V České republice naše společnost se sídlem v Jenči u Prahy provozuje 6 vlastních poboček. Počet zaměstnanců je v současné době 330. V loňském roce jsme vypravili zhruba milion zásilek a logistické operace jsme provozovali na celkem 47 600 m2. V letošním roce jsme milion zásilek překročili již na konci října. Co se týče rozlohy našich skladů a kanceláří, tak poté, co jsme počátkem roku slavnostně otevřeli vlastní nový terminál jako centrálu v Jenči, začneme v příštím roce s výstavbou vlastního terminálu v okolí Brna.
Jaké služby v České republice poskytujete?
Stručně řečeno poskytujeme přepravu jak pozemní vnitrostátní a mezinárodní, tak i námořní a leteckou do celého světa, skladovou logistiku a další. Pod tím se samozřejmě skrývá spousta dalších služeb od jednoduchých přeprav z bodu A do bodu B, vychystávání zboží, balení, distribuce do kamenných obchodů, přepravy ke konečnému spotřebiteli např. v případě přeprav pro internetové obchody až po komplexní logistická řešení na míru. Jsme zastoupeni hlavně ve střední a východní Evropě. A postupujeme stále dál na východ, takže poslední vzniklá pobočka je v Gruzii, nové linky jezdí do Armenie, Ázerbajdžánu a další vývoj pokračuje. Máme vybudovanou síť sběrných linek, která se buduje již několik desetiletí a stále přibývají tzv. GW domy, což jsou vlastní filiálky.

 

Stroje, technologie a logistika ve službách komunální sféry

Snaha dosahovat vysokých ekonomických efektů není záležitostí jen výrobních podniků. I v dalších oblastech společnosti je tento cíl sledován. V některých více, v jiných méně. Komunální sféra není právě mezi tygry a má značný potenciál rezerv. Nabízí se rozsáhlé možnosti, ve spolupráci s vysokými školami, tyto rezervy odhalit, analýzou stávajících procesů a návrhy zdokonalených struktur hodnototvorných řetězců zdokonalit funkce a zvýšit efektivitu veřejné správy.

 

Volvo – systém a prvky, které nezklamou

Stabilní
Světová rekordmanka v provazochodectví Faith Dickey „přejít po napnutém laně co nejdelší vzdálenost v co největší výšce“ se prochází po laně na taženém mezi dvěma nákladními vozy Volvo FH, jedoucími plnou rychlostí, což dokazuje jejich skvělou ovladatelnost a naprosto vyjímečné vlastnosti, jako se skvělá boční stabilita a výborné vlastnosti v přímém směru.
Lehce ovladatelný
Po úspěchu postavy Ballerina Stunt (balerína kaskadérka) nyní společnost Volvo Trucks posadila za volant svého nejnovějšího modelu Volvo FMX křečka domácího. V tomto kaskadérském výstupu řídí křeček Charlie svůj nákladní vůz přes nebezpečný lom, čímž prokazuje, jak snadno se tento 15tunový vůz pro stavebnictví ovládá.
Velký, ale šikovný
To, že rozvážkový vůz Volvo FL je speciálně upraven pro přizpůsobení se rychlé a hbité městské dopravě dokládá film „S býky v zádech“, kde nákladní vůz Volvo FL ujíždí před býky ulicemi středověkého španělského města Cludad Rodrigo. V průběhu celé cesty bylo nutné, aby vůz udržel rychlost minimálně 30 km/hod., aby byl mimo dosah býků. V určitých úsecích cesty bylo nutné sklopit zpětná zrcátka. Automatická převodovka umožňuje plné soustředění na řízení. Menší kola snižují výšku kabiny a tím se zlepší viditelnost pro řidiče.
Silný
Claes Nilsson je prezidentem společnosti Volvo Trucks a někým, kdo se neváhá postavit na střechu nákladního vozu, kymácejícího se ve více než dvaceti metrové výšce a zahrát si ve filmu, ve kterém nový nákladní vůz pro stavebnictví pod stoupil náročnou zkoušku. Za zrodem tohoto filmu nazvaného ‚The Hook‘ stála snaha ukázat, že přední tažný hák vozidla je dimenzován na mnohem větší zatížení, než jaké mu je za běžných okolností vystavován. Odolnost a kvalita vozů FMX pro stavebnictví byla demonstrována při zavěšení 15.tunového náklaďáku do vzduchu jen za vlastní tažný hák.
Přesný a stabilní
Fyzická zdatnost Jean-Clauda Van Damma a umění řidičů nákladních vozidel Volvo FM, kteří v nákladních vozech udželi přesně stejnou vzdálenost a rychlost dokladovaly, že dynamické řízení Volvo, nový, inovativní systém vyvinutý společností Volvo Trucks, přináší vyšší přesnost a stabilitu ve všech situacích. Pracuje pomocí elektronicky řízeného elektrického motoru, který je regulován 2 000krát za vteřinu, aby v každém okamžiku napomohl vysoce přesnému řízení. Při couvání nabízí dynamické řízení Volvo vynikající ovládání s minimálním úsilím.
Uvedené filmy můžete shlédnout také na českém facebooku:https://www.facebook.com/photo.php?v=1 30006490518963#!/media/set/?set=vb.4902884477 00652&type=2

 

MERCEDES-BENZ UNIMOG U 500 L rychle dosype a upraví krajnici i za sebou uklidí

Na jihlavsku pracuje unikátní stroj ve službách Krajské správy a údržby silnic Vysočina. Vozidlo Mercedes Benz UNIMOG U 500 L je vybaveno speciální nástavbou pro dosyp a úpravu krajnic vozovek. Dominantními vlastnostmi tohoto stroje jsou úspora času, úspora lidí, produktivita a kvalita práce.

 

Nástavba na dosypávání a úpravu krajnic pro MB Unimog U 500 L AS Baugeräte

Nástavbová kombinace stroj na úpravu krajnic Typ BA 150
Pracovní rychlost: max. 50 m/min (ca. 3.000 m/hod)
Pracovní šířka: od 450 do 1.450 mm plynule hydraulicky regulovatelná možnost rozšíření do 2.000 mm mechanicky
Úhel sklonu: ca. ±15 °
Možnost práce: 150 mm nad úrovní vozov ky/ 
250 mm pod úrovní
Pohon dopravníku: hydraulický, otáčky plynule regulovatelné
Kolečka: 4 dvojitá pojezdová kolečka
Předsazení nástavby: ca. 2.000 mm
Rozměry nástavby: šířka 2.800 mm
                                   délka 800 mm

                                   výška 1.000 mm
Transportní šířka: 2.500 mm

úprava stroje pro dosypávání za obrubník zadní tříbodový závěs Typ SHL 2500
Provedení: Kat. II
Výška zdvihu dle pneu: ca. 950 mm
Výkon: ca. 2.000 kp

zhutňovač Typ PV 5000 H
Pohon: hydraulický

Hydraulický výsuv: do ca. 1.500 mm
Pracovní šířka: 500 mm
Možnost rozšíření: do max.1.000 mm
Hydrauliký pohon, příčné nastavení
Výkon: 50 kN
zametací kartáč
Pracovní šířka: ca. 2 000 mm
Ovládání: hydraulické

 

Nová nákladní vozidla Euro 6 LF a CF Construction představuje společnost DAF

Robustní, výkonná, hospodárná a vyvinutá pro maximální užitečné zatížení

Společnost DAF představuje nová nákladní vozidla Euro 6 CF Construction, vyvinutá zejména pro dopravu ve stavebnictví, kde je vyžadována častá jízda v terénu. Vozidla CF Construction mají díky zvětšenému nájezdovému úhlu a větší světlé výšce podvozku vynikající průjezdnost v terénu, řada pro myšlených detailů pak zajišťuje vysokou odolnost proti poškození, nízké provozní náklady a snadné ovládání. Robustní stylové prvky vozidel CF Construction dodávají individuální vzhled také novým vozidlům řady LF Construction.
Jako první vás na nových modelech CF Construction zaujme jejich charakteristický design. Příznačná černá mřížka chladiče s rozměrnými lamelami a zcela nový design nárazníku, vyrobeného z galvanizované oceli pro odolnost proti poškození v těžkém terénu, dodávají dojem síly a nepřemožitelnosti. Proti poškození jsou chráněny i atraktivně tvarované hlavní světlomety, jejichž kryty jsou vyrobeny z velmi odolného materiálu Lexan. Výrobce nepodcenil ani ochranu chladiče, o kterou se stará ocelový kryt pod nárazníkem, vyrobený ze 3 mm silného plechu. Tento ochranný kryt vydrží zatížení až 4 tuny a jeho spodní část tvoří praktický a široký schod.
V nárazníku nových vozidel DAF CF Construction mohu být na přání zákazníka integrovány mlhové světlomety spolu se světly pro osvětlení zatáčky. Nárazník tvoří tři oddělené části, které lze v případě poškození měnit nezávisle na sobě, což snižuje náklady na opravy. Robustní nárazník je umístěn vysoko a umožňuje vozidlu dosáhnout velký nájezdový úhel 25O. V kombinaci se světlou výškou 40 cm – díky použití předních náprav s upraveným zavěšením – to znamená výbornou průjezdnost po nezpevněných cestách a v terénu.

 

První výstupy z výzkumu GLOBÁLNÍHO STAVU KVALITY

Americká společnost pro kvalitu (ASQ Global) provádí ve tříletých intervalech celosvětový výzkum, zaměřený na stav kvality s názvem The ASQ Global State of Quality. Poslední šetření proběhlo v roce 2012 a výsledky jsou průběžně analyzovány a zveřejňovány v letošním roce. Tento výzkum podpořila finančně i organizačně Česká společnost pro jakost a ve výsledcích byly tedy zahrnuty i stanoviska českých firem.
Výzkumu se zúčastnilo téměř 2000 respondentů (organizací) z 22 zemí, kteří představují 75% globálního hrubého produktu. Výzkumy byly zaměřeny na 4 klíčové oblasti:
Management (řízení) kvality
Výstupy a ukazatele
Odborná způsobilost a výcvik
Kultura organizace

První výsledky výzkumu přináší konstatování mnoha zajímavých faktů, například:

  • 30 % představitelů vedení vnímá kvalitu v širším pojetí – jako nástroj trvalého zlepšování a zvyšování výkonnosti organizace (spíš než jako primární nástroj pro zajišťování spokojenosti zákazníků či vyřizování reklamací);

  • je významný rozdíl mezi výrobními organizacemi a organizacemi poskytující služby při používání nástrojů kvality, využívání ukazatelů, zajišťování vzdělání a výcviku v oblasti kvality – výrobní organizace jsou dvakrát aktivnější v používání nástrojů kvality;

  • nástroje kvality (či přístupy ke kvalitě) se mezi jednotlivými regiony významně neliší (především v důsledku globalizace), případné rozdíly jsou dány spíše velikostí organizace či oborem, ve kterém příslušná organizace působí;

  • 89 % procent organizací má postavený management kvality na jasně standardizovaných procesech;

  • v přibližně 60 % organizací se vrcholový managementu zabývá reporty o kvalitě pouze kvartálně nebo jednou ročně; na druhou stranu 50 % řadových pracovníků obdrží reporty o kvalitě denně či v týdenních intervalech;

  • 96 % organizací realizuje vzdělávání v oblasti kvality, klíčovými tématy jsou nástroje managementu kvality a auditování;

  • téměř polovina výrobců školí svoje přímé dodavatele v oblasti kvality;

  • 88 % organizací motivuje různými způsoby svoje pracovníky k dosažení cílů, vztažených ke kvalitě (z toho 30 % využívá motivaci finanční);

  • nejčetněji je „ISO“, jakožto rámec pro kvalitu, používán v České republice, následuje Německo;

  • větší organizace (oproti malým) využívají jako rámec pro zlepšování modely národních cen kvality.

Kromě zajímavých faktů vyvstalo v rámci výzkumu mnoho nových otázek a témat k dalšímu bádání. Navazující výstupy výzkumu budou ze strany ASQ zveřejněny v těchto dnech. Více informací je rovněž možné získat na stránce www.globalstateofquality.org.

 

Výroční zasedání Sdružení dovozců stavebních strojů

Sdružení dovozců stavebních strojů (SDSS) je organizací, prezentující prakticky kompletní přehled dovozců stavebních strojů do České republiky. Od svého založení v roce 2000 je SDSS zaměřeno především na vytvoření vyspělého a korektního prostředí v oblasti prodeje stavebních strojů. Cílem sdružení je poskytnout svým členům a následně i jejich zákazníkům co nejucelenější přehled a podporu k vytvoření zdravých konkurenčních podmínek a pomoci tak při obchodování se stavební technikou.