1-2/2014

Vážení čtenáři,

právě otevíráte první číslo našeho časopisu podnikatelů ve stavebnictví Build Info. Již šestým rokem Vám předkládáme časopis, ve kterém se snažíme zachytit všechny podstatné změny, novinky, události jak ve vlastním stavebnictví, tak v oborech s ním souvisejících, včetně informací, týkajících se změn v činnosti TZÚS Praha, s.p. či Státního fondu životního prostředí ČR a jiných organizacích. O celkovém stavu českého stavebnictví, o výstavbě nízkoenergetických domů v ČR či o kursech a školeních přinášíme informace z ÚRS Praha, a.s. Nařízením EP a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích po 1. 7. 2013 a zkoušením požární odolnosti ve skutečném měřítku se zabývají informace TZÚS Praha, s.p. a PAVUS, a.s.

Vaší pozornosti doporučujeme informaci o vzniku „Centra excelence“ – platformy pro organizace, které se chtějí zlepšovat. Zajímavými realizacemi s produkty společnosti Lindab Vás seznámí článek, týkající se výstavby školícího střediska společnosti FORD. O tom, že i betonovat ve velkých výškách lze šetrně, informuje článek o transportu betonu na Sněžku. Dále Vás informujeme, že i v současné době lze vylepšovat výsledek hospodaření v půjčovnách stavebních strojů, jak uvádí článek o Phoenix Zeppelinu. V informacích redakční části přinášíme zajímavosti ze staveb u nás i v zahraničí, ale i z oblasti neopomenutelných pomocníků nákladních a užitkových automobilů.

Dovolte, abychom Vás informovali, že průběžně doplňujeme naše webové stránky www.buildinfo.cz zejména o aktuality, ale i vzdělávání a odbornou literaturu, či mezinárodní akce.

S přáním „hodně jarních paprsků“ do všedních dnů

kolektiv pracovníků redakce

 


Dear readers,

You are now opening the first issue of Build Info, our magazine for entrepreneurs in the construction industry. For the sixth year now we are publishing our magazine in an attempt to cover all the important changes, news and events not only in the construction industry, but also in related fields, including information about changes in the activities of TZÚS Praha, s.p., the State Environmental Fund of the Czech Republic and other organisations. We present information about the general situation in the Czech construction industry, the construction of low-energy housing in the Czech Republic and courses and training sessions from ÚRS Praha, a.s. Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council on construction products after 1. 7. 2013 and fire resistance testing are comprehensively described in information from TZÚS Praha, s.p. and PAVUS, a.s.

We draw your attention to the details of the creation of the “Centre of Excellence” – a platform for organisations that desire to improve themselves. Interesting uses of Lindab products are described in an article about the construction of the FORD training centre. That fact that concrete can be used sparingly at high altitudes is covered in an article about transporting concrete up to the top of Sněžka. We would also like to inform you that profits can be boosted in construction machinery hire centres, as shown in an article about Phoenix Zeppelin. In the editorial section we present some interesting information about buildings in this country and abroad, as well as about those invaluable trucks and utility vehicles.

We should mention that we are continually adding new material to our website, especially news, but also education and professional literature and international events.

Wishing you lots of spring sunshine,

The Editorial Board team

 

výběr anotací z článků


Státní fond životního prostředí ČR

Ředitelem Státního fondu životního prostředí ČR je Petr Valdman. Ing. Petr Valdman (nar. 1972) vystudoval stavební fakultu na ČVUT Praha. S evropskými fondy má bohaté zkušenosti. Ve státním fondu působil již v letech 2003 až 2010, přičemž od roku 2006 na pozici náměstka ředitele pro úsek řízení projektů. Poté pracoval na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako ředitel odboru implementace operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Z ministerstva přešel do Technologické agentury ČR, kde působil jako projektový a koordinační manažer pro fondy EU.

 

Plán výzev na rok 2014 schválen a zveřejněn

Z důvodu maximalizace čerpání finančních prostředků v Operačním programu Životní prostředí schválilo Ministerstvo životního prostředí jako Řídicí orgán OPŽP
velmi ambiciózní Plán výzev na rok 2014.

U jednotlivých výzev byla státním fondem zkrácena doba hodnocení přijatých žádostí. Apelujeme na všechny žadatele, aby neprodleně zahájili přípravu žádostí o podporu, včetně přípravy zadávacích dokumentací pro vyhlášení veřejných zakázek tak, aby převážná část finančních prostředků mohla být proplacena ještě v roce 2014, i za využití zálohových faktur.

Uznatelnost způsobilých výdajů se předpokládá od 1. 1. 2007. Bude tedy možné, za předpokladu splnění podmínek OPŽP, podávat i žádosti na projekty v realizaci. Plán výzev je pouze orientační, skutečné termíny příjmu žádostí stejně jako dílčí omezení oblastí podpory budou zveřejněny vždy až s vyhlášením dané výzvy.

 

Začne se blýskat na lepší časy?

Je počátek roku 2014 a máme za sebou řadu let poklesu českého stavebnictví o kumulovaných cca 30%. Z oboru odešlo přes 100 tisíc lidí a podíváme-li se na Evropu (západ+střed) jsme vytrvalostí a trendem poklesu na jednom z posledních míst.
Konference Euroconstructu (11/2013 v Praze) to pak ukázala naprosto jednoznačně a tam, kde se většina států prokázala zastavením poklesu, či dokonce již růstem, jsme se neměli čím pochlubit.

Posledních několik let se vyznačovalo absolutní absencí podpory státu našemu oboru a poklesem veřejných investic. I to je, kromě všeobecné krize, příčinou hlubokého poklesu stavebnictví. Již měsíc máme novou vládu, která slibuje výrazné posílení finančních prostředků (dálnice, čerpání peněz z EU apod.). To je samozřejmě pozitivní, ale nepostačující podmínka pro obnovení dynamiky stavebnictví. Ta závisí i na projektové a územní připravenosti, která vyžaduje určitý předstih před realizací, a obávám se, že se to může ukázat jako významný a limitující problém. Další podmínkou je i kultivace soutěžního prostředí, počínaje nejen nešťastným zákonem o veřejných zakázkách s jediným kritériem – cena, ale i z toho vyplývající nereálné cenové války mezi soutěžícími firmami a následné odvolávání u ÚOHS.
Dalším problémem je vzrůstající počet sporů mezi státním investorem a velkými stavebními podniky (Blanka, dálnice, metro atd.) jen s malou nadějí, že dojde k rychlému vyřešení. Dostáváme se tak do situace, že ani stávající prostředky neumí stát efektivně využít a boj mezi stavebními firmami navzájem, tak i mezi těmito firmami a státem je v řadě případů, z hlediska stavebnictví kontraproduktivní.
Cesta z tohoto začarovaného kruhu bude podle mne těžší, než většina předpokládá. Na jedné straně musí skončit absolutní absence podpory státu a to nejen navýšením objemu peněz, ale i jeho odborností, konstruktivním přístupem, dokonalou připraveností a projektovou přípravou všech staveb, zejména silnic, dálnic, tunelů či metra. Pak bude o co soutěžit a co stavět a odstraní se také zdroj častých soudních sporů. Ty stávající by se pak měli konstruktivně, spravedlivě a hlavně rychle dořešit.
Na straně druhé si musí stavební firmy udělat pořádek i u sebe, skončit s dampingovými cenami, přesněji plánovat a počítat, eliminovat možnost rizik, aby se v boji o zakázku nedostali pod výrobní či bezpečnou cenu. Rezervy ve stavebních podnicích jsou po 5 letech vyčerpány a každá chyba může být poslední.
Chce se mi věřit, že letošní rok bude opravdu zlomem a že pokles stavebnictví se zastaví na bodě ±0. Závisí to na změně přístupu a myšlení nás všech, musí se také změnit chování a přístup ke stavební problematice jak státu (jako největšího investora), soukromé sféry (hospodářství půjde nahoru), tak i nás stavařů.
Vím, že to nebude jednoduché, že ztracená vzájemná důvěra všech účastníků stavebního procesu se bude těžko získávat zpět, ale je to nutné. Zcela jistě se to neobejde beze ztrát, neboť si myslím, že řada stavebních podniků bude mít problémy. Výsledek by ale měl být, že z krize vyjdou vítězové a budou důvěryhodní a silní. To povede i k lepšímu mediálnímu obrazustavebnictví a bude opět prestižní být stavařem.

Ing. František Glazar
ředitel ÚRS Praha, a.s.

 

NÍZKOENERGETICKÉ DOMY V ČESKÉ REPUBLICE

Mezinárodním standardem pro nízkoenergetické domy je roční spotřeba tepla na vytápění, nepřesahující 50 kWh na m2 obytné plochy. V případě pasivních domů stavba získá odpovídající certifikát pouze tehdy, když jsou splněny 3 základní podmínky:

– roční spotřeba tepla na vytápění nepřesáhne 15 kWh na m2 obytné plochy,
– primární energetická spotřeba všech energií bez rozdílu účelu nepřesáhne 120 kWh na m2 obytné plochy ročně,
– při snížení tlaku vzduchu v budově o 50 Pa oproti okolní atmosféře nedojde k infiltraci vyšší 60 % objemu vzduchu celé budovy za 1 hodinu.

Pro tzv. nulový dům pak platí, že roční spotřeba tepla na vytápění nepřesáhne 5 kWh na m2 obytné plochy.

Počet domů v pasivním standardu v České republice lze pouze odhadovat, protože oficiálně není tato kategorie staveb pro bydlení Českým statistickým úřadem sledována. V rámci výkazu Stav 7-99 (Hlášení o dokončení budovy nebo dokončení bytu) je od roku 2010 sledován pouze kód energetické účinnosti u nové budovy, tedy:

A. mimořádně úsporná (roční spotřeba tepla na vytápění do 50 kWh na m2 obytné plochy),
B. úsporná (roční spotřeba tepla na vytápění od 51 kWh do 97 kWh na m2 obytné plochy),
C. vyhovující (roční spotřeba tepla na vytápění od 98 kWh do 142 kWh na m2 obytné plochy).

Podle odhadů z roku 2013 bylo v ČR přibližně 750 – 800 skutečně pasivních domů, s tím, že téměř 700 jich bylo postaveno díky subvencím z programu Zelená úsporám.

Česká republika výrazně zaostává za evropským, resp. západoevropským trendem. Jedním z hlavních důvodů je skutečnost, že většina stavebníků považuje za prioritu pořizovací náklady, a to jak v případě developerské výstavby (prodejnost), tak výstavby individuální (úspora).

 

Kurzy a školení nejen pro rozpočtáře a kalkulanty

I v roce 2014 pokračuje společnost ÚRS PRAHA, a.s. ve své dlouholeté tradici pořádání specializovaných kurzů a školení v oblasti cen ve stavebnictví. Na základě poznatků a zkušeností z předchozích let byla v tomto roce nabídka kurzů rozšířena a upravena tak, aby co nelépe odpovídala stávajícím potřebám stavebního trhu, poskytovala co nejširší spektrum informací a zároveň usnadnila činnost všem účastníkům stavební výroby.

 

Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích po 1. červenci 2013

Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích (CPR – Construction Products Regulation) vstoupilo v platnost v plné účinnosti k 1. 7. 2013.
Nejvýznamnější změny, které se udály v souladu se zavedením CPR a které postřehla odborná i laická veřejnost jsou:
– prohlášení o vlastnostech vystavované výrobcem,
– jiné názvy dokumentů, vystavovaných „oprávněními osobami“.

CPR vychází obsahově ze směrnice 89/106/EHS (CPD – Construction Products Directive) a jeho cílem je prolomit technické překážky obchodu se stavebními výrobky v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP). K dosažení tohoto cíle byly v CPR stanovené čtyři hlavní prvky:
• systém harmonizovaných technických specifikací
• dohodnutý systém posuzování shody pro každou skupinu výrobků
• soustava oprávněných/oznámených subjektů
• označení CE výrobků

Systém harmonizovaných technických specifikací
Odstranění technických překážek v oblasti stavebnictví může být dosaženo pouze zavedením harmonizovaných technických specifikací pro účely posuzování
vlastností stavebních výrobků.
Harmonizované technické specifikace ve vztahu k základním požadavkům na stavby stanovují m.j. i základní vlastnosti stavebních výrobků.
Harmonizovanými technickými specifikacemi k CPR jsou evropské harmonizované normy a evropské dokumenty pro posuzování.
Normy oznámené jako harmonizované k předcházejícímu systému posuzování označenému CPD byly oznámené jako harmonizované i k CPR. Normy se revidují každých 5 let a při revizích každé normy se budou implementovat ustanovení článků CPR. Upravuje se však informativní příloha norem ZA, která bude zohledňovat nové požadavky stanovené v CPR – tzv. 7. základní požadavek, obsahující příklad prohlášení o vlastnostech, příklad označení CE.

 

Zkoušení požární odolnosti ve skutečném měřítku

Standardizované rozměry zkušebních pecí pro zkoušky požární odolnosti stěnových konstrukcí jsou 3 m × 3 m. Pro mnoho konstrukcí a výrobků je tento rozměr dostačující a např. požární uzávěry menších rozměrů, s obdobnou požární odolností, se dají sdružit a zkoušet najednou za výhodnějších cenových podmínek. Ve skutečných stavbách se však také často vyskytují stěnové konstrukce s deklarovanou požární odolností, které značně překračují tento standardizovaný rozměr. Jejich chování v podmínkách požáru se může v reálných rozměrech značně lišit. V evropských normách na zkoušení požární odolnosti jsou uvedeny pravidla pro tzv. „přímé aplikace“ výsledků zkoušek. Vznikají samostatné evropské normy, ve kterých jsou uváděny pravidla pro „rozšířené aplikace“ výsledků zkoušek. Obecně lze říci, že výsledky získané na vzorku větší velikosti, lze aplikovat na velikosti menší. Obráceně je to mnohem složitější, ale za dodržení a splnění určitých podmínek to je možné, avšak i zde jsou rozměry limitovány, zejména rozměry maximální výšky. Některé výrobky (např. vrata s požární odolností) nebylo dosud možné vůbec zkoušet.
Z uvedených důvodu byla v Požární zkušebně PAVUS, a.s. ve Veselí n. Lužnicí vybudována zkušební pec o šířce 5 m a výšce 6 m, ve které je možné zkoušet významně větší vzorky a dosáhnout tak požární klasifikace podle ČSN EN 13501-2 i pro vyšší konstrukce stěn, příček, požárních vrat apod.

 

Studenti na svou budoucnost často myslí až po absolvování školy.

Úřad průmyslového vlastnictví radí: podnikejte inovativně!

Nezaměstnanost postihuje stále větší počet absolventů a akademický titul nemusí znamenat jistotu pracovního místa. Celosvětově je bez práce 75,8 milionu mladých lidí. Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) motivuje české studenty, aby využívali volně dostupné patentové databáze pro inspiraci k vlastním inovačním počinům. To jim může pomoci nastartovat podnikatelskou kariéru a zvýšit šanci uplatnění na trhu práce.

Úřad průmyslového vlastnictví spustil v letošním roce osvětovou kampaň „Patentuj!“(www.patentuj.cz), mezi jejíž aktivity patří rovněž vzdělávání studentů v patentových strategiích a ve výchově k podnikání.

 

Centrum excelence – platforma pro organizace, které se chtějí zlepšovat

Centrum excelence bylo založenou Českou společností pro jakost (ČSJ), Sdružením pro oceňování kvality a Národním informačním střediskem podpory kvality
v loňském roce. Vznik tohoto centra inicioval jednak výzkumu, mezi malými a středními podniky, zaměřený na konkurenceschopnost a dále na znalost a používání moderních nástrojů řízení (především Modelu excelence EFQM). Tento výzkum jednoznačně poukázal na to, že podniky považují moderní nástroje řízení za důležité, nicméně je moc neznají a tudíž je ani nepoužívají. Další podnět ke vzniku Centra excelence přišel z Rady kvality České republiky, která považovala za důležité vytvořit společnou platformu pro účastníky i zájemce o Národní cenu kvality České republiky.

Na jaře roku 2013 byl tedy přijat Statut Centra excelence a toto centrum začalo nabírat svoje první členy. Rok 2013 lze nazvat rokem pilotního provozu, plný provoz Centra excelence začal letošním rokem.

Hlavní poslání centra excelence lze shrnou v následujících bodech:

  • Platforma pro spolupráci a pro sdílení nejlepších manažerských přístupů
  • Pomoc firmám i organizacím veřejného sektoru s používáním moderních nástrojů řízení
  • Přísun novinek v oblasti Modelu excelence EFQM (Centrum excelence při ČSJ má přímou vazbu na centrálu EFQM v Bruselu)
  • Pomoc s účastí v Národní ceně kvality ČR a Národní ceně České republiky za společenskou odpovědnost.

Souhrnně lze činnost Centra excelence charakterizovat tak, že vytváří podmínky pro podporu trvalého zlepšování výkonnosti organizací soukromého i veřejného
sektoru. V rámci aktivit Centra excelence bude nejvíce pozornost věnována Modelu excelence EFQM, dále pak modelu CAF a principům CSR.

 

Zajímavé realizace z Lindabu

 

Školící centrum Fordu pro střední a východní Evropu

Lindab, přední světový výrobce stavebních komponent ze švédské oceli, dokáže jejich širokou škálu zkombinovat do stavebních systémů, s jejichž využitím lze kompletně postavit nebo opláštit celou budovu. Příkladem využití systému LINDAB STAVBY u komerčních budov je školící a vzdělávací centrum společnosti Ford Motor Company v maďarském městě Szentendre u Budapešti. Jeho kanceláře a učebny využívají zaměstnanci a obchodní zástupci Fordu z celé střední a východní Evropy.
Celý systém LINDAB STAVBY pro dvoupatrovou budovu Fordu se skládá ze sekundární konstrukce obvodových stěn, vlastní fasády z trapézových plechů a veškerých lemovacích prvků. Základem dvoupatrové budovy je hlavní železobetonová montovaná konstrukce s pilíři a nosníky. Pro sekundární konstrukci byl využit lehký ocelový skelet LindabConstruline s nosnou konstrukcí z tenkostěnných ocelových profilů, doplněných minerální vlnou a deskami opláštění a s fasádou z trapézových plechů Lindab. Jednou z velkých výhod tohoto montovaného stavebnicového systému je mimo jiné rychlost výstavby – 4 týdny na technickou přípravu a zhruba 4 měsíce na kompletní realizaci. Malá tloušťka nosných stěn, typická pro LINDAB STAVBY, umožnila vyhovět požadavkům Fordu na co největší užitný prostor a funkčnost ve vzdělávacím centru.

 

Betonáž šetrná k přírodě

Vrtulník vynesl beton na nejvýše položené místo v České republice Sněžka, nejvyšší hora České republiky, se může pyšnit dalším prvenstvím: Stala se nejvýše položeným místem, kam byl u nás doposud dopravován beton. Více než 500 m3 betonu vynesl na stavbu nové lanovky vrtulník. Sněžka totiž leží v Krkonošském národním parku a vjezd speciální techniky na stavbu byl výrazně omezen. Veškerý beton pro výstavbu nových patek lanovky a stavbu stanic v Peci pod Sněžkou, na Růžové hoře i na Sněžce dodala betonárna Trutnov, která patří mezi provozy TBG Východní Čechy (člen skupiny Českomoravský beton, a.s.).

Lanovka na Sněžku je nejstarší, nejznámější a nejvyužívanější lanovkou u nás. Od roku 1949 do ukončení provozu (2. 9. 2012) vyvezla původní lanová dráha na vrchol Sněžky více než sedm milionů osob. V prosinci loňského roku zahájila provoz nová lanovka se čtyřmístnými uzavřenými kabinami, která původní dráhu nahradila. Dodavatelem je jeden ze dvou největších výrobců horských dopravních zařízení na světě – italská firma LEITNER A. G.
Stavba nové lanové dráhy byla zahájena 1. 9. 2011 v místě dolní stanice v Peci pod Sněžkou. Stavbu, jejímž investorem je město Pec pod Sněžkou, provádí BAK stavební společnost, a.s. z Trutnova. Generálním projektantem stavby je projekční kancelář TRENTO s.r.o. z Hradce Králové v čele s hlavním projektantem Ing. Milošem Pařízkem, který zpracoval realizační dokumentaci. Dodavatelem veškerého betonu se stala betonárna společnosti TBG Východní Čechy v Trutnově, která v letech 2012 a 2013 dodala na stavbu celkem 3054 m3 betonu různých pevností.

Nová lanová dráha zachovává tři původní nástupní stanice: Pec pod Sněžkou, Růžová hora (1339,05 m n. m.) a Sněžka (1588,32 m n. m.), a kopíruje trasu staré lanovky. Pouze ve spodní stanici v Peci pod Sněžkou došlo ke změně – stanice je posunuta k chatě Lesovna, kde navazuje na parkoviště, díky čemuž bude snadněji dostupná hendikepovaným. Původní stožáry vyrobené v Poldi Kladno nahradily moderní ocelové podpěry. Na prvním úseku je jich při šikmé délce 1747 m celkem 17, na druhém úseku (šikmá délka 1969 m) 19. Při betonážích patek podpěr byl použit beton C 25/30 a C 30/37, při stavbě jednotlivých stanic betony C 12/15, C 16/20, C 20/25, C 25/30, C 30/37 a cementové potěry MC15 a MC20 (dle technické normy ČB MC 01- 2006). V roce 2012 dodala betonárna Trutnov na stavbu celkem 1146 m3 betonu různých pevností, v roce 2013 dalších 1908 m3. Spotřeba cementových potěrů dodaných rovněž betonárnou Trutnov činila 8 m3 v roce 2012 a 125 m3 v roce 2013.

 

Větrné elektrárny v roce 2013

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY V ROCE 2013: VÍTR, NEJPROGRESIVNĚJŠÍ ENERGETICKÝ ZDROJ V EVROPĚ – ČESKO JDE PROTI PROUDU (ČASU), SMĚREM K JÁDRU A UHLÍ

Větrné elektrárny jsou v Evropě nejvíce rostoucím zdrojem ze všech, nejen OZE. V Česku se naopak „daří“ brzdit rozvoj tohoto nejlevnějšího zdroje a v roce 2013 bylo instalováno pouhých 5 větrných elektráren o výkonu 8 MW. Možnosti přitom máme, současný celkový instalovaný výkon větrných elektráren 268 MW je pouhá desetina realistického potenciálu ČR.
ČSVE sdružuje výrobce elektřiny z větrných elektráren a další firmy z tohoto sektoru. V loňském roce bylo v ČR ve větrné energetice nainstalováno osm megawatthodin. Celkem přibyly čtyři nové projekty. V souhrnu bylo do konce roku loňského roku instalováno 268 MW výkonu větrných elektráren.
Zatímco u nás je prosazován rozvoj jaderné energetiky a vyčerpání co největšího množství zásob uhlí, nejen v Evropě pokračuje rozvoj větrných elektráren a obnovitelných zdrojů. Vítr byl loni v Evropě s instalovanými 11,159 GW výkonu nejvíce rostoucím zdrojem ze všech, nejen OZE. Jde o podobné hodnoty, jako v roce 2012, kdy bylo nově instalováno 11,892 GW ve větrných elektrárnách.

 

Půjčovny strojů Phoenix-Zeppelin modernizují

Do roku 2014 nově také s manipulační technikou značky Hyster

Půjčovna strojů The Cat Rental Store společnosti Phoenix-Zeppelin zahájila rok 2014 modernizací a rozšířením strojového parku, určeného k pronájmu. Nejvýraznější novinkou je doplnění stávajícího sortimentu o manipulační techniku Hyster. Od 1. února 2014 si tak zákazníci půjčovny mohou kromě techniky Cat®, Wacker Neuson, Weber, Wermeer, GreenMech, JLG nebo GENIE zapůjčit také elektrické, plynové a dieselové vysokozdvižné vozíky Hyster v nosnostech od 1 do 16 tun.

Kromě rozšíření nájemní flotily o manipulační techniku Hyster zakoupila půjčovna strojů Phoenix-Zeppelin v rámci pravidelné modernizace také novou řadu kolových minidamprů značky Wacker Neuson o nosnosti od 1 do 4 tun, které nahradily dosluhující oblíbené minidampry značky AUSA; dále pásové dampry Wacker Neuson DT25 a DT15 SL, vybavené čelním samonakládacím zařízením. Další chystanou novinkou bude zařazení mobilních třídiček a nových mininakladačů značky AVANT včetně příslušenství a nářadí.

 

Společnost Gebrüder Weiss dosáhla rekordního počtu zásilek

S více než 1,2 milionem zásilek přepravených v minulém roce, přesáhla společnost Gebrüder Weiss v České republice značně svůj předchozí rekord. Vyzdvihuje tak svou důležitou roli v mezinárodní síti Gebrüder Weiss GmbH.

Gebrüder Weiss v České republice se může ohlédnout zpět za úspěšným fiskálním rokem. V roce 2013 navýšil tento poskytovatel přepravních a logistických služeb objem zásilek o 25 %, na více než 1,2 milionu zásilek, což koresponduje s navýšením obratu o 7 %. Velkým přispěvovatelem tohoto úspěchu jsou pozemní přepravy, které se přičinily o 2/3 celkového navýšení. Oddělení námořních a leteckých přeprav a oddělení logistiky se podílelo každé 20 procenty. Tímto pozitivním obchodním vývojem znovu GW v České republice potvrdila, že je důležitým pilířem pro strategii expanze koncernu Gebrüder Weiss.