3-4/2014

 

Vážení čtenáři,

předkládáme Vám další číslo našeho časopisu podnikatelů ve stavebnictví Build Info.

Toto jarní číslo, jak je již pravidlem, obsahuje informace o novinkách a zajímavostech, které budou prezentovány i na Mezinárodním stavebním veletrhu IBF v Brně.
Průběžně informujeme o programu Zelená úsporám, který pokračoval do 20. 12. 2013 programem Nová zelená úsporám a jeho další částí od 1. 4. 2014 do 31. 10. 2014. Bližší informace naleznete v rozhovoru s p. Leo Steinerem, náměstkem úseku řízení ostatních programů za Státního fondu životního prostředí ČR.
Dále upozorňujeme na možnosti rozvoje britsko-české spolupráce v oblasti obchodu i investic, které vyplynuly z návštěvy naší republiky největší obchodní mise britských firem. O nezanedbatelné a rozsáhlé činnosti TZUS Praha, s.p. vypovídá článek o dobrovolné certifikaci hraček. V naší pravidelné rubrice „Zajímavá zkušební zařízení“ se dovíte zajímavosti o přístroji, používaném pro kalibraci měřítek a různých přípravků. Jistě Vás zaujmou články „Analýza a prognóza občanské nebytové a bytové výstavby v ČR“ a „Regionální odlišnosti při vývoji cen stavebních prací“, zpracované autory z ÚRS Praha, a.s.

Vzhledem k širokému „záběru“ oboru stavebnictví dovolujeme si přinášet informace a zajímavosti ze stavebního strojírenství i automobilového průmyslu a oborů navazujících, jako je logistika či financování, včetně leasingu strojů, zařízení či technologických linek. Do této části patří i informace o průběhu pronájmu stavebních techniky v r. 2013 z Asociace půjčoven stavební techniky.

Věříme, že i v právě vycházejícím čísle naleznete mnoho zajímavostí, včetně pozvání na návštěvu stánku některých našich kolegů na Mezinárodním stavebním veletrhu IBF v Brně.

Příjemné prožití slunných jarních dní Vám všem přeje kolektiv spolupracovníků redakce časopisu

 

Dear readers,

We present you the next issue of our magazine of entrepreneurs in the building industry Build Info.

This spring issue, as the rule is, contains information about novelties and interesting matters, which will be displayed at the International Building Fair IBF in Brno.

We continuously inform about the Green Savings Programme, which continued until 20th December 2013 by the New Green Savings Programme and by its other part from 1st April 2014 until 31st October 2014. You will find detail information about it in the interview with Mr. Leo Steiner, a deputy of management section of the programmes from the State Environmental Fund of the Czech Republic. We also draw your attention to the possibilities of development of the British – Czech cooperation in the field of trade and investments, which arose from the visit of our republic by the greatest trade mission of British companies. The article about the voluntary certification of toys gives evidence of the significant activity of TZUS Praha, s.p. You will learn interesting information about a machine used for calibration of measures and other equipment in our regular column “Interesting Experimental Equipment“. You will sure be interested in the articles “Analysis and prognosis of civil residential and non-residential construction in the Czech Republic between 2006 and 2012“ and “Regional differences in the development of prices of construction works“ processed by the authors from ÚRS Praha, a.s.

Regarding the wide „range“ of the construction field, we take the liberty of bringing information and interesting matters from the construction engineering as well as car industry and connected fields such as logistics or financing including leasing of machines, equipment or technological lines. The information about the course of hire of construction technology from the Association of the Construction Technology Hires in 2013 belongs to this part as well.

We believe that you will find a lot of interesting matters in the latest issue of our magazine including invitation to visit stalls of some of our colleagues at the International Building Fair IBF in Brno.

Our team wishes you pleasant sunny spring days

 

výběr anotací z článků

 

Nová zelená úsporám – příležitost pro vás

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR je zaměřený na podporu opatření ke snížení energetické náročnosti budov, na podporu efektivního využití zdrojů energie a na podporu výstavby budov s velmi nízkou energetickou náročností.

Program Nová zelená úsporám je připraven na období 2014–2020. Zdrojem jeho fi nancování je podíl z výnosů z aukcí emisních povolenek, který by dle odhadů mohl dosáhnout výše až 27 miliard korun.

Pro vlastníky a stavebníky rodinných domů je v letošním roce v programu připraveno 1,9 miliardy korun na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností, výměnu neekologických zdrojů tepla na vytápění a na instalaci solárních termických systémů. Žádosti o dotaci přijímá Státní fond životního prostředí ČR od 1. dubna 2014 do vyčerpání prostředků, nejdéle však do 31. října 2014. V následujících letech bude podpora z programu směřovat nejen do rodinných domů, ale i do bytových domů a veřejných budov.

 

Dobrovolná certifikace hraček 

Značka „Bezpečná a kvalitní hračka

Hračky jsou výrobky, určené k hraní dětem do 14 let a vzhledem k tomu, že cílovou skupinou uživatelů hraček jsou děti, je jejich bezpečnosti věnována velká pozornost. Hračky byly zařazeny mezi vybrané výrobky, u nichž musí být před jejich uvedením na trh provedeno posouzení shody a na hračky musí být umístěno označení CE. Toto označení znamená, že hračky splňují požadavky evropské směrnice (u nás jsou tyto požadavky uvedeny v nařízení vlády). Na trhu by tedy měly být pouze hračky označené CE – tedy bezpečné. Že tomu tak není, se můžeme přesvědčit na stránkách systému rychlého varování RAPEX i ze zpráv ČOI v našich sdělovacích prostředcích.

 

Rozšíření akreditace laboratoře pobočky Teplice

V únoru 2014 proběhl na pobočce Teplice úspěšně dozorový audit ČIA v akreditované zkušební laboratoři AZL 1018.4. Zároveň došlo k významnému rozšíření zkušebních postupů v oboru zemin a násypů.

Laboratoř nově poskytuje zkoušky nestmelených směsí a směsí stmelených hydraulickými pojivy podle metod pro stanovení kalifornského poměru únosnosti, okamžitého indexu únosnosti a lineárního bobtnání. CBR – California Bearing Ratio – (tzv. kalifornský poměr únosnosti), měří odpor zeminy nebo jiného zkoušeného materiálu (směs) proti penetraci – průniku předepsaného kovového trnu určitou rychlostí do zkušebního vzorku. Princip zkoušky: zkoušený materiál (zemina, směs aj.) vysušená při teplotě do 60 °C se rozmělní v kovovém válci o průměru 152 mm, kde se při návrhové vlhkosti zhutní na návrhovou objemovou hmotnost. Do takto připraveného vzorku se vtláčí ocelový trn o průměru 50 mm, trn je zatlačovaný rychlostí 1.27 mm za minutu, na lisu se odečítá potřebná síla, přepočítaná na specifický tlak od trnu při kritické hloubce zatlačení.
www.tzus.eu

 

ANALÝZA A PROGNÓZA VÝVOJE OBČANSKÉ NEBYTOVÉ A BYTOVÉ VÝSTAVBY V ČR

Občanské stavby jsou stavěny za účelem služby společnosti. Patří sem především školy, nemocnice, lékárny, stavby pro obchod a služby, pro sport a kulturu, budovy sociální péče, hotely, restaurace, administrativní budovy, logistická centra apod. Pro tyto stavby je charakteristická výrazná specifičnost, která se promítá do jejich návrhu a do realizace.
Vyhláška MMR č. 137/1998 Sb. definuje objekty občanské a účelové výstavby celkem v devíti kategoriích.

 

Unikátní litá červená fasáda a největší socha posledních let

Co do rozsahu použití technologie barevných betonů, je Nové divadlo Plzeň první stavbou svého druhu v tuzemsku: Je totiž zabaleno do celkem 3500 m2 desek z litého sytě červeného pohledového betonu Colorcrete ®. Jeho dodavatelem se stala společnost TBG Plzeň Transportbeton, člen skupiny Českomoravský beton. Ta vyrobila a dodala také veškerý další transportbeton na monolitické konstrukce a podlahy, včetně „bublinkové“ jižní fasády divadelní budovy s hlavním vchodem, kterou autor projektu, architekt Vladimír Kružík z ateliéru HELIKA, nazývá jednou z největších soch posledních let.

Investorem stavby, která tvoří součást projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015, je Město Plzeň. Autorem projektu se stala architektonická a projekční kancelář HELIKA, a.s. Dodavatelem stavby je stavební vspolečnost HOCHTIEF CZ a. s. Veškeré betony na stavbu nového divadla dodala společnost TBG Plzeň Transportbeton s.r.o., člen skupiny Českomoravský beton.Stavba byla zahájena 11. 5. 2012 (termín předání staveniště), zahájení zkušebního provozu začne o dva roky později, a to 1. 5. 2014. Otevření pro návštěvníky je plánováno na začátek září 2014.

 

Nová zelená úsporám

Dne 6. 11. 2013 schválila na svém jednání vláda ČR Usnesením č. 848/2013 dokumentaci programu Nová zelená úsporám – podprogram Rodinné domy a Náklady státu na administraci. Dne 6. 1. 2014 nabyla účinnosti Směrnice MŽP č. 1/2014, o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám, a zároveň byla vyhlášena 1. výzva k podávání žádostí s celkovou alokací 1,9 mld. Kč a termínem příjmu žádostí 1. 4. 2014 – 31. 10. 2014.
O bližší informace jsme v našem rozhovoru požádali p. Leo Steinera, náměstka úseku řízení ostatních programů ze Státního fondu životního prostředí ČR.

V čem se liší Program Nová zelená úsporám (2014-2020) od programu Nová zelená úsporám, u něhož byl ukončen příjem žádostí k 20. 12. 2013?

Podporována jsou stejná opatření jako v programu NZÚ 2013, došlo však k drobným procesním úpravám a upřesněním. Například byla zkrácena doba pro doložení povinných příloh po elektronické evidenci žádosti do informačního systému Fondu, z původních 8 dnů na 3 dny, čímž se zmenšuje prostor pro spekulace při příjmu žádostí a dojde k urychlení vracení požadovaných prostředků u žádostí, které žadatelé na Fond vůbec nedoručí.
Při příjmu žádostí do programu Nová zelená úsporám 2013 jsme zaznamenali velký zájem o podporu instalace solárních termických systémů i u vlastníků rozestavěných rodinných domů, které jsme následně zařadili tak, že mají možnost žádat o podporu na instalaci. Žádosti o dotace jsou přijímány výhradně elektronicky, a to na základě časově omezených výzev. Žádosti je možné podávat před zahájením, v průběhu nebo po ukončení realizace podporovaných opatření. Podpora bude poskytnuta pouze na opatření, která byla zahájena po 1. 1. 2013.

 

FATRAFOL oceněn Střechou roku hned ve dvou zemích Evropy

České hydroizolační fólie FATRAFOL v posledních měsících oslavily hned dva úspěchy spojené s cenou Střecha roku. Stalo se tak v České republice a Maďarsku.

První vítězství zaznamenaly hydroizolační fólie z Fatry na letošním ročníku maďarského veletrhu CONSTRUMA, který se do 6. dubna konal v Budapešti. Maďarské zastoupení Fatry, firma FATRA IZOLFA Zrt., společně se svým certifikovaným partnerem, firmou Europass 90 Kft., provedli izolaci skladu ve městě Jászberény pomocí fólie FATRAFOL 810. Právě tato realizace byla oceněna jako Střecha roku 2013 v kategorii Ploché střechy.

Další ocenění Střecha roku si FATRAFOL připsal v krajině svého původu. V rámci ankety Střecha roku získaly střešní fólie nejvíce hlasů od odborné veřejnosti v kategorii Hydroizolační fólie. Ocenění převzali 23. dubna zástupci společnosti Fatra, a.s. na slavnostním předávání v rámci veletrhu IBF Brno.

 

Obchodní spojení RONN a MEA v České Republice

Ke dni 1.2.2014 došlo ke sloučení obchodních firem MEA Česká Republika s.r.o. a RONN Drain Complet s.r.o. Nově vzniklý subjekt RONN Water Management s.r.o. přebírá veškeré aktivity obou společností. Začlenění do celé skupiny MEA AG respektive MEA Water management GmbH probíhá již průběžně od června 2013, kdy došlo firmou MEA k akvizici firmy RONN Drain Complet s.r.o. Cílem celé transakce bylo posílení pozice skupiny MEA na Českém a Slovenském trhu se stavebním materiálem se zaměřením realizovat projekty od zachytávání dešťových vod po předčištění a vrácené zpět přirozenou cestou do přírody. Stejně jako vytvoření základny pro další rozšiřování obchodních aktivit do východní a jihovýchodní Evropy. Dokončení celého cyklu spojení bude v roce 2015 změna názvu obchodní společnosti RONN Water Management s.r.o. na MEA Water Management s.r.o. a tím její plnohodnotné začlenění do skupiny MEA.

Tisková konference k uvedené skutečnosti se konala v Muzeu pražského vodárenství v Praze – Podolí uprostřed zajímavé výstavy. Celá expozice zachovává chronologické členění historického vývoje pražského vodárenství od prvních soukromých vodovodů z 12. století, přes vltavské vodárny renesančního období, vodárenské snahy konce 19. století, po současné zásobování hlavního města Prahy vodou. Vše doplňují unikátní artefakty. Např. čerpací stroj klatovské vodárny z roku 1830, vodovodní potrubí z antického období, část hradního vodovodu z doby Rudolfa II., model čerpacího soustrojí z rukou českého vynálezce Josefa Božka, atd. Trojrozměrné předměty doplňuje řada kopií cenného archivního materiálu a množství historických fotografií. Velmi cenné jsou sbírky druhů vodovodního potrubí, uzavíracích elementů a dalších historických přístrpojů a nástrojů. Samostatně je prezentována unikátní sbírka vodoměrů.

 

Největší obchodní mise britských firem

Britský ministr obchodu a investic Lord Livingston navštívil Prahu, Ostravu a Brno. Cílem historicky nejpočetnější obchodní mise Velké Británie do České republiky, na níž ministra doprovázelo na šest desítek zástupců britských firem, bylo posílení vzájemného obchodu a investic mezi oběma zeměmi. Intenzivní obchodní mise se zaměřila na celý region střední a východní Evropy (CEE), který Británie z pohledu obchodu i investic považuje za klíčový. Do roku 2020 v něm hodlá objem svého exportu zdvojnásobit na 30 miliard britských liber. Mise odstartovala 3. března v Polsku a kromě ČR zahrnula i Slovensko a Maďarsko, kde se 6. března uzavřela.

Z mise, v jejímž čele stál britský ministr obchodu a investic Lord Livingston a doprovázelo jej zhruba šedesát zástupců firem, doporučujeme Vaší pozornosti následující:

  • l Na obchodní misi v Brně bezprostředně navázala další britsko-česká konference, tentokrát zaměřená na firmy a vědce z oblasti life sciences, tedy biomedicíny, přírodních věd a příbuzných oborů. Jejím cílem je vzájemná spolupráce, výměna zkušeností i prezentace britské know-how a excelence v sektoru, který navzdory globální recesi vykazuje stabilitu a potenciál.

  • l Za přítomnosti ministra Livingstona byla také podepsána dohoda o nově vznikající platformě mezi Britskou obchodní komorou v České republice a britskou vládní Agenturou pro obchod a investice (UKTI), jejíž součástí bude vznik nového byznys centra. Jeho cílem má být poradenství a pomoc malým a středním britským podnikům, které hledají obchodní příležitosti v České republice. Centrum v Praze bude v pořadí již čtvrté v regionu střední Evropy, ministr Livingston v rámci své mise slavnostně otevře centra v Bratislavě a Budapešti, v Polsku již podobné centrum funguje.

  • l Obchodní výměna zboží mezi Českou republikou a Velkou Británií má za posledních 10 let rostoucí tendenci. Britský vývoz do ČR rostl za posledních deset let v průměru o 8 % ročně. Jen v roce 2013 se vývoz britského zboží na český trh zvýšil o 7 % a dosáhl cca 2 miliardy britských liber. Mezi pět nejdůležitějších sektorů exportu Británie do ČR patří elektrické stroje, telekomunikace, zařízení pro nahrávání a přehrávání zvuku, všeobecné průmyslové stroje, silniční vozy, vznášedla a různé průmyslové výrobky. Británie se na dovozu do ČR podílí zhruba dvěma procenty.

  • l Naopak dovozu z ČR do Británie vévodí automobilový průmysl (Škoda) a průmyslové výrobky a zboží. Česká republika od roku 2001 každoročně zaznamenává přebytek zahraničního obchodu s Velkou Británií.

  • l Británie má v Česku také několik velmi úspěšných investic, například Vodafone nebo Tesco, či Marks&Spencer. Britské investice v ČR dosáhly od počátku 90. let více než 2, 8 miliardy eur.

 

UniCredit Leasing

O tom, co nového nabízí společnost UniCredit Leasing jsme se ptali pana Marka Chvojky, ředitele divize Podpory prodeje a Fleet Managementu.

Společnost UCL nabízí operativní leasing automobilů. Kolik osobních a nákladních automobilů bylo touto formou v roce 2013 profinancováno a jaký je vývojový trend v porovnání s předešlými obdobími?

Operativní leasing patří v oblasti nebankovního financování k produktům, které si mezi klienty získávají stále větší oblibu. Přitom již neplatí, že jej výhradně využívají firmy. Roste počet soukromých osob, které objevují nesporné výhody tohoto produktu. Operativní leasing je vlastně služba, při které UniCredit Leasing pronajímá na stanovenou dobu vozidlo klientovi. Přitom v rámci pravidelných měsíčních plateb může zajistit i další služby, jako jsou například údržba a pravidelný servis, pojištění, registrační náklady, silniční daň, poplatek za rádio apod. Operativní leasing s těmito službami označujeme full service leasing a je poskytován dceřinou společností UniCredit Fleet Management. Podíl operativního leasingu na všech leasingových obchodech UniCredit Leasing v minulém roce dosáhl téměř jedné třetiny a prakticky od zavedení tohoto produktu neustále roste. Objem financování překročil v roce 2013 částku 1,3 miliardy Kč, včetně obchodů dceřiné společnosti UniCredit Fleet Management s.r.o.

 

Liberecká IQLANDIA je ukázkou moderního stavitelství

Ze staré cihelny, novostavby a unikátní spirálové rampy ve skleněném tubus je poskládaný nový zábavně-vědecký park IQLANDIA v Liberci. Po necelých dvou letech výstavby byl pro návštěvníky slavnostně otevřen zcela nový, výstavní a výukový objekt, zaměřený na popularizaci vědy formou interaktivního poznávání. O stavební práce se postaral liberecký závod EUROVIA CS pro objednatele IQlandia, o.p.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pronájem stavební techniky v roce 2013

Tak jako v letech předchozích i rok 2013 byl pro české stavebnictví rokem dalšího poklesu stavební výroby. Při srovnání s rokem 2012 se snížila stavební výroba o 8,3%. Oproti roku 2008, kdy začal tento pokles, byl radikální úbytek o více než 25%. Tento negativní stav pochopitelně ovlivnil i využití stavební techniky v rámci ČR.

Jedním z ukazatelů je i pronájem stavební techniky sledovaný Asociací půjčoven stavební techniky.

Vývoj pronájmu stavební techniky v ČR

Porovnání obratů pronájmu stavební techniky v roce 2013 oproti roku 2012 eventuálně roku 2011 vypovídá o následujících ukazatelích.

  • l Pronájem mírně poklesl oproti roku 2012 a to o 4%.

  • l S tejné porovnání meziročně v letech 2012 a 2011 zaznamenalo prakticky nulový růst či pokles.

  • l Porovnání celkových obratů v pronájmu stavební techniky v letech 2010 až 2013 vykazuje vyvážený stav bez velkých výkyvů. Ke korektnímu posouzení tohoto vývoje je ale potřeba vzít v úvahu i pokles cen pronájmu v období 2010 – 2012, stabilizace cen byla registrována až v roce 2013. Z toho pohledu lze objektivně hodnotit tendenci pronájmu jako mírně klesající i když určitě nekopíruje výrazný pokles ve stavební produkci v ČR.

  • l Porovnáme-li v období 2010 – 2013 vývoj pronájmu u jednotlivých komodit stavební techniky, trvalý růst vykazuje zdvihací technika (pracovní plošiny, výtahy, lávky) o cca 8%, zařízení stavenišť o cca 16% a malá mechanizace (nářadí, topení, kompresory, vibrační technika) o cca 21%. Trvalý pokles je především u stavebních strojů o téměř 15%.

 

Důlní rypadlo Liebherr R 9400

V minulém roce představila společnost Liebherr důlní rypadlo R 9400 o hmotnosti 350 tun (v provedení s otvírací lžící). Ve standardním provedení se lžící o objemu 22 m³ je R 9400 ideálním strojem pro nakládání flotily damprů velikostních tříd od 130-150 tun. R 9400 se podle výběru zákazníka dodává se vznětovým nebo elektrickým pohonem a nabízí tak maximální flexibilitu pro nejrůznější nasazení.

V současné době je ve čtyřech zemích v provozu již na 4 desítky strojů důlních rypadel R 9400. Nejnovější model důlních rypadel Liebherr přitom dosahuje vynikající produktivity. Konstrukce R 9400 vychází z filozofie společnosti Liebherr maximalizovat výkon stroje zvyšováním účinnosti každého jednotlivého subsystému. Maximální pohotovost, jaká je vyžadována při práci v dolech, je podpořena důsledně propracovanou konstrukcí stroje, zaměřenou na rychlou údržbu.

Produktivita kinematiky vybavení společně se lžicí optimalizovanou pro práci v dolech, propůjčuje stroji R 9400 mimořádně vysokou rypnou sílu. I za mimořádně extrémních podmínek dokáže lžíce bagru snadno pronikat do materiálu a dosahuje vysokých výkonů při nakládání a tedy i vysokého produktivního výkonu.

Trojdílný podvozek Heavy Duty stroje R 9400, konstruovaný pro tvrdé zacházení a odolný vůči únavě materiálu, zajišťuje efektivní rozložení hmotnosti nástavby a snižuje tlak na podloží, důležité pro stabilitu a spolehlivost.

 

Smykem řízené nakladače, kompaktní pásové nakladače a terénní pásové nakladače Cat® řady D se představují

To nejlepší z produktové řady malých kompaktních strojů Cat® B3, C a C2 vzali konstruktéři Caterpillar a promítli to do nové D řady malých kompaktních strojů, která světlo světa spatřila v roce 2013. Nová řada D zahrnuje smykem řízené, kompaktní pásové a terénní pásové nakladače s typovým označením 236, 242, 257, 259, 246, 262, 277, 279, 287 a 289.
Při vývoji nové řady D výrobce neváhal použít technologie dosud běžné spíše u vyšších kategorií stavebních strojů, a co se týče komfortu posádky nebo ovládání stroje se tak Caterpillar podařilo nastavit zcela nová měřítka pro tuto oblíbenou kategorii strojů. Konstrukční změny se promítly jak v kabině posádky, tak na podvozku, v hnacím ústrojí a hydraulice. Od předchozí řady C se „déčko“ na první pohled liší zaoblenějším tvarem kabiny a novým designem zdvihového ramene. Výbornou zprávou pro majitele strojů je fakt, že Caterpillar vsadil v případě nové řady D na nízkoemisní motor Cat®C 3.3B s elektronicky řízeným točivým momentem a vysokotlakým vstřikováním Common Rail, který poskytuje obsluze vyšší výkon a produktivitu, nižší spotřebu, a který zároveň vyhovuje současným emisním normám EU IIIB/U.S. EPA Tier 4 Final.
Smykem řízené, kompaktní a terénní nakladače Cat® se vyznačují vysokou výkonností a tažnou silou. Pohonná jednotka si dobře rozumí s hydrostatickou převodovkou a jako jediná ve své kategorii nabízí elektronické ovládání škrticí klapky rukou či nohou s možností ovládání pomocí zpomalovacího pedálu. Volitelně jsou k dispozici dva rychlostní stupně pojezdu. Podle způsobu využití může majitel vybírat z pestré palety pracovních nástrojů Cat®, od klasických lopat, vidlí až třeba po speciální zametací zařízení nebo fréz pro úpravu trávníků.

 

Gebrüder Weiss zvyšuje obrat na 1,2 miliardy eur

Zvýšení obratu o 3,3 %. Zvýšení objemu investic zhruba na 57 mil. I přes velmi nestabilní trh se poskytovatelům přepravních a logistických služeb podařilo čtvrtý rok za sebou zvýšit obrat a v obchodním roce 2013 dosáhnout předběžného čistého obratu ve výši zhruba 1,2 miliardy eur.

Beze změny zůstalo také strategické směrování společnosti Gebrüder Weiss. V roce 2013 si koncern za svůj hlavní cíl stanovil nejen důsledné rozšiřování své „service excellence“, ale také úspěšné pokračování v expanzi směrem na východ. Významným krokem tímto směrem bylo pro společnost Gebrüder Weiss převzetí spedice Far Freight, která se specializovala na země bývalého SNS a na kavkazské země, uvedení do provozu nového logistického centra v gruzínském Tbilisi a otevření první turecké pobočky v Istanbulu.