7-8/2014

Vážení čtenáři,
právě otevíráte další číslo našeho časopisu podnikatelů ve stavebnictví Build Info, jehož vydání bylo načasováno k prezentaci na významných veletrzích, jako jsou FOR ARCH Praha, Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně.
Dovolte, abychom Vás informovali o stále se rozšiřující mezinárodní spolupráci společností TZÚS Praha, s.p. a ÚRS Praha, a.s. O vývoji v zadávání veřejných stavebních zakázek a dopadu na stavebnictví přinášíme informaci Ing. Zdeňka Kunce,CSc. z ÚRS Praha, a.s.
Vaší pozornosti doporučujeme informaci o velmi zajímavé a zdraví prospěšné sádrokartonové desce Activ´Air Rigips – desce, která „ničí“ formaldehyd. V článku „Nová automatická budoucnost pro rýpadlo – nakladače 3CX a 4CX Automate JCB“ se dovíte, co obsahuje automatický paket pro ještě snazší a účinnější ovládání strojů. O nové generaci rodiny vozidel Unimog přinášíme fotostřípky z Mezinárodní Roadshow Unimog Tour 2014. V ohlédnutí do minulosti Vás zavedeme do historie vývoje a uplatnění prvního nákladního vozidla MAN s dieselovým motorem. Zajímavosti ze světa logistických a přepravních expertů se dovíte v článku o společnosti Gebrüder Weiss. O tom, jak se vyvíjí pronájem stavební techniky v 1. polovině 2014 se dovíte v článku Ing. Františka Novotného, prezidenta Asociace půjčoven stavební techniky.

Věříme, že ještě naleznete více informací v dalších článcích a informacích, byť v krátkosti.

Krásné chvíle s „babím létem“ a se vzpomínkami na prožité, sluncem prozářené chvíle léta,

Vám přejí pracovníci redakce časopisu 

 

Dear readers,
You are just opening another issue of BuildInfo, our journal for building contractors, whose issuing was timed to allow presentation at important trade fairs such as FOR ARCH Prague or the International Engineering Fair in Brno.
Let us inform you about the ever extending international cooperation of TZÚS Praha, s.p. and ÚRS Praha, a.s.. Ing. Zdeněk Kunc, CSc. from ÚRS Praha, a.s. provides the information on placing and development of public construction contracts and their impact on building industry. We recommend for your attention the text about a very interesting and health beneficial plasterboard Activ´ Air Rigips which “destroys” formaldehyde. In the article called “New automatic future for an excavator – loaders 3CX and 4CX Automate JCB” you can learn what the automatic packet for an even easier and more effective machine control contains. We are bringing photo fragments of the new generation of Unimog vehicle family from the International Roadshow Unimog Tour 2014. In the hindsight, we will take you to the history of development and applications of the first MAN truck with diesel engine. Interesting points from the world of logistic and carrier experts can be found in the article from Gebrüder Weiss and you can read about recent development in hiring construction machinery in 1st half of 2014 in the article by Ing. František Novotný, president of the Association of Construction Machinery Hire Companies.

We believe that more information – though brief – can be found in other articles, too. We wish you beautiful “Indian summer” rich in memories to summer days full of sunshine

Editorial staff of the magazine    

  

výběr anotací z článků 
Mezinárodní aktivity TZÚS Praha, s.p.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. (TZÚS Praha, s.p.) patří již více než 60 let k významným partnerům výrobců, projektantů, realizátorů staveb, veřejné správy i výzkumné a vývojové sféry. V poslední dekádě se však stále více prosazuje jako důvěryhodný partner pro výrobce a dovozce ze zahraničí, a to zejména svojí evropskou kompetencí v oblasti posuzovaní shody stavebních a jiných výrobků jako Oznámený subjekt 1020, respektive Notifikovaná osoba 1020. Tato kompetence, spojená s kvalitním zázemím akreditovaných zkušebních laboratoří, dovoluje zákazníkům nejen ze zahraničí vybavit všechny náležitosti, potřebné k uvedení výrobků na trh Evropské unie na jednom místě, respektive u jedné organizace. Dalším lákadlem je také kompetence TZÚS Praha, s.p. jako Subjektu pro technické posuzování (TAB), který umožňuje zákazníkům získat dokumenty, vedoucí k připojení CE označení k inovativním produktům, pro které neexistuje v Evropě harmonizovaná norma. Výsledkem tohoto procesu je vydání Evropského technického posouzení (ETA) a není bez zajímavosti, že kompetenci k vydávání těchto dokumentů v České republice mají pouze dva subjekty a v celé EU je takových subjektů jenom kolem čtyř desítek, přičemž TZÚS Praha, s.p. je notifikován v celém rozsahu. Všechny výše zmíněné skutečnosti přivedly mnoho zahraničních klientů z Evropské unie i mimo ní, kteří kromě vstřícného a rychlého přístupu oceňují i stabilní a skutečně nestranné prostředí garantované formou podnikání – tedy státním podnikem.

Podpis dohody o rozšřen spoluprce s Korea Testing Research Institute, Korejská republika

 

 

 

 

 

 

Předání pamětní plastiky významnému partneru TZÚS Praha, s.p. k 60. výročí zástupcům EFFECTIS ERA AVRASYA, Turecko

 

 

 

 

 

Pasivní bezpečnost na dopravních komunikacích

(Silnice, která maximálně eliminuje chyby řidiče)

Neustálý rozvoj mezinárodní spolupráce evropských zemí má podstatný vliv i na dopravní infrastrukturu, resp. si vynucuje kvantitativní a zejména kvalitativní rozvoj dopravních sítí. Zajištění kvality pozemních komunikací vychází ze zajištění kvality jejich jednotlivých prvků, mezi nimi také prvků, které mají vliv na pasivní bezpečnost.

Na pasivní bezpečnost silničních a dálničních komunikací má vliv celá řada vzájemně provázaných faktorů, které se objevují již v projektu a dopravně technických řešeních projektovaných nových  komunikací nebo rekonstrukcí a modernizací stávajících. Mezi ně patří široká škála stavebních výrobků, určených pro vybavení silničních komunikací.Patří sem i prvky aktivní bezpečnosti, zejména zařízení, sloužící k řízení provozu a celá řada zařízení, sloužících ke zvýšení pasivní bezpečnosti v případech nezvládnutí vozidla. Pasivní bezpečnost jednotlivých úseků či konkrétních míst na komunikaci je pak dána souhrnem a spolupůsobením těchto zařízení. Pro zajištění vysoké úrovně pasivní bezpečnosti na komunikacích států evropského regionu, je postupně zpracovávána v rámci Evropské unie příslušná legislativa, tj. normy, které jsou následně jednotlivé státy EU povinny dodržovat.

Legislativní vliv Evropské unie přímo vstupuje do legislativy České republiky. Velice významnou oblastí z tohoto hlediska je rozvoj silniční dopravní infrastruktury a řízení provozu na pozemních komunikacích. Zajištění spolehlivosti provozu na pozemních komunikacích vychází z objektivního ověření vlastností všech jejích jednotlivých prvků, mezi kterými významnou součást tvoří vybavení komunikací, včetně dopravního zařízení. Základní systémovou změnou je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 305/ /2011 závazné pro všechny státy EU. Přímé zavedení tohoto evropského dokumentu do právního systému České republiky mimo jiné stanovuje i postupy posuzování shody stálosti deklarovaných vlastností těchto výrobků. Nezbytnou součástí těchto postupů jsou technické specifikace výrobků, odpovídající požadavkům evropských norem. Důsledkem jejich zavedení je výrazné zvýšení technických požadavků jak na výrobky (kladen důraz na zvýšení bezpečnosti silničního provozu a z toho plynoucí, mimo jiné, vyšší mechanické odolnosti, kvalitnější optické vlastnosti, atd.), tak na jejich výrobce v systému řízení výroby, které jsou povinně začleněny v procesech ověření shody stálosti vlastností výrobku.

K vybavení komunikací, která značnou měrou ovlivňují bezpečnost silničního provozu, patří mj. výrobky pro dopravní značení (např. svislé a vodorovné dopravní značení), silniční záchytné systémy pro vozidla a chodce (např. svodidla, tlumiče nárazů, mostní zábradlí), ale i nejrůznější nosiče dopravních zařízení a značení, nosiče osvětlení komunikací apod.

Mezi přijaté normy v oblasti výrobků definovaných jako záchytné systémy pro vozidla a chodce patří zejména:

 • ČSN EN 1317-5+A2:2012 (73 7001) Silniční záchytné systémy – Část 5: Požadavky na výrobky a posuzování shody záchytných systémů pro vozidla a na ní navazující (ať již s ní harmonizované, či ne) zkušební normy
 • ČSN EN 1317-1:2011 (73 7001) Silniční záchytné systémy – Část 1: Terminologie a obecná kritéria pro zkušební metody
 • ČSN EN 1317-2:2011 (73 7001) Silniční záchytné systémy – Část 2: Svodidla a mostní svodidla – Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody
 • ČSN EN 1317-3:2011 (73 7001) Silniční záchytné systémy – Část 3: Tlumiče nárazu – Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody
 • ČSN P ENV 1317-4:2003 (73 7001) Silniční záchytné systémy – Část 4: Koncové a přechodové části svodidel – Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody
 • TNI CEN/TR 1317-6 Silniční záchytné systémy – Záchytné systémy pro chodce – Část 6: Mostní zábradlí
 • ČSN P CEN/TS 1317-8 : 2013 Silniční záchytné systémy – Část 8: Silniční záchytné systémy pro motocyklisty, které snižují prudkost nárazu motocyklisty při střetu se svodidly

 

 

Přístroj na měření tepelné vodivosti l – Meter EP50

 
Využití

Přístroj je speciálně vyvinutý pro měření tepelné vodivosti izolačních a dalších stavebních materiálů a výrobků. λ – Meter EP500e je deskový přístroj pro stacionární a přímé měření tepelné vodivosti (guarded hot plate apparatus – GHP).

Měření tímto přístrojem vyhovuje požadavkům norem:

EN 1946-2, EN 12664, EN 12667, EN 12939, ISO 8302, ASTM C177 a DIN 52612.

 

Vývoj v zadávání veřejných stavebních zakázek, dopad na stavebnictví

České stavebnictví se potýká s poklesem poptávky po své produkci prakticky od roku 2008. Klesá její objem, dochází k poklesu hodnoty zadaných veřejných stavebních zakázek i zakázek, uzavřených stavebními podniky. Řada firem řeší složité ekonomické problémy.
Pokles poptávky v roce 2013 na stavebním trhu zřejmě dosahuje svého dna. I přes tento nepříznivý trend,stavebnictví patří i nadále k významným odvětvím ekonomiky, které se podílí na zaměstnanosti v ekonomice v úrovni 9%, na tvorbě HDP cca 6,5 %.
Stavební produkce v lednu až prosinci 2013 klesla meziročně o 8,3 %. Produkce pozemního stavitelství klesla o 8,1 % a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční pokles stavební produkce o 8,8 %.
Stavební produkce od počátku roku do konce prosince 2013 klesla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 o 25,1 %.

Negativní vývoj poptávky po stavební produkci od roku 2009 měl dopad zejména na:
 

 • ekonomiku, ekonomickou pozici stavebních firem

 • rozsah a strukturu zakázek stavebních firem

 • pokles zaměstnanosti ve stavebnictví

 • „zostření“ konkurenčního prostředí ,

 • cenový vývoj stavební produkce
   

Veřejné stavební zakázky představují významný segment celkové poptávky po stavební produkci. Práce pro veřejné zadavatele se na celkovém objemu fakturovaných dodávek konečným odběratelům podílejí v úrovni 40% v roce 2008 a 36,5% v roce 2013.
Tento podíl je diferencovaný i regionálně. Ke krajům s nejvyšším podílem patří kraj Liberecký (55%) a Plzeňský (49,4%), na opačné straně pak jsou kraje Pardubický (32,2%) a Královéhradecký (36,3%).
V průběhu let 2008-2013 dochází postupně k výraznému poklesu ročního objemu hodnoty zadaných veřejných stavebních zakázek, se kterými stavební firmy vstupují do následujících období.

 

Mezinárodní spolupráce v naší oblasti působení

Společnost ÚRS PRAHA, a.s. je inženýrskou a poradenskou organizací, zabývající se oceňováním stavební produkce, distribucí stavebních SW, analýzami a prognózami vývoje stavebnictví a výzkumem v oblasti regionálního rozvoje a bytové problematiky.

Pro zdokonalování uvedených služeb je třeba držet krok s aktuálními trendy, a proto se společnost aktivně zapojuje do činnosti mezinárodních organizací v oblasti stavebnictví a oceňování. Je členem několika mezinárodních nevládních společenství (EUROCONSTRUCT®, ICIS, EDIBUILD a další), která se zabývají monitoringem stavu a trendů evropského a světového stavebnictví, specifikacemi a oceňováním stavební produkce. Společnost byla také zaregistrovaná jako poradenská organizace programu PHARE v Bruselu a za Českou republiku připravuje podklady programu FIEC.

EUROCONSTRUCT®
Mezinárodní organizace EUROCONSTRUCT®, sdružující 19 specializovaných výzkumných organizací z celé Evropy, se zabývá koordinací analyticko-prognostické činnosti trendů vývoje stavebnictví již od roku 1975. Tato síť je mezinárodně uznávána a poskytuje analýzy a odhady vývoje trhu pro odborníky a tvůrce podnikových strategií a národních politik. Pravidelně také¨vydává aktualizované odhady krátkodobého astřednědobého vývoje na evropských stavebních trzích. Členskými státy jsou: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie.

Česká republika je zastupována společností ÚRS PRAHA, a.s., která se od roku 1997 podílí jak na přípravě podkladů a vlastním průběhu pravidelně pořádaných konferencí, tak i na práci Presidia. Společnost ÚRS PRAHA, a.s., byla pořadatelem 63. konference Euroconstruct v roce 2007. V loňském roce pak opět hostila tentokrát již 76. ročník v Praze. O konferenci byl již tradičně velký zájem a se svými více než 150 účastníky se řadí mezi významné události na stavebním trhu. Její atraktivní program nastínil vývoj stavebnictví do roku 2016 ve všech oblastech výstavby (bytová, nebytová, inženýrská) i makroekonomice. Mezinárodní experti prezentovali přednášky o aktuálních tématech, jako je udržitelná výstavba, evropské fondy a trh renovací a modernizací.

 

Zdravá sádrokartonová deska Activ´Air

Novinkou značky Rigips je zdravá sádrokartonová deska Activ´Air, která zlepšuje kvalitu vnitřního ovzduší. Obsahuje totiž unikátní technologii pro rozklad emisí formaldehydu, který je obsažen např.: v nátěrech, nábytku, kobercích, lepidlech, osvěžovačích vzduchu, cigaretovém kouři, atd. Patentovaná technologie dokáže během několika dní snížit koncentraci formaldehydu v místnosti o více než 70 %, a to po dobu přibližně padesáti let. Účinná látka odbourává škodlivý formaldehyd, který přemění na neškodné inertní látky.

Člověk tráví v interiéru až 90 % svého času, a proto je pro něj kvalita vnitřního ovzduší velmi důležitá. V dnešní době, kdy jsou objekty zateplené a v obytných místnostech se používají utěsněná plastová okna, prakticky nedochází k pronikání vzduchu zvenčí. Intenzita větrání je navíc v zimním období velmi nízká, vhledem k obavám z tepelných ztrát. Člověka tak v interiéru ohrožují kromě mikroorganismů,biologických znečišťovatelů a prachu také těkavé organické látky (VOC – Volatile Organic Compounds). Nejčastěji se z těchto sloučenin vyskytuje formaldehyd, kterýje považován za nejnebezpečnější škodlivinu v interiérech.

Vyhláška MZ definuje „těkavou organickou látku (VOC)“ jako jakoukoli organickou sloučeninu nebo směs organických sloučenin, s výjimkou methanu, jejíž/jejichž částečný tlak při teplotě 20 °C dosahuje úrovně 0,01 kPa nebo více nebo má odpovídající těkavost za konkrétních podmínek jejího/jejich použití.

Formaldehyd je pro lidské zdraví nebezpečný v určitých koncentracích. Při nižších koncentracích způsobuje podráždění dýchacích cest a očí, při vyšší koncentraci nastává slzení, kašel, bolesti hlavy, dušnost či zvracení, zhoršuje obtíže alergiků. Koncentrace nad 100 μg/m3 významně zvyšují příznaky podráždění.

Pro představu – běžné koncentrace v ovzduší ve venkovním prostředí jsou 10 až 100 μg/m3 (znečištěný městský vzduch) kdežto ve vnitřním prostředí 33 až 150 μg/m3 (byt vybavený např. novým nábytkem). Koncentrace může být vyšší v zimním období – vyšší teplota, vlhkost, méně časté větrání. 

Nejčastější zdroje formaldehydu a dalších VOC v interiéru:
Stavební materiál a vybavení:

 • Nábytek z dřevotřísky nebo překližky

 • Barvy, fermeže, lepidla, mořidla na dřevo

 • Materiály na bázi vinylu – guma, PVC

 • Koberce, linolea, OSB, izolace, lamináty 

 

Pronájem stavební techniky v 1. pololetí 2014

V roce 2014 je Asociací půjčoven stavební techniky sledován v jednotlivých čtvrtletích vývoj obratu pronájmu stavební techniky v ČR. Nově je porovnáván růst či pokles obratů v jednotlivých komoditách stavební techniky mezi jednotlivými kvartály stejného roku.

Vývoj pronájmu v 1. pololetí 2014 v ČR – mírný růst
Při meziročním porovnávání stejného období byl po letech stagnace, respektive poklesů obratů pronájmu na trhu se stavební technikou v ČR, potvrzen mírný růst.

 • Celkový pronájem vykázal růst vůči roku2013 o 7 %.
 • Přitom u obratu v roce 2013 oproti 2012byl registrován pokles o 4 % a mezi roky 2012 a 2011, s ohledem na klesající ceny pronájmů, také mírný pokles. 
 • Při porovnání meziročních tendencí vývoje obratu u jednotlivých komodit došlo k růstu prakticky u všech těchto komodit.

Zvlášť je třeba zmínit růst pronájmu stavebních strojů o 2 %, přičemž v loňském roce byl vykázán pokles o cca 15 %. Zajímavostí je i razantní nárůst pronájmu menších strojů do 10 t o 15 % oproti poklesu u velkých strojů o 16 %.
Velmi narostl pronájem lešení o cca 76 %, i když zde je statistika neúplná díky menší účastí firem zabývajících se lešením v asociaci.

Pronájem stavební techniky během roku 2014
Od začátku letošního roku jsou statisticky sledovány i změny mezi čtvrtletími jednoho roku.
A to jak u obratů jednotlivých komodit, tak i jejich podílu z celku stavební techniky. Největší nárůst v obratu v druhém čtvrtletí oproti prvnímu je vykazován u stavebních strojů (309 %) a zařízení staveniště (274 %). Nejméně rostla komodita zdvihací techniky – plošiny, výtahy, lávky (236 %) a malé mechanizace (245 %). Na rychleji rostoucí obraty u strojů a ZS má logicky větší vliv průběh stavební sezony během roku.

Zajímavé bude sledovat průběh obratů v celém roce a jeho znalost by měla půjčovnám pomoci při nakládání s nájemními flotilami.

Závěr – lze být optimistou?
Meziroční růst pronájmu a tedy i potřeba stavební techniky na trhu ČR může vyvolat naděje na výraznější růst obchodování se stavební technikou. Většinový názor je však značně zdrženlivý vzhledem k tomu, že záruka trvalého růstu ve stavebnictví pro nejbližší období není i přes pozitivní zprávy o státních investicích nijak definována.

 

Kompaktní nakladače Liebherr, výkon a flexibilita

Liebherr přišel na trh se zcela novou koncepcí kompaktních nakladačů: oba stroje – modely L 506 C a L 508 C – spojují výkonnost s maximální bezpečností a zároveň si uchovávají flexibilitu v nasazení. S konstrukční výškou, menší než 2500 mm, jsou nakladače mimořádně nízké. L 508 C o výkonu 50 kW je jediný kloubový kompaktní nakladač této „výšky“, který je v současné době v této výkonové třídě na trhu.
Vysoká flexibilita otevírá novým kompaktním nakladačům široké pole působnosti, např. při budování silnic, stavbě kanálů, v zemědělství, lesním hospodářství ipři práci pro obce a města. K problémům nedochází ani při častých změnách strojníků a stavenišť, které bývají u tohoto typuprací obvyklé.
Nové kompaktní nakladače Liebherr doplňují stávající paletu stereo nakladačů, středních a velkých strojů.

Lepší přehled o okolí, jednoduchá obsluha
Komfortní kabina strojníka s nadprůměrným podílem zasklených ploch poskytuje řidiči kompaktního nakladače ničím nerušený výhled na pracovní nářadí. Optimální uspořádání zpětných a bočních zrcátek nabízí ideální přehled o okolí stroje. Kónický výložník nebrání v rozhledu a strojník může rychle reagovat na jakoukoliv situaci v blízkosti stroje. Výsledkem je maximální ochrana osob i vybavení a nakládaného materiálu.
Ergonomické ovládací prvky uspořádané tak, aby umožňovaly strojníkovi intuitivní práci, jsou individuálně nastavitelné a umožňují snadnou a efektivní obsluhu. Jednoduché ovládání podporuje produktivitu a bezpečnost kompaktního nakladače. Strojník se může soustředit a věnovat

Rozložení hmotnosti umožňuje optimální produktivitu plnou pozornost vlastní práci a pojíždění.

 

NOVÁ AUTOMATICKÁ BUDOUCNOST PRO RÝPADLO – NAKLADA ČE 3CX A 4CX
Automatický paket pro ještě snazší a účinnější ovládání

Rýpadlo-nakladače od výrobního čísla 02265769 mají standardně nainstalovaný tzv. automatický paket. Tento paket obsahuje následující funkce:
Automatický volnoběh
Automatický plyn
Automatický pojezd (zámek plynu)
Autokontrola

Automatický volnoběh – Udržuje otáčky motoru na minimum pro úsporu paliva
Pokud se stroj nachází v módu práce s podkopovým zařízením a řídící jednotka zaregistruje signál o pohybu s ovládací pákou, poté se otáčky motoru automaticky zvýší na hodnotu nastavenou pákou ručního plynu.

Automatický plyn (zámek plynu) – Nastavuje otáčky motoru pro snadné ovládání
Tato funkce přepíná mezi nožním pedálem a ruční pákou plynu v závislosti na poloze sedadla obsluhy.
Statický mód: Pokud je aktivní automatický volnoběh a hydraulický systém není pod zátěží, potom klesnou otáčky na volnoběh. Jakmile dojde k zatížení hydraulického systému, otáčky motoru se vrátí zpět na hodnotu danou pákou ručního plynu.

Přepravní mód: Sedadlo je otočené dopředu a je zařazen rychlostní stupeň. Ruční plyn je deaktivovaný a otáčky motoru se dají nastavit
pouze nožním pedálem.

Podkopový mód: Sedadlo je otočené dozadu a je zařazen neutrál – plyn se dá ovládat pouze pomocí páky ručního plynu. Pokud obsluha otočí sedadlo dozadu, potom se nastaví otáčky dle páky ručního plynu – pokud bude zaktivována některá hydraulická funkce.

Automatický pojezd – Funguje jako tempomat
Tato funkce umožňuje uložit aktuální polohu nožního pedálu plynu. (Pokud bude signál 50 % a obsluha zmáčkne tlačítko automatického pojezdu, pak se tento signál uloží a řídící jednotka motoru bude držet požadované otáčky). Tento systém nekontroluje skutečnou rychlost pojezdu.

Autokontrola – Provádí automatickou kontrolu údržby
Systém zjišťuje aktuální hodnoty:

 • hladina kapaliny v ostřikovači
 • hladina chladicí kapaliny
 • hladina motorového oleje
 • množství paliva
 • koncentrace vody v palivu
 • stav vzduchového filtru (ucpání)
 • tlak oleje
 • teplota motoru

 

Logističtí a přepravní experti společnosti Gebrüder Weiss jsou připraveni na velké výzvy po celém světě.

Náklad různorodého typu přepraví nejen po silnici, ale i po moři a vzduchem. Nejen kamionem, letadlem a lodí, ale i lanovkou.

 

Vrtulník na kolech

Jak dostat vrtulník levně a bezpečně z Rakouska až do Gruzie? Pomocí kamionu. Proč? Protože vrtulník by během 3 000 km letu spotřeboval dvojnásobné množství paliva než plně natankovaný kamion jedoucí po silnici. Za pouhých osm dní dopravíme vrtulník přes šest zemí. S praktickým vedlejším efektem, že spolu s ním dodáme také vybavení pro zvládání lavin, spousty lyží a padáků a také náhradní díly. Výzvy, jako je tato, jsou ve společnosti Gebrüder Weiss naším každodenním chlebem.

 

Zvonící těžká zásilka

Co spojuje rakouskou výrobnu zvonů s klášterem na hoře Tabor v daleké Izraeli? Správně, zvonící zvony, které oznamují každodenní bohoslužby. Jak ale dostat zvony do vzdálenosti tisíců kilometrů? To je přesně ten pravý úkol pro naše odborníky na přepravu těžkého nákladu. Pomocí zvláštních přepravních prostředků dostaneme kusy o hmotnosti 15 tun, včetně příslušenství z Innsbrucku do Terstu. Odtud pak putují lodí přes Středozemní moře do Izraele. O přepravu takto drahocenných předmětů se přímo na místě starají speciálně vyškolení pracovníci. Díky bezpečné a perfektně zorganizované přepravě pak zvon vyrobený v Rakousku zvoní v klášteře řecké pravoslavné církve v Izraeli.

 

Čtyřnápravová vozidla DAF Euro 6 CF a XF

Pro náročné a speciální aplikace

Společnost DAF rozšiřuje svou novou řadu Euro 6 o další konfigurace čtyřnápravových podvozků a tahačů CF a XF určené pro speciální a mimořádně náročné aplikace. Společnost DAF tím dokazuje, že má perfektní řešení pro nejrůznější segmenty dopravy.

Minulý rok společnost DAF zahájila výrobu různých konfigurací dvou- a třínápravových tahačů a podvozků pro montáž nástaveb nových modelů Euro 6 CF a XF s jednou nebo dvěma poháněnými nápravami. Nové čtyřnápravové podvozky nabídnou stejnou variabilitu, aby bylo možné přizpůsobit vozidlo požadavkům zákazníka. Mimo běžných konfigurací se dvěma předními a dvěma zadními nápravami budou vyráběny i speciály s jednou přední nápravou a třemi zadními nápravami (tridem).

 

Podvozky 8x2 se třemi řízenými nápravami

Řada CF byla rozšířena o čtyřnápravové podvozky pro montáž nástaveb se dvěma řízenými předními nápravami, každá o nosnosti 8 nebo 9 tun, a s vlečenou neřízenou zadní nápravou s dvojmontáží (provedení FAC) nebo se zadní řízenou vlečenou nápravou s jednomontáží (provedení FAX).

Vozidla Euro 6 CF FAC s 10tunovou vlečenou zadní nápravou dosahují celkové hmotnosti až 37 tun. Vysokou užitečnou hmotnost lze využít při přepravě těžkých průmyslových strojů a pro lodní a odpadové kontejnery, případně pro velkoobjemovou přepravu a cisterny.

Čtyřnápravový model Euro 6 CF FAX s řízenou vlečenou zadní nápravou o nosnosti 7,5 tuny také dosahují celkové hmotnosti až 37 tun. Díky třem řízeným nápravám ze čtyř jsou charakteristické vynikající obratností ve stísněných prostorech. Vozidla Euro 6 CF FAX jsou tak ideální pro rozvoz stavebních materiálů, kdy je na vozidle vyžadována hydraulická ruka za kabinou.