9-10/2014

výběr anotací z článků
 

AKUSTICKÉ ŠTÍTKOVÁNÍ BUDOV

Posuzování hluku ve stavbách pro bydlení zaznamenalo revoluční změnu. V České republice je k dispozici první uživatelsky srozumitelný nástroj, který je použitelný pro celkový popis a porovnání akustického komfortu v rodinných a bytových domech. Ve většině evropských  zemí jsou definovány  národní požadavky na zvukovou izolaci budov pro bydlení, zároveň existuje několik různých akustických klasifikačních schémat, která lze použít pro hodnocení akustického komfortu bytu. Avšak deskriptory zvukové izolace, požadavky a třídy jsou napříč Evropou velmi odlišné a bohužel zatím nebyla zaznamenána zvýšená snahao jejich harmonizaci.

 

Solná korozní komora - Ascott S1000iP

Test solnou mlhou je hlavním srovnávacím  korozním testem, poměřujícím skutečné  vlastnosti povrchových úprav kovových  výrobků s těmi předpokládanými. Solná  korozní komora Ascott S1000iP splňuje  požadavky na nepřetržité testování solnou  mlhou při jedné dané, uživatelsky nastavitelné  teplotě v souladu s ČSN EN ISO 9227, ASTM B117, ASTM D1735, DIN 50 021-SS a dalšími mezinárodními normami.

Solná korozní komora Ascott S1000iP umožňuje provádění "upravených" testů, např. dle požadavků normy ASTM G85. Pro urychlení testování se zde běžná solná mlha často kombinuje s dalším prostředím dvoufázového cyklu, jako např. solná mlha a kondenzační vlhkost, či solná mlha a sušení. Dalšímožné využití komory je i pro zkoušky odolnosti proti vlhkosti dle ČSN EN ISO 6270-2.

Základní technické údaje

- objem komory - 1000 l

- teplotní rozsah - nastavitelný od okolní teploty do +50oC

- spádová rychlost solné mlhy - nastavitelná od 0,5 do 2,5 ml/80 cm2/hod

- režim vlhčení - nastavitelný od okolní teploty do +50oC

- režim sušení - nastavitelný od okolní teploty do +50oC

Solná korozní komora Ascott S1000iP je vybavena počítačovým softwarem, který umožňuje navolení libovolného cyklu, který může být složen z několika dalších subcyklů. Variabilita, kterou solná korozní komora Ascott S1000iP nabízí, je společně s užíváním certifikované soli o nejvyšší čistotě zárukou přesných výsledků testování.

Ing. Iveta Jiroutová

TZÚS Praha, s.p. - pobočka Praha

 

ROZMÍSTĚNÍ NOVÉ BYTOVÉ VÝSTAVBY DO OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 1997-2013

ÚRS PRAHA, a.s. se dlouhodobě zabývá hodnocením bytové výstavby z různých aspektů. Jedním z hledisek je hodnocení územního rozmístění nové bytové výstavby nejen ve členění na kraje, ale až do podrobnosti jednotlivých obcí a skupin obcí v dlouhodobých časových řadách, ve kterých jsou údaje přepočteny na územně srovnatelné aktuální vymezení - nyní k 31. 12. 2013, resp. 1. 1. 2014 (je to shodné).

To je umožněno existencí výkazu Stav 7-99 Hlášení o dokončení budovy nebo o dokončení bytu, který existuje od roku 1997 a který, jak jeho název napovídá, je vyplňován za každou novou budovu nebo nový byt. Jednotlivé záznamy mají podrobnou identifikaci, včetně informace o části obce a katastrálním území, takže sumarizací těchto územních jednotek lze časovou řadu vytvořit zpětně i pro nově vzniklé obce a pro obce, od nichž se nové obce oddělily. Pouze pro zajímavost - v současné době má ČR 6 253 obcí, včetně 5 vojenských újezdů a v posledních pěti letech vzniklo pět nových obcí, všechny na Moravě, protože případní kandidáti v Čechách nesplňují kritérium 1 000 obyvatel, daný zákonem o obcích.

 

Kurzy a školení nejen pro rozpočtáře a kalkulanty

I v roce 2015 bude společnost ÚRS PRAHA, a.s. pokračovat ve své dlouholeté tradici pořádání specializovaných kurzů a školení v oblasti cen ve stavebnictví.

Na základě poznatků a zkušeností z předchozích let byla pro tento rok nabídka kurzů rozšířena a upravena tak, aby co nelépe odpovídala stávajícím potřebám stavebního trhu, poskytovala co nejširší spektrum informací a zároveň usnadnila činnost všem účastníkům stavební výroby.

Výběr z nabídky kurzů v roce 2015

A4 Základy praktického rozpočtování a kalkulování

B2 Rozpočtování, kalkulace a sledování zakázek s využitím IT

B1 Základy rozpočtování s využitím IT

X1 excel Import/export

P1 Oceňování škod na stavebních objektech

Individuální kurzy

 

Tradiční setkání pracovníků TZÚS Praha, s.p.

Dne 18. listopadu 2014 se v historických prostorách Břevnovského kláštera konalo tradiční setkání vedoucích pracovníků Technického a zkušebního ústavu  stavebního Praha, s. p. s významnými zákazníky a partnery. Mezi účastníky byli též zástupci státní správy, podnikatelských a profesních sdružení i akademické sféry.

Po uvítacím projevu ředitele podniku Ing. Alexandera Šafaříka-Pštrosze, který byl zejména poděkováním zákazníkům a partnerům za trvalou a oboustranně prospěšnou spolupráci, následovala vystoupení náměstka ministra průmyslu a obchodu pro stavebnictví Ing. Jiřího Koliby a ředitele odboru zakladatelských činností a majetkových účastí MPO JUDr. Igora Fojtíka. Následoval varhanní koncert v kostele sv. Markéty s výběrem děl velkých mistrů: Johanna Sebastiana Bacha, Johanesa Brahmse, Jehana Alaina a Felixe Mendelssona Bartholdyo, který byl oceněn neutuchajícím potleskem. Zážitky z výkonu varhanistky Ivany Michalovičové a flétnistky Evy Myslivcové navodily příjemnou a sváteční atmosféru. Tuto část programu uzavřela možnost prohlídky románské krypty v podzemí kostela.

Poté se již večer odvíjel v neformálním duchu a během závěrečného rautu se dostalo i na mimopracovní témata, což tradičně přispívá jak k navázání, tak i k prohloubení vzájemných partnerských vztahů účastníků setkání.

 

APLIKACE POVLAKOVÝCH IZOLACÍ NA ŠIKMÝCH A STRMÝCH STŘECHÁCH - NOVÉ MATERIÁLY NA STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH

Na nové nebo stávající šikmé a strmé střechy lze v některých konkrétních speciálních případech navrhovat na krytiny povlakové fóliové materiály. Základní kritéria, která výběr konkrétního materiálu ovlivňují, by měla být nejen estetická, ale i konstrukční a hlavně funkční.

 

Hluk na D1 u Průhonic je nižší díky tichému asfaltu

Na dálnici D1 v úseku mezi Průhonicemi a Chodovem v Praze proběhla v letošním roce nutná oprava, v rámci které byl na místo položen speciální tlumící asfaltový koberec VIAPHONe®. Hluk ze silniční dopravy se tak snížil.

Oprava 4 km dlouhé části silnice od Průhonic po Chodov skončila v říjnu letošního roku, zbylých 4,1 km kolem Průhonic bude opraveno v první polovině příštího roku. Jako zhotovitele si Ředitelství silnic a dálnic vybralo společnost EUROVIA CS. Je to vůbec poprvé v historii, co D1 dostala tento typ asfaltu.

Vozovka měla celou řadu výtluků, nerovností a prasklin, rozpadaly se jednotlivé vrstvy. Výměny se dočkala i svodidla a elastické mostní závěry nebo indukční smyčka sčítačů dopravy. Došlo rovněž k seříznutí a doplnění krajnice, úpravě odvodnění a přejezdů přes střední dělící pás.

Nová asfaltová směs VIAPHONE® dokáže snížit úroveň valivého hluku vznikajícího při kontaktu pneumatik s vozovkou za zachování velice dobrých protismykových vlastností. Je použitelná pro pozemní komunikace v zastavěném i nezastavěném území. Přičemž aplikování této technologie má opodstatnění v případě dopravních rychlostí nad 30-40 km/h pro osobní vozidla a nad 70 km/h pro vozidla nákladní.

 

Gebrüder Weiss staví novou a větší pobočku na Brněnsku

Moderní překladiště v Syrovicích u Brna bude dokončeno v létě 2015 a rozšíří tak kapacity Gebrüder Weiss. Investice do výstavby nové větší pobočky se bude pohybovat okolo sedmi milionů eur. Nová infrastruktura pomůže zákazníkům lépe optimalizovat tok zboží a tím i upevnit svou pozici na trhu.

Jeneč, 24. listopadu 2014. Mezinárodní přepravní a logistická společnost Gebrüder Weiss zahájila v říjnu výstavbu nového terminálu české pobočky v Syrovicích u Brna. Novou stavbou rozšíří Gebrüder Weiss své dosavadní působení na Br-něnsku, které slouží jako překladiště pro Českou republiku, Maďarsko, Rakousko a Polsko. Dokončení stavby je plánováno na léto 2015.

 

OBKLADY V TUNELECH BLANKA zkrášlují i pomáhají bezpečnosti

RAKO vyrobilo speciální formáty obkladů a vyvinulo takékompletní systém pro lepení v náročných podmínkách

Prakticky neomezená životnost a bezkonkurenčně snadná a ekonomická údržba rozhodla o využití keramických obkladů, jako finální úpravy povrchu stěn v tunelech pražského Městského okruhu. Keramické obklady v tunelech Blanka respektují designovou koncepci celého komplexu, založenou na kontrastu výrazně barevného vodícího pásu v úrovni očí řidiče a neutrálních odstínů nad a pod tímto pásem. Barevné vodící pruhy zlepšují orientaci a zároveň horizontální uspořádání pruhů symbolizuje i rychlost podvědomě spojenou s dopravními stavbami. Plochu stěn pokrylo 77 000 m2 obkladů tradiční značky RAKO z portfolia společnosti LASSELSBERGER. Ta byla dodavatelem komplexního systému - pro Blanku vyrobila nejen obklady speciálních odstínů a formátu na míru, který se pomáhá vyrovnat s různě zakřivenými stěnami tunelových trub, ale i odolnější lepidla a spárovací hmoty.

Něco málo o Blance

Tunelový komplex Blanka je díky délce cca 5,5 km jedním z nejdelších městských tunelů v Evropě. Tvoří jej na sebe navazující Bubenečský, Dejvický a Brusnický tunel a další dopravní stavby. Tunelové trouby měří celkem cca 12.139 m. Trasa je v celé délce vedena jako striktně směrově rozdělená se samostatným dvou až třípruhovým tubusem v každém směru. Tunelový komplex Blanka je součástí severozápadní části pražského Městského okruhu, kde leží např. tunel Mrázovka, který byl vybudován v obdobné koncepci. Rozsah celé stavby je mimořádný a srovnat jej lze pouze s výstavbou prvních provozních úseků pražského metra. Projektové práce začaly v roce 1997, samotná stavba byla zahájena v r. 2007. Zhotovitelem stavební části je akciová společnost METROSTAV a EUROVIA CS, projektantem je společnost SATRA, spol.s.r.o.

 

Výroční zasedání Asociace půjčoven stavební techniky

Asociace půjčoven stavební techniky (APST) působí na trhu v České republice a Slovenské republice již čtvrtým rokem.

Tak jako v minulých letech i na sklonku letošního roku proběhlo výroční zasedání této asociace. Letošní zasedání proběhlo dne 21. října 2014 a zabývalo se standardními tématy, kterými jsou především průběh pronájmu v roce 2014, porovnání s předchozími roky, reálný odhad konečných obratů v jednotlivých komoditách stavební techniky, plnění cílů asociace v oblasti ochrany pronajímatelů před nepoctivými nájemci, právní a technické legislativy, akviziční činností a dalšími.

Zasedání však bylo rozšířeno o jednání za přítomnosti pozvaných dalších významných půjčoven, které dosud nejsou členy APST.

Z průběhu jednání

Závěry z první části jednání členské základny lze shrnout do následujících bodů.

• Celkový obrat za 3. čtvrtletí 2014 v České republice vykazuje růst o 10 % oproti předchozímu roku.

• Slovenská republika vykazuje růst pouze o 1 % oproti roku 2013.

• V jednotlivých komoditách je nejvýraznější růst u pronájmů lešení o 45 %, zařízení stavenišť o 14 % a zdvihací techniky o 11 %. Pokračuje i nárůst pronájmu stavebních strojů v současnosti o 5 %.

• Předpoklad souhrnného obratu za celý rok 2014 je nárůst v rozmezí 10 - 15 % ve srovnání s rokem 2013.

• Tato tendence do jisté míry souvisí s mírným oživením stavebnictví s tím, že je dále uživateli  preferován pronájem oproti investování do nákupu stavební techniky.

• Členové APST potvrdili snahu o další rozšíření členské základny asociace.

 

Výroční zasedání Sdružení dovozců stavebních strojů

V malebném golfovém resortu Nová Amerika v Zaloňově se dne 2. října 2014 uskutečnilo výroční zasedání Sdružení dovozců stavebních strojů (SDSS). Tato organizace zahrnuje prakticky kompletní přehled významných dovozců stavebních strojů do České republiky. Od svého založení v roce 2000 je SDSS zaměřeno především na vytvoření vyspělého a korektního prostředí v oblasti prodeje stavebních strojů. Cílem sdružení je poskytnout svým členům a následně i jejich zákazníkům co nejucelenější přehled a podporu k vytvoření zdravých konkurenčních podmínek a pomoci tak při obchodování se stavební technikou.

Zasedání se konalo v období, kdy po několika letech výrazného poklesu prodeje stavebních strojů a propadu celého odvětví stavebnictví, se přeci jen objevilo mírné oživení poptávky po stavební technice. V meziročním srovnání 2014/2013 celkového počtu prodaných strojů to znamená nárůst ve výši cca 6 %. Příčinu lze hledat mimo jiné v prorůstových opatřeních Vlády ČR, kde např. Státní fond dopravní infrastruktury bude disponovat na investice v příštím roce částkou cca 95 mld. Kč, z nichž se snad podaří velkou část reálně vyčerpat. Stavební firmy na to kapacity mají, spíše to závisí na připravenosti staveb z hlediska projektování a stavebního povolení. Nejprodávanějšími stroji se letos pravděpodobně poprvé v historii stanou minirypadla do 6 tun, které budou tvořit přibližně čtvrtinu z celkových prodejů stavebních strojů. Za nimi bude následovat kategorie smykem řízených nakladačů a teprve na třetím místě budou rypadlo nakladače, které držely primát v uplynulých deseti letech.

 

BAU 2015

  

 

Veletrh Střechy Praha 2015 nabídne řadu novinek

Kompletní přehled o současné nabídce materiálů pro stavbu a renovace střech nabídne 17. ročník veletrhu Střechy Praha. Tento nejvýznamnější středoevropský veletrh v oboru proběhne 22. - 24. 1. 2015 v PVA EXPO PRAHA Letňany. V souběhu se uskuteční veletrh obnovitelných zdrojů a úspor energií Solar Praha a veletrhy Řemeslo Praha a For Pasiv.

Veletrh letos nabídne velké množství novinek ve všech oblastech veletržního dění. Nové výrobky a služby avizuje na svých stáncích většina vystavovatelů, rozšířen bude počet praktických ukázek řemesel a těšit se můžete na zcela nové projekty v rámci doprovodného programu.

 

MARMOMACC - ABITARE IL TEMPO MARMOMACC - ABITARE IL TEMPO

Ve dnech 24. - 27. září se konal již tradičně 49. mezinárodní veletrh kamenné krásy Marmomacc v italské Veroně.

Souběžně s výstavou Marmomacc proběhl 1. ročník výstavy Abitare il Tempo - výstava designu, barev, interiérů i nábytku, doplněná o technologii a strojní vybavení. O úspěšnosti konání veletrhu Marmomacc vypovídají i výsledky obchodních transakcí z loňského roku. V roce 2013 export vykazuje hodnotu 1,9 bilionů EUR, zpracovatelský průmysl 969 milionů EUR. V první polovině letošního roku export surovin činí 929,7 mil. EUR a export technologií 478,3 mil. EUR.

 

Účast na veletrhu Marmomacc se tak stává prestižní záležitostí zejména pro firmy z USA, Brazílie a severní Afriky, Kataru, Saudské Arábie, Maroka, Omanu, Egypta, ale i Číny, Španělska a letos i Bulharska a další.

 

V průběhu celé výstavy probíhal bohatý doprovodný program, včetně workshopů a seminářů. Vědecká setkání, která organizovala společnost Stone Academy společně s 20 italskými a mezinárodními universitami potvrdila velký zájem architektů, projektantů a designerů o rostoucí využívání kamenné krásy.

Pořadatelé výstavy velmi vkusně a citelně použili mramor jako zajímavou upoutávku na návštěvu veletrhu týkajícího se v Itálii tak uznávaného a používaného materiálu.