5-6/2014

Vážení čtenáři,
Dovolte, abychom Vás informovali o zajímavostech, které Vám přinášíme v našem dalším čísle časopisu podnikatelů ve stavebnictví Build Info. Vaší pozornosti doporučujeme informaci o „Posuzování shody malých čistíren odpadních vod“ a článek, týkající se oceňování stavební produkce – tvorbě Cenové soustavy ÚRS. O tom, jak se mění tvář pražské čtvrti Palmovka přinášíme informaci, doplněnou o zajímavou fotoreportáž. O managementu údržby strojů a zařízení v těžebním
průmyslu informujeme v úvodním článku doc. Ing. K. Jeřábka, jehož další část zveřejníme v č. 7-8/2014. Jako v každém čísle i zde se věnujeme jak vzdělávání v kursech a seminářích, tak soutěžím jak pro projektanty a architekty, tak pro žáky středních odborných škol.

Věříme, že i v našich redakčních informacích si naleznete nejednu zajímavost.

Příjemné prožití léta, hodně slunce a pohody Vám všem přeje
redakční tým spolupracovníků časopisu

 

Dear readers,
Please let us tell you about the interesting issues we are bringing in this new edition of our BuildInfo magazine for building contractors. We recommend you to pay attention to “Assessing conformity of small water treatment plants” and to the article dealing with valuation of construction production – elaboration of the ÚRS price system. We would like to introduce the changing face of Prague suburb Palmovka accompanied by interesting photographic story. In the initial article by Ing. K. Jeřábek, whose next part is to be issued in no. 7-8/2014, we inform about the management of machine and facility maintenance in mining industry. And as usually, we pay attention to education possibilities in courses and workshops as well as to competitions for designers and architects and for vocational school students.

We believe you will find some interesting tips in our editorial information.

On behalf of our editorial staff we wish you great summer full of sun and well-being.

 

výběr anotací z článků
 

Posuzování shody malých čistíren odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel dle harmonizovaných technických specifikací EN 12566-3 + A1 (A2) a EN 12566-6

Harmonizované technické specifikace

Harmonizované technické specifikace jsou evropské harmonizované normy a evropské dokumenty pro posuzování, které jsou oznamovány v OJEU (Official Journal of the European Union) ve vztahu k jedné či více evropským směrnicím. V případě stavebních výrobků je touto směrnicí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, (nařízení o stavebních výrobcích – CPR). Harmonizované technické specifikace, které již byly dříve oznámeny k předcházející Směrnici 89/106/EHS Rady Evropských společenství (směrnice o stavebních výrobcích – CPD), ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství jsou oznámeny i k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011.

Problematiku malých čistíren odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel dnes řeší už několik harmonizovaných norem řady EN 12566.

 

Zařízení pro zkoušení integrity pilot

Zařízení pro zkoušení pilot využívá akustické vlny, vyvolané malým rázem speciálního kladívka, šířící se od hlavy piloty k její patě. Změny tvaru a kvality materiálu dříku piloty vytvářejí odrazy, které jsou snímány a zaznamenány jako návratové vlny na povrchu hlavy piloty. Křivky se zaznamenávají a ukládají do přenosného PC. V laboratoři se poté provede vyhodnocení jednotlivých měření a výsledky jsou interpretovány v Protokolu o zkoušce integrity piloty. Testy integrity přinášejí informaci zejména o délce a celistvosti dříku piloty.

Tento způsob testování pilot je uveden v normě ČSN EN 1536: Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty.

 

OCEŇOVÁNÍ STAVEBNÍ PRODUKCE tvorba Cenové soustavy ÚRS

Stavební dílo je strukturálně i časově velmi složité dílo. Cena stavebního díla bývá proto členěna na výrazně menší celky, což umožňuje investorovi i dodavateli
mít detailnější přehled o skutečných nákladech výstavby nebo rekonstrukce. Tyto celky postihují zpravidla jednotlivé prováděné technologie, dílčí konstrukce objektu. Z nich lze pak vyskládat celý stavební objekt, ať už má libovolnou funkci.

Již v hluboké minulosti byla vyvíjena činnost stanovit ceny stavebních prací. Ve 20. století se stavební normovací činnost, na které jsou cenové kalkulace zpravidla postaveny, inspirovala normovací činností v průmyslu, která byla již dříve detailně propracována. Na rozdíl od průmyslových produktů, které jsou vyráběny ve standardních určených podmínkách, mají stavební práce své nezaměnitelné zvláštnosti. Mezi ně patří dvě nejvýraznější, a to, že stavební konstrukce je často individuální svým tvarem a provedením, tudíž že se nejedná o sériovou výrobu, a že značná část stavebních prací je prováděna v exteriéru; realizace tedy podléhá klimatickým vlivům.

 

Veletrh GaLaBau slaví již 40 let setkávání odborníků ze zelené branže

V době od 17. do 20. září 2014 bude norimberské veletržní centrum opět ve znamení zeleně. V té době otevře již po 21. své brány veletrh GaLaBau. V roce 2014 se očekává více než 1 200 vystavovatelů a přes 62 000 odborných návštěvníků. Ve 13 výstavních halách představí firmy z 33 zemí během čtyř dnů kompletní nabídku pro projektování, zakládání a údržbu zahrad, parků a veřejné zeleně. Kolem 50 procent vystavovatelů prezentuje stavební stroje a stroje na údržbu. Přibližně 30 procent nabízí stavební materiály a 20 procent pokrývá speciální oblasti nabídky, jako herní prvky pro dětská hřiště, městský mobiliář nebo segment výstavby a údržby golfových hřišť. Odborným garantem a iniciátorem veletrhu GaLaBau je Spolkový svaz zahradnictví, krajinářství a výstavby sportovišť.

Součástí veletrhu jsou dvě odborné části – PLAYGROUND, tato odborná platforma nabízí vše, týkající se projektování, výstavby a vybavení dětských hřišť a Německé dny golfových hřišť, zde najdou greenkeepeři, manažeři a provozovatelé golfových hřišť nejen stroje a nástroje pro údržbu trávníku, ale i osivo, substráty a inovativní zavlažovací systémy.

Podíl zahraničních vystavovatelů na veletrhu GaLaBau stále stoupá, dokladem je i bohatá účast firem z České republiky. Veletrh GaLaBau 2014 je zařazen do projektu „Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2014“. České firmy, prezentující se na tomto veletrhu mají při splnění kritérií nárok na podporu, která činí 120 000,- Kč. Firmy se mohou na veletrhu GaLaBau prezentovat v rámci společné expozice, kterou zastřešuje CzechTrade nebo formou samostatných firemních stánků. Více informací získají všichni potenciální zájemci u oficiálního zastoupení norimberské veletržníspolečnosti v ČR na telefonu: 220 511 974 nebo mailu: info@proveletrhy.cz

 

Palmovka mění svoji tvář

Palmovka je místo, které je pro Prahu 8 synonymem centra. Jde o tradiční historickou křižovatku s dlouhověkým názvem Palmovka, podle hospodářské usedlosti, na jejímž místě vyrostl na přelomu 19. a 20. století secesní nárožní dům.

V širším urbanistickém smyslu lze chápat označením Palmovka celé území, kde Sokolovská ulice lehce vystoupá na kopeček a kde se z ní odpoutává ulice Zenklova. A dále úsek Zenklovy ulice od křižovatky se Sokolovskou až po prostranství se židovskou synagogou má ducha Palmovky.

Výběrem tohoto místa, přirozeného epicentra celého území, pro realizaci záměru výstavby radnice-významné budovy dominantního charakteru-prvního městského domu, který potvrdí důležitost tohoto svébytného místa, byl položen základní kámen budoucí tváře nové Palmovky.

Vrata SPU 67 s přerušenými tepelnými mosty zabraňují úniku energie

Zdroje energie se stále zmenšují, a proto se náklady na vytápění ustavičně zvyšují. Společnost Hörmann, významný dodavatel garážových a průmyslových vrat, pohonů, dveří a zárubní, proto přichází na trh s unikátními průmyslovými vraty SPU 67 s přerušenými tepelnými mosty. Díky lamelám o tloušťce 67 mm a přerušeným tepelným mostům dosahují vrata až o 55 % lepší tepelné izolace. Vrata naleznou využití především v chladírenské a potravinářské logistice.

 

Management údržby strojů a zařízení na těžbu nerostných surovin

Údržba strojů v těžebním průmyslu

Nerostné suroviny jsou neobnovitelné přírodní zdroje. Ložiska nerostných surovin v České republice jsou různorodá, jsou rozptýlena a suroviny se těží a zpracovávají náročnými technologiemi s vysokými náklady. Oblast kamenoprůmyslu, tak jako řada dalších oborů, prošla a stále prochází procesem vývoje a velkých změn. Rostoucí poptávka po stavebních materiálech a z ní vyplývající snahy o zvýšení objemu jejich výroby vedly k investicím do intenzifikace, mechanizace a automatizace procesů v kamenolomech a ložiscích se suchou i mokrou těžbou písku a dalších hmot.

Údržba strojů v těžebním průmyslu má bezesporu specifický charakter. Je to dáno řadou skutečností. Je to především rozpětí činností od těžby hmot, přes jejich úpravu, manipulací a transportem až po distribuci. Stroje jsou často v celoročním nasazení a pracují ve vícesměnném provozu, v různých a často extrémních povětrnostních podmínkách. Nezřídka s nimi obsluha nezachází právě šetrně. Jejich provozovatelé, vystaveni tlaku snižovat náklady, šetří kde se dá a často také v oblasti péče o stroje.

VOLVO FMX – NEJLEPŠÍ NÁKLADNÍ VŮZ PRO STAVEBNICTVÍ

Zásadní inovace pro efektivnější stavební práce

Volvo FMX – vozidlo pro stavebnictví, které je plné inovací a přináší výhody dopravcům i řidičům.

Při vývoji nového modelu Volvo FMX byla věnována maximální pozornost každodenním pracovním podmínkám řidičů na staveništích. Vnitřní prostor kabiny byl zcela přepracován a díky mnoha inovacím může práce řidiče nyní být jednodušší a efektivnější.
K dalším novým funkcím patří systém zadního vzduchového odpružení, který přináší větší pohodlí a lepší průjezdnost díky variabilní světlé výšce.
Společnost Volvo Trucks také nabízí zákazníkům výukový balíček speciálně navržený pro řidiče stavebních vozidel.
Nová kabina modelu Volvo FMX je vyrobena z vysokopevnostní oceli. Všechny součástky přední struktury byly přepracovány a mnoho z nich bylo přesunuto tak, aby byl nový model Volvo FMX v drsných stavebních podmínkách robustnější.

Komatsu: skvělé stroje pod zkušeným dohledem

Společnost Komatsu patří v mezinárodním měřítku dlouhodobě k vedoucím firmám v oboru stavebních strojů. Navíc ji v tomto oboru patří pozice světové jedničky v inovacích a pokrokových technologiích. Na trh uvádí stavební stroje s co nejnižším negativním vlivem na životní prostředí i při zachování jejich vysoké výkonnosti. Své vůdčí postavení upevňuje také komplexní nabídkou servisu, údržby a monitoringu strojů pro svoje zákazníky, aby byly zajištěny úspěch a vysoká produktivita jejich práce. V České republice tyto služby plně zajišťuje a poskytuje společnost KUHN-BOHEMIA, která je výhradním prodejcem stavebních strojů značky Komatsu na tuzemském trhu.

 

Kolové nakladače Cat® 962K, 966K a 972K zvyšují produktivitu v lomech a pískovnách

Středně velké kolové nakladače řady K amerického výrobce Caterpillar (Cat 962, 966 a 972 K) s lopatami o objemu 3,5- 5 m3 patří dlouhodobě mezi nejúspornější stroje ve své kategorii. Nakladače najdou uplatnění nejčastěji v lomech, štěrkovnách a pískovnách, ovšem díky široké nabídce originálního příslušenství Cat® mohou být nakladače využívány také v rozmanitých průmyslových provozech. Ještě před tím, než se veřejnosti představí nová řada kolových nakladačů s označením M (plánované uvedení řady M na český trh je v polovině roku 2014), pojďme se nyní podrobněji seznámit se zástupcem řady K – modelem Cat 966 K. V čem spočívá oblíbenost „káčkových“ nakladačů u českých firem?

Thermofix & Imperio – české podlahoviny nejen pro české interiéry

Když přijde na podlahy, návrhář interiérů či kladeč stojí vždy před úkolem vybrat materiál odolný, designově přitažlivý a snadno použitelný i do členitého interiéru, navíc v rozumném cenovém rozpětí.
České vinylové podlahové krytiny Fatra Thermofix a Imperio, integrují všechny náročné požadavky do jediného celku a navíc navozují přirozený dojem skutečného dřeva a kamene. Vzájemným kombinováním jednotlivých odstínů vzorů je možné sestavit koncepčně velmi zajímavá a vizuálně harmonická řešení interiérů.