Kdy začnou platit Pražské stavební předpisy

02.03.2015 08:53

Dne 16.1.2O15 odeslalo Ministerstvo pro místní rozvoj hlavnímu městu Praze rozhodnutí, podle kterého pozastavuje účinnost Pražských stavebních předpisů. Jejich oficiální název je "Nařízení č. 11/2014 Sb. hl.m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy)". Byly vypracovány a schváleny jako prováděcí předpis ke stavebnímu zákonu zák.č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení bylo schváleno Radou hlavního města Prahy dne 15. července 2014 s účinností od 1.10.2014 a nahradilo vyhlášku č.26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. městě Praze (OTPP).

 

Nový předpis, který zpracoval Institut plánování a rozvoje a který schválili pražští radní, se věnuje současným problémům města a má dle autorů přiblížit Prahu evropskému standardu výstavby. Hlavním cílem Pražských stavebních předpisů (dále jen PSP) je, aby se výstavba v Praze prováděla dle stejných pravidel, jaké jsou běžné u evropských metropolí. Vzorem jim byla legislativa takových vyspělých evropských měst, jako jsou např. Vídeň, Berlín, Curych, Kodaň, což jsou města z hlediska kvality městského prostředí na nejlepší evropské a světové úrovni. V případě Prahy jde o návrat k tvorbě města se systémem zástavby ověřeným staletími, tvořený uliční sítí se stanovenou hierarchii, bloky domů s vnitrobloky, náměstími, parky, ale i na příhodných místech vilovými čtvrtěmi, sportovišti apod.. Zatímco se země západní Evropy již odklonili od výstavby sídlišť už v 70. letech minulého století, v ČR se stavěla ještě v 90. letech.

 

Přes provedené připomínkové řízení v průběhu zpracování PSP vzneslo Ministerstvo místního rozvoje (dále jen MMR) řadu připomínek a dne 15.10.2014 vyzvalo hl. m. Prahu k nápravě, v zákonné lhůtě do 22.12.2014. Tento termín provedení úprav PSP nebyl dle MMR splněn a tak po řadě jednání představitelů města a ministerstva došlo k rozhodnutí o pozastavení jejich  platnosti. Do doby nápravy platí pro Prahu celorepublikové předpisy, tj. vyhláška č.268/2009 Sb.,o technických požadavcích na stavby(OTP) ve znění změn provedených vyhláškou č.20/2012 Sb..

 

Reakcí odborné veřejnosti na zamítavý krok MMR byla demonstrace odborné veřejnosti, především architektů, pedagogů a jejich posluchačů, která se odehrála dne 22.1.2015 před Magistrátem hl. m. Prahy , v den konání zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy.

 

Připomínky MMR se týkaly dvou okruhů. Za hlavní problém - právní, považovalo MMR potřebu notifikace PSP s předpisy Evropských společenství obdobně jako má vyhláška č. 268/2009 Sb., OTP. Další problémy byly již technického rázu např. osvětlení a oslunění, u kterých stanoví PSP oproti celostátnímu předpisu nižší standard, který souvisí s návratem ke struktuře obytných bloků, větší výškou domů, hustotou zástavby, zejména v centrálních částech města.

 

Po řadě dalších jednání zastupitelů hl. m Prahy s MMR došlo ke kompromisu, jak uvést PSP opět v život. Rada hl. m. Prahy ve svém usnesení č.259 ze dne 17.2:2015 "K dalšímu postupu ve věci Pražských stavebních předpisů" rozdělila, vzhledem k potřebě rychlého vydání aktualizovaných PSP, jejich novelizaci do 2 etap.

 

1/ Technická novela PSP

Bude reagovat výhradně na výtky MMR, a veškeré "potenciálně technické ustanovení" se z předpisů odstraňují a řeší se odkazem na vyhlášku č.268/2009 Sb.,OTP, ve znění vyhl. č. 20/2012 Sb..Na zpracování a schválení technické novely PSP byl Radou hl. m. Prahy stanoven termín 30.4.2015.

 

2/ Věcná novela PSP

Bude zpracována nezávisle na technické novele s cílem vylepšení vybraných ustanovení PSP ve smyslu programových priorit hl. m. Prahy. Předpokládaná účinnost věcné novely je1.září 2015 nebo 1.ledna 2016 a to v závislosti na tom, zda bude nezbytná notifikace předpisu.

Současně s řešením problematiky schválila Rada hl.m.Prahy Pravidla pro posuzování staveb pro reklamu a reklamních zařízení. O schválení těchto pravidel budou neodkladně informovány městské části, stavební úřady a odbory Magistrátu hl. m. Prahy.

 

Závěr.

Období nejistoty zřejmě končí, legislativní proces má svůjharmonogram. Zatím se bude  při navrhování a posuzování staveb postupovat dle rozhodnutí MMR o pozastavení účinnosti PSP z ledna 2015 (tj. dle vyhl.č.268/2009 Sb., OTP, ve znění vyhl. č. 20/2012 Sb.), od května 2015 má platit technická novela PSP. 

Následně od září 2015 nebo od ledna 2016 (dle nutnosti notifikace) má vstoupit v platnost věcná novela PSP.

Jak je z výše uvedeného legislativního vývoje PSP patrné, je třeba se obracet při přípravě staveb o závaznou informaci o platnosti obecných technických předpisů (PSP) v Praze na příslušný stavební úřad.

 

Ing. Stanislav Langhammer