5/2016

Vážení čtenáři,
předkládáme Vám poslední číslo v tomto
roce, v době vánoční, v době klidu a pohody.
Na našich stránkách, kromě obvyklých
informací ze světa stavařů, strojařů, autařů
či ekonomů, naleznete i PF přáníčka, a to jak
bilanční, tak veselá či humorná některých
našich i Vašich klientů.
Dovolte jen pár anoncí na zajímavé články.
Vzhledem k tomu, že příští období je obdobím
získávání, zpracování a využívání druhotných
surovin, věnujeme této problematice značnou
pozornost. I Vás si dovolujeme upozornit
na vyhlášení celostátní soutěže, kterou
pod názvem „Přeměna odpadů na zdroje“
vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu
ČR. Uvedenou problematikou se zabývá článek
pod názvem „Oběhové hospodářství, základem
SMART EKONOMY“. Vývojem výstavby
dřevostaveb v územích a obcích ČR v letech
1997-2015 se zabývá podrobný rozbor RNDr.
J. Müllera. Současný trend ve vývoji jakostní
značky, způsob identifikace betonářské výztuže
je námětem článku Ing. S. Zrzy.
Velmi diskutovanou otázkou majitelů
nejen rodinných domů je údržba plochých
střech, kterou se zabývá ve svém článku Ing.
L.Hanzalová, Ph.D. Další zajímavé články,
které doporučujeme Vaší pozornosti je
informace, jak vytvořit kvalitní a úspornou
podlahu a čím a jak se zpříjemňuje atmosféra
vsetínského parku. Co může ovlivnit zlepšení
vývoje prodeje stavebních strojů, na to se snaží
nalézt odpověď informace Sdružení dovozců
stavebních strojů.
Příjemné prožití svátků vánočních v kruhu
těch nejbližších, hodně pohody, zdraví, síly
a optimismu Vám všem přeje

výběr anotací z článků

Oběhové hospodářství, základem SMART ECONOMY

Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci realizace Akčního plánu na podporu zvyšování soběstačnosti České republiky v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami řešilo mimo jiných úkolů také zadání „Navrhnout systém efektivní osvěty podnikatelské sféry i veřejnosti v oblasti získávání, zpracování a využívání druhotných surovin/druhotných zdrojů.“ Jak k tomuto nelehkému úkolu přistoupit? Jakým způsobem oslovit a především jak zaujmout tak široké cílové skupiny? Po konzultaci se Svazem průmyslu druhotných surovin ČR, Unií zaměstnavatelských svazů ČR a dalšími podnikatelskými svazy a asociacemi, byla dohodnuta forma soutěže. A to z toho důvodu, aby osvěta v oblasti Oběhového hospodářství (novém směru Evropské unie), jehož nezbytnou součástí jsou právě druhotné suroviny, byla pro všechny přitažlivá, zábavná a inspirativní (od dětí ZŠ, přes studenty VŠ, obce a další orgány veřejné správy, až po stavební a výrobní firmy). Vzhledem k rozmanitosti cílových skupin bylo stanoveno 5 kategorií. Každá je specifická svým zaměřením i hodnotícími kritérii. Hlavním cílem soutěže je iniciovat zájem odborné i občanské veřejnosti všech věkových kategorií o cyklus zdrojů, který začíná těžbou surovin, jejich úpravou, zpracováním na vstupní surovinu pro výrobu různých předmětů krátkodobé i dlouhodobé spotřeby, přes jejich užívání/spotřebu až k ukončení jejich prvního životního cyklu a následně k jejich opětovnému použití nebo recyklaci a zpracování na vstupní surovinu pro další výrobu. V tomto okamžiku začíná druhý životní cyklus původní suroviny. Kolika životními cykly daný zdroj/surovina bude procházet záleží na technologické úrovni, pokroku ve vědě a výzkumu, zejména pak na ekonomické situaci (cenových relacích primárních zdrojů a druhotných surovin, poptávce a odbytu) a celkovém stavu hospodářství. Druhá kategorie soutěže je zaměřena speciálně na stavební firmy, neboť stavebnictví celosvětově produkuje 40–50 % z celkové produkce odpadů. Jedná se o cenné suroviny, které by místo uložení na skládky mohly být opět po úpravě využity pro stavební činnost (řada úspěšných řešení již existuje a ty je potřeba více prezentovat a duplikovat). Největší pozornost je v současné době zaměřena na kamenivo, betony a R-materiál. Věříme, že řada stavebních firem přijme tuto výzvu a přihlásí se do soutěže MPO „Přeměna odpadů nan zdroje“, neboť je velmi potřebné právě v tomto odvětví zveřejňovat příklady dobré praxe. Těmito příklady budou vítězné projekty a práce, které budou ministrem průmyslu a obchodu v březnu 2017 slavnostně vyhlášeny a oceněny a v odborných médiích i na sociálních sítích medializovány a prezentovány i při dalších příležitostech.

 

Tradiční setkání TZÚS Praha, s.p.


Dne 22.11.2016 se konalo v Kaiserštejnském paláci na Malostranském náměstí v Praze tradiční setkání Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p., s významnými zákazníky a představiteli dalších partnerských organizací.

Setkání se zúčastnili zástupci zákazníků TZÚS Praha, s.p., z České republiky, ale také z Polské republiky a Ruské federace. Pozvání přijali také zástupci MPO ČR, Hospodářské komory ČR, ÚNMZ, AAAO, Svazu zkušeben pro výstavbu, Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Cechu pro zateplování budov, Cihlářského svazu Čech a Moravy, ČKAIT, České komory lehkých obvodových plášťů, České metrologické společnosti, z.s., České svářečské společnosti ANB, ČVUT v Praze, generálního ředitelství HZS ČR a zástupci dodavatelů služeb.

Ředitel podniku Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz zahájil slavnostní večer uvítáním, poděkoval zúčastněným za skvělou spolupráci v tomto roce a popřál všem mnoho zdraví a pracovních i osobních úspěchů do roku nadcházejícího.

Program večera pokračoval vystoupením jednoho z nejvýznamnějších současných českých houslistů a výraznou osobností české hudební scény Jaroslava Svěceného s programem „Slavné violy a housle v proměnách staletí“ v doprovodu Jitky Navrátilové na cembalo.

Po skončení koncertu se ještě mistr věnoval zájemcům z řad obecenstva a odpovídal na jejich dotazy k jednotlivým vzácným a mimořádným nástrojům.

Tradiční setkání s partnery bylo zakončeno pohoštěním s přátelskými debatami zúčastněných.

 

 

Dřevostavby v územích a obcích ČR 1997-2015 a v roce 2015

V rámci publikací a článků o rozmístění a struktuře bytů v územích a obcích ČR je zvláštní pozornost věnovaná dřevostavbám, které u části lidí vyvolávají optimistická očekávání z nejrůznějších důvodů. 

Český statistický úřad ve výkazu Stav 7-99 rozlišuje sedm základních typů bytů z hlediska charakteru budov: nové rodinné domy, nástavby, vestavby a přístavby k nim, nové bytové domy, nástavby, vestavby a přístavby k nim, byty v domech s pečovatelskou službou a v domovech- -penziónech, byty vzniklé stavebními úpravami nebytových prostorů a konečně byty postavené v nebytových budovách.

Od zavedení výkazu Stav 7-99 je možno sledovat počty nových bytů v rodinných domech ze dřeva a občas i nových bytových domů ze dřeva.

Až do roku 2007 představovaly dřevostavby méně než 5 % nových domů a bytů. V dalších letech jejich podíl postupně rostl, ale stále nebyl nijak zvlášť významný. Rok 2015 znamená z tohoto hlediska významný nárůst o 40 % vůči roku 2014 ve srovnání se stagnací v předchozích letech.

Zajímavé je územní rozmístění dřevostaveb, až do úrovně podrobnosti jednotlivých obcí, což běžné publikace neumožňují. K tomu slouží jednak kartogram, jednak sumarizace počtu dřevostaveb podle obcí a podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností (SO ORP), oboje ukazuje velmi zajímavá zjištění.

Kartogram za obce ukazuje, že území s vysokou hodnotou počtu dokončených bytů v nových rodinných domech ze dřeva je poněkud odlišné od území s celkovou výstavbou. Je vidět, že na prvních místech je užší i širší okolí Prahy a prostor Ostravy a Ostravska, dále sem patří některá území severních Čech (zejména Liberecko). Konkrétní počty nových rodinných domů ze dřeva podle územních celků (správních obvodů obcí s rozšířenou působností) opravdu ukazují, že nejvyšší objem a podíl se vyskytuje především v širším zázemí Prahy (a dále i v Praze), v Ostravě a jejím širším zázemí a dále pak ve správních obvodech (tj. centrech i zázemí) dalších významných regionálních center (Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Olomouc), což je dáno především suburbanizací a typem stavebníků, které si vytváří nové bydlení v těchto prostorech. Je zajímavé, že v některých obvodech je podíl bytů v nových rodinných domech v dřevostavbách vyšší, nebo dokonce výrazně vyšší, než je průměr republiky.

Novela stavebního zákona bude až v roce 2017

V říjnu letošního roku předložilo Ministerstvo místního rozvoje dlouho očekávanou novelu stavebního zákona, jejímž cílem je snížení administrativy a zjednodušení přípravy a realizace staveb.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy, byl sněmovně Parlamentu ČR předložen až dne 3. 10. 2016 a zařazen k projednání na pořad 50. schůze. Návrh byl schválen v prvním čtení, dne 26. 10. 2016 a postoupen k jednání ve výborech sněmovny.

Mezi hlavní principy v návrhu novely stavebníhozákona patří na úseku územního plánování např.:

– Zkrácení procesu pořizování změn a aktualizací územně plánovacích dokumentací v případech, kdy nebudou vyžadovány varianty řešení.

– Územní studii bude moci nechat zpracovat a uhradit i investor, pokud dodrží schválené zadání.

– Cyklus úplných aktualizací územně analytických podkladů bude prodloužen ze 2 na 4 roky.

Na úseku stavebního řádu je to např.:

– Zavedení koordinovaného řízení, které bude představovat spojení územního a stavebního řízení, výsledkem bude vydání jednoho koordinovaného povolení, a to jak u jednotlivé stavby, tak i u souboru staveb, i u staveb speciálních.

– Bazén nebo skleník si na pozemku rodinného domu nebo na pozemku pro rodinnou rekreaci bude moci postavit každý pouze na základě jejich umístění a bez následného povolování formou ohlášení, nebo stavebního povolení.

– U společenství vlastníků nebude muset stavebník dokládat souhlasy ostatních vlastníků bytových jednotek, postačí pouze souhlas správce, nebo společenství vlastníků. 

Ministerstvo místního rozvoje, vzhledem ke změnám v souvisejících předpisech očekává, že zákon bude schválen až v pololetí příštího roku a zákon nabude účinnosti od 1. ledna 2018.

Ing. Stanislav Langhammer

 

Betonářská výztuž– současný trend ve vývoji, jakostní značky, způsob identifikace

Z historie vzniku železobetonovýchkonstrukcí

První vyztužení betonu ocelí bylo zaznamenáno již v roce 1845, kdy byl evidován patent na betonovou desku tloušťky 5 až 10 cm s ocelovou výztuží, tzv. „monierka“. Důvodem byla ta skutečnost, že použití oceli v betonu příznivě ovlivňuje jeho mechanické vlastnosti. Betonové dílce a konstrukce mají dobré mechanické vlastnosti v tlaku, avšak u železobetonových dílců a konstrukcí bylo zaznamenáno zlepšení mechanických vlastností v tahu a v ohybu, a to díky spolupůsobení oceli a betonu.

Zpočátku byla k vyztužování betonu používána hladká betonářská výztuž, která však neměla dostatečnou soudržnost s betonem, což při nadměrném nebo opakovaném zatěžování železobetonového prvku vedlo ke vzniku poruch. Tato skutečnost byla později vyřešena používáním výztuže s příčnými žebírky na povrchu.

Používání příčných žebírek zlepšilo soudržnost oceli s betonem a zároveň umožnilo jednoznačnou identifi kaci použité oceli, tzv. jakostní značky oceli.

Současný trend ve vývoji ocelové výztuže a situace v EU

Ekonomické podmínky, náročné požadavky investorů a technické požadavky projektantů poukazují na trend snižovat hmotnost železobetonových prvků při zachování nebo zvýšení jejich stávající únosnosti. Jedním z možných způsobů, jak toho dosáhnout, bylo použití výztuže s vyšší charakteristickou mezí kluzu. Vzhledem k tomu, že charakteristická mez kluzu používaná pro výpočtovou pevnost úzce souvisí s mezí kluzu oceli (Re), došlo v poměrně krátkém období (cca 40-ti let) k nárůstu deklarované meze kluzu betonářské výztuže od 335 MPa do 425 MPa na současných 500 MPa až 550 MPa, při zachování plastických vlastností oceli (deklarace tažnosti Agt v třídách A, B, nebo C).

V současné době jsou obecné zásady používané pro navrhování konstrukcí pozemních a inženýrských staveb z prostého betonu, železobetonu a předpjatého betonu uvedeny v souboru norem řady EN 1992, souhrnně nazývaných jako Eurokód 2. V návaznosti na Eurokód 2 byl v roce 2005 vydán evropský standard EN 10080 „Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně“, jenž stanoví všeobecné požadavky a definice pro provozní charakteristiky svařitelné betonářské oceli používané pro výztuže betonových konstrukcí. Tento evropský standard (EN 10080) však nebyl evropskými státy EU jednomyslně přijat, nezískal status harmonizovaného standardu, a nakonec nedošlo ani k jeho rozpracování pro jednotlivé jakostní značky betonářské výztuže a deklaraci jednotlivých charakteristik. Z uvedeného důvodu vydala většina zemí EU své národní standardy, ve kterých jsou stanoveny národní požadavky na základní charakteristiky jakostních značek betonářské výztuže, jež jsou standardně používané v dané zemi. Rovněž posuzování výztuže a její schvalování k použití doposud probíhá v národních systémech posuzování. Jednotliví výrobci jsou tudíž povinni absolvovat proces posuzování a schvalování výztuže v každé zemi, do které ji distribuují.

Seznam výrobců betonářské výztuže certifi kovaných v ČR

V návaznosti na zavedený systém značení betonářské výztuže identifikační značkou výrobního závodu byl vytvořen seznam výrobců betonářské výztuže certifi- kovaných v ČR. Tento seznam obsahuje mimo jiné název držitele certifi kátu, název a adresu výrobního závodu, specifikaci a rozsah certifi kované betonářské výztuže, identifikačníznačku a její grafickou podobu. Seznam výrobců je Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p., pravidelně aktualizován, a je rovněž k dispozici na stránkách www.tzus.cz, sekce „Ostatní odborné služby“.

 

Mohelnický závod Siemens

výrazně sníží emise díky chytrému řízení budov

Každoroční snížení emisí CO2 až o 4383 t – za tímto cílem míří krok za krokem mohelnický závod Siemens. Redukce uhlíkové stopy docílí díky novému inteligentnímu systému řízení budov. Monitorovat a řídit energetické systémy třicetihektarového závodu s řadou výrobních hal bude jen jedna stanice. Toto unikátní řešení pod hlavičkou Průmyslu 4.0 řadí mohelnický závod k nové generaci digitalizovaných továren.

Výrobní závod Siemens v Mohelnici se stal součástí globálního programu snižování CO2. Areál prošel komplexním energetickým rozborem divize Building Technologies, který zahrnoval oblasti vytápění, chladicích technologií a osvětlení. Snížení uhlíkových emisí probíhá v rámci globální iniciativy Siemens, která usiluje o neutrální uhlíkovou stopu do roku 2030. Dlouhodobý program závodu ve Frenštátě pod Radhoštěm Mohelnický závod však není jediný, který se intenzivně zabývá otázkou ekologie. S energeticky úspornými programy začal před třemi lety závod Siemens ve Frenštátě pod Radhoštěm. Ke snížení spotřeby energie a emisí CO2 zde taktéž přispělo nové inteligentní osvětlení (ve výrobních halách i v obslužných provozech), zateplení budov s výměnou oken, nová vzduchotechnika s rekuperací tepla, optimalizace odsávání impregnačních stanic, instalace tepelného čerpadla a fotovoltaických panelů pro ohřev teplé vody nebo výstavba bvlastní fotovoltaické elektrárny. Závodu se podařilo trvale snížit roční spotřebu energie o 6 445 MWh a emise oxidu uhličitého o více než 1100 tun.

 

Moduly TOUAX

Fotbalové osobnosti slavnostně otevřely rozšířené tréninkové centrum fotbalistů v Uhříněvsi

Na fotbalovém hřišti v pražské Uhříněvsi byla slavnostně otevřena druhá etapa rozšíření tréninkového centra, jehož součástí byla i nástavba druhého patra zázemí z modulů Touax.

Při realizaci druhého patra budovy zázemí tréninkového areálu byla, stejně jako v roce 2012 při 1. etapě, použita modulová technologie společnosti Touax.

Foto zleva: Dušan Svoboda, předseda Výkonného výboru Pražského fotbalového svazu, Karel Březina, zastupitel hlavního města Prahy, Petr Dolínek, náměstek primátorky hlavního města Prahy, Martin Turnovský, starosta Prahy 22, Tomáš Kaněra, předseda SK Čechie Uhříněves, Jan Wolf, radní hlavního města Prahy, Antonín Panenka, prezident klubu Bohemians Praha 1905 a Jan Petr, marketingový ředitel společnosti Touax.

 

V Želenicích v Ústeckém kraji mají tichý asfalt

V polovině listopadu 2016 byla slavnostně dokončena oprava živičného krytu komunikace II/256 v Želenicích, silnice druhé třídy, nacházející se v okrese Most v Ústeckém kraji, v celkové délce 1,4 km. Na kryt vozovky o ploše 9 650 m2, včetně ložné vrstvy bylo položeno 760 tun asfaltové směsi VIAPHONE® s nízkou hlučností. Práce realizovala EUROVIA CS pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje.

„Náš kraj klade velký důraz na stav komunikací a kvalitu jejich oprav. Proto jsme rádi využili možnosti vyzkoušet tento typ povrchu, neboť přinese benefit nejen pro řidiče na silnici, ale také pro lidi, žijící v jejím okolí,“ řekl Jaroslav Komínek, člen rady Ústeckého kraje pro dopravu a silniční hospodářství.

V rámci oprav silnice II/256 v obci Želenice nedaleko Mostu byla použita moderní technologie pokládky asfaltové vrstvy s nízkou hlučností, tzv. VIAPHONE®. Díky užití této technologie dochází ke snížení valivého zvuku ze silniční dopravy až o 4 dB. Proto je tato technologie velmi vhodná do zabydlených oblastí. „Uvedenou technologii vyvinula mezinárodní skupina Eurovia ve Francii a v České republice ji začala nabízet a realizovat v roce 2014. V Ústeckém kraji byla tato technologie v Želenicích použita vůbec poprvé,“ konstatoval Roman Hek, ředitel závodu Ústí nad Labem EUROVIA CS.

Zmíněná silnice je dále napojena na mimoúrovňovou křižovatku v Liběšicích a má vazbu na Bílinu, Most a Braňany.

 

ÚDRŽBA PLOCHÝCH STŘECH

Čištění a údržba jednotlivých konstrukčních částí stavby jsou nezbytné pro zajištění jejich správné funkce a životnosti stavby jako celku. Střechy jsou z hlediska zatížení atmosférickými vlivy velmi důležitou součástí stavby. U plochých střech, tj. u střech se sklonem vnějšího povrchu ≤ 5°, je proto třeba provádět pravidelné kontroly, čištění, údržbu a případně i další nezbytné činnosti.

Souvrství plochých střech jsou různá jak z hlediska jejich konstrukčního uspořádání (jednoplášťové střechy s klasickým pořadím vrstev, jednoplášťové střechy s obráceným pořadím vrstev (inverzní), jednoplášťové střechy duo – resp. s kombinovaným pořadím vrstev a střechy dvouplášťové) tak z hlediska jejich dalších provozních či funkčních vrstev, na nich umístěných.

Vždy je však v souvrství ploché střechy jako hlavní hydroizolační vrstva umístěna povlaková hydroizolace, která by dle [4] měla splňovat následující:

– „hlavní vodotěsnicí konstrukce nebo její část, která je přímo vystavena vnějšímu prostředí (je krytinou) musí odolávat všem vlivům vnějšího prostředí a provozu“,

– „umístění hlavní vodotěsnicí konstrukce pod další vrstvy nebo souvrství (vrstvy inverzní střechy, vrstvy střechy s provozem, stabilizační vrstva, pěstebné souvrství) přispívá k potlačení některých rizik mechanického poškození a některých korozních činitelů vnějšího prostředí“,

– „Poznámka: Souvrství nad vodotěsnicí konstrukcí se doporučuje navrhovat demontovatelné, umožňující opravu, údržbu nebo výměnu vodotěsnicí konstrukce“,

– „střechu se doporučuje navrhovat tak, aby umožňovala přímou vizuální kontrolu nepropustnosti vodotěsnicí vrstvy, popř. aby obsahovala signalizační systém místa poruchy vodotěsnicí vrstvy“.

 

Mezinárodní veletrh Marmomacc 2016

51. Mezinárodní veletrh Marmomacc se konal ve Veroně ve dnech 28. září – 1. října 2016.

Mezinárodní veletrh přírodních kamenů, technologií i designu se pochlubil enormním počtem vystavovatelů – 2 015 z 53 zemí světa, včetně Afganistánu a Indonésie.

Svůj debut zde slavila Angola. Celková obestavěná plocha čítala 80 000 m² (o 490 více než v roce 2015). Co se týče finančních hodnot obratu v obchodu s mramorem, světová hodnota činila více než 23 bilionů euro a u vedoucí země – Itálie – export činil 3,2 bilionů v roce 2015. Marmomacc zaujímá vedoucí světové postavení v presentaci designu a kultuře produkce mramoru. Což potvrzuje i rekordní účast světových odborníků, která činila 67 000 návštěvníků.

Již pátým rokem je město Verona v období konání veletrhu Marmomacc vyzdobeno některými z děl vystavujících firem a známých architektů či designérů.

Každoročně se na Marmomaccu uděluje cena Stone Award, kterou letos připravila společnost Archmarathon, což je sdružení 42 světových designových studií, které pořádá prestižní architektonické konference a soutěže.

Další, 52. Mezinárodní veletrh Marmomacc se bude konat ve dnech 27. – 29. září 2017  ve Veroně.

 

Střídmé interiéry z obkladů RAKO v kulturním centru Aurelium

Honosně až dekadentně zlatý vzhled měděného pláště nového kulturního a komunitního centra Aurelium v bavorském Lappersdorfu vyvažuje střídmě elegantní interiér s plochami z betonu, dřeva a tmavě šedých keramických obkladů české značky RAKO.

Ve jméně kulturního centra Aurelium v Lappersdorfu u Řezna se mísí latinský název pro zlato „Aurum“ a jméno císaře Marca Aurelia, který je považován za zakladatele Řezna, pevnosti na řece Regen. I samotná stavba Aurelia v sobě pojí metalický lesk s historií: Nové centrum má fasádu a střechu ze zlatě se lesknoucích prvků z měděného plechu. Díky nim září do daleka a mění barvu v závislosti na denním světle.

Zlatě zářící zvenčí, elegantně střídmé uvnitř: Nové kulturní a komunitní centrum „Aurelium“ v bavorském Lappersdorfu spojuje tradici s odvahou vytvořit něco výjimečného. Neglazované slinuté dlaždice Taurus z programu RAKO OBJECT v tmavě šedém odstínu a třech formátech, našly uplatnění v šatnách i v sociálních zařízeních.

 

Jak vytvořit kvalitní a úspornou podlahu

Krásu podlahy obvykle posuzujeme jen podle položené krytiny, kterou ve výsledku vidíme. Aby však byla dokonalá i tato vrchní, nášlapná vrstva, je třeba vybrat i kvalitní základ pro její pokládku. Perfektně rovná podlaha za jediný den vznikne z anhydritového litého potěru ANHYMENT®, který vyrábí skupina Českomoravský beton, dodavatel betonů a speciálních směsí. Litá podlaha ze směsi ANHYMENT výborně vede teplo, čímž se usnadňuje regulace podlahového topení.

Anhydritový potěr ANHYMENT z nabídky skupiny Českomoravský beton vyniká vysokou tekutostí a absencí pórů, takže dokonale vyplní veškeré prostory mezi trubkami či kabely podlahového topení. Díky tomu podlaha výborně vede teplo a podlahové topení se snadněji reguluje, čímž lze značně ušetřit náklady na vytápění. Ušetřit lze ale už při stavbě – díky více než sedmdesáti betonárnám skupiny Českomoravský beton rozmístěným po celé ČR. V případě, že se betonárna nenachází v dostatečné blízkosti, nabízí Českomoravský beton možnost využít mobilní výrobní linku, která anhydritový potěr vyrobí přímo na stavbě. Mobilní linka navíc zjednoduší organizaci výroby, dopravy a čerpání směsi.

Předností anhydritového potěru je dále možnost snížení podlahové vrstvy až na 3 cm nad rozvody podlahového topení, takže pak dochází k rychlejšímu průchodu tepla konstrukcí. Příjemná je i rychlost realizace, za jeden den je možné nalít plochu až 1500 m2. Hotová podlaha je pochozí už po 24–48 hodinách.

Anhydritový litý potěr se dopravuje na stavbu autodomíchávačem. Směs je v autodomíchávači dopravována již připravená k okamžitému použití. Výhodou je pružnost a plynulost dodávky, která je důležitá pro kvalitní provedení podlahy. Autodomíchávač navíc na stavbě nepotřebuje přípojku vody ani elektřiny. Alternativou pro místa stavby vzdálenější od betonáren skupiny Českomoravský beton, případně u objednávek menších objemů, je mobilní výrobní linka BREMAT. Tato linka vyrobí přímo na stavbě až 7 m3 anhydritové směsi za hodinu. Výhodou je hospodárnost díky možnosti výroby přesného množství. Vstupy a kvalita směsi se přitom nijak neliší od potěru vyrobeného v betonárně. Realizace je v obou případech snadná, jak se můžete přesvědčit v následující fotoreportáži:....

 

Opravy mostu ve Strakonicích dokončuje Swietelsky stavební

Největší jihočeská stavební společnost Swietelsky stavební dokončuje zastavenou rekonstrukci mostu Jana Palacha ve Strakonicích, kterou původní zhotovitel SDS Exmost Brno v létě předčasně ukončil, neboť se dostal do finančních potíží. Po zhruba třech měsících byly zbytkové práce za necelých 5 milionů Kč bez DPH obnoveny ve druhé polovině října a skončí do konce letošního roku.

„Nedokončenou zakázku jsme získali ve výběrovém řízení, v němž byli tři uchazeči. Věříme, že ji zvládneme podle smlouvy a ve městě pomůžem vyřešit akutní dopravní problém,“ uvedl Jaromír Zelenka, ředitel oblasti Strakonice závodu Dopravní stavby JIH Swietelsky stavební. Na zakázce se podílí i Stavimpex jako dodavatel levé římsy a Unielektro Strakonice jako dodavatel veřejného osvětlení.

V současné době se pracuje na dokončení římsy, osazeny jsou obrubníky, včetně odvodnění, římsové lícové prefabrikáty a probíhá ukládka výztuže a chrániček pro kabely vedení osvětlení. Vše směřuje k betonáži římsy a provedení fi nálního asfaltového povrchu. „Doufáme, že budeme mít příznivé počasí, abychom mohli dodržet technologické postupy,“ dodává Jaromír Zelenka.

Společnost Swietelsky stavební přitom využívá také dělníky, kteří se na rekonstrukci mostu přes Otavu podíleli už pro brněnskou firmu. Ta práce zahájila letos v únoru a dokončila pouze první část v závěru května. Druhou část, která měla skončit do 22. srpna, ale v červenci uzavřela. Investorem rekonstrukce je Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice. Ze zadání, jímž byla kompletní výměna mostního svršku a vybavení, zbývá dokončit levou římsu, včetně zábradlí a vedení osvětlení, fi nální asfaltové povrchy, včetně dopravního značení, a sanace konzol mostu.

Společnost Swietelsky stavební se podílí také na řešení problémů s druhým mostem, který v kraji SDS Exmost předčasně opustil. V Táboře na Švehlově mostě provádí jeho zakonzervování před zimou. Tyto práce za necelých 1,7 milionů Kč bez DPH skončí do 25. listopadu a jejich součástí je mimo jiné provizorní asfaltový chodník s oplocením a osvětlením, provizorní odvodnění mostovky a chodníku nebo utěsnění kotevníchotvorů. Po dokončení inventury prací brněnské firmy Jihočeský kraj, jako investor, vyhlásí na zbytek zakázky výběrové řízení.

 

 

PŘÍRODNÍ CHARAKTER VYMÝVANÉHO BETONU zpříjemňuje atmosféru vsetínského parku

GRANISOL je využíván městskými architekty při navrhování pěších zón, parků, hřišť nebo cyklostezek

Nápaditě navržené parky mají svou atmosférou vytvářet přirozené klidové zóny i zvyšovat komfort bydlení. Novou, vlídnou tvář získal i park usazený mezi vsetínskými sídlišti Trávníky a Rybníky. V rámci revitalizace se dočkal nových tras chodníků, úpravy sportovišť i nové zeleně. Pro realizaci komunikací a chodníků byl, s ohledem na jeho dlouhou životnost, zvolen beton. Přírodní vzhled získal betonový povrch díky unikátní technologii GRANISOL od společnosti CEMEX. Ta vymytím povrchové vrstvy betonu a dalším úpravám dává betonu jedinečný vzhled, který nenásilně a harmonicky zapadá do okolní krajiny parku.

Parky, ale i veřejná architektura obecně, by měly v první řadě sloužit veřejnosti, nabídnout přátelské prostředí, které by odpovídalo dnešním nárokům na kvalitu a zároveň vytváří relaxační a odpočinkové zóny. Revitalizace parku mezi sídlišti Trávníky a Rybníky ve Vsetíně tento požadavek splnila ve všech ohledech. Chodníky, včetně obslužných cest byly provedeny primárně v přirozených křivkách a oblých tvarech. Pro obslužné komunikační cesty projektanti vybrali dvě varianty povrchů, a to GRANISOL, beton s vymývaným povrchem, a beton upravený kartáčováním.

 

Ohlédnutí za FOR ARCH 2016

Na letošním mezinárodním stavebním veletrhu FOR ARCH, který se konal v areálu PVA EXPO PRAHA ve dnech 20. až 24. září, se představilo celkem 841 vystavovatelů, z toho 67 zahraničních z 15 zemí světa. Spolu se souběžně probíhajícími veletrhy FOR STAV, FOR THERM, FOR WOOD a BAZÉNY, SAUNY & SPA navštívilo areál přes 71 tisíc lidí, kteří obdivovali skvělé složení vystavovatelů, včetně oborových špiček, a také bohatý doprovodný program konferencí, přednášek a B2B jednání. V mnoha případech byla na jednotlivých akcích zaznamenána rekordní účast, což jen dokazuje pokračující velký zájem odborníků i laické veřejnosti o oblast stavebnictví.

Exteriérová část výstavy byla obohacena prezentací nákladních automobilů renomovaných značek jako jsou IVECO, RENAULT TRUCKS a DAF.

Představil se nový obor veletrhu FOR ARCH 2017

Velkou novinkou pro další ročník FOR ARCHu, který se uskuteční od 19. do 23. září 2017, je nový obor, zabývající se aktuálními trendy a technologiemi v oblasti zabezpečovací techniky, systémů ochrany budov, bezpečnostními službami a v neposlední řadě také stále více aktuální ITn a kybernetickou ochranou. Dosavadní souběžné veletrhy FOR STAV, FOR THERM, FOR WOOD a BAZÉNY, SAUNY & SPA se navíc v příštím roce sjednotí a stanou se pod hlavičkou FOR ARCH součástí jednoho celku. Již nyní se také můžete těšit na zbrusu nové dvoudenní Technologické fórum, které vznikne ve spolupráci s portálem TZB- info a bude projektantům a architektům prezentovat nejnovější technologie a produkty.

 

Trendy v prodeji stavebních strojů

Po letech výrazného poklesu a stagnace prodeje stavebních strojů v ČR zaznamenal tento trh v roce 2015 zajímavý nárůst prodeje, a to o 39 %. Stalo se tak vlivem zvýšení investic zejména do dopravní infr astruktury. Pozadu nezůstaly ani rekonstrukce dálničních úseků a silnic I. a II. třídy, modernizace železničních koridorů, obchvatů měst a obcí. Pokračovala i ve zvýšené míře výstavba a rekonstrukce vodovodních a kanalizačních sítí, výstavba obchodních center, logistických areálů a bytových komplexů. Podle odhadů měla optimistická nálada pokračovat i v roce 2016.

Výsledky stavebnictví, které vydal Český statistický úřad za tři čtvrtletí letošního roku, však prokázaly pravý opak a v praxi jen prohloubily vrásky stavbařům na očích. Stavební produkce se meziročně propadla o více než 12 %. Zaznamenáváme to v pozemním stavitelství, ale výrazně i v inženýrském stavitelství, kde je vysoký podíl veřejné zakázky. Její nedostatek je hlavní příčinou tohoto špatného stavu. Meziročně poklesla zakázka ve stavebnictví o 41 %, v inženýrském stavitelství dokonce o plných 45 %! Podílí se na tom jak vládní, tak municipální sektor.

 

MAN Roadshow 2016

Nákladní a užitková vozidla MAN na cestě po evropském kontinentu s prezentací novinek zákazníkům, obchodním partnerům a zástupcům sdělovacích médií

Rok 2016 byl pro MAN opět obdobím důsledného zavádění obchodních, konstrukčních, technických a technologických novinek. Každá nadcházející sezona si žádá lepší a efektivnější nabídku výrobků a služeb, které reagují na legitimní požadavky zákazníků a stále přísnější legislativní podmínky provozu vozidel.

MAN je jedním z vedoucích finálních výrobců dodávkových, nákladních a užitkových vozidel, stejně jako poskytovatelem obchodních, servisních a poprodejních služeb.

Díky logicky provázané a dlouhodobě budované nabídce, jak vlastních výrobků, tak služeb vedoucích k jejich efektivnímu pořízení a využívání, MAN nabízí komplexní řešení dopravních úkolů svých zákazníků s ohledem na řešení problematiky, která v rámci očekávaných legislativních úprav a společenského vývoje předchází současnosti.

Po evropském kontinentu

Během dvou podzimních měsíců, říjnu a listopadu, letošního roku probíhala významná dynamická prezentační akce s názvem MAN Roadshow 2016. V jejím rámci MAN představil při třídenních zastávkách ve vybraných cílových místech skupinu vozidel, z nichž každé je charakteristickým produktem pro daný segment provozu. Všechna vozidla jsou nositeli letošních konstrukčních vylepšení.

MAN Roadshow započala 10. října v Německu. Pokračovala zastávkami v Rakousku, Francii, Španělsku, Belgii, Dánsku, Polsku a znovu Rakousku odkud se na dny 14., 15. a 16. listopadu 2016 přesunula do České republiky, do Brna na Brněnské výstaviště. K této příležitosti konání zajímavéprezentace uvádí generální ředitel Ing. Jochen Modl, MBA: „Skutečnost, že Česká republika byla vybrána jako jedna z deseti zemí Evropy pro zastávku New MAN TG vehicles Tour 2016, poukazuje na důležitost našeho trhu v rámci kontinentu. Jsme rádi, že můžeme našim zákazníkům pod jednou střechou představitveškeré novinky představené na světové výstavě IAA v Hannoveru letos v září. Nové motory Euro 6c si zde mohou zákazníci otestovat v provozu a poznat jejich o 20 k vyšší výkony v praxi. Na modelu Effi cient Line 3 demonstrujeme snížení spotřeby i s uvedeným zvýšením výkonu motoru. Premiéru v ČR má i digitální platforma RIO a zbrusu nový model MAN TGE, kterým rozšiřujeme portfolio nabízených vozidel o segment dodávkových vozů.“

Třídenní akce se v Brně zúčastnilo kolem 1000 návštěvníků včetně zástupců médií. Představili jsme 13 vozidel z nové řady TG a 2 modely TGE.

 

Pevný dampr Cat® 775G od společnosti Zeppelin CZ

V kamenolomu Mokrá-Horákov u Brna byl 24. listopadu pokřtěn nový dampr Cat® 775G, který zde doplnil stávající flotilu pěti velkých těžebních strojů Caterpillar. Klíčky k 120tunovému dampru o výkonu 825 koní převzal od dodavatele, společnosti Zeppelin CZ, předseda představenstva společnosti Českomoravský cement, a.s., Karel Chuděj. Slavnostního křtu se kromě zástupců obou společností a strojníků z lomu Morká Horákov zúčastnili i pozvaní novináři z odborných médií.

Pevný dampr Cat® 775G bude v Mokré sloužit k přepravě vytěženého kameniva. Robustní stroj s obrovským výkonem i točivým momentem a s nosností 64 tun se osvědčil v řadě těžebních provozů po celém světě. Stávající majitelé si pochvalují zejména nízké provozní náklady, vysokou úroveň bezpečnosti při provozu a spolehlivost. V lomu Mokrá – Horákov bude dampr Cat® 775G pracovat v sestavě s kolovým nakladačem Cat® 988K, zakoupeným v loňském roce. „Nový dampr je v poslední době už druhým velkým strojem, který jsme do lomu v Mokré předali. I to myslím svědčí o důvěře, kterou do našich strojů a služeb ve společnosti Českomoravský cement vkládají. Chtěl bych za tuto důvěru a dlouhodobou spolupráci poděkovat a tady strojníkům přeji, ať jim nový dampr dobře a dlouho slouží,“ řekl na úvod slavnostního křtu generální ředitel společnosti Zeppelin CZ, Stanislav Chládek. Právě možnost porovnat produktivitu sestavy dampru a nakladače Cat s ostatní technikou v lomu byla pro zákazníka při koupi klíčová. Svou roli sehrála samozřejmě i dlouhodobá spokojenost se servisními službami brněnské pobočky Zeppelin CZ.

Cat® 775G – bezpečí, výkon, komfort

Dampr Cat® 775G bude pracovat v sestavě s nakladačem Cat® 988K