Mimořádný úspěch EUROVIA CS na České dopravní stavbě roku 2014

17.06.2015 11:41

EUROVIA CS zaznamenala na předávání cen České dopravní stavby roku 2014 mimořádný úspěch. Zástupci společnosti si postupně odnesli celkem šest ocenění: dvakrát titul Stavba roku 2014, Cenu Ministerstva dopravy, Cenu veřejnosti, Cenu čas. Stavebnictví, Cenu Ředitele služby Dopravní policie policejního prezídia ČR 2014. Slavnostní vyhlášení proběhlo 16. června večer v pražské Betlémské kapli.

„Tohoto výjimečného úspěchu si velice vážíme. Jsme rádi, že odborná porota, ale i veřejnost si všimla naší práce. Poděkování patří všem zaměstnancům společnosti, kteří se zasloužili o tato ocenění,“ sdělil Zdeněk Synáček, člen představenstva EUROVIA CS.

Stavba roku 2014 a cena Ministerstva dopravy

Obě ocenění získala výstavba I/35 Bílý Kostel – Hrádek nad Nisou, důležitá spojnice k hranici s Polskem a Německem, která trvala přes pět let. Silnice I/35 je prochází volným, nezastavěným územím převážně po zemědělských pozemcích s minimálním zásahem do lesních porostů. Je součástí souboru staveb zahrnující přeložku silnice I/35  v prostoru Bílý Kostel nad Nisou – Hrádek nad Nisou – státní hranice Česko/Polsko s pokračováním do Polské republiky a Spolkové republiky Německo k městu Zittau (Žitava). Úsek mezi Bílým Kostelem a Hrádkem nad Nisou je dlouhý více než 7600 metrů, jeho výstavba probíhala od května 2009 do června 2014.

Součástí stavby byla výstavba dvou mimoúrovňových křižovatek, přeložky a úpravy inženýrských sítí a vodohospodářských a elektro objektů a přeložka plynovodu. Na trase se nacházejí dvě mimoúrovňové křižovatky a jedenáct mostních objektů.

Stavba roku 2014

Druhý titul Stavba roku 2014 získal projekt Křižany – sanace velkého sesuvu na trati Liberec – Česká Lípapomocí vyztužené zemní konstrukce. Tento projekt realizovalo sdružení firem, kde EUROVIA CS byla jedním ze členů. Pracovníci na místě se museli vypořádat s náročnými podmínkami. V rámci projektu byly narovnány koleje, vybudováno bylo odvodnění podloží, přeložka významné kabelové trasy. 

Cena veřejnosti

Projekt II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 1. etapa zahrnoval několik dílčích částí. V místě byl vybudován zcela nový silniční most přes řeku Berounku. Před novým mostem byl vybudován násyp. Tyto práce si vyžádaly odstranění stávajících objektů bývalé ČOV a rozsáhlé přeložky inženýrských sítí. Původní historický most byl rekonstruován a využíván bude jako cyklostezka. V rámci projektu byla rovněž zrekonstruovaná část komunikace II/231. Práce realizovalo sdružené firem EUROVIA CS a SWIETELSKY pro Plzeňský kraj.

Cena časopisu Stavebnictví

Cenu získal projekt kolejového propojení letiště Leoše Janáčka s průmyslovou zónou Mošnov v Ostravě,který realizovala EUROVIA CS od září 2014 do listopadu 2014. Díky nové železniční trati mezi stanicemi Sedlnice a Letiště Leoše Janáčka došlo k propojení letiště s průmyslovou zónou veřejnou železniční dopravou.  Celková délka nového traťového úseku je 2, 9 km. V části úseku je trať částečně zahloubena pod okolním terénem. Největší zahloubení cca 2,7 m je v prostoru, kde je vybudován silniční nadjezd. Dále trať pokračuje v souběhu s místní komunikací a končí v zastřešeném objektu přestupního terminálu, kde je zřízeno ostrovní nástupiště o délce 170 m. Terminál je zastřešený s prosklenými fasádami. Přestupní terminál je propojen s odbavovací letištní halou přístupovým objektem (zakrytá tunelová chodba) a lze do něj vejít také ze strany z místní komunikace. Před terminálem je postaveno nové parkoviště.

V místě křížení kolejového napojení se stávající komunikací byl vybudován silniční nadjezd nad tratí a k němu navazující opěrné stěny. Před nadjezdem je na pravé straně z důvodu zahloubení trati pod terén vybudována zárubní zeď. V místě křížení trati s Albrechtičským potokem vznikly železniční a silniční propustky. V rámci projektu vznikla rovněž nová obslužná komunikace a parkoviště pro objekty letiště. Realizovány byly přeložky všech inženýrských sítí dotčených stavbou. Součástí stavby bylo také zřízení trakčního vedení včetně trafostanic, rozvoden, sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, jejichž ovládací prvky jsou umístěny v nově vybudovaném technologickém objektu.

Cena ředitele služby Dopravní policie policejního prezídia ČR 2014

Oceněný průtah I/44 Vlachov – Rájec na Šumpersku měří téměř 3 km. Komunikaci vybudovalo sdružení firem pod vedením EUROVIA CS pro ŘSD ČR.

Trasa vede v souběhu se stávající silnicí ve vzdálenosti 100–250 metrů, pouze u Zvole se více oddaluje. Překračuje údolí Slavoňovského potoka, potoka z Vlachova dolu, Vranovského potoka a Zvolského potoka a několik roklí s občasnou vodotečí. Finanční a stavební náročnost projektu ovlivnil 400 m dlouhý skalní zářez. V několika případech bylo nutné založit zemní těleso na svahových stupních, protože příčný sklon terénu dosahuje až 15 %. Při minimálních hodnotách podélného sklonu to znamená poměrně vysoké násypy a zářezy. Technologicky nejtěžší část stavby tvoří hřebíkovaná stěna postavená ve skalním úseku.

Součástí komunikace jsou i dvě gabionové stěny, celkem o délce 151m, a tři protihlukové zdi, které dají dohromady 692 metrů. Projekt zahrnuje i přeložky stávajících komunikací, čtyři mostní objekty, silniční kanalizace, odvodnění území, přeložky potoku a vodovodů, sdělovacích kabelů a plynovodů VTL, rekultivace a vegetační úpravy.

Pořadatelem soutěže Česká dopravní stavba roku 2014 je společnost TOP EXPO CZ. Soutěž vyhlašuje Ministerstvo dopravy České republiky společně se Státním fondem dopravní infrastruktury.