Modernizace železniční trati Rokycany - Plzeň

27.06.2016 11:57

 

Vnitrostátní III. tranzitní železniční koridor – západní část prochází již několik let modernizací. Účelem je především dosažení vyšších technických parametrů trati, vč. zkrácení jízdní doby vlaků a zvýšení bezpečnosti i komfortu pro cestující. Prioritním cílem koridorových staveb na rameni z Prahy do Plzně je dosáhnout jízdní doby pod 1 h z hl. nádraží v Praze na hl. nádraží v Plzni i v opačném směru. Dnes je to 1 hodina a 35 minut.

V samotném úseku Rokycany – Plzeň se předpokládá časová úspora zhruba 9 minut. 

Stěžejní je výstavba tunelu Ejpovice se dvěma jednokolejnými tubusy, každý o délce zhruba 4150 m.

Modernizace se dotýká všech železničních zařízení. Kromě obnovy železničního svršku jsou v rámci stavby postaveny nové, nebo rekonstruovány současné mosty a propustky.

Technologie mechanizovaného tunelování

Použitá technologie mechanizovaného tunelování je jedním z nejmodernějších tunelářských způsobů práce.

Princip této metody spočívá v tom, že veškeré práce spojené s rozpojením horniny, odtěžením rubaniny, zajištěním výrubu a montáží definitivního ostění provádí jediný strojní mechanismus.

Řezná hlava v přední části stroje rozpojuje horninu. Ta následně propadá do prostoru odtěžovací komory, ze které je odváděna šnekovým dopravníkem. Segmenty ostění jsou ukládány pomocí tzv. erektoru. Veškeré tyto části jsou uloženy v útrobách štítu, stejně jako radiálně rozmístěné tlačné lisy starající se o dopředný posun stroje.

Veškeré technologie nutné k pohonu, ovládání a obsluze štítové části se nacházejí na závěsu stroje. Závěs je dlouhý více než 100 m a obsahuje mj. hydraulické motory, zdvihací zařízení k manipulaci se segmenty tunelového ostění, ovládací kabiny stroje či klidovou místnost pro osádku. Skrze celý komplex stroje probíhá pásový dopravník sloužící k těžbě rubaniny.

Viktorie je tzv. konvertibilní stroj, protože může razit jak v módu zeminového štítu, tak po úpravě i ve skalních podmínkách.

Předností technologie mechanizovaného tunelování je především rychlost a bezpečnost.

Ve světě se používá na přibližně 80 % nově budovaných tunelů.

Výstavba dvou jednokolejných tunelů pomocí tunelovacího stroje S-799 Viktorie

Výrobce: Herrenknecht AG, závod Schwanau, Německo

Typ stroje: kombinovaný EPB/hardrock

Typ pohonu: hydraulický

Délka: 115 m

Hmotnost: 1860 t

Průměr řezné hlavy: 9840 mm

Maximální rychlost: 80 mm/min

Krouticí moment: 23,7 MNm

Tlačná síla: 64,7 MN

Dosud nejvyšší dosažený výkon ražeb byl 32 m za den

 

Tunelové ostění

Typ: prstencové, prstenec je tvořen 7+1 segmenty

Materiál: beton s rozptýlenou výztuží C45/55 XA2 (CZ) – Cl 0,4 – Dmax 16 – F3

Tloušťka segmentu: 0,40 m

Šířka prstence: 2,0 m

Celkový počet prstenců: 4140 ks (pro obě tunelové trouby)

Výroba: v Dýšině cca 2 km od staveniště tunelu

Během jednoho dne je možné vyrobit celkem 7 prstenců tj. 56 segmentů

 

Modernizace železniční trati Rokycany–Plzeň

Investor: Státní fond dopravní infrastruktury

Objednatel: Ministerstvo dopravy, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Zhotovitel: Sdružení MTS + SBT – MTÚ Rokycany – Plzeň Metrostav a.s., vedoucí účastník sdružení Subterra a.s., člen sdružení

Projektant:  SUDOP PRAHA a.s.

Doba výstavby: 2013–2017

Celková délka úseku: 20,237 km

po dokončení: 14,147 km

Traťová rychlost: 130–160 km/h

Tunel Ejpovice: 2x 4150 m

 

Stavba je spolufinancována z prostředků České republiky – Státního fondu dopravní infrastruktury a z prostředků Evropské unie – Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava na léta 2007–2013.

Příspěvek z Fondu soudržnosti v maximální výši činí 3 419 440 199 Kč.