Protipožární řešení s fenolickou pěnou RESOL od HPI-CZ předběhlo novou normu

20.12.2016 09:28

 

Protipožární řešení s fenolickou pěnou společnosti HPI-CZ zvyšující požární odolnost nadpraží a ostění otvorů oken a dveří v obvodovém plášti s ETICS splňuje nové znění normy ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb. Norma vstoupila v platnost počátkem srpna a upravuje některé požadavky na používání tepelných izolantů při zateplování budov. Systém prefabrikovaného nadpraží a ostění s jádrem z fenolické pěny, který společnost HPI-CZ nabízí již několik let, tedy svými parametry předběhl dobu i normu.

Změnu požadavku na používání hořlavých a nehořlavých tepelných izolantů v ETICS reflektuje nové znění základní normy požární bezpečnosti ČSN 73 0810:2016. Nová norma upravuje využívání různorodých materiálů na fasádě tím, že základním kritériem je výška budovy. Pro budovy s výškou do 22 m je tak možné využívat pro založení zateplovacího systému ETICS a požární pásy nad okny nehořlavé materiály s třídou A1/A2, případně využít takové systémy, které požární zkouškou prokáží, že svými vlastnostmi nebudou při případném požáru rizikem.

Systém prošel zkouškami v akreditované laboratoři

Systém prefabrikovaného nadpraží a ostění s jádrem z fenolické pěny od HPI-CZ prošel zkouškami v akreditované požární laboratoři. Při zkoušce středního rozměru podle ČSN ISO 13785-1 vykázal požární odolnost 30 minut při expozici hořákem o výkonu 100 kW, která odpovídá scénáři vnitřního požáru působícího přímo na svislých fasádních výrobcích. Systém nejen odolal působení plamene, ale nedošlo k jeho rozšíření přes úroveň 500 mm od hrany vzorku, tj. od hrany založení systému nebo nadpraží. Ve smyslu aktuálně platných norem tak tento systém může nahradit požární pásy z minerální vlny v systémech ETICS s izolantem z EPS.

Kombinováním dvou nestejnorodých tepelných izolantů v rámci jednoho ETICS, zpravidla EPS a požárních pásů z minerální vlny, totiž vzniká riziko poruch, především trhlin. Důvodem je odlišné chování těchto materiálů z hlediska stavebně fyzikálních vlastností. Nahrazením požárních pásů z minerální vlny v systémech ETICS s izolantem z EPS systémovými deskami z fenolické pěny se lze kombinaci dvou různorodých materiálů na fasádě a jejich komplikovanému spojování vyhnout.

Slabší deska z fenolické pěny dokáže nahradit pěnový polystyren

Základem systému prefabrikovaného nadpraží a ostění od HPI-CZ je speciální obkladová deska s jádrem z fenolické pěny s obchodním názvem RESOL a s minimální tloušťkou 20 mm s oboustrannou vrstvenou povrchovou úpravou a integrovanou plastovou okapnicí se skelnou tkaninou. Fenolická pěna je nehořlavá, při přímém vystavení plamenům neskapává, nesublimuje a při požáru neuvolňuje do ovzduší kouř ani jedovaté plyny.

Základní předpoklad protipožární funkce této desky je přilepení části plochy rubu desky na nehořlavý podklad v nadpraží, nebo ostění v šířce minimálně 80 mm (beton, tvárnice, omítka apod.). Deska se obvykle lepí cementovou lepicí maltou, předepsanou pro daný ETICS. Těsněné napojení obkladové desky na výplň otvoru zajišťuje systémová plastová lišta se samolepicí páskou a odlamovací lamelou.

Speciální tuhá fenolická pěna RESOL kromě protipožárních parametrů nabízí i vynikající tepelně izolační vlastnosti (λ = 0,021 W/m.K) a mimořádnou difúzní schopnost. Deska o tloušťce 20 mm dokáže nahradit téměř 40 mm standardního pěnového polystyrenu, což je výhoda zejména při dodatečném zateplování v okolí oken, kde bývá problém s místem.

Zakládací sada ETICS pro zabezpečení soklu proti požáru

Zakládací lišta, kterou je tepelný izolant založen nad terénem, je potenciálně místem, kudy může požár vstoupit do tepelně izolační vrstvy. Protipožární řešení představuje Zakládací sada nabízená společností HPI-CZ, která je složená ze dvou prvků - zakládacího úhelníkového profilu s výztužnou síťovinou a okapního profilu. Jedná se o univerzální řešení, kdy jeden typ zakládací sady lze využít pro různé tloušťky ETICS, čímž se omezují nároky na skladování a na množství zásob. Zakládací profil slouží k založení a ochraně spodní hrany izolantu venkovního zateplovacího systému. Použitím plastového profilu dochází navíc k eliminaci tepelných mostů. Případné nerovnosti podkladu se vyrovnají nanesením lepidla na zadní stranu profilu.

Zakládací sada ETICS umožňuje jednoduchou montáž první řady tepelně izolačních desek zateplovacího systému s garancí esteticky dokonalého provedení ukončení ETICS v pohledově exponované soklové oblasti domů. Její použití minimalizuje rizika technologické nekázně při realizaci nutného zesílení a vyztužení tmelových vrstev na spodní hraně založení ETICS. Díky integrované armovací tkanině umožňuje zakládací sada ETICS optimálně navázat vyztuženou základní vrstvu a konečnou povrchovou úpravu v ploše ETICS na spodní hranu založení ETICS, včetně potřebného okapního nosu.

Řešení bylo testováno v akreditované laboratoři, kde vyhovělo zkoušce podle normy ČSN ISO 13785-1 a tím bylo prokázáno splnění požadavků normy ČSN 73 0810:2016 - Požární bezpečnost staveb. Toto řešení nahrazuje založení izolantu hliníkovou soklovou lištou a lze jej využít v kontaktních zateplovacích systémech ETICS všech výrobců.