Skupině EUROVIA CS se daří udržet si rentabilitu

20.05.2014 11:27

Stavební Skupina EUROVIA CS dosáhla v roce 2013 konsolidovaného obratu 13,2 miliardy Kč. Hospodářský výsledek po zdanění činil podle mezinárodních standardů 485 milionů korun. Rentabilita tržeb se pohybovala na úrovni 5 % před zdaněním. Skupina EUROVIA CS k poslednímu prosinci zaměstnávala 2 718 lidí.

Společnost posledních několik let v podstatě neustále reaguje na aktuální situaci v oboru. Kromě rozšíření portfolia prací, mezi které patří například vodohospodářské stavby nebo revitalizace městských zón, rozšiřuje společnost své působení také do zahraničí. Aktuálně pracuje na některých zakázkách v Litvě.

I přes klesající výkony zůstává EUROVIA CS významným ekonomickým subjektem a zaměstnavatelem. Její působení podporuje ekonomiku a další firmy v regionech České i Slovenské republiky. EUROVIA CS na daních a odvodech za zaměstnance v loňském roce odvedla více jak jednu miliardu Kč.

V souvislosti s aktuální situací provedla EUROVIA CS na začátku roku 2014 organizační změny, z nichž za zmínku stojí především vznik nové specializované oblasti Železniční stavby a mosty.

Ve struktuře prací i nadále převažují silniční stavby a městské komunikace (57 %), celkem 18 % pak tvoří právě projekty jako opravy čistíren odpadních vod nebo rekonstrukce rekreačních areálů. Dramaticky se mění struktura zákazníků. Zatímco se pro stát v roce 2009 odvedlo 70 % činnosti, v loňském roce to bylo už jen 58 %. Zato kraje, města a obce už získávají 35% podíl.

Nedílnou součástí firmy jsou i produkty oblasti Obalovny a lomy, která sdružuje 30 lomů, 25 obaloven a 5 pískoven napříč Českou a Slovenskou republikou. Firma vloni vytěžila 5,4 milionu tun kameniva.