V Mostě byl dokončen tramvajový přestupní uzel v ul. Nádražní

23.06.2014 11:09

V těchto dnech byl dokončen projekt tramvajový přestupní uzel v ul. Nádražní v Mostě, jenž zahrnoval odstranění a vybudování dvou mostů přes komunikaci I/13. Stavební práce realizovala společnost EUROVIA CS pro Město Most. Práce za více než 38 mil. Kč probíhaly od července 2013 do června 2014.

Původní silniční most a most pro pěší přes komunikaci I/13 již nevyhovoval podmínkám pro užívání. Bylo tedy rozhodnuto o jejich odstranění a nahrazení novými mostními objekty. Nový silniční most tvoří spojitá předpjata monolitická desková konstrukce o čtyřech polích. Šířkové uspořádání na mostě odpovídá kategorii S9,5. Na pravé straně mostu (směrem do centra Mostu) je obslužný chodník šířky 1,25m se zábradlím. Vozovka na mostě je dvouvrstvá živičná. Silniční most byl zprovozněn na začátku května 2014.

Lávku pro pěší tvoří spojitá monolitická trámová konstrukce o dvou polích. Na lávce je pruh pro chodce šířky 3,0 m a pruh pro cyklisty šířky 3,0 m. Vzhledem ke způsobu uložení inženýrských sítí na lávce je pruh pro cyklisty a pruh pro pěší v jiné výškové úrovni. Jednotlivé pruhy jsou odděleny zábradlím. Uprostřed lávky jsou umístěny stožáry veřejného osvětlení.

Součástí projektu byly také četné přeložky inženýrských sítí a realizace napojení nových mostů na navazující komunikace.

Základní informace:

Název stavby:  Tramvajový přestupní uzel ul. Nádražní

Investor:           Statutární město Most

Projektant:       Pontex s.r.o. (projekční práce na akci byly zahájeny v r. 2007)

Zhotovitel:        EUROVIA CS, a.s. závod Ústí nad Labem

TDI:                 ALONG s.r.o.

Doba výstavby: červenec 2013 - červen 2014

Cena díla: 38,5 mil. korun vč. DPH