1-2/2009 

Vážení čtenáři,

právě otevíráte první číslo časopisu Build Info aneb Building information jinak. Jak se již stalo tradicí, chceme Vás oslovit u příležitosti konání jarních stavebních veletrhů v Brně. V současné době, kdy světová ekonomika je v pohybu a ovlivňuje svým způsobem každého z nás, jsme požádali o názor „Jak to vidíte?“ pana ředitele společnosti ÚRS Praha Ing. Františka Glazara a ředitele společnosti DAF Trucks CZ pana Ing. Romana Kubálka. Každé číslo Build Info bude zaměřeno na odborná témata. V tomto naleznete ploché střechy, na jejichž vypracování se podílel široký autorský kolektiv pod vedením Ing. Lenky Hanzalové, Ph.D. Jeho členy jsou specialisté z praxe, z ČVUT Praha, ze zkušebního a výzkumného ústavu. Vzhledem k tomu, že problematika plochých a šikmých plášťů je stále velmi aktuální a poměrně široká, byla rozdělena do dvou specializovaných čísel, a to na část ploché střechy a šikmé střechy. V části věnované automobilům naleznete kromě zajímavostí i článek, zabývající se hydraulickými rukami – integrovanými dopravními prostředky pro logistické operace na nákladních a užitkových automobilech. Milí čtenáři, věřím, že i v tomto periodiku naleznete zajímavé informace nejen ze svého oboru.

S přáním klidného prožití slunných jarních dní se na další spolupráci těší redakční tým Build Info.

 

Dear readers

You are just opening the first copy of the Build- Info Magazine – building information given in other way. Following our long-established tradition, we want to address you on the occasion of spring building fairs held in Brno. At present time when the global economy is heading down and virtually influencing each of us, we have asked director of ÚRS Prague, Ing. František Glazar, and director of DAF Trucks CZ, Ing. Roman Kubálek, the following question "How do you see the situation?" Each copy of BUILD INFO will focus on specialised topics. In this one, you will find flat roofs the design of which was developed by a broad team of authors supervised by Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D. Its members include experienced specialists from the Czech Technical University in Prague, test and research institutes. With respect to the fact the issue of flat and sloping claddings is still very topical and rather broad, it was divided into two specialised copies – one copy dealing with flat roofs and the other with sloping roofs. In the part dedicated to cars you can find, apart from other interesting stuff, an article dealing with hydraulic hands – integrated transport means for logistic operations on trucks and utility vehicles. Dear readers, I hope you will again find interesting information not only from your subject field in our magazine.
 

Wishing you peacefull spending of the sunny spring days looking forward to our further cooperation, your Build Info Editorial Team.