7-8/2011

Vážení čtenáři,

stalo se již tradicí, že naše každoroční poslední číslo časopisu podnikatelů ve stavebnictví Build Info nabízí prostor pro slavnostní ukončení právě proběhlého roku malým PF přáním našich vybraných klientů Vám, našim čtenářům.

Kromě uvedeného se věnujeme i speciálním tematům, která se týkají „Bydlení 3. millenia“ a „Komunální techniky“. Vaší pozornosti doporučujeme článek: „Stavebnictví se potýká s recesí“ Ing. Zd.Kunce, CSc, ředitele pro inženýrskou činnost ÚRS Praha, zajímavý rozhovor s generálním ředitelem Eurovia CS Ing. Martinem Borovkou o PPPprojektech ve stavebnictví. O počátcích užívání betonu v pozemních stavbách se dovíte v zajímavě pojatém článku Ing. Kl.Kroftové, PhD. V reportáži z  jižní Moravy Vás informujeme o širokém užití stavebního materiálu YTONG. O zajímavostech a novinkách v certifikaci tepelně izolačních systémů či o zajímavém zkušebním zařízení QUV tester přístroji informují články TZÚS Praha. Dále se dočtete o rozšiřující se nabídce fy Scania pro stavebnictví, o moderních strojích a technologiích v péči o prostředí měst a obcí. Vzhledem ke stále rostoucímu množství dotazů z různých oborů stavebnictví, jsme se rozhodli uveřejnit rubriku dotazů a odpovědí, kterou jsme otevřeli dotazy, týkajícími se umístění tepelného čerpadla vzduch – voda, či možnosti umístění mobilheimů na pozemku.

S přáním příjemného prožití svátků Vánočních a Šťastný nový rok 2012

přejí pracovníci redakce časopisu.

 

Výběr článků

 
Stavebnictví se potýká s recesí

Stavebnictví již třetím rokem se s obtížemi vyrovnává s poklesem poptávky po své produkci. Od počátku roku 2011 do konce září 2011 ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 činil pokles stavební produkce 4,1 %. Za inženýrské stavitelství pak byl pokles téměř 10% a za pozemní stavitelství byl pokles ve sledovaném období 1,4 %. Stavební produkce od počátku roku do konce září klesla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 o 14,9 %.

 

PPP projekty ve stavebnictví jedno z možných protikrizových opatření

Společnost Eurovia CS získala titul „Stavební firma roku 2010“ v kategorii firem nad 250 zaměstnanců a všechny dceřiné společnosti Eurovie CS a.s. jsou držiteli certifikátu systému řízení kvality ISO 9001. Jako první velká stavební společnost v ČR je držitelem certifikátu environmentálního systému řízení ISO 14001. V letošním roce se setkáváme již podruhé s generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti Eurovia CS a.s., s panem ing. Martinem Borovkou, abychom se ohlédli nejen za výsledkem prvního velkého PPP projektu, zrealizovaného stavební společností na československém území výstavbou 52 km rychlostní silnice R1.

 

Počátky užívání betonu v pozemních stavbách

Počátky vývoje betonu jako moderního stavebního materiálu sahají až do poloviny 18. století. Rozvoj průmyslu vyvolal potřebu nových stavebních typů (např. budovy továren, železniční stanice, mosty apod.), konstrukcí o velkých rozponech a pro velká zatížení. Vyztužený beton, resp. železobeton, splňoval tyto rostoucí požadavky na únosnost, rozpětí a stabilitu stavebních konstrukcí. Současně byla potřeba dokonalejšího materiálu spojena s požadavkem ekonomičnosti a dlouhé životnosti staveb. Takto progresivní stavební tendence podpořily konkurenční prostředí, ve kterém byly prováděny řady materiálových zkoušek a rozborů, formulovány nové koncepce teorií chování materiálů a konstrukcí a rozvíjeny stavební regulace a standardy.

Moderní historie betonu, která začala již v polovině 18. století, kdy Angličan John Smeaton začal jako první znovu experimentovat s betonovým pojivem, pokračovala ve vývoji tohoto stavebního materiálu objevem anglického zednického mistra Josepha Aspdina (r. 1824). Prášek, který Joseph Aspdin získal zahřátím směsi čistého vápna a hlinitého slínu na teplotu slinutí a následným rozemletím vzniklých hrudek, tuhl pohlcováním vody na pevný šedý kámen. Joseph Aspdin svůj objev nazval portlandským cementem, protože mu vzniklý šedý kámen připomínal tehdy vysoce ceněný stavební kámen z ostrova Portlandu.

 

YTONG prvotřídní stavební materiál širokého použití, o čemž jsme měli možnost se přesvědčit při toulkách po jižní Moravě

Dětské centrum v Jihlavě, jeho přístavba a její velmi vkusné architektonické ztvárnění poskytuje komplexní interdisciplinární péči dětem, které jsou ve svém vývoji ohrožené. Dětské centrum je spojené s rehabilitačním zařízením pro rodiny, které docházejí s dětmi pravidelně rehabilitovat.

Seniorská vesnička v kouzelné Pálavské krajině. Tento první a jediný projekt Formóza v České republice, nabízí svým klientům prvotřídní bydlení, rozmanité služby, včetně péče o dům. Vzhledem k poloze – lehká dostupnost z Brna, klidné prostředí, které je vhodné pro relaxaci či toulky po krásné přírodě Pálavy – se domečky v této vesničce staly vyhledávanými a letos v červenci, po kolaudaci byla již většina zamluvená.

Vinařský objekt Krásná Hora je představitelem novodobého pojetí tradiční venkovské architektury. Je vhodně umístěn do zastavěné části obce starý Poddvorov. Stavba je neorustikální, omítka je bílá, jsou použity barevné skleněné tvárnice – luxfery, které byly vždy v této oblasti Moravského Slovácka používány. Návrh objektu zpracoval Ing. arch. Tomáš Havlíček z ateliéru Létající inženýři. V konstrukci, která působí dojmem tradiční výstavby, jsou použity klasické dřevěné krovy s keramickou krytinou, navazující na zděný systém YTONG Lambda P2 – 350, z něhož byla instalována i střecha.

 

Zajímavosti a novinky v certifikaci tepelně izolačních systémů

Proces certifikace výrobků se vždy řídí normativními dokumenty, které by měly jasně a striktně určovat postupy zkoušek a hodnocení. Tak tomu je i v případě tepelně izolačních systémů, nicméně i za exaktní metodikou se mohou skrývat různé variace a zajímavé detaily,jejichž znalost je často velkou (i konkurenční) výhodou. Navíc předpisy pro posuzování tepelně izolačních systémů jsou velmi živé, neustále se upravují a vylepšují, takže kromě výše uvedeného se tento článek věnuje i novinkám v tomto oboru.

 

Zajímavá zkušební zařízení

QUV tester – přístroj na urychlené povětrnostní testy

Jedním z požadavků na kvalitu výrobků je neměnnost jak vlastních materiálů, tak i povrchových úprav, s ohledem na dlouhodobou expozici na povětrnosti. Za účelem zjištění odolnosti materiálů (např. bitumenové šindele, plastové fólie), případně povrchových úprav (nátěry, plastové ochranné vrstvy atd.) je využití přístroje QUV tester optimální, vzhledem k možnosti přesně definovaného působení „slunečního záření, deště a vlhkosti“.

 

Montážní systémy pro střešní fotovoltaické elektrárny

Mezi nejefektivnější způsoby využití fotovoltaiky (dále FV) patří její aplikace ve vztahu s místem spotřeby, kdy je část nebo všechna energie spotřebovávána přímo v místě výroby. Tímto distribuovaným způsobem výroby elektrické energie dochází ke snižování zatížení distribuční soustavy a také k eliminaci zbytečných ztrát ve vedení a trafostanicích. Pro tento způsob využití výroby čisté energie hovoří i postupné snižování tarifů podpory těchto zdrojů a neustálý růst energie odebírané ze sítě.

Z výše uvedeného vyplývá nejvhodnější využití FV ve spojení s komerčními objekty, v jejichž případě jsou zpravidla k dispozici velké plochy střech. Spotřeba elektrické energie u těchto objektů dosahuje svého maxima zpravidla v denním provozu, což se výborně kryje s charakterem výroby FV. Podíl okamžitého vyžití vyrobené energie se u těchto aplikací pohybuje běžně v řádu 80 % a více. I v případě nízkých tarifů podpory za vyrobenou energii mají tyto aplikace zajímavou návratnost díky úsporám za nákup energie ze sítě a již v současnosti se i v naši zeměpisné poloze pomalu přibližují k tzv. Grid Parity, což je stav, kdy za období životnosti elektrárny (která se předpokládá minimálně 20 let) jsou náklady na výstavbu a provoz FV elektrárny stejné anebo nižší, než náklady na nákup energie ze sítě. Dalšími výhodami aplikací je například možnost odpočtu DPH.

 

Liebherr otevírá nové obchodní a servisní centrum pro stavební stroje v Praze

Nová pobočka společnosti Liebherr-Stavebnístroje CZ s.r.o. leží asi 30 km od centra Prahy.

V areálu, jehož rozloha je více než 12.000 m2, který leží přímo u dálnice D8, bylo zřízeno nejmoderněji zařízené obchodní a servisní centrum s opravárenskou halou, skladem náhradních dílů a administrativní budovou. Liebherr-Stavební stroje CZ s.r.o. má na novém místě k dispozici rozsáhlou logistiku náhradních dílů, jakož i kompetentní prodejní poradce a servisní specialisty. Díky jakosti servisu jsou stavební stroje Liebherr i po letech nejtvrdšího namáhání schopné sloužit spolehlivě a hospodárně.

 

Nabídka Scanií pro stavebnictví se neustále rozšiřuje

Společnost Scania představila vozidla stavebního segmentu ve městě Can Padró, 40 minut severně od Barcelony. Toto místo je známé pro pořádání podobných automobilových akcí. Na překrásném místě mramorového lomu, byla představena kompletní řada stavebního segmentu v prostředí, které je těmto vozům předurčeno.

Scania nepřetržitě rozšiřuje svou nabídku vozidel pro stavebnictví. Nové soustavy a montážní prvky jsou vždy ve vzájemné návaznosti soustavy a rozšiřují sortiment, právě díky modularitě. Nejdelší životnost a robustnost jsou obvykle vrcholnými cíli vývoje nových typů techniky pro stavebnictví. Kromě toho nová terénní vozidla a nový vzhled řady „P“ se spoustou nových řešení i sortimentu nástaveb jsou specificky vyvíjeny pro provoz ve stavebnictví.

 

Moderní stroje a technologie v péči o prostředí měst a obcí

Vývoj obcí a měst, který v minulosti probíhal pozvolna po staletí, probíhal v uplynulých desetiletích svěžím tempem a v posledních letech náhle proběhl nejen vysokou rychlostí, ale prošel také prudkým rozvojem technologií a využíváním moderních technických prostředků ve všech oblastech komunální sféry.

Nároky veřejnosti na kvalitu prostředí ve kterém žije mají stoupající tendenci a v souvislosti s tím přibývá starostí se zajištěním komunálních služeb, rostou náklady na zajištění těchto služeb v potřebné kvalitě a zvyšují se požadavky na kvalifikaci pracovníků ve všech oblastech souvisejících s aktivitami v uvedené oblasti.

Jedná se zejména o zajištění čistoty, údržby a obnovy komunikací, chodníků a prostranství, péči o životní prostředí, zeleň vodní zdroje, toky a nádrže, budování a údržbu veřejných hřišť a sportovních zařízení, údržbu, sanaci a ekologickou likvidaci stavebních děl, sběr, svoz, třídění a odstranění odpadu, aktivity při živelných a přírodních pohromách a údržba a obnova inženýrských sítí.

Ve všech těchto případech je nezbytné nasazení různých strojů a zařízení při aplikaci vhodných technologií a respektování ekonomických a ekologických hledisek a zejména kritérií logistiky.

 

ptáte se –odpovídáme

Vzhledem ke stále rostoucímu množství dotazů z různých oborů stavebnictví, rozhodli jsme se otevřít rubriku dotazů a odpovědí.

UMÍSTĚNÍ TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH – VODA

MOBILHOME – KAM S NÍM