1-2/2012

 

výběr anotací z článků

 

BÝT STAVAŘEM NENÍ LEHKÉ

Popisovat stav a výhled českého stavebnictví je rok od roku těžší. Ve svých studiích jsme nástup krize a její dopad do českého stavebnictví zachytili již v roce 2008. Většina predikce vývoje v českém stavebnictví v letech 2009 – 2011 se naplnila. Pokles objemu zakázek stavebnictví se blíží 20 % a dopadl na celý sektor tj. jak na velké, střední a malé stavební podniky, tak i na výrobce stavebních hmot. Velký propad pak zaznamenávají projekční ateliéry a kanceláře, neboť nově připravovaných zakázek je velmi málo. To má samozřejmě dopad do hospodaření podniků.

Výhled pak není dobrý. Podíváme-li se na západní Evropu, pak události roku 2011 (velká dluhová krize) donutily většinu těchto zemí k přehodnocení předpovědí na vývoj hospodářství směrem dolů. Bohužel lepší situace není ani u nás. Ačkoliv se před 2-3 lety předpokládalo, že pro stavebnictví rok 2012 již bude rokem stabilizace, případně mírného růstu a v následujících letech dojde k postupnému návratu k předkrizovému období, není tomu tak, České stavebnictví bude i v roce 2012 pokračovat ve svém poklesu (odhad cca 5 %) a ani na další léta tj. roky 2013 a 2014 není předpoklad příliš optimistický. Přitom již v roce 2011 podle podkladů 72. konference Euroconstructu v Helsinkách cca 50 % západoevropských zemí a Polsko již vykazovalo růst. České stavebnictví pak patří k 5 nejvíce postiženým a vzhledem k absenci podpory oboru se strany státu a stagnaci zájmu soukromých investorů se musíme naučit s touto skutečností žít. Ta je taková, že zakázek je a bude i nadále méně, což vede ke snižování pracovníků, je nutné očekávat větší konkurenci na trhu, mění se i struktura zakázek pro velké a střední podniky, klesá zájem o subdodávky malých. Důsledkem bude, že cca 10 % podniků zanikne či se sloučí s úspěšnější konkurencí. Současně s přebytkem kapacit klesá marže stavebních podniků a výrazně negativním jevem pak je jejich získávání i pod výrobními náklady. Tato pro investory zdánlivě dobrá zpráva může mít i své negativní důsledky (zhoršená kvalita, odstoupení dodavatele atd.) Z hlediska managementu stavebních podniků pak je nutné dělat dlouhodobá, někdy i nepopulární opatření s ohledem na skutečný objem zakázek, nikoliv krátkodobá opatření s vizí, že krize pomine. Jedinou výhodou stavebnictví je, že jak mělo obrovskou absorpční schopnost růstu (za 7 let boomu – r. 2001 – 2007 – byl nárůst stavební produkce více jak 30 %), tak pravděpodobně jako celý obor se přizpůsobíme poklesu oproti vrcholu cca 25 %, i když samozřejmě s menšími či spíše většími problémy, nikoliv však fatálními. Vrátíme se tak cca o 10 let zpět. Je to dané tím, že naše působnost není lokální, ale stavíme po celé republice. Skutečností pak je, že stavebnictví nelze dovážet, ale ani vyvážet (cca 2-4 %) a tak nehrozí převálcování lacinou asijskou silou. Protože zásobník stavebních prací je u nás obrovský, (silnice a dálnice, opravy budov, bytová výstavba, infrastruktura atd.) nehrozí ani zánik oboru. Je však jisté, že dopad poklesu stavebních výroby je a bude velký nejen přímo do stavbařů, ale bude mít negativní vliv na celé hospodářství ČR neboť stavebnictví je indikátorem růstu a má nezpochybnitelný multiplikační efekt. Jsem opakovaně přesvědčen, že si zaslouží větší pozornost od centrálních orgánů. Být stavařem dnes skutečně není lehké, ale je to hezké a uspokojivé, když se můžete podívat kolem sebe a vidíte řadu krásných trvalých a užitečných staveb.

Ing. František Glazar

ředitel ÚRS Praha, a.s. 

 

PŘEDSTAVUJEME VÁM NOVÉHO ŘEDITELE TECHNICKÉHO A ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU STAVEBNÍHO PRAHA, S.P.

V srpnu 2011 vláda ČR svým usnesením rozhodla o tom, že majetek šesti zkušebních ústavů – státních podniků v zakladatelské působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR bude vyňat z privatizace a podniky zůstanou i nadále státní. Následně ministerstvo vyhlásilo výběrová řízení na obsazenfunkce ředitelů těchto státních podniků. Na základě výsledku výběrového řízení ministr průmyslu a obchodu jmenoval novým ředitelem TZÚS Praha, s. p. Ing. Alexandera Šafaříka-Pštrosze. Jmenovaný dlouhá léta pracoval jako předseda Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, předtím byl tajemníkem Úřadu Hospodářské komory České republiky. Naposledy působil jako poradce předsedy představenstva Institutu pro testování a certifikaci, a.s. V rámci zahraničních aktivit zastupoval řadu let ČR ve Výboru pro obchod Evropské hospodářské komise OSN, jehož byl místopředsedou a předsedou. Také byl členem a posléze místopředsedou Poradního výboru Evropské organizace pro spolupráci v akreditaci. V současné době stále vykonává funkci předsedy Národního orgánu ČR pro usnadňování procedur mezinárodního obchodu při Hospodářské komoře ČR, místopředsedy Strategické skupiny Rady kvality ČR, je členem Rady České společnosti pro systémovou integraci a čestným členem Mezinárodní obchodní komory v ČR. Nový pan ředitel nám na naši otázku, jaké vidí priority v této nové pozici, odpověděl: „Tato pozice mi umožňuje nadále působit v oboru, kterému jsem se věnoval posledních 15 let. Také je mi ctí, že mohu být v čele významného, velkého a zavedeného zkušebního ústavu v ČR. Jsem v této funkci několik dní, takže nechci dělat nějaké zásadnější soudy a závěry o nejbližších krocích v rámci firmy, ale je zřejmé, že rok 2012 bude vyžadovat velký důraz na efektivitu všech činností, udržení objemu zakázek a získávání nových příležitostí a pozic na trhu ČR i v zahraničí. Je před námi rok intenzivní přípravy na zavádění a uplatňování nové legislativy Evropské unie, týkající se stavebnictví a stavebních výrobků, jak z hlediska posuzování jejich technických vlastností, tak z hlediska energetické náročnosti budov a udržitelného stavění obecně. V těchto souvislostech nejde jenom o udržení stávajících kompetencí TZÚS, ale i o získání nových. Máme též ambici stát se ještě významnějším partnerem firem i státních orgánů, působících ve sféře významných infrastrukturálních staveb a také aktivním členem příslušných platforem a projektů v ČR i Evropské unii. V rámci Strategie národní politiky kvality ČR chceme rozšířit nabídku dobrovolné certifikace a přispět k pozitivnímu vnímání a k využívání přidané hodnoty posuzování shody a certifikace tzv. „třetí nezávislou stranou“, kterou TZÚS je. To je významné zejména v oblasti veřejných zakázek, a to i s ohledem na změny legislativní úpravy. Jsem připraven, a věřím, že kolegové ve firmě také, udělat vše pro to, aby TZÚS byl nadále pozitivně vnímán svými zákazníky, partnery i odbornou veřejnostía důsledně plnil poslání, ke kterému byl založen.“

Děkujeme za poskytnutí rozhovoru, přejeme mnoho úspěchů v nové funkci a těšíme se na další spolupráci.

 

VÝHODY A NEVÝHODY KOMPLEXNÍHO HODNOCENÍ BUDOV Z HLEDISKA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

Od března 2012 budou již dva nezávislé certifikační orgány a to TZÚS Praha, s.p. a VÚPS – Certifikační společnost, s.r.o. provádět hodnocení a certifikaci komplexní kvality budov českou metodikou SBToolCZ, jejíž aplikace umožňuje úsporu strategických surovin při výstavbě a zvýšení kvality vnitřního prostředí i okolí budov při současném snížení celkových nákladů a dopadů na životní prostředí. Certifikace metodikou SBToolCZ patří do dobrovolné sféry hodnocení budov. Dne 23. 12. 2011 byla založena Národní platforma SBToolCZ (NP SBToolCZ). Cílem platformy je podpora a rozvoj udržitelného stavění v České republice. K tomu bude výrazně přispívat provozování, správa a rozvoj certifikačního systému a výkon certifikace komplexní kvality budov za užití národní metodiky SBToolCZ. Zakládajícími členy jsou Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. a Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o.            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Rozhovor s výkonným ředitelem ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO JAKOST

Česká společnost pro jakost (ČSJ) spolupracuje s časopisem BuildInfo již několik let. Informace o některých aktivitách České společnosti pro jakost Vám přinášíme v následujícím rozhovoru.

 Pane řediteli, mohl byste čtenářům přestavit Vaši společnost?

Česká společnost pro jakost je sdružení osob a organizací, které se zabývají kvalitou a příbuznými obory. ČSJ byla založena v roce 1990 a od doby svého vzniku proškolila řádově desetitisíce osob, vydala tisíce personálních certifikátů a stovky certifikátů systémů managementu různým organizacím. V rámci svého poslání pořádá řadu odborných seminářů a mezinárodních konferencí. Navíc ČSJ realizuje různé projekty, vedoucí k naplňování Národní politiky kvality. Uskutečňování této politiky má vést ke zvyšování kvality života občanů naší země. Nejvýznamnější akcí v roce, na které se ČSJ podílí, je Měsíc kvality.

 

POŽADAVKY NA BEZPEČNOST DĚTSKÝCH HŘIŠŤ

Dle úmluvy o právech dítěte, kterou podepsala i Česká republika, má každé dítě právo na život, rodinu, ochranu zdraví, vzdělání, stravu, obydlí a také na hru. Hřiště by měla být pro děti přitažlivá, nabízet řadu kreativních her v bezpečném prostředí. Vývoj pohybových dovedností dítěte souvisí s herním prostředím a herní prostředí souvisí s vývojem společnosti.

 

EUROVIA CS ZÍSKALA ZLATO ZA VIAPHONE®

Za významnou inovaci složení asfaltové směsi pro tenké obrusné vrstvy, která podstatně snižuje hluk od pneumatik a zajišťuje velmi dobré protismykové vlastnosti, získala zlatou cenu od České stavební akademie asfaltová směs VIAPHONE®, kterou společnost Eurovia vyvinula ve Francii. VIAPHONE® účinně a trvale snižuje emise valivého hluku. Zároveň je, oproti drenážnímu asfaltu, méně náchylná k zanesení. Svými vlastnostmi je vhodnou volbou pro výstavbu městských a příměstských komunikací a údržbu městských ulic, průtahů a kruhových křižovatek či příměstských a příjezdových komunikací. V Praze tuto směs společnost EUROVIA pokládala na pokusném úseku v Praze Horních Počernicích, ve Slezské ulici, v ulici 5. Května (severojižní magistrála), v Podbabské ulici a v ulici K Barrandovu. Mimo Prahu leží VIAPHONE® na silnici III/22222 u obce Hájek u Karlových Varů, na silnici II/324 mezi Starým Hradištěm a Pardubicemi. Po následném měření hluku v místech, kde je tento povrch, se ukázalo, že VIAPHONE® skutečně výrazně snižuje hlučnost silničního provozu. „Hluk způsobený pneumatikami vozidel na hrubém povrchu vozovky je snížený díky jemnozrnnosti této směsi. Vlákna napuštěná asfaltem totiž působí jako „tlumič hluku“,“ vyzdvihuje přednosti této technologie generální ředitel EUROVIA CS Ing. Martin Borovka. VIAPHONE® je zároveň, oproti drenážnímu asfaltu, méně náchylný k zanesení. Svými vlastnostmi je tedy velice vhodný pro výstavbu městských a příměstských komunikací a údržbu městských ulic, průtahů a kruhových křižovatek či příměstských a příjezdových komunikací. Asfaltový beton VIAPHONE® je určen pro velmi tenké vrstvy a pokládá se v tloušťce 20 – 30 mm. Pokud je podklad příliš nerovný, nejprve se musí provést jeho vyrovnání. VIAPHONE® má velmi zajímavou, homogenní strukturu povrchu. Jeho malá tloušťka eliminuje potřebu výškových úprav prvků inženýrských sítí ve vozovce a omezuje problémy s napojeními.

 

POUŽITÉ ZAJÍMAVÉ STAVEBNÍ TECHNOLOGIE PŘI VÝSTAVBĚ OLYMPIJSKÉHO PARKU KRÁLOVNY ALŽBĚTY V LONDÝNĚ

Britské velvyslanectví v Praze a Národní technické muzeum pořádaly odborný seminář, který dokumentoval, jak se dá z průmyslové zóny vytvořit moderními technologiemi udržitelného rozvoje a architektonickým řešením, které zachovává dědictví dané oblasti, moderní městská čtvrť.

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ HAUSMESSE V KRONOSPANU JIHLAVA

Zástupci nábytkářských firem, truhláři i obchodní zástupci se sešli koncem ledna na dnech otevřených dveří. I my jsme měli možnost navštívit výrobní a skladové haly tohoto závodu a podrobně seznámit s vlastní výrobou velkoplošných desek na bázi dřeva společnosti KRONOSPAN. Desky KRONOSPAN jsou používané jak v nábytkářském průmyslu, tak i ve stavebnictví. Nás zaujala výroba a skladování OSB desek.

 

SLOVENSKÁ R1 SLOUŽÍ ŘIDIČůM

V říjnu 2011 byly otevřeny tři nové úseky  rychlostní komunikace R1 na Slovensku, které byly vybudovány v rámci projektu PPP. Nová rychlostní komunikace zlepšila plynulost dopravy, řidičům a cestujícím zároveň poskytla vyšší bezpečnost. Novou cestu vedoucí mezi Nitrou a Tekovskými Nemci doplní v letošním roce ještě čtvrtý úsek, a to severní obchvat Banské Bystrice. Výstavba všech čtyř úseků započala najednou v září 2009. Zhotovitelem stavby byla Granvia Construction, s.r.o., jejímž vlastníkem je EUROVIA CS, a. s., česká jednička v oblasti dopravně-inženýrského stavitelství.

 

SVÁŘEČKY PRO PLYNOSTAV

Společnost LIEBHERR-STAVEBNÍ STROJE CZ s.r.o. předala poslední 2 ks (z celkových 6 ks) svářecích linii plynovodu vedoucí z Ruska pod názvem Nordstream. Plynostav je generálním subdodavatelem prací pro společnost StroytranzgasPJSC, která zajišťuje stavbu 1/3 plynovodu, jehož investorem je společnost NET4GAS, s.r.o. Ze svářecích strojů jsou zde nasazeny pouze stroje Liebherr.

 

 

ÚDRŽBA STAVEBNÍCH STROJŮ pomocí podpůrných prostředků

Z pohledu údržby se strojní park podniků ve stavebnictví vyznačuje provozem širokého spektra strojů a zařízení. Jsou to zejména automobily s různými nástavbami, stroje pro zemní práce, zdvihací zařízení, manipulační prostředky, prostředky pneumatické dopravy a energetická zařízení. Funkční strukturu těchto strojů tvoří řady funkčních skupin, podskupin a součástí tvořících řetězce s paralelně, sériově nebo kombinovaně seřazenými články,které transformací látkových objektů, energie a informací plní prostřednictvím dílčích funkcí hlavní funkci stroje, např. zvedání břemene, drcení kamene, přepravu betonu apod. Široké použití spalovacích motorů, elektromotorů, mechanismů přenosu energie hydrostatickými, hydrodynamickými a pneumatickými konstrukčními prvky, elektroniky a informační techniky spolu s nárůstem ceny energie všech forem a rostoucími restrikcemi, vyplývajícími z ochrany přírodního prostředí a v neposlední řadě pokračující pokrok v technologiích, filozofii a legislativě údržby, vyžaduje neustálé zvyšování kvalifikace pracovníků, pověřených péčí o hmotný investiční majetek.

 

Pracovní plošiny ROTHLEHNER pro výstavbu i manipulaci

Společnost ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o. se zabývá prodejem a servisem pracovních plošin. Jméno společnosti je po 17 letech rozvoje činnosti známé téměř všem, kteří se o plošiny zajímají. Jednatel Zbyněk Tomášek společně s majitelem firmy Manfredem Rothlehnerem založili společnost s jasným cílem – rozvinout trh prodeje a pronájmu pracovních plošin v ČR a SR a zvýšit tak efektivitu realizace výškových prací nasazením do té doby neznámé techniky. Koncepce firmy je založena na prodeji široké škály pracovních plošin, podpoře pronájemních firem, kvalitním servisním zázemí, odborném personálu a úzkém a trvalém vztahu s dodavateli pracovních plošin.

Mercedes-Benz  Unimog Wintertour

Začátkem března, ve skutečně zimní atmosféře, v kouzelném horském městečku Schellerhau, nedaleko Drážďan, byla předvedena řada nejnovějších technologií vozidel a nářadí pro nejefektivnější zimní údržbu silnic. Celkem bylo představeno asi 20 vozidel. Prezentace společnosti byla doplněna velmi zajímavými přednáškami: „Hospodárnost při použití v komunální oblasti“ a „Bezpečnost při údržbě silnic.“ Akce se účastnilo 500 zájemců z Německa, Polska a České republiky.