1/2015

Vážení čtenáři,

 

Právě otevíráte první číslo našeho časopisu podnikatelů ve stavebnictví Build Info a to v době, kdy stavařská veřejnost je v optimistické naději, že „stavebnictví se odráží ode dna“ , což vyplývá i z uveřejněných rozhovorů. O názor jsme požádali Ing. Jiřího Kolibu, náměstka ministra průmyslu a obchodu ČR, dále ředitele ÚRS Praha, a.s. Ing. Františka Glazara a Ing. Martina Borovku, předsedu představenstva společnosti Eurovia CS.

O šetrnosti, unikátnosti a technické „kráse“ se dočtete v článku Ing. R. Coufala, Ph. D. a Ing. J. Veselého: „Vysokohodnotné betony TOPCRETE. O trendech v prodeji stavebních strojů a o Asociaci půjčoven stavební techniky, zveřejňujeme informace od Ing. Fr. Novotného, předsedy Asociace.

V tomto čísle otevíráme miniseriál, v němž postupně představíme čtyři typy strojů z řady JCB kompakty.

Vaší pozornosti doporučujeme informace o Beton University, Národní ceně kvality ČR, seminářích a kursech, pořádaných ÚRS Praha, a.s. a v neposlední řadě o RoadShow 2015 společnosti Liebherr, pořádané ve dnech 23.- 24. 4. 2015 v Bratčicích u Brna.

Nejen tyto informace naleznete v našem časopise.

S přáním „hodně jarních slunečních paprsků“ Vám příjemné „počtení“

přeje tým redakce časopisu

 

Dear readers,

You are just opening first issue of the BuildInfo journal for building contractors and you are doing so in a time when the building public optimistically hopes that “the construction industry rebounds” as implied from the published interviews. We asked for opinions of Ing. Jiří Koliba, under-secretary of the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic, Ing. František Glazar, director of ÚRS Praha, a.s., and Ing. Martin Borovka, chairman of the board of company Eurovia CS.

Consideration, uniqueness and technical “beauty” are the subjects of the article of Ing. R. Coufal, Ph. D. and Ing. J. Veselý: “Highvalue TOPCRETE concretes”. Ing. František Novotný, chairman of the association, informs us about trends in sales of construction machines and Association of Construction Machines Hire Companies.

We are opening a mini-series in which four types of machines from the JCB Compact line will gradually be introduced.

We recommend the information on Concrete University, National Quality Award of the Czech Republic, workshops and courses organised by ÚRS Praha, a.s., and last but not least on RoadShow 2015 held by Liebherr on 23rd and 24th April 2015 in Bratčice u Brna to your attention. All the above information and more can be found in our journal.

We wish you “many spring sun beams” and good reading

BuildInfo editorial team

 

 

výběr anotací z článků

 

Je a bude lépe?

Je počátek roku 2015 a po řadě let poklesu českého stavebnictví byl rok 2014 dlouho očekávaným zlomem s cca 2 % nárůstem oproti roku 2013. Celkově však české stavebnictví stále ztrácí 22 – 25 % oproti roku 2008.

Porovnáme-li se s Evropou, respektive s devatenácti zeměmi Euroconstructu, je patrné, že i evropské stavebnictví se odrazilo ode dna a vykazuje mírný růst (1 % v roce 2014) a i nadále má „optimistický“ scénář s očekávaným požadovaným nárůstem přes 2 % v letech 2015 – 2017.

Je to důsledek toho, že se evropská (a snad i česká) ekonomika jako celek zotavuje. V jednotlivých sektorech stavebního trhu pak Evropa očekává celkem vyrovnaný růst.

 

Celkový vývoj stavebního trhu dle jednotlivých sektorů -  % růst v reálných hodnotách

 

Podmínkou úspěšné realizace růstu stavební produkce u nás pak není jen otázka peněz, ale zejména obnovení vzájemné důvěry všech účastníků stavebního procesu, konec dumpingových cen, zlepšení úrovně zadávání veřejných zakázek státem, zlepšení legislativy (Zákon o veřejných zakázkách, Stavební zákon, práce UOHS atd.). Z hlediska objemu pak jsou největší resty v oblasti zahajování, výstavby a opravy dálnic. Věřím, že nový ministr dopravy a vedení ŘSD konečně vyřeší patovou situaci a vše se posune dopředu již počátkem letošního roku.

Všechny tyto atributy jsou již téměř notoricky známé, je však nutné si je neustále připomínat a společně pracovat na jejich vylepšení. Pak bude opět bezvadné být stavařem a má odpověď zní – bude lépe.

Ing. František Glazar, ředitel ÚRS

 

Vývoj stavebnictví

O názor na situaci ve stavebnictví v roce 2014 a výhledy do roku 2015, jsme požádali Ing. Jiřího Kolibu, náměstka ministra, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Počátkem února byly zveřejněny výsledky stavebnictví za rok 2014. Růst o 2,3 % dává předpoklady, že se stavebnictví dostává z červených čísel a postupně se snižuje propad proti roku 2008. Významný podíl na tomto růstu má segment inženýrského stavitelství, kde se odráží i nárůst veřejných zakázek, pozemní stavitelství zůstalo na úrovni roku 2013. O postupném zlepšení situace ve stavebnictví svědčí i poslední informace představitelů velkých stavebních firem, kteří očekávají i nárůst zaměstnanců.

Zvýšil se počet stavebních zakázek o 9,7 % a současně vzrostla i celková hodnota těchto zakázek o 23,3 %, v segmentu inženýrského stavitelství dokonce o 40,6 %. Ke konci roku měly stavební podniky smluvně uzavřeno 12,6 tisíc zakázek, což představuje zásobu prací v celkové hodnotě 162,4 mld. Kč.

Zvýšil se i počet zahájených bytů o 10,1 % (24 351 bytů). Počet dokončených bytů v roce klesl o 5,4 % (23 881 bytů).

V honbě za růstovými indexy a objemy, však musíme brát v úvahu, že výsledek procesu stavění má dlouhodobou životnost. Nejedná se o spotřební zboží, a po boomu v 90. letech je trh, do určité míry, nasycen. Miliardové investice do kancelářských budov, obchodních center, skladových areálů apod. již vyžadují a nadále budou vyžadovat opravy a rekonstrukce, a to již nepůjde o miliardy.

U stavební výroby nelze spoléhat na vývozy stavebních prací s ohledem jak na celkovou situaci v Evropě, tak na vlastnickou strukturu velkých firem, kde jak předpokládám, zásadní rozhodnutí dělají mateřské společnosti, resp. jejich zástupci ve vedení (téměř 37 % firem je pod zahraniční kontrolou). Stavebnictví však bylo, je a bude regionální záležitost, jakékoliv přesuny pracovníků, mechanizace a materiálů na větší vzdálenosti je vždy nákladné. U „vývozu stavebnictví“ bychom se měli zaměřit spíše na „vývoz“ projektantů, architektů a technických pracovníků.

Stavebnictví v Evropě má téměř totožné problémy, jedná se zejména o zvýšenou konkurenci ze strany mimoevropských provozovatelů i strukturálním problémům v odvětví, jako je nedostatek kvalifikovaných pracovníků, nízká přitažlivost pro mladé lidi z důvodu pracovních podmínek, omezená schopnost inovace a fenomén neohlášené práce.

EK proto považuje za významné posílení stavebnictví v oblastech, jako je renovace budov a údržba infrastruktury, posílení poptávky a investic pro inteligentní a udržitelný růst, zvýšení energetické účinnosti novostaveb i stávajících budov, odolnost proti změnám klimatu nebo konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství.

Akční plán je vystavěn na těchto pěti hlavních strategických cílech, které mají pomoci k dosažení výše uvedených záměrů:

1. Podpora příznivých investičních podmínek

2. Zlepšení základny lidského kapitálu odvětví stavebnictví

3. Zlepšení účinnosti zdrojů, vlivu na životní prostředí a možností podnikání

4. Posilování vnitřního trhu v oblasti stavebnictví

5. Posílení konkurenčního postavení stavebních podniků EU ve světě

Předpokladem úspěchu na trhu je však kvalita prací, kvalita výrobků, nejen deklarovaná, ale skutečná, vhodná cenová politika, masivní uplatňování nových technologií a výrobků a jejich zabudování vyškolenými pracovníky.

Rozvoj stavebnictví a výstavby a zefektivnění její přípravy a realizace je podmíněno též nastavením a udržováním žádoucích podmínek pro podnikání. Na tom se spolupodílí státní správa, mimo jiné tím, že je schopna zajišťovat jejich cílené usměrňování, zabezpečovat optimální a koordinovanou úpravu legislativního prostředí a vymezit zásadní, se stavebnictvím související záležitosti, jež představují veřejný zájem.

 

Razicí štít Viktorie pokřtěn

Podle staré tradice byla, do portálu nově vznikajícího tunelu v Ejpovicích, uložena soška svaté Barbory, patronky všech horníků. Za účasti nejvyšších představitelů Správy železniční dopravní cesty a společností Metrostav a Subterra došlo také na křest více než 110 metrů dlouhého speciálního štítu TBM S-799, který vyrazí pod vrchy Homolka a Chlum dva nejdelší tunelové tubusy v České republice. Délka každého z nich přesáhne 4 kilometry.

Sošku svaté Barbory, která podle novodobé tradice bývá patronkou také u výstavby každého většího tunelového díla, vysvětil biskup plzeňský Mons. František Radovský. Poté byla slavnostně uložena do výklenku v portálu budoucích tubusů, kde zůstane po celou dobu výstavby.

Pokřtěn byl i razicí štít, který od této chvíle ponese jméno Viktorie. Jméno bylo zvoleno nejen s ohledem na plzeňský region, ale především jeho český význam – vítězství  symbolizuje, že se po dlouhých letech plánování, příprav a překonávání různých obtíží podařilo uvést tento projekt do života.

Štít Viktorie je mladší sestrou štítů Tondy a Adély, jenž razily pokračování pražského metra v úseku V.A. Vyrobila ho firma Herrenknecht v německém Schwanau, má průměr řezné hlavy téměř 10 metrů a váží přibližně 1800 tun. Použitá technologie TBM – Tunnel Boring Machines – je jedním z nejmodernějších tunelářských způsobů práce. Její předností je především rychlost a bezpečnost. Ve světě se používá na přibližně 80 % nově budovaných tunelů.

 

Eurovia CS v letošním roce

O zhodnocení situace ve stavebnictví a případný, pokud možno optimistický názor na vývoj v letošním roce, jsme požádali Ing. Martina Borovku, předsedu představenstva Eurovia CS.

Jak hodnotíte současnou situaci a jaký předpokládáte vývoj ve stavebnictví v letošním roce?

V loňském roce jsme po dlouhé době nabyli optimismus. Bohužel, hned počátkem roku 2015 jsme jej začali ztrácet. I když je zřejmé, že peněz na výstavbu dopravní infrastruktury je dostatek, projekty však nejsou připravené. Navíc vláda přijímá zákony, respektive novely zákona, které v ČR zcela zbrzdí investiční přípravu staveb. Mám na mysli konkrétně novelu zákona o EIA. Předpokládáme tedy, že zásadní v roce 2015 budou zakázky na železnicích a poté opravy komunikací.

Většinový podíl činnosti Vaší společnosti spočívá ve výstavbě či rekonstrukci silnic a dálnic. Kde v současné době působíte?

Stavební skupina Eurovia CS v současné době pracuje na odstranění zeminy sesuvu na dálnici D8, budeme provádět rovněž odvodnění daného svahu. Následně by se mělo rozhodnout o dostavbě úseku. Podle plánů by dálnice D8 měla být k dispozici pro řidiče na konci roku 2016.

Současně s tím pracujeme na dostavbě dálnice D11, kde stále probíhá archeologický výzkum, a připravujeme základy budoucích mostních objektů.

Nově jsme získali zakázku na dálnici D3, kde budeme realizovat dva úseky, jeden jako člen sdružení a druhý jako lídr. Práce by měly začít na jaře 2015.

Kromě uvedených projektů pracujeme na řadě jiných regionálních staveb. Dokončujeme například stavbu protipovodňových opatření v Táboře, dokončili jsme práce na vjezdu do průmyslové zóny TOMA v Otrokovicích a tak dále. A nemohu nevynechat projekty na Slovensku. Zde pracujeme na dalším úseku dálnice D3, obchvat města Žilina, pokračují práce na Starém mostě v Bratislavě, opravili jsme náměstí v Nitře.

Nezanedbatelnou oblastí činnosti společnosti Eurovia CS je i železniční stavitelství. Jak hodnotíte tuto oblast činnosti?

Co se týká železničních zakázek, realizujeme modernizaci úseku u nádraží Hostivař v Praze, dále pak úseku Veselí n. Lužnicí – Soběslav, kde jsou dva unikátní mosty. Jak víte, na železnici jsou v současné době vyhlášena výběrová řízení v rekordní finanční výši. Železniční stavitelství je tradiční součástí činností Eurovia CS, disponujeme moderními technologiemi a v řadách našich zaměstnanců máme zkušené odborníky. Logicky tedy máme zájem o realizaci železničních zakázek. Věřím, že se nám podaří nějaké zajímavé projekty získat a realizovat.

 

Zařízení pro stanovení odporu proti proudění vzduchu

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. na pobočce Teplice nově nabízí měření odporu proti proudění vzduchu ve formě měrného odporu proti proudění vzduchu (r) podle ČSN EN 29053 Akustika. Materiály pro použití v akustice – Stanovení odporu proti proudění vzduchu.

Zkušební vzorek s průměrem 100 mm se vkládá do měřicí komory, kde je ověřeno, že okraje vzorku jsou dobře utěsněny. Odpor proti proudění vzduchu materiálů, pohlcujících zvuk roste v určitém rozsahu se vzrůstající rychlostí vzduchu, je třeba měřit při nejmenší možné rychlosti proudění vzduchu. Jako spodní hranice je použita rychlost proudění vzduchu u 0,5 x 10–3 m.s–1 tzv. spodní limit. Této hodnotě akustické rychlosti odpovídá akustický tlak 0,2 Pa (což je 80 dB při referenčním akustickém tlaku 20 mPa). U námi používané metody (metoda A) se pokles tlaku měří po krocích směrem ke spodní rychlosti proudění vzduchu.

Měrný odpor proti proudění vzduchu se měří u porézních materiálů a slouží jako nepřímé vyjádření některých vlastností jejich struktury. Lze jej využít pro stanovení vztahů, mezi strukturou těchto materiálů a některými z jejich akustických vlastností (např. pohlcování a útlum zvuku, atd.) a též pro operativní řízení kvality výroby těchto materiálů.

Vlastnost je zároveň uváděna v revidovaném ETAG 004, kde je předepsána zkouška podle ČSN EN 29053 v čl. 5.2.5.2 pro porézní izolanty (např. minerální vlnu).

Ing. Pavel Rubáš, Ph.D. pobočka Teplice

 

Zdravý život bez hluku

Konference Tiché Bydlení byla ojedinělou akcí, pořádanou Asociací akustiky českého stavebnictví, která se tiše, ale intenzivně obula do boje proti hluku a zahájila tak novou etapu zvýšení kvality našeho bydlení z hlediska akustiky.

V prvé řadě byla na konferenci udělena významná cena Akustický výrobek roku 2014.

Dále se Asociaci akustiky touto akcí podařilo podpořit nedonošené děti a to částkou v hodnotě 10.000,– Kč. Tato krásná částka jde na ochranu proti hluku těmto malým miminkům, kterým nebylo dopřáno se narodit v ten správný čas.

Každodenní stavbařská rutina byla jakoby najednou přetržena novými informacemi v oblasti stavební akustiky. Dalo by se říci, že přešla do oblasti vyššího zájmu našeho bydlení. Ať už se jednalo o akustiku stavebních konstrukcí či akustiku prostorovou, která je nejvíce v českém stavebnictví opomíjena a dávána do pozadí, bylo zřejmé, že všichni přítomní na konferenci příznivě reagovali na daný ohromný posun tohoto oboru, který akustika na stavbách zaznamenala.

Akustické štítky budov, katalog konstrukcí skutečných Akustických výrobků, vady a nedodělky, na které existuje řešení, prevence v oblasti projektování v podobě akustiky a dispozice, to vše zaujalo posluchače natolik, že byla okamžitě zahájena příprava druhého ročníku konference Tiché Bydlení 2016.

Jsme rádi, že Asociace Akustiky mohla udělit cenu třem význačným firmám za akustické výrobky, které pomáhají eliminovat nežádoucí hluk na stavbách.

1. místo v kategorii Vzduchová neprůzvučnost bylo uděleno akustickému výrobku HELUZ AKU 17,5 MK.

1. místo v kategorii Kročejová neprůzvučnost – Kročejový hluk získala společnost Ciur a.s. se svým výrobkem Wolf PhoneStar TRI.

1. místo v kategorii Prostorová akustika – Doba dozvuku se ctí obhájila firma AVETON s.r.o. s výrobkem GLASIO.

Všechny výrobky porotu zaujaly nejen svými nadstandardními vlastnostmi ověřenými v akreditovaných laboratořích, ale více tím, že již prošly těžkými zatěžkávacími zkouškami stavební praxe.

Konference dále udělila titul normovému předpisu ČSN 73 0532 – Bible Akustika. Jde opravdu o dokument, bez kterého se žádný akustik a nebojíme se říci, ani žádný stavař, neobejde.

Zjistili jsme složitost a rozsáhlost systému v oblasti ochrany hluku. Informovali jsme o rozdílu laboratorních a stavebních hodnot neprůzvučností. Tento rozdíl je ve stavební praxi nejčastěji zanedbáván, a tím dochází k hrubému porušování zákonných požadavků, které jsou na naše stavby kladeny.

Divoké opravy podlah panelových domů, nevyhovující kročejový hluk – i tyto komplikované případy mají řešení v oblasti prevence, bohužel však málokdy už v případě, kde k takové „divoké“ rekonstrukci již došlo.

Prostorová akustika a možnosti jejího řešení v případě našeho bydlení má neuvěřitelné možnosti. Zapomeňme na staré koberce, gobelíny v našich domovech. Jsou tu výrobci s novými moderními prvky, na kterých byste ani nepoznali, že by mohly mít s akustikou něco společného. Na roveň ochrany proti hluku se klade především ochrana našeho zdraví. Konkrétně tedy jde o ochranu našeho sluchu. Naše motto tedy neměníme! Zdravý život bez hluku!

Marcela Bosáčková

Asociace akustiky českého stavebnictví

Zdravý život bez hluku

 

Ovládejte garážová vrata a dveře pomocí chytrých telefonů

Technologie se neustále vyvíjí dopředu. Dokonce ani garážová vrata, vjezdovou bránu či domovní dveře již nemusíte obsluhovat jen ručně nebo pomocí ovladače. Společnost Hörmann, významný výrobce dveří, garážových vrat a pohonů, vyvinul aplikaci pro mobilní ovládání tohoto příslušenství. Díky jednoduché a přehledné aplikaci BiSecur lze navíc i zjistit stav (otevřená/zavřená) garáže. Aplikaci podporují telefony či tablety s operačním systémem iOS či Android.

Aplikace je přehledná, rychlá a jednoduchá. Po připojení brány BiSecur síťovým kabelem k internetovému routeru, stažení aplikace BiSecur v App Store či Gogole Play a po registraci datové brány a telefonu na internetové stránce   www www.bisecur-home.com  budete mít možnost ovládat svá garážová vrata kdekoliv z celého světa. A nejen je. Díky tzv. „Scénářům“ si můžete v aplikaci zkombinovat i několik fu nkcí zároveň. Jediným stisknutím tlačítka tak můžete současně otevřít garážová vrata i vjezdovou bránu či ovládáte domovní dveře současně s venkovním osvětlením atd.

Centrální řídicí jednotka pohonů a přijímače umožňuje pohodlnou obsluhu zařízení až deseti uživatelům, z nichž každý může zadat pokyn až pro šestnáct funkcí.

Tato novinka je v prodeji od 15. července 2014 a lze ji získat přes síť autorizovaných prodejců Hörmann v České republice. Seznam kompatibilních pohonů a přijímačů naleznete na www. bisecur-home.com a další informace na www.hormann.cz

 

TOPCRETE – vysokohodnotné betony

Ultra-vysokohodnotný beton, pod mezinárodně známou zkratkou UHPC (ultra high performance concrete), je jednou z největších výzev moderní technologie betonu po celém světě. UHPC je beton s pevností výrazně nad normově danými třídami, s dlouhou trvanlivostí a odolností pro nejnáročnější podmínky. Tento článek shrnuje dosavadní zkušenosti s vývojem, výrobou, dopravou a ukládkou tohoto betonu u společnosti TBG METROSTAV člena skupiny Českomoravský beton.

Vysokohodnotné betony v nabídce skupiny Českomoravský beton jsou uváděny pod označením TOPCRETE – vychází svým složením z ultra-vysokohodnotných betonů (UHPC). Pevnostně zahrnují betony TOPCRETE materiály s pevnostními třídami dle ČSN EN 206-1 C90/105 a C100/115, stejně jako betony UHPC, které již svojí pevnostní třídu v normě nemají. Pro omezení křehkosti jsou betony TOPCRETE vyztuženy tenkými rozptýlenými drátky. Při vyšších dávkách vláken se již jedná o konstrukční vláknobeton se zaručenými pevnostmi v tahu za ohybu. Beton se dodává ve vysoce tekutých konzistencích SF1, SF2 a SF3.

Výhody a využití betonu TOPCRETE

Betony TOPCRETE se vyznačují extrémně vysokou pevností, která umožňuje zmenšit průřezy konstrukcí a snížit tak vlastní hmotnost konstrukce. Díky své vysoké krychelné a tahové pevnosti se betony TOPCRETE dají použít pro tenkostěnné nevyztužené desky v tloušťkách od 50 mm.

S tímto betonem se nejčastěji uvažuje do prostředí s vysokým namáháním chloridy, mrazovými cykly nebo chemicky agresivními látkami. Využití tohoto typu betonu se nachází v provádění taktéž prvků ztraceného bednění pro vysoce namáhané stavby agresivním prostředím (mrazové cykly, chloridy), které ochrání před těmito vlivy hlavní nosnou konstrukci. Zároveň je možno provádět členité tenkostěnné fasádní prvky nebo sanační práce na dopravních stavbách.

Druhou hlavní, a možná ještě důležitější, výhodou je výrazně zvýšená trvanlivost konstrukce. V literatuře se uvádí životnost UHPC více než 200 let a zejména tato zvýšená životnost ospravedlňuje zvýšené náklady na beton. Nejčastější použití je v mostním stavitelství. Samozhutnitelné verze betonu TOPCRETE umožňuje vytvářet komplikované tvary pouhým vylitím materiálu do formy.

Unikátní realizace v ČR

V loňském roce byla slavnostně otevřena unikátní lávka přes Labe v Čelákovicích, pro jejíž mostovku byl použit vysokohodnotný beton TOPCRETE (UHPC) od společnosti TBG METROSTAV člen skupiny Českomoravský beton. Lávka je určena pro pěší a cyklisty a v případě nutnosti pro složky záchranného systému. Lávka je unikátní nejen prvním použitím UHPC pro nosnou konstrukci v ČR, ale i největším rozpětím hlavního zavěšeného pole v ČR (156 m).

 

Malé, silné, pohyblivé a efektivní – kompakty

Vzhledem ke změně pracovních postupů a spektru pracovních úkolů nejen u lidí v technických službách měst a obcí, ale i u stavebních firem, nastupuje nový vývojový trend užití víceúčelových strojů – tzv. kompaktů.

Jedná se o stroje, které jsou využitelné celoročně (nejen příležitostně nebo sezónně) a v co nejširším spektru prací. Všechny stroje řady kompakt jsou charakteristické tím, že jsou extrémně výkonné a přitom jsou relativně levné, malé, pohyblivé a mají velké množství snadno vyměnitelných pracovních nástrojů.

V tomto miniseriálu postupně představíme čtyři typy strojů z řady kompakt. Začneme smykem řízeným nakladačem, pak se podíváme na mini a midi rýpadla, po nich budeme probírat teleskopické manipulátory a nakonec si povíme, k čemu se dají využít čelní kolové nakladače.

JCB POWER BOOM – smykem řízený nakladač

Je to stroj, který při své práci využívají zejména zahradní a úklidové služby, stavební, údržbové a opravářské čety. Je vhodný pro práci na silnici, ale i pro práci na poli nebo v lese. Je určen k celoročnímu využití.

Co všechno se dá s takovým nakladačem udělat

K tomuto nakladači se dá připojit téměř třicet pracovních nástrojů. Dá se s nimi například převážet, nakládat a zvedat sypké náklady a palety, vrtat díry do země, čistit chodníky a cesty, rozrušovat nebo míchat beton, atd. Mezi nejvyužívanější pracovní nástroje patří samozřejmě lopata. Výborně se s ní nakládá nebo převáží štěrk, zemina, piliny nebo štěpky. Pak jsou to nástroje pro čištění a údržbu cest a chodníků. Mezi ně patří smeták, sněhová fréza nebo pluh. Nakladač je malý, takže může pracovat i tam, kde se traktory a jiné velké stroje nedostanou. V kategorii nástrojů určených pro stavební práce je nejčastěji využíváno sbíjecí kladivo. To je určené k rozrušování betonových základů, podlah a asfaltového koberce. Hitem mezi pracovními nástroji se v poslední době stal vrták určený pro výstavbu oplocení nebo výsadbu stromků. No a nesmíme zapomenout na vidle, se kterými se nakládají palety nebo balíky. Ty také patří mezi nástroje, které bývají využívány v běžném denním  provozu.

A v čem je tento stroj výjimečný

Je to smykem řízený nakladač a nese přídomek Power Boom. A to znamená, že pevnost a sílu zajišťuje o 20% více oceli v konstrukci ramene nakladače než je běžné. Proto nakladač unese na vidlicích až 1,5 tunový náklad, a proto také může tak efektivně pracovat se sbíjecím kladivem, vrtákem a frézou.

 

Pronájem stavební techniky 2014

Meziroční vývoj obratu pronájmu stavební techniky v ČR

Asociace půjčoven stavební techniky (APST) sleduje vývoj obratů pronájmu prakticky ve všech komoditách stavební techniky, a to od roku 2011.

Zatímco souhrnný obrat všech komodit mezi roky 2011 a 2012 byl totožný a mezi roky 2012 a 2013 zaznamenal pokles o 4 %, mezi roky 2013 a 2014 byl registrován pozitivní růst o 12 % (viz přiložený graf).

Tendence vývoje pronájmu u jednotlivých komodit

Z hlediska obratu v pronájmu se k nejvýznamnějším komoditám řadí stavební stroje, zdvihací technika (pracovní plošiny, výtahy, lávky), malá mechanizace (nářadí, topení, kompresory, vibrační technika) a zařízení staveniště (kontejnery, buňky oplocení, sanitární zařízení).

Pronájem stavebních strojů v letech 2011 až 2013 vykazoval trvalý meziroční pokles až o 14 %, v roce 2014 vzrostl o 10 %.

Zdvihací technika zaznamenala v letech 2011 až 2014 trvalý růst o 8 % až 14 %.

Malá mechanizace měla v roce 2012 pokles o 19 % a v letech 2013 a 2014 růst o 6 % až 8 %.

Zařízení staveniště bylo pronajímáno v trvalém růstu 5 % až 11 %, v roce 2012 dokonce růst o 24 %.

Podrobnější údaje lze na vyžádání získat od Asociace půjčoven stavební techniky, nebo na webové stránce www.apst.cz

 

Trendy v prodeji stavebních strojů

Po několika letech výrazného poklesu a stagnace zaznamenal trh se stavebními stroji v ČR v loňském roce 2014 nárůst prodeje, a to o cca 17 %. Stavební sektor tak příznivě zareagovalna prorůstová opatření vlády a snahu zvýšit investice zejména do dopravní infrastruktury. Pokud se tento trend podaří udržet i nadále a urychlit proces projektování staveb, jejich schvalování a vydávání stavebních povolení, mohlo by se ve stavebnictví zase blýskat na lepší časy. Optimistické odhady vývoje letošního trhu počítají meziročně s cca 10% nárůstem prodeje stavebních strojů.

Z celkového pohledu stavebnictví zaznamenalo v loňském roce největší nárůst inženýrské stavitelství, což se projevilo ve zvýšené poptávce po kompaktních strojích určených pro výkopové práce, pokládání kanalizačních trub a zahrnování výkopů.Nejprodávanější kategorií strojů se tak poprvé stala minirypadla s hmotností do 6 tun, která tvořila přes 20% z celkového prodeje stavebních strojů. Za nimi následovaly smykem řízené nakladače s tržním podílem cca 18% a rypadlo-nakladače

16 %. Zvýšený podíl na trhu zaznamenaly teleskopické manipulátory 12 %, čímž se staly čtvrtou nejprodávanější strojní kategorií. Za nimi pak následovaly kolové nakladače s výkonem motoru nad 130 PS (9 %), kolová rypadla 8 % a pásová rypadla 7 %.

Měnící se potřeby tuzemských zákazníků dokumentuje srovnání podílu jednotlivých strojních kategorií v dosud nejúspěšnějším roce 2007 a loňském roce 2014. Zatímco v roce 2007 byly nejprodávanější kategorií rypadlo- -nakladače s tržním podílem přes 33 %, loni už to bylo jen čtvrté místo a podíl 16 %. Pohoršily si i smykem řízené nakladače, které z tržního podílu přes 24 % v roce 2007 poklesly na 18 %. Naproti tomu minirypadla zvýšila tržní podíl z 9 % v roce 2007 na zmiňovaných 20 % a teleskopické manipulátory z 5 % na 12 %. Zbývající kategorie oscilují na přibližně stejně velkém tržním podílu s odchylkou kolem 2 %.

V letošním roce se očekává nárůst pozemního stavitelství a zejména oblast dopravních staveb. Bude zajímavé sledovat, zda se to projeví v oživení poptávky po strojích s hmotností nad 20 tun, zejména pak u pasových rypadel, kolových nakladačů a dozerů. 

 

RoadShow 2015

Zveme Vás na RoadShow 2015, kterou pořádá Liebherr-Stavební stroje CZ s.r.o. ve spolupráci s dlouholetými partnery Mercedes-Benz a Trimble ve dnech 23. – 24. dubna od 9 do 17 hod. v Bratčicích u Brna, v době, kdy se koná stavební veletrh IBF. Tato příležitost je o to zajímavější, že Liebherr RoadShow se koná cca 15 minut od výstaviště, takže tyto dvě akce lze efektivně spojit.

Mobilní předváděcí akce na 5 stanovištích v Rakousku a Česku:

10. – 11. 4. Roppen, Tyrolsko

17. – 18. 4. Unterpremstätten bei Graz, Štýrsko

23. – 24. 4. Bratčice u Brna, ČR

8. – 9. 5. Vorchdorf, Horní Rakousko

29. – 30. 5. Markgrafneusiedl, Dolní Rakousko

Představí 21 stavebních strojů

Budou ukázány exponáty v různých provedeních pro oblasti zemních prací, zahradní a krajinářské výstavby a také průmyslové překládky dřeva a kovového šrotu, odpadového  hospodářství a těžebního průmyslu.

Kolové nakladače, mobilní a pásová rypadla, buldozery, teleskopické nakladače, mobilní míchačky, míchací systémy, čerpadla na beton, otočné věžové jeřáby a lanová rypadla společnosti Liebherr budou zákazníkům k dispozici pro vyzkoušení v praxi. Program bude doplněn předváděním produktů a vybavení, dovednostními soutěžemi a simulátory. Kromě toho bude Liebherr podávat informace o servisních službách, jako jsou kompletní montáže jeřábů, inspekce mísicích zařízení, nabídky

kompletních služeb pro stroje na terénní práce, a také logistiku náhradních dílů a program Reman pro komponenty Liebherr.

Stroje Liebherr na RoadShow 2015

Dohromady představí Liebherr na Road- Show 2015 praktické použití těchto stavebních strojů:

 • Kolový nakladač Liebherr L 506 Compact
 • Kolový nakladač Liebherr L 509 Speeder
 • Kolový nakladač Liebherr L 538
 • Kolový nakladač Liebherr L 566
 • Kolový nakladač Liebherr L 580
 • Buldozer Liebherr PR 736 Litronic
 • Teleskopický nakladač Liebherr TL 436-7
 • Pásové rypadlo Liebherr R 914 Compact
 • Kolové rypadlo Liebherr A 914 Compact
 • Kolové rypadlo Liebherr A 918
 • Stroj na překládku materiálu Liebherr LH 35 M
 • Pásové rypadlo Liebherr R 918
 • Pásové rypadlo Liebherr R 922
 • Pásové rypadlo Liebherr R 926 Compact
 • Hydraulické lanové rypadlo Liebherr HS 8030 HD Litronic
 • Rychlestavitelný jeřáb Liebherr 53 K
 • Autočerpadlo na beton Liebherr THP 140 H/37 R4 XXT na podvozku Mercedes Benz Arocs 3242K
 • Mobilní míchačka Liebherr HTM 1004 ZA na návěsu Mercedes-Benz Arocs HAD 1845 LS 4x2 B
 • Pásové čerpadlo na beton Liebherr THS 110 D-K
 • Míchací systém Liebherr DW 3.0
 • Kolové rypadlo Liebherr A 353 (Oldtimer)