2/2015

Vážení čtenáři,

předkládáme Vám další číslo našeho časopisu podnikatelů ve stavebnictví Build Info, které vychází s otevírajícím se jarem a s tím i spojenými různými akcemi, veletrhy či dny otevřených dveří. O tom, že i stavebnictví by se v letošním roce mělo „odrazit ode dna“, o názor na rozvoj stavebnictví a investiční výstavby jsme požádali Ing. J. Kolibu, náměstka ministra Ministerstva průmyslu a obchodu. Celkovému rozvoji by měla napomoci i Rada vlády pro stavebnictví ČR, která byla

stanovena usnesením vlády č. 1062/2014.

O moderních stavebních software, určených pro řemeslné a specializované firmy, se dočtete v článku ÚRS Praha. O aplikaci nařízení CPR, jeho výhodách i nedostatcích informují pracovníci TZÚS, Praha s.p. O tom, že RAKO je všestranným dodavatelem keramických výrobků – obkladů, dlažby, ale i spárovací hmoty či čisticích prostředků přinášíme informace o „Systémovém řešení bazénů“.

Dále přinášíme rozhovor s prezidentem Asociace půjčoven stavební techniky Ing. F. Novotným o vývoji a předpokládaném rozvoji v půjčování stavební techniky v letošním roce. Novinku výrobce Caterpillar pro práci s materiálem prezentuje kolové rýpadlo CAT MH 3022. Také výrobci nákladních automobilů přichází s novinkami pro stavební resort: Volvo FM s novým robustním nárazníkem, IVECO stavební podvozky Trakker, stavební řada Renault Trucks, Unimog – vozidla, která si vždy najdou cestu, Agados – veškeré typy přívěsů s příslušenstvím, Volvo FMX – deset nejlepších vylepšení. O výsledcích činnosti společnosti MAN se dozvíte z rozhovoru s obchodním ředitelem společnosti p. T Bretfeldem.

Věříme, že naleznete v našem časopise nejen tyto zajímavé informace.

Příjemný start do slunných dnů přeje redakční tým časopisu

 

Dear readers,

We are offering you new issue of our Build Info journal for building contractors which comes out at the beginning of spring – season related to various events, trade fairs and open days. We asked Ing. J. Koliba, under-secretary of the Minister of Industry and Trade, for his opinion about the fact that building industry shall rebound this year and how he thinks the industry and capital constructions will develop. General development shall also be contributed by Government Council for Building Industry of the Czech Republic established by the Government Resolution No. 1062/2014.

Up-to-date construction software designed for craft & specialized companies is the subject of the article by ÚRS Praha. Representatives of TZÚS, Praha s.p. inform about application of CPR provisions and their pros and cons. In “System Solutions for Pools” we introduce the information that RAKO is an all-round supplier of ceramic products – tiles, floor tiles but also grouts or cleaning agents.

Apart from that, we offer the interview with Ing. F. Novotný, president of the Association of Construction Machines Hire Companies, on the anticipated development of construction machines hiring in this year. Excavator on wheels CAT MH 3022 is a new product for material handling manufactured by Caterpillar. Truck manufacturers also come forward with their news: Volvo FM with a new robust bumper, IVECO with Trakker chassis for construction industry, construction line Renault Trucks, Unimog – vehicles which always find their way, Agados – all kinds of trailers with accessories, Volvo FMX – top ten innovations. In the interview with Mr T. Bretfeld, commercial manager of MAN, you can read about thecompany results.

We believe that in our journal you will find more than the above interesting information.

The BuildInfo editorial team wishes you lucky start of the sunny season

 

výběr anotací z článků

 

Stavebnictví a investiční výstavba

O názor na situaci ve stavebnictví a investiční výstavbě jsme požádali Ing. Jiřího Kolibu, náměstka ministra, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Stavebnictví a investiční výstavba vytváří uspořádaný jednolitý proces, členěný do množství navazujících závislých, propojených a koordinovaných činností, vyžadujících komplexní systémový přístup k provádění a řízení její přípravy i realizace. Od úvodního záměru po dosažení cíle investičního projektu (tj. bezporuchového užívání zhotoveného díla) zahrnuje celou škálu technických, ekonomických, správních, projektových, inženýrských, výrobních a stavebních činností, jejichž výsledkem je funkční stavba, jakožto produkt procesu výstavby realizovaný prostřednictvím stavebnictví. Přitom se mj. vzájemně střetávají zájmy soukromé se zájmy veřejnými, k čemuž je nutná optimalizace obou těchto zájmů v souladu s příslušnými zákony. Proto je nutno zajistit, aby tato oblast byla na úrovni státní správy jednotně a cílevědomě usměrňována. Jen účelným sjednocováním a centralizací příslušných činností na úrovni státní správy a koordinací legislativních i nelegislativních opatření, týkajících se stavebnictví a výstavby ve vzájemně ucelený a provázaný funkční systém, může být dosaženo toho, aby stavebnictví a proces investiční výstavby byly účinným nositelem prorůstových efektů.

Mimořádný význam má formulace základních cílů výstavby a nástrojů potřebných k jejich dosažení. Jde především o vytváření koncepčních rozvojových dokumentů, zejména strategie a hospodářské politiky a související investiční politiky státu (zahrnující, mimo jiné, koncepci rozvoje veřejných investic a podpor investic soukromých). Stejnou důležitost mají sektorové rozvojové politiky, v návaznosti na ně programové dokumenty financování a následné zpracování a aktualizace koncepce stavebnictví pro všechny relevantní segmenty výstavby (např. bytová výstavba, dopravní infrastruktura, energetické a ostatní infrastrukturní stavby, stavby zdravotní a sociální, opatření k snížení energetické náročnosti budov apod.). Rozvoj stavebnictví a výstavby a zefektivnění její přípravy a realizace je podmíněno též nastavením a udržováním žádoucích podmínek pro podnikání. Na tomse spolupodílí státní správa, mimo jiné tím, že je schopna zajišťovat jejich cílené usměrňování, zabezpečovat optimální a koordinovanou úpravu legislativního prostředí a vymezit zásadní se stavebnictvím související záležitosti, jež představují veřejný zájem.

Napomoci tomuto procesu má i Rada vlády pro stavebnictví České republiky, která byla ustanovena usnesením vlády č. 1062/2014. Rada bude poskytovat vládě podporu při přípravě a projednávání koncepčních, strategických i legislativních dokumentů, týkajících se stavebnictví a investiční výstavby v ČR, jakož i ve vztahu k EU. Prostřednictvím Rady bude prováděno potřebné systémové mezirezortní usměrňování a vzájemné slaďování zásadních otázek, souvisejících se stavebnictvím a výstavbou jako celkem i s jeho jednotlivými segmenty. Rada však nebude zasahovat do zákonných kompetencí jednotlivých rezortů.

 

CENTRUM EXCELENCE  "Váš partner pro excelentní řízení"

 

 

Více informací: www.centrumexcelence.cz

Centrum excelence při České společnosti pro jakost
Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1

 

 

 

 

 

 

Moderní stavební software určené pro řemeslné a specializované firmy

Řemeslné a specializované fi rmy často využívají speciální – oborově zaměřené SW produkty. Jsou to například specializované programy pro projektování, technické výpočty a posudky, rozpočtové programy a další. V tomto článku se zaměříme právě na rozpočtové programy.

 

Na trhu existuje celá řada programů pro určení cen stavebních a řemeslných prací. Od jednoduchých elektronických katalogů, které fungují jen na bázi prohlížečů, až po rozsáhlé podnikové systémy, zpravidla propojené s ekonomickými účetními systémy apod. Kromě rozdílů v rozsahu programových funkcí jsou rozdíly také v obsahu a kvalitě databází prací a cen, které jsou jejich důležitou součástí.

Protože řemeslné nebo menší specializované fi rmy obvykle nepotřebují kompletní databáze popisů a cen stavebních prací a složité SW systémy, přizpůsobili renomovaní výrobci SW pro oceňování a řízení staveb portfolio svých produktů i této skupině. Zedníci, podlaháři, pokrývači, klempíři, tesaři, truhláři, instalatéři, elektrikáři, obkladači a další tak mohou získat profesionální moderní nástroje „ušité“ těmto přímo na míru a v porovnání s komplexními systémy i za výrazně dostupnější cenu.

Mezi takto vyprofi lované SW patří např. SW SMART plus – systém pro snadné rozpočtování. Ten umožňuje rychle ocenit poptávku, zpracovat přehledný rozpočet, připravit, upravit a vytisknout cenovou nabídku a další. Díky snadnému a intuitivnímu ovládání programu v kombinaci s databází Cenové soustavy ÚRS, je SMART plus ideálním nástrojem pro tvorbu rozpočtů na řemeslné a specializované práce.

Více o SW SMART plus

Hlavním znakem programu je jednoduchost - neobsahuje mnoho tlačítek a funkcí, ale přitom vše, co je pro tvorbu jednoduchých rozpočtů třeba. Jednoduše tak lze vložit práce a materiály do rozpočtu, přidat doplňkové náklady např. za dopravu, umístění stavby a kompletační činnost, vyčíslit slevy do nabídky a hotovou nabídku vytisknout (Obr. 2).

Nejnovější technologie použité při vývoji SW umožnily do programu zapracovat řadu rychlých a chytrých funkcí, jako jsou: „Krok zpět či vpřed“, které často u obdobných databázových programů chybí, rychlé vkládání položek z excelu pomocí schránky, automatické výběry materiálů k položkám prací, našeptávání již jednou hledaných výrazů v databázích a řadu dalších.

Pro koho je tedy SMART plus určen?

SMART plus je určený pro drobné stavebníky, živnostníky, projektanty a malé stavební fi rmy specializující se na práce v určitém řemeslném oboru např. elektro, voda – topení, plynovody, truhlářské a sádrokartonářské práce, pokrývačské, tesařské a klempířské práce, malířské a natěračské práce, zemní práce a terénní úpravy, zednické práce, podlahářské práce, obkladačské práce, nebo zámečnické práce a ocelové konstrukce. 

Obsahuje data pravidelně aktualizované Cenové soustavy ÚRS:

+ Katalogy stavebních prací dle řemeslných variant

+ Komplet Sborník materiálů SPCM

+ Katalog Vedlejší rozpočtové náklady, Hodinové zúčtovací sazby

 

Aplikace nařízení CPR

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011

Aplikace nařízení CPR neprobíhá bezproblémově. Pro účely dosažení cílů nařízení, zejména odstranění a zabránění vzniku omezení týkajících se dodání stavebních výrobků na trh je Evropská Komise oprávněna přijímat akty v přenesené pravomoci, jejichž vydáním a aplikací se postupně nahrazují problematické ustanovení CPR. Tato pravomoc je Komisi svěřena na dobu pěti let od 24. dubna 2011.

Oblasti CPR, kterých se akty v přenesené pravomoci týkají, jsou vyjmenovány v článku 60 CPR a na Komisi jsou přeneseny tyto pravomoce:

a) případné stanovení základních charakteristik nebo mezních úrovní v rámci zvláštních skupin stavebních výrobků

b) podmínky, za nichž může být prohlášení o vlastnostech zpracováno elektronickými prostředky za účelem zpřístupnění na internetových stránkách

c) změna doby, po kterou musí výrobce uchovávat technickou dokumentaci a prohlášení o vlastnostech po uvedení stavebního výrobku na trh

d) změna přílohy II k CPR – postupy EOTA

e) úprava přílohy III, tabulky 1 v příloze IV a přílohy V s ohledem na technický pokrok

f) stanovení a úprava tříd vlastností s ohledem na technický pokrok

g) podmínky, za nichž může být stavební výrobek považován za vyhovující určité úrovni nebo třídě vlastností bez zkoušek

h) úprava, stanovení a přezkum systémů posuzování a ověřování stálosti vlastností (POSV)

1) důležitost funkce výrobku nebo základních charakteristik s ohledem na základní požadavky na stavby

2) povahu výrobku

3) vliv proměnlivosti základních charakteristik stavebního výrobku v průběhu předpokládané doby životnosti výrobku

 

Systémové řešení bazénů s keramickým obkladem RAKO

Bazény patří mezi nejnáročnější oblasti použití keramických obkladů. Proto je třeba dbát na odborné řešení, které se přizpůsobí všem možným zatížením. Značka RAKO SYSTEM vytvořila komplexní systém, který využívá keramické obklady značky RAKO OBJECT a návaznou  stavební chemii.

Postup pokládky RAKO SYSTEM

Bazény patří mezi velmi náročné realizace z hlediska izolace, aplikace keramických obkladů a to z důvodů vystavení stálému tlakovému zatížení vodou a periodické sanitaci. Řešení vyžaduje vždy odborné posouzení a profesionálně zpracovanou projektovou dokumentaci.

Podklad musí splňovat vlastnosti předepsané projektovou dokumentací a příslušnými normami.n Musí být vyzrálý se zbytkovou vlhkostí do 4%. Pevnost v odtrhu musí vykazovat hodnotu alespoň 1,5 MPa. Odchylka rovinnosti podkladu nesmí přesáhnout 2 mm na 2 m lati. V případě nedostatků je třeba povrch vyrovnat pomocí vyrovnávací stěrky LE 21 s přídavkem zušlechťující emulze EM 10 pro vrstvyn 1-15 mm nebo opravnou hmotou MO 50 pro většín tloušťky 2-35 mm. Pro rychlou lokální opravu lzen využít MO 35 QUICK. Povrch opravovaného betonu jentřeba předem penetrovat PE 201.

 

ANHYMENT vytvoří kvalitní a úspornou podlahu

Perfektně rovnou podlahu za jediný den vytvoříte z anhydritového litého potěru značky ANHYMENT®, který vyrábí skupina Českomoravský beton, dodavatel betonů a speciálních směsí. Litá podlaha ze směsi ANHYMENT® výborně vede teplo, což usnadňuje regulaci podlahového topení a snižuje tak náklady na vytápění. Ušetřit lze ale už při stavbě – díky více než sedmdesáti betonárnám skupiny Českomoravský beton rozmístěných po celé ČR. ,,V případě, že se betonárna nenachází v dostatečné blízkosti, nabízí Českomoravský beton možnost využít mobilní výrobní linku, která anhydritový potěr vyrobí přímo na stavbě“, říká Bc. Čestmír Major, vedoucí Střediska značkových produktů a zároveň dodává: ,,Mobilní linka navíc zjednoduší organizaci výroby, dopravy a čerpání směsi.“

Anhydritový potěr ANHYMENT z nabídky skupiny Českomoravský beton vyniká vysokou tekutostí a absencí pórů, takže dokonale vyplní veškeré prostory mezi trubkami či kabely podlahového topení. Díky tomu podlaha výborně akumuluje teplo a podlahové topení se snadněji reguluje, čímž lze značně ušetřit náklady

na vytápění. Pomocí anhydritového potěru ANHYMENT lze dosáhnout perfektně rovné podlahové plochy s vynikající pevností. Předností anhydritového potěru je i možnost snížení podlahové vrstvy až na 3 cm nad rozvody podlahového topení, takže pak dochází k rychlejšímu průchodu tepla konstrukcí. Příjemná je i rychlost realizace: Za jeden den je možné nalít plochu až 1500 m2. Hotová podlaha je pochozí už po 24 – 48 hodinách. Anhydritový litý potěr se dopravuje na stavbu autodomíchávačem.

Směs je v autodomíchávači dopravována již připravená k okamžitému použití. Výhodou je pružnost a plynulost dodávky, která je důležitá pro kvalitní provedení podlahy. Autodomíchávač navíc na stavbě nepotřebuje přípojku vody ani elektřiny. Alternativou pro místa stavby vzdálenější od betonáren skupiny Českomoravský beton, případně u objednávek menších objemů, je mobilní výrobní linka BREMAT. Tato linka vyrobí přímo na stavbě až 7 m3 anhydritové směsi za hodinu. Výhodou je hospodárnost díky možnosti výroby přesného množství. Vstupy a kvalita směsi se přitom nijak neliší od potěru vyrobeného v betonárně. Realizace je v obou případech snadná, jak se můžete přesvědčit v následující fotoreportáži.

 

Gebrüder Weiss pokračuje ve strategii růstu

Pozitivní vývoj ve všech obchodních oblastech/čistý obrat 1,24 miliardy eur/ objem investic trvale na vysoké úrovni

Společnost Gebrüder Weiss pokračovala i v loňském roce v celkovém pozitivním rozvoji své obchodní politiky. S nárůstem přibližně pět procent dokázala tato mezinárodní přepravní a logistická společnost dosáhnout předběžného čistého obratu ve výši 1,24 miliardy eur. „Ve světle obtížné ekonomické situace v Evropě jsme s touto roční účetní uzávěrkou velmi spokojeni,“ shrnuje uplynulý hospodářský rok předseda představenstva Wolfgang Niessner. „Dosáhli jsme našich firemních cílů a pokročili v inovačním rozvoji.“

Vedle provozních úspěchů ve všech obchodních oblastech společnost Gebrüder Weiss zahájila významné inovace na základě svého projektu plánování budoucnosti „Agenda 2020“. Tyto inovace sahají od multimodálních řešení nových logistických konceptů, přes problematiku budoucích pracovních sil až po integraci technologických trendů do nových služeb. V roce 2014 tato logistická společnost rovněž investovala do rozšíření své celosvětové sítě a pokračovala ve své strategii expanze orientované na východ spolu s rozšiřováním četných poboček ve střední a východní Evropě.

 

Asociace půjčoven stavební techniky

Na vývoj a situaci v půjčování stavební techniky jsme se zeptali Ing. F. Novotného, prezidenta Asociace půjčoven stavební techniky.

Asociace půjčoven stavební techniky (APST) byla poprvé představena na IBF v roce 2011. Jak hodnotíte její dosavadní činnost?

Asociace byla v roce 2011 založena 4 významnými půjčovnami, působícími na trhu se stavební technikou v České a Slovenské republice. 

Čtyři roky je dostatečně dlouhá doba na vytvoření stabilní administrativy a zajištění odpovídajících výstupů, zaměřených na hlavní cíle, především tedy kontinuální informace o stavu a vývoji celkového obratu pronájmu v ČR a SR, podpora členů asociace a nájemců v oblasti práva, daní a technických norem, registrace pohledávek a odcizení stavební techniky.

APST se stala členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví, spolupracuje s rakouskou asociací MAWEV.

Asociace má v současné době 10 členů, jaký předpokládáte její rozvoj?

Za dobu působení se asociace rozrostla na deset členů, operujících prakticky ve všech komoditách stavební techniky.

Tady je nutné ještě další rozšíření členské základny, která by měla představovat okolo 80 % trhu. To zajistí kvalitní vypovídající údaje ve všech komoditách stavební techniky.

Asociace bude muset ještě lépe přesvědčit některé dosud váhající významné půjčovny o prospěšnosti vstupu do této organizace, zaměřené především na kvalitu a korektnost obchodu se stavební technikou.

Vzhledem k optimistickým předpokladům rozvoje ve stavebnictví v letošním roce. Jaký lze očekávat vývoj v půjčování mechanizace a stavebních strojů?

Opatrný předpoklad o růstu stavební výroby určitě pozitivně ovlivní i větší zájem o pronájem stavební techniky.

Lze to dokumentovat na faktech. Zatím co v letech 2011 až 2013 byl registrován trvalý meziroční pokles až o 14 %, v roce 2014 vzrostl meziročně o 10 %.

Existuje odborný odhad, hovořící o růstu pro rok 2015 okolo 15%.

Podrobnější údaje o jednotlivých komoditách lze získat od Asociace půjčoven stavební techniky nebo na webové stránce www.apst.cz.

 

Malé, silné, pohyblivé a efektivní – kompakty JCB

Je nepochybné, kterým směrem se ubírá vývoj. Stavební firmy a servisní organizace poskytující městům a obcím technické služby začaly při nákupu nových strojů upřednostňovat malé multifunkční stroje (tzv. kompakty), před velkými jednoúčelovými stroji. V předešlém článku našeho miniseriálu jsme si představili smykem řízený nakladač – JCB Power Boom, stroj, který při své práci využívají zejména zahradní, úklidové a stavební čety. Dnes naši pozornost zaměříme na JCB MINI a MIDI rýpadla.

Kdo si tento stroj kupuje a proč?

Tento stroj si pořizují především stavební firmy a technické služby měst a obcí. JCB MINI a MIDI rýpadla mohou totiž nasadit na mnoho velmi odlišných druhů prací a nam místa, která bývají velkým strojům naprosto nedostupná.

K jakým pracím jsou JCB MINI a MIDI rýpadla využívána?

Začněme třeba stavebními pracemi. Tyto stroje jsou například využívány při kopání inženýrských sítí, septiků, bazénů, stavebních základů pro menší rodinné domy, obkopávání, domů kvůli odvodňování, stavbě plotů, výstavbě chodníků, při dokončovacích pracích jako je srovnávání, začišťování a úklid terénu. Stavaři velmi rádi využívají tyto stroje pro práci ve stísněných prostorech, v husté zástavbě mezi domy nebo v interiéru hospodářských budov nebo hal.

V městských komunálních službách jsou pak využívány především při práci ve sběrných dvorech, kde hrnou a nakládají především sypké materiály – sůl, štěrk, piliny a písek, ale také suť a sníh. Protože tento stroj může pracovat i v měkkém terénu, využívá se velmi často na poli při melioračních pracích, při čištění a prohlubování struh a při práci na hrázích rybníků.

Když to shrneme, bude nám nepochybně jasné, proč stavební firmy a technické služby začaly tyto stroje upřednostňovat před jinými typy strojů: JCB MINI a MIDI rýpadla jsou univerzálně a celoročně využitelná.

 

Kolové rýpadlo Cat MH3022

Novinka od výrobce Caterpillar pro práci s materiálem

Kolová rýpadla amerického výrobce Caterpillar s označením MH („material handling“) jsou mezi firmami v odpadovém průmyslu dobře zavedenou „značkou“. Tyto stroje, speciálně upravené pro práci v těžkých podmínkách, se používají ve sběrných dvorech, třídicích stanicích nebo na šrotištích. Novinkou v produktové řadě MH je model Cat® MH3022, který si podrobněji představíme.

Vyrobeno pro ekonomický provoz

U nového kolového rýpadla Cat® MH3022 se konstruktérům podařilo spojit celou řadu nových technologií, přinášejících obsluze vyšší míru komfortu, bezpečnosti a samozřejmě produktivity. Srdcem stroje je elektronicky řízený motor Cat 7.1 ACERT (129 kW), splňující poslední emisní normy EU stupně IV. Kromě nafty s nízkým obsahem síry umožňuje motor spalovat i bionaftu (až do B20); má prodloužené servisní intervaly a co se týče přídavných komponentů pro snížení emisí, nevyžaduje od obsluhy žádnou zvláštní údržbu. Motor je dále vybaven režimem automatické regulace otáček, kdy v případě menší vytíženosti stroje zasáhne elektronika a sníží otáčky na potřebné minimum. Standardně je dodáván vypínatelný systém „Start-Stop“ – tedy běží-li motor po stanovenou dobu na volnoběh, sám se vypne. Novinkou jsou také dva přepínatelné režimy – mód ECO upravuje odezvu motoru a hydraulického systému s cílem maximální úspory paliva; mód TRAVEL pak přizpůsobí chod motoru pro pojezd rýpadla. Všechny tyto funkce mají jediný společný cíl – zlepšit produktivitu práce a snížit spotřebu paliva.

 

MAN v roce 2015

O současnosti i budoucnosti ve vývoji a prodeji vozidel MAN přinášíme rozhovor s obchodním ředitelem společnosti MAN Truck &n Bus Czech Republic s.r.o. panem Tomášem Bretfeldem.

1) Jaké byly prodeje společnosti MAN v roce 2014 v jednotlivých segmentech trhu?

V loňském roce bylo v České republice zaregistrováno celkem 1424 nákladních automobilů značky MAN. Struktura prodeje je přibližně 60 % tahačů a 40 % podvozků pro nástavby. V segmentu nákladních vozidel do 12 t jsme prodali 286 vozidel a v segmentu nad 12 t 1076 vozidel (rozdíl tvoří individuální dovozy).

2) Které typy vozů v současné době nabízí MAN ve stavebnictví?

Nabízíme širokou škálu vozidel od 2-osých po 4-osá vozidla s různými druhy pohonů a v ČR velmi oblíbená plnopohonná vozidla 4x4, 6x6 a 8x8. Žádanou variantou je také pohon přední nápravy pomocí MAN Hydrodrive.

Široké portfolio řešení podvozků umožňuje sestavit nejen klasický sklápěč, ale i domíchávač betonu, čerpadlo na beton nebo dokonce kombinaci těchto variant. Speciálním řešením pro stavebnictví je u nás brzdění vozidla přes MAN Pritardér, jehož brzdný účinek není závislý na rychlosti vozidla, ale na otáčkách motoru, a tím je vhodný pro maximální brzdný účinek i v malých rychlostech.

 

Stavební podvozky Trakker IVECO

Iveco – stavební podvozky Trakker

Silniční a stavební podvozky hrají v dnešní době významnou roli při hodnocení prodejů každého výrobce. Společnost Iveco v tomto segmentu nabízí špičkovou techniku a široký sortiment.

Ještě před začátkem platnosti emisní normy Euro 6 potvrdila společnost Iveco, tehdy jako jediná, že jde cestou použití metody „SCR only“, tedy bez recirkulace výfukových plynů (EGR). Tato metoda dostala nakonec označení Hi-SCR a její největší výhodou je likvidace pevných částic přímo ve spalovacím prostoru motoru a vysoká chemická účinnost následného čištění výfukových plynů v katalyzátoru. V důsledku toho systém Hi-SCR nevyžaduje aktivní filtr pevných částic (DPF), který je nutné vypalovat za vysokých teplot a jeho regenerace je v podmínkách regionálního provozu velmi obtížná. Pokud regeneracemfiltru u systému EGR neproběhne, je nutný zásah autorizovaného servisu. Další výhodou Hi-SCR jsou prodloužené servisní intervaly.

 

Novinky stavební řady Renault Trucks na výstavě

 

 

 

 

 

Renault Trucks představí novinky své stavební řady na výstavě Intermat v Paříži - Nord Villepinte od 20. do 25. dubna 2015. Na stánku fr ancouzského výrobce budou vystaveny mimo jiné tyto modely Renault Trucks C XLOAD domíchávač betonu, C 8x4 Tridem nebo K Xtrem.

Renault Trucks představí během mezinárodní výstavy stavebních materiálů a techniky Intermat, konané od 20. do 25. dubna 2015 v Paříži – Nord Villepinte širokou paletu vozidel stavební řady C a K. Renault Trucks bude dále prezentovat nové konfigurace modelů Renault Trucks C a K a s nimi spojenou nabídku služeb. Díky nabídce různých verzí a modularitě mezi oběma řadami, poskytuje Renault Trucks profesionálům ve stavebnictví robustní řešení, která snižují jejich provozní náklady bez ohledu na druh jejich činnosti.

Renault Trucks vystaví vozidlo C 8x4 XLOAD (s nástavbou domíchávač betonu). Model C XLOAD byl předmětem studie, jejímž cílem bylo snížit hmotnost podvozkové části nezatíženého vozidla, což umožní dopravcům ve stavebním sektoru nakládku většího množství betonu při každé obrátce a tím zvýšení jejich produktivity a rentability.

 

Unimog U 4023/U 5023 vozidla, která si vždy najdou cestu

V malebné krajině, mezi loukami, plnými volavek a čápů, v kouzelném borovicovém lese u městečka Horstwalde nedaleko Berlína, proběhla koncem března prezentace společnosti Daimler AG – Unimog a to formou tiskové konference, včetně workshopu s možností zúčastnit se testovacích jízd řady Mercedes-Benz Unimog U 4023 a U 5023. Z průběhu akce, na které proběhla prezentace vozů s různými typy nástaveb, vám přinášíme zajímavou fotoreportáž.