3/2015

Vážení čtenáři,

dovolte, abychom Vám představili další číslo našeho časopisu Build Info, časopisu podnikatelů ve stavebnictví, které otevíráte v době, kdy dle všech dostupných informací, „se stavebnictví odráží ode dna“, což dokazují i následující údaje. Stavební produkce v roce 2014 vzrostla meziročně reálně podle revidovaných údajů o 4,3 %. Produkce pozemního stavitelství vzrostla o 3,4 % a inženýrské stavitelství vykázalo meziroční růst stavební produkce o 6,4 %.  

Na tento trend navazují i výsledky stavebnictví v roce 2015. Stavební produkce v 1. čtvrtletí 2015 vzrostla meziročně reálně o 6,9 %. Produkce pozemního stavitelství meziročně vzrostla o 4,9 % (příspěvek +3,8 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční růst stavební produkceo 14,3 % (příspěvek +3,1 p. b.). 

Pro bližší informace doporučujeme článek Ing. Z. Kunce (ÚRS Praha, a.s.) „Vývoj stavebnictví v současnosti u nás i v zahraničí.“ Otázkou bezpečnosti silničního provozu se zabývá článek „Pasivní bezpečnost na dopravních komunikacích v ČR“. O nekvalitní práci, která je jednou z příčin vzniku škod na stavbách, pojednává článek RNDr. M. Kužvarta (TZÚS, s.p. Praha). O tom, že „stavbaři se ničeho nebojí“ přinášíme reportáž z výstavby obytného komplexu Sacre Coeur², který vzniká přímo nad Strahovským tunelem. Další reportáží Vás zavedeme do pískovny v Bratčicích u Brna, kde společnost Liebherr – Stavební stroje CZ s.r.o. ve spolupráci s dlouholetými partnery Mercedes – Benz a Trimble pořádala Road Show 2015. O zkušenostech uživatelů – Technické služby Vlašim, s.r.o. s novým vozidlem pro údržbu silnic a chodníků zametacím vozem DAF LF 180 FA s nástavbou od společnosti SCARAB, se dočtete v článku „Vlašim sází na DAF“. O přednostech kompaktních teleskopických manipulátorů ze společnosti JCB si přečtete již v třetím pokračování našeho miniseriálu.

S přáním příjemně prožitých letních chvil tým redakce časopisu

 

Dear readers,

Allow us to introduce to you new issue of BuidInfo, journal for building contractors. You are opening it at the time when – according to all available information – construction industry is rebounding, which is documented by the following data: According to the revised data, construction production increased by real 4.3 % in 2014 in year-on-year comparison. Building construction increased by 3.4 % while structural engineering showed year-on-year growth of construction production by 6.4 %. 

This trend continues in results of construction sector in 2015. Construction production increased by real 6.9 % in first quarter of 2015. Production of building construction showed year-on-year increase by 4.9 % (subsidy + 3.8 p.p.) and structural engineering even the 14.3 % (subsidy + 3.1 p.p.) increase.

For detail information, we recommend the article by Ing. Z. Kunc (ÚRS Praha, a.s.) “Current Development of Construction Sector in the Czech Republic and Abroad”. Road safety is dealt with in “Passive Safety on Roads in the Czech Republic”. Low quality of works, which is one of the causes of damages on construction sites, is the subject of the article written by RNDr. M. Kužvart (TZÚS, s.p. Praha). The fact that “builders are not afraid of anything” is proved in the story from construction of the Sacre Coeur2 residential complex towering right above the Strahov Tunnel. A report will take you to sand quarry in Bratčice by Brno where Liebherr – Stavební stroje CZ s.r.o. in cooperation with their longtime partners, Mercedes-Benz and Trimble, held the Road Show 2015. User‘s experience of Technické služby Vlašim, s.r.o. with DAF LF 180 FA, new sweeper for road and pavement maintenance equipped by extension by SCARAB, aren described in “Vlašim bets on DAF”. In third part of our mini-series, you can read about the benefits of JCB compact telescopic manipulators.

We wish you nice and pleasant summer days. Build Info editorial team

 

výběr anotací z článků

Vývoj stavebnictví v současnosti u nás i v zahraničí
 

Česká republika zaznamenala zlepšení ekonomické výkonnosti. Pokles HDP, který začal v roce 2012, se v roce 2014 podařilo v makroekonomickém měřítku v podstatě eliminovat. Odhady pro vývoj HDP jsou optimistické a předpokládají pozitivní trend ve všech součástech HDP. K růstu ekonomiky přispívá vedle růstu spotřeby
domácnosti i růst investic. Tomu odpovídá i úspěšný vývoj ekonomiky v 1. čtvrtletí 2015, kdy dochází k dalšímu růstu výkonnosti celé ekonomiky.

Pozitivnímu trendu ve stavebnictví, kromě růstu investic a oživení spotřeby domácností, přispěly i nejrůznější pobídky, programy ze strany EU. Po sedmi letech hluboké krize v roce 2014 dosáhlo stavebnictví růst produkce s příznivým dopadem na ekonomiku firem.

Toto mírné oživení by mělo pokračovat i v následujícím dvouletém období. Stavebnictví patří i nadále k významným odvětvím ekonomiky, které se podílí na zaměstnanosti v ekonomice v úrovni 9 %, na tvorbě HDP cca 6,5 %.

 

Pasivní bezpečnost na dopravních komunikacích v České republice

Na pasivní bezpečnost na dopravních komunikacích má vliv celá řada konstrukcí a dopravně technických opatření, mezi něž patří zejména vlastní komunikace (silniční síť) s jejími návrhovými parametry a provedením a dále široká škála vybavení komunikací, kam patří zejména zařízení sloužící k řízení provozu a zařízení, sloužící k zvýšení pasivní bezpečnosti v případech nezvládnutí vozidla. Pasivní bezpečnost jednotlivých úseků či konkrétních míst na komunikaci je pak dána souhrnem a spolupůsobením těchto zařízení. Pro zajištění vysoké a shodné úrovně pasivní bezpečnosti na komunikacích států evropského regionu postupně zpracovává Evropská unie příslušnou legislativu, normy EN, jejichž ustanovení jsou všechny státy EU povinny plně respektovat.

Výrazný vliv Evropské unie na legislativu ČR se odráží prakticky ve všech oblastech a oborech činností. Velice významnou oblastí z tohoto hlediska je rozvoj silniční sítě a řízení provozu na pozemních komunikacích .Zajištění spolehlivosti provozu na pozemních komunikacích vychází ze zajištění kvality a garantované stálosti vlastností všech jejích prvků, mezi kterými významnou součást tvoří vybavení komunikací včetně dopravního zařízení.

Všichni víme z vlastní zkušenosti – ať již jako řidiči, nebo „pouze“ jako chodci, že pochopitelně kromě kvality chování uživatelů silničního provozu je třeba i po technické stránce v této oblasti ještě mnoho zlepšovat pro zajištění skutečně kvalitní pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích.

Škody na stavebních objektech

Pojem „škody na stavebních objektech“ je velice široký. Rád bych se v následujícím článku zabýval škodami na stavebních objektech, které vznikají díky nekvalitně provedeným stavebním činnostem, nevhodnému použití stavebního materiálu, případně nedodržením technologických postupů stavebních prací.

Takovéto situace v posledních letech nastávají častěji, než je zdrávo a jsou vidět nejen v mediálně známých případech. V dnešní době totiž termín „kvalita“ je spíše vnímán v negativních souvislostech, kdy např. velké stavby, financované z veřejných zdrojů jsou dávány za příklady nekvality. Zvláště viditelné je to u stavebních prací – obecně známým příkladem z poslední doby je tunel Blanka v Praze.

Ve své činnosti vedoucího Inspekčního orgánu se často setkávám s velmi širokým spektrem problémů našich zákazníků, jejichž společným jmenovatelem je nekvalita. Přitom možností obrany je celá řada. Od vytvoření vhodného právního prostředí, kde vědomé odevzdání (předání) nekvalitní práce bude nepřijatelné, až po zvýšení povědomí nejširší veřejnosti o kvalitě.

 

 

Stavbaři se ničeho nebojí

Sacre Coeur²

V místě prvorepublikové zástavby, v blízkosti historického centra Prahy i vrchu Petřín, vznikla díky stavbě Strahovského tunelu od roku 1985 proluka, která výrazně nabourala přirozenou urbánní strukturu a po řadu let svou nehostinností připomínala spíše městskou periferii se všemi doprovodnými negativními rysy.

V roce 2009 v této lokalitě společnost SATPO postavila obytný komplex Sacre Coeur, kterým tuto oblast nasměrovala k modernímu a luxusnímu bydlení.

Od března minulého roku společnost SATPOn přirozeně navazuje unikátní výstavbou rezidenčního objektu Sacre Coeur² přímo nad tělesem strahovského automobilového tunelu.

 

 

 

Liebherr RoadShow 2015 – Bratčice u Brna

Na pěti stanovištích v Rakousku a České republice představil Liebherr průřez rozsáhlým programem stavebních strojů. Byly ukázány exponáty v různých provedeních pro oblasti zemních prací, zahradní a krajinářské výstavby a také průmyslové překládky dřeva a kovového šrotu, odpadového hospodářství a těžebního průmyslu.

Kolové nakladače, mobilní a pásová bagry rypadla, buldozery, teleskopické nakladače, mobilní míchačky, míchací systémy, čerpadla na beton, otočné věžové jeřáby a lanová rypadla společnosti Liebherr budou zákazníkům k dispozici pro vyzkoušení v praxi. Program bude doplněn předváděním produktů a vybavení, dovednostními soutěžemi a simulátory. Kromě toho Liebherr podával informace o servisních službách, jako jsou kompletní montáže jeřábů, inspekce mísicích zařízení, nabídky kompletních služeb pro stroje na terénní práce, a také logistiku náhradních dílů a program Reman pro komponenty Liebherr.

 

 

 

 

Co nového u Caterpillar

Servis strojů Cat® Zeppelin CZ představuje EMSolutions

Jak zvýšit produktivitu stroje na pracovišti a dosáhnout minimálních provozních nákladů? Společnost Zeppelin CZ s.r.o., výhradní prodejce stavebních, zemních a zemědělských strojů Cat® v České republice, uvádí na trh novinku v oblasti poskytování servisu – balíčky servisních služeb pod značkou Cat® Equipment Management Solutions (EMSolutions). Tento speciální program od amerického výrobce strojů Caterpillar v sobě spojuje moderní technologie s proaktivním přístupem k servisu strojů a umožňuje tak vysoce efektivní péči o stroje, která se v praxi projeví nižšími provozními náklady.

EMSolutions staví na výhodách telematiky – přenosu provozních dat ze stroje na dálku. K tomuto účelu jsou nové stroje Cat® vybaveny telematickým systémem Cat®Product Link™, který majiteli poskytuje všechny důležité informace z provozu stroje či celé flotily.

Vlašim sází na DAF

Ve druhé polovině dubna letošního roku se v ulicích města Vlašim a přilehlých obcích, jejichž správa komunikací spadá pod Technické služby Vlašim s.r.o., objevilo nové vozidlo pro údržbu silnic a chodníků – zametací vůz DAF LF 180 FA s nástavbou od společnosti SCARAB. Vozidlo dodala společnost DAF Trucks Praha s.r.o., nástavbu pak společnost A-TEC servis s.r.o. 

Nápadné vozidlo v oranžovém provedení, s reflexními bezpečnostními pásy a oranžovými majáky, poutá po svém nasazení na údržbu města pozornost snad každého kolemjdoucího. Ve vozovém parku tak zdařile nahradilo již dosloužilé, nevyhovující a s velkou spotřebou se potýkající vozidlo značky IFA ještě z předrevolučních dob.

Slavnostní předání, ke kterému se sjeli zástupci dodavatelů, proběhlo přímo v areálu Technických služeb. Za nového majitele převzal vozidlo jednatel společnosti Technické služby Vlašim s. r. o. Jaroslav Lukeš. Zametací nástavbu přijel představit Vlastimil Šimek ze společnosti A-TEC servis s. r. o., jež je v České republice výhradním dovozcem výrobce SCARAB. Společnost DAF zastupoval Jaroslav Suchan, prodejce DAF Trucks Praha s. r. o.

 

 

JCB kompaktní teleskopické manipulátory

Představme si vysokozdvižný vozík, čelní kolový nakladač, traktor nebo auto s vlekem. Tak všechny tyto čtyři typy strojů dokáže v práci zastoupit jeden JCB kompaktní teleskopický manipulátor. Je výkonný, mobilní, ale především je multifunkční. Může pracovat na stavbách, ve skladech, v lese, na poli, ve městě, na skládkách, na cestách i v zahradnictví. 

Kdo si tento stroj kupuje a proč

JCB kompaktní teleskopické manipulátory si pořizují zejména technické služby měst a obcí, stavební firmy, zahradnictví, dodavatelé stavebních hmot a materiálů. Kupují si je velké společnosti ale i malé firmy. K nákupu tohoto stroje mají firmy mnoho důvodů, tím hlavním je ale multifunkčnost a z ní vyplývající efektivita práce a úspora nákladů. Pokud firmy nedokážou celoročně pracovně vytížit specializované jednoúčelové stroje, vyplatí se jim zvážit nákup tzv. „multifunkčních kompaktů“. Tyto stroje mohou například jeden den odklízet stavební suť, druhý den pak převážet palety ve skladu a třetíbden zvedat do výšky obsluhu měnící žárovky u veřejného osvětlení.

Vlastní servisy společnosti MAN Truck & Bus Czech Republic

Společnost MAN Group, jeden z největších evropských hráčů oboru dopravního inženýrství, dosáhla v roce 2014 obratu 14,3 miliard Eur. Je výrobcem a dodavatelem nákladních vozidel, autobusů, vznětových motorů, turbo techniky a speciálních převodových zařízení. Společnost MAN zaměstnává celosvětově 55 900 zaměstnanců. Na trzích, kam dodává své produkty, dlouhodobě zastává vedoucí pozice. Na budování vlastní servisní sítě společnosti MAN Truck & Bus Czech Republic a šíři nabízených servisních služeb jsme se zeptali Ing. Jiřího Sedláčka, vedoucího AfterSales/vlastních servisů ČR + SR.