4/2015

Vážení čtenáři,

právě otevíráte 4.číslo našeho časopisu podnikatelů ve stavebnictví Build Info. Toto číslo, jehož náplň je mimo jiné věnována nejzajímavějším tématům z oblasti účinného využívání zdrojů ve stavebnictví a zejména vytváření lépe fungujícího trhu s recyklovanými materiály, je doplněno o širokou nabídku doprovodného programu veletrhu FOR ARCH, FOR WASTE &Water.

Ze zajímavých témat si dovolujeme upozornit na odborná témata, jako je Radon a jeho výskyt, Nebezpečné látky ve stavebních výrobcích, dále informujeme o tom, kde se nejvíce staví nové byty, o certifikaci uživatelů cenových soustav ve stavebnictví SW.

Ze stavebního strojírenství lze upozornit na novinku Dvoucestné rypadlo Liebherr A 922 Rail, JCB kompaktní čelní kolové nakladače, nové rýpadlo nakladače CAT® řady F2. Vaší pozornosti doporučujeme informaci Asociace půjčoven stavební techniky a Svazu dovozců stavebních strojů.

S přáním příjemného prožití zbytku léta – babího léta kolektiv pracovníků redakce

 

Dear readers,

You are opening the 4th issue of BuildInfo, journal for building contractors. The issue focused – apart of others – on the most interesting topics in effective use of sources in building industry and especially to creation of a well working recycled materials market is completed by broad offer of side events of FOR ARCH, FOR WASTE &Water.

Allow us to draw your attention to several technical subjects such as Radon and Its Occurrence, Hazardous Substances in Construction Products or the information about areas where most new flats are being built or about certification of price system users in construction SW.

As far as construction machines are concerned, we can point out the new combined road-rail excavator Liebherr A 922 Rail, JCB compact wheel loaders or the new excavator for CAT® F2-Series loaders.

We would also like to recommend the information of the Association of Construction Machines Hire Companies and the Union of Construction Machine Importers.

We wish you pleasant “Indian summer” BuildInfo editorial team

 

výběr anotací z článků

Účinné využívání zdrojů ve stavebnictví

O názor na současmou situaci ve využívání zdrojů ve stavebnictví jsme požádali Ing. Jiřího Kolibu, náměstka ministra, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

S výstavbou a užíváním budov souvisí téměř polovina konečné spotřeby energie a vytěžených surovin v EU a třetina spotřeby vody v EU. Evropská komise proto dne 1. 7. 2014 zveřejnila Sdělení COM (2014) 445, o účinném využívání zdrojů ve stavebnictví, ve kterém přijala nové návrhy, jejichž cílem je omezit dopady nových a renovovaných budov a demolic staveb na životní prostředí účinnějším využíváním zdrojů, podpora konkurenceschopnosti evropského stavebnictví a příležitostí k inovacím a získávání nových odborníků.

Zatímco v oblasti energetické účinnosti došlo v EU v posledních letech k významnému zlepšení, o celkovém působení budov na životní prostředí je k dispozici málo informací. Přitom průzkum ukázal, že 79 % domácností v Evropě by při pronájmu či koupi nemovitosti vzalo v úvahu otázky životního prostředí. V Evropě však je v tomto ohledu posouzeno méně než 1 % budov. Pro dosažení větší účinnosti využívání zdrojů potřebují projektanti, výrobci, zhotovitelé, orgány státní správy i uživatelé použitelné a spolehlivé informace a jednotný systém hodnocení budov, aby mohli přijímat odpovědná rozhodnutí. Cíle sdělení se zaměřují hlavně na: 1) Nižší využívání zdrojů v budovách, 2) Zavedení společného evropského přístupu k posouzení environmentálních vlastností budov, 3) Vytváření lépe fungujícího trhu s recyklovanými stavebními materiály.

 

TZÚS Praha, s.p. k hlavnímu tématu letošního FOR ARCH

Nosným tématem letošního veletrhu FOR ARCH je vyhlášeno snižování energetické náročnosti budov, což chápeme jako významný prvek udržitelného stavění a též významný kvalitativní ukazatel staveb. Proto i my budeme na veletrhu prezentovat naše činnosti a služby v tomto směru, protože TZÚS je nezávislým posuzovatelem v této oblasti, ať už jde o průkazy energetické náročnosti budov nebo energetické audity a posudky, tepelně technické výpočty, posuzování projektové dokumentace z hlediska tepelné techniky a také ověřovací zkoušky prováděné přímo na stavbě, např. zkoušky průvzdušnosti budov a termovizní diagnostika. Témata hodnocení energetické náročnosti budov a úspory energií budou i předmětem samostatného semináře.

Aktuálním tématem je hodnocení komplexní kvality budov, k němuž TZÚS používá metodik SBToolCZ, zahrnující posouzení vlivu budovy na životní prostředí, její sociálně kulturní aspekty, funkční a technickou kvalitu, ekonomické aspekty, management i lokalitu, ve které je budova umístěna.

Související novinkou je nově vyvinutý Akustický štítek, vyjadřující hodnocení akustického komfortu obydlí, počínaje zvukovou izolací fasády, stěn, kročejovým hlukem, hlukem technických zařízení i prostorovou akustikou. I k tomuto tématu pořádá TZÚS odborný seminář. TZÚS též přispěje k programu souběžného veletrhu FOR WASTE seminářem na témata recyklace a nakládání s odpady.

Jelikož jsme dlouhodobě aktivní v podpoře kvality ve veřejných zakázkách, budeme se na letošním FOR ARCH věnovat i této problematice v rámci semináře, který pořádá Svaz zkušeben pro výstavbu, v rámci jehož stánku se TZÚS Praha, s.p. prezentuje. Odborníci z TZÚS též budou každodenně k dispozici v poradenském středisku.

Věřím, že letošní veletrh svým nesmírně bohatým a zajímavým programem přispěje k naplnění hlavního tématu a ke zvýšení povědomí o principech a nástrojích udržitelného stavění a komplexní kvality staveb a hlavně k jejich praktické aplikaci.

Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz,

ředitel TZÚS Praha, s.p.

 

Mezinárodní konference pro „kvalitáře“ se blíží…

Jednou z nejvýznamnějších akcí Listopadu – Měsíce kvality 2015 je mezinárodní konference s mottem „Kvalita – emoce – inspirace“. Přípravy vrcholí a my Vám přinášíme v rámci rozhovoru s výkonným ředitelem České společnosti pro jakost Ing. Petrem Kotenem ochutnávku z programu odborné konference.

Jak byste charakterizoval Listopad – Měsíc kvality?

Listopad je měsícem, kdy mají příznivci kvality a všeho, co s kvalitou souvisí, mnoho příležitostí ke získávání nových poznatků, sdílení zkušeností, neformálním i slavnostním setkáním. Stěžejní odbornou akcí je zmiňovaná mezinárodní konference, která proběhne dne 10. 11. 2015 v Národním domě na Vinohradech v Praze. Další den na odbornou konferenci navazuje Konference vítězů, která je více zaměřena na uživatele pokročilých nástrojů řízení, jakými jsou Model excelence EFQM či principy CSR.

Probíhají i jinde ve světě v listopadu obdobné akce?

Určitě ano. Listopad je měsícem kvality pro všechny země, kterou jsou, stejně jako my, členy Evropské organizace pro kvalitu. A náplně všech odborných konferencí se letos dotýkají motta „„Kvalita – emoce – inspirace“.

Co bude na programu konference?

Konference má společné plenární zasedání a potom jednání v sekcích. Plenární zasedání konference zahájí představitelé Rady kvality (která nad celou konferencí převzala záštitu), následně bude předána cena Františka Egermayera za nejlepší studentské absolventské práce. Ze zahraničních hostů přijal pozvání pan Stephen Hacker, poradce, autor publikací o managementu a především bývalý předseda Americké společnosti pro kvalitu. Pan Hacker vystoupí s přednáškou s názvem „V čele tsunami změn“, která se týká využití změn ve společnosti, jako příležitosti pro dosahování cílů, nikoliv jako destrukční hrozby.

Viceprezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Pavel Mikoška představí výsledky testu kvality českých a německých potravin. Tyto výsledky byly mediálně „na pořadu dne“ po celý začátek prázdnin. Určitě je to zajímavé téma pro každého z nás. Aby bylo naplněno motto konference v plném znění (tj. včetně „emoce“), psycholog Tomáš Morávek pohovoří na téma Emoce a jejich vliv na pracovní výkonnost. Rád bych také uvedl, že se na odborné části programu se podílí i pracovníci z certifikačního sdružení CQS.

 

Radon a jeho výskyt

Obavy z radioaktivity jsou soustředěny na umělé zdroje záření, zvláště na jaderné elektrárny, avšak většina obyvatel ČR ani netuší, že absolutně největší ozáření obyvatelstva je způsobeno zdroji přírodními. Přírodnímu ozáření byli lidé vystaveni odjakživa, tento druh ozáření je přitom poměrně nerovnoměrný – některé skupiny osob na Zemi jsou ozářeny dávkami, které o jeden až dva řády převyšují světový průměr. Je určitým paradoxem, že ozáření obyvatelstva z přírodních zdrojů, způsobenému radonem v ovzduší budov, začala být věnována pozornost až na přelomu 70. a 80. let minulého století. V některých rodinných domech v České republice byly nalezeny extrémní úrovně radonu pronikajícího z geologického podloží s koncentrací převyšují více než desetinásobně hodnoty koncentrací radonu v uranových dolech.

 

Některé složky ozáření z přírodních zdrojů jsou ovlivněny lidskou činností a je vhodné je regulovat. Příkladem jsou protiradonová opatření při výstavbě nových nebo rekonstrukci stávajících budov, opatření ke snížení ozáření osob při využívání podzemních zdrojů vody s vyšším obsahem přírodních radionuklidů, regulace uvolňování přírodních radionuklidů do životního prostředí při některých průmyslových činnostech.

 

Činnost Zastoupení TZÚS Praha, s.p. na trhu Ruska a SNS

Na certifikačním trhu Ruska a ostatních států SNS působí Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. (dále TZÚS Praha, s.p.) již řadu let.

Pozornost byla zpočátku upřena především na provádění hodnocení a certifikaci systémů řízení organizací podle mezinárodních standardůISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a dalších standardů, určených pro systémy řízení. V této oblasti bylo dosaženo dobrých výsledků a více než 25 organizací bylo postupně certifikováno specialisty TZÚS Praha, s.p.

Dosažený výsledek, velikost ruského trhu a připravovaný vstup Ruska do WTO, ale zejména dynamika rozvoje výroby stavebních materiálů, vedla od r. 2010 TZÚS Praha, s.p. k úvahám o aktivizaci marketingové práce na tomto trhu. Jednalo se zejména o potřebu zaměřit se prioritně na získávání klientů v oblasti evropské certifikace produkce – stavebních výrobků a materiálů. V roce 2011 bylo přijato rozhodnutí otevřít a zahájit činnosti Zastoupení TZÚS Praha, s.p. v Moskvě. Vlastní proces akreditace Zastoupení u Obchodně-průmyslové komory RF byl ukončen v září 2011 získáním všech nezbytných akreditačních dokumentů.

Rusko sice představuje velký trh, ale je stále spíše dovozcem stavebních materiálů, než vývozcem. Zde se otvírají možnosti i pro české výrobce.

 

PROFOMETER® PM-600 / PM-630 / PM-650 pokročilé měření překrytí výztuží betonem

Švýcarská firma Proceq SA, založená v roce 1954, je předním výrobcem velmi kvalitních přenosných přístrojů pro nedestruktivní zkoušky používaných převážně ve stavebnictví. Jako příklad jejích jedinečných vynálezů lze uvést světově nejrozšířenější tvrdoměrné kladívko original Schmidt a patentovanou technologii SilverSchmidt (měření hodnoty Q) používané pro zkoušky kvality betonu.

Firma stále inovuje a zdokonaluje dodávané přístroje, významným trendem je výroba elektronických indikačních přístrojů na bázi ovládání pomocí velkého barevného dotykového displeje. V současné době jsou v této konfiguraci dodávány ultrazvukové přístroje PUNDIT PL-200 / PL- -200PE, přenosný tvrdoměr na kovy EQUOTIP 550 a nově též řada indikátorů výztuže PROFOMETER PM-600 / PM-630 / PM-650. Jedná se již o šestou generaci přístrojů PROFOMETER, jejichž tradice začala před 40 lety a jsou hojně používány i v České republice.

Přístroj PROFOMETER PM-600 / PM- 630 / PM-650 využívá k indikaci výztuží technologii indukce elektromagnetického impulzu. Cívky v sondě jsou pravidelně nabíjeny proudovými impulzy a vytvářejí magnetické pole. Na povrchu každého elektricky vodivého materiálu, který se nachází v magnetickém poli, se vytvářejí vířivé proudy. Ty indukují magnetické pole v opačném směru. Pokročilé zpracování signálu umožňuje lokalizaci výztuže, stanovení překrytí a měření průměru výztuže. Na tuto metodu nemají vliv nevodivé materiály, například beton, dřevo, plasty, cihly atd. Výsledky měření mohou být pouze ovlivněny případným výskytem vodivých materiálů v dosahu vytvořeného magnetického pole.

Indikační přístroj s dotykovým displejem disponuje jedinečnými funkcemi pro zpracování a analýzu naměřených hodnot i dokonalou kontrolu postupu měření v reálném čase přímo na místě. V současné době je připravováno doplnění interního software též o českou jazykovou mutaci. Indikátor výztuže je vybaven novou sondou obsahující jak integrovanou bodovou sondu pro měření i v rozích, tak standardní i hloubkovou sondu v jednom. Polohový senzor automaticky zaznamenává orientaci sondy (horizontální, vertikální, apod.) V základním vybavení přístroje je též odnímatelný vozík na sondu pro snadnou plynulou indikaci uložení výztuže.

Pro názornost – přehled funkcí přístroje PROFOMETER PM-630 – přístroj rozšiřuje možnosti použití přístroje Profometer PM-600 o tři režimy měření a rozsáhlou nabídku statistických náhledů.

 

Nebezpečné látky ve stavebních výrobcích

Nebezpečné látky jsou předmětem základního požadavku č. 3 směrnice o stavebních výrobcích a příslušného interpretačního dokumentu Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí (ER3). Zde se říká, že stavby musí být navrženy a postaveny tak, aby neohrožovaly uživatele stavby a životní prostředí v důsledku těchto jevů:

• uvolňování toxických plynů

• přítomnost nebezpečných částic nebo plynů ve vzduchu

• emise nebezpečného záření

• znečištění nebo zamoření vody nebo půdy

• nedostatečného zneškodňování odpadních vod, kouře a tuhých nebo kapalných odpadů

• výskyt vlhkosti v částech stavby nebo na površích uvnitř stavby

V roce 2011 vstoupilo v platnost nové nařízení CPR, které stanovuje harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh. Je uveden nový základní požadavek č. 7 Udržitelné využívání přírodních zdrojů a jeho definice je následující:

Stavba musí být navržena, provedena a zbourána takovým způsobem, aby bylo zajištěno udržitelné využití přírodních zdrojů a zejména:

a) opětovné využití nebo recyklovatelnost staveb, použitých materiálů a částí po zbourání,

b) životnost staveb,

c) použití surovin a druhotných materiálů šetrných k životnímu prostředí při stavbě.

Nařízení CPR stanovuje požadavek prohlášení o vlastnostech a je zde uvedeno více informací o nebezpečných látkách v celém dodavatelském řetězci, což vyplývá z nařízení REACH. Podle nařízení REACH jsou kriteria pro klasifikaci „nebezpečné látky“ nebo „ nebezpečné směsi“ založena na:

• směrnici Rady 67/548/EHS týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek

• směrnici EP a Rady 1999/45/ES týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků

• Nařízení (ES) č.1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení CPL)

Nařízení CLP nahradilo směrnici 1999/45/ ES a směrnici 67/548/EHS od 1. června 2015.

 

NOVÉ exportní příležitosti pro české a slovenské firmy ne pouze v Rakousku – NOVÉ obory pro 3D prezentaci a intenzivní osobní kontakty pro průmysl a inovace

Mezinárodní odborný veletrh, který se koná jednou za 2 roky, se uskuteční 10.–13. května 2016 ve výstavních halách B a C rakouského moderního výstaviště Messe Wien.

Tradičně ve středu pozornosti veletrhu jsou obráběcí stroje, nářadí a nástroje a vybavení a systémy kompletního procesu výroby.

Poprvé budou navíc vedle klasických oborů, jako kontrola kvality, povrchové úpravy, měření a testování, hydraulika, komponenty, součástky a příslušenství a průmyslový software, inženýring, strojírenství, obráběcí technika, zastoupeny v rámci speciální expozice robotické systémy, zakázková výroba, ochrana životního prostředí a manipulační a skladovací technika.

Zajímavostí pro rok 2016 budou také nové plánované speciální expozice pro země střední a východní Evropy, které se budou týkat různých oborů průmyslu, vědy a výzkumu. Např. Asociace nanotechnologického průmyslu ČR uvažuje o speciální expozici pro prezentaci nanotechnologií a nanomateriálů v průmyslu „CZECH IS NANO“ COMPETENCE CENTER.

České firmy a organizace, které ještě nevystavovaly na veletrzích Reed Exhibitions v Rakousku, mohou využít velmi lukrativní nabídku Reedstarter, včetně 30 % slevy z výstavní plochy ((při objednání stánku 6m2 – 24m2 max). Tím způsobem se cena za 1 m2 nevybavené výstavní plochy pohybuje kolem 100,– Eur/m2.

Svoji účast potvrdilo město Třebíč, které se bude prezentovat v rámci speciální expozice CEE/SEE – REGIONS BUSINESS & INVESTMENT PAVILLION. O účast na veletrhu INTERTOOL projevují zájem také české firmy a instituce z jiných oborů. Zvažuje se také oficiální účast České republiky na těchto veletrzích a očekává se premiéra Slovenska, jako partnerské země největšího rakouského mezinárodního veletrhu pro strojírenství, obrábění kovů a inovace v oboru průmyslu INTERTOOL 2016.

Pro další informace ohledně účasti na společném stánku nebo na samostatném stánku, kontaktujte výhradní zastoupení veletrhů INTERTOOL a SMART AUTOMATION AUSTRIA:

Schwarz & Partner, spol. s r.o., Benediktská 5/691, 110 00 Praha 1, L. Kotllárová, tel.: +420 603 278 654, email: veletrhy@sp.cz, web: www.sp.cz

 

Kde se staví nové byty

Základní údaje o bytové výstavbě za Českou republiku a jednotlivé kraje lze získat z údajů Českého statistického úřadu. Podrobné údaje o bytové výstavbě až do úrovně jednotlivých obcí jsou k dispozici od roku 1997. Jejich analýza za roky 1997-2012 je obsažena v publikacích ÚRS PRAHA, a.s., (většinou na webu ČSÚ), za roky 2013-2014 jsou zatím k dispozici pouze celkové objemy dokončených bytů, ovšem jejich propojením s daty o vývoji obyvatelstva lze sledovat a analyzovat změny v rozmístění nové bytové výstavby v podrobném územním detailu (obce a jejich uskupení).

Po významných objemech bytové výstavby v sedmdesátých a částečně i v osmdesátých letech 20. století (maximum bylo 97 616 dokončených bytů v roce 1975), klesl objem nové bytové výstavby (počet dokončených bytů) na území ČR na jednu z nejnižších hodnot v roce 1995, kdy bylo dokončeno pouze 12 998 bytů, což představovalo 1,26 bytů na 1 000 obyvatel. V dalších letech pak docházelo k postupnému zvyšování počtu dokončených bytů s malými výjimkami až do roku 2007, kdy bylo dokončeno 41 649 bytů (4,02 bytů na 1 000 obyvatel), což zároveň představovalo nejvyšší počet za posledních 20 let. Po roce 2008 začal prudký pokles zahajovaných bytů, který se pak projevil v postupném poklesu v počtu dokončených bytů, až na 23 881 dokončených bytů (2,27 bytů na 1 000 obyvatel) v roce 2014, tj. 56,1 % počtu roku 2007. Určitou naději představuje zvýšení počtu zahajovaných bytů na 24 351 v roce 2014.

 

Certifikace uživatelů cenových soustav ve stavebních SW

Příprava a realizace každé stavby je zpravidla finančně i časově náročný proces. Pro její realizaci je obvykle potřeba značného množství materiálů, speciálních strojů, nářadí a pomůcek, kvalifikované pracovní síly aj. Nedílnou součástí přípravy a řízení staveb je také využití specializovaných SW pro projektování, časové plánování, rozpočty a kalkulace, provoz a údržbu aj.

Procesu přípravy a řízení staveb se účastní autorizované osoby z oblasti projektování a provádění staveb. Kromě těchto nezbytných odborníků, kteří svoji odbornost mohou prokázat prostřednictvím autorizace, jsou kladeny vysoké nároky i na odbornost dalších osob - např. z oblasti projektového a facility managementu, bezpečnosti práce, požární ochrany a v neposlední řadě také z oblasti ekonomiky stavby. K této odbornosti přispívá nejenom vzdělání, nutná praxe a zkušenosti, ale také používané nástroje při práci.

Zaměřme se nyní na ekonomickou oblast stavby a profesionální nástroje, které pomáhají při stanovení a řízení nákladů a cen staveb.

CENOVÉ SOUSTAVY 

Z cenového hlediska přípravy a realizace staveb se již dlouhou řadu let užívají tzv. cenové soustavy. Ty poskytují stavební veřejnosti společný komunikační standard pro specifikaci stavebních prací a materiálů potřebných pro vznik stavby i podklady pro jejich ocenění. Pojem Cenová soustava je definován v rámci vyhlášky č.230/2012 Sb. k zákonu 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

V současné době existuje v České republice jen několik málo cenových soustav. Cenová soustava ÚRS je dlouhodobě nejoblíbenější a nejpoužívanější soustavou a to především díky neustále vysoké úrovni kvality poskytovaných informací.

Popis Cenové soustavy ÚRS (CS ÚRS)

— CS ÚRS je uceleným systémem informací, metodických návodů a postupů pro stanovení ceny stavebního díla

— Obsahuje více než 170 tisíc položek stavebních prací a materiálů a další důležité informace o užití položek, metodice rozpočtování, indexy změn cen, tarify, sazebníky atd.

— Databáze je pravidelně půlročně aktualizována a doplňována o nejnovější sortiment materiálů, technologií a prací

— Splňuje požadavky podle zákona o veřejných zakázkách a jeho prováděcích vyhlášek, určujících požadavky na soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

 

 

Realizace vodonepropustných betonových konstrukcí, tzv. bílé vany

Bílá vana je v současné době často vyhledávanou alternativou řešení hydroizolačních systémů pro technologii zakládání stavby. Jedná se o vodonepropustnou betonovou konstrukci, u které železobetonová konstrukce přejímá vedle statické funkce nosné konstrukce i funkci hydroizolační tzv. proti prosakující vodě.

Je vhodným řešením nejen u podzemních částí bytových a administrativních komplexů, ale také u podsklepených rodinných domů. V zahraničí se tímto způsobem řeší také tunelové a jiné inženýrské stavby. Základem funkce bílé vany je nejen správně navržený beton, ale i správně navržená konstrukce, spáry a prostupy a také kvalitní provedení kontrukce. 

Speciálně navržený beton pro výstavbu vodonepropustných konstrukcí vyrábí skupina Českomoravský beton pod názvem PERMACRETE, který získal ocenění Zlatá ZNÁMKA KVALITY, za výborné vlastnosti betonu s ohledem na redukované smrštění, technologie snižuje vývin hydratačního tepla a eliminuje tvorbu mikrotrhlin, čímž dosahuje výborných hodnot vodopropustnosti.

 

Dvoucestné rypadlo Liebherr A 922 Rail

  •  V současné době jediný nový model dvoucestného rypadla, který je od dubna 2015 plně schválen pro provoz na drahách v ČR.

  •  Tradiční robustnost made by Liebherr

  • Vynikající spotřeba paliva – emise Stage IIIB pouze s oxidačním katalyzátorem

  • Vyšší výkonnost hydrauliky – sériově 3 čerpadla

  •  Komfortní a rychlý přístup ke všem servisním místům

  • Sériově kamera na zádi a boku stroje

  • Možnost práce v převýšení do 180 mm

  • Elektrický pohon nouzového ovládání stroje ve standardní výbavě

Nové dvoucestné rypadlo A 922 Rail Litronicpředstavila společnost Liebherr poprvé na veletrhu Bauma 2013. Stroj má hmotnost dle provedení mezi 19,9 a 22,2 t a navazuje na předchozí osvědčené řady dvoucestných rypadel Liebherr.

Rypadlo A 922 Rail je možné dodat ve třech verzích podvozku (symetrická a asymetrická bez patek, asymetrická s patkami) a dále speciální provedení pro úzký rozchod. Různé varianty umožňují použít buď přestavitelný výložník o délce 3,40 m nebo stranově přestavitelný výložník o délce 3,60 m. Sloupky speciálně zkonstruované pro práci pod trolejovým vedením se dodávají v délkách 1,85 m; 2,05 m; 2,25 m nebo 2,65 m.

Stroj může být volitelně vybaven rychlovýměnným systémem LIKUFIX, který umožňuje rychlou a bezpečnou výměnu hydraulického pracovního nářadí obsluhovanou z kabiny stroje. Ve spojení s pracovním nářadím Liebherr, jako je naklápěcí rotátor, výkopová lžíce, dvoučelisťový drapák nebo hydraulický magnet, umožňuje LIKUFIX významné zvýšení produktivity práce.

 

Potěšitelný růst pronájmu stavební techniky v ČR

Asociace půjčoven stavební techniky (APST) má k dispozici přehled o stavu a vývoji obratu v pronájmu stavební techniky za první pololetí roku 2015.

Skutečnost v prvním pololetí letošního roku

Při porovnání se stejným obdobím loňského roku byl registrován celkový nárůst obratu,   zahrnující všechny komodity o 37 %. Větší dynamiku zaznamenalo 1. čtvrtletí s nárůstem o 50 %, 2. čtvrtletí zredukovalo nárůst na výše uvedený údaj 1. pololetí 2015. 

Nabízí se otázka důvodů pro toto výrazné zvýšení obratů půjčoven se stavební technikou. Důvodů je zjevně více, od velmi příznivé letošní zimy, výrazného navýšení státních zakázek, až po zájem investorů zahajovat nové projekty. To vše přineslo oživení stavebního trhu v ČR. Pokud se týká jednotlivých komodit, největší nárůst je u pronájmu stavebních strojů, malé mechanizace a zařízení stavenišť. Menší nárůst se projevil u zdvihací techniky tj. pracovních plošin, výtahů a lávek, stagnace je u pronájmu lešení.

Předpoklad pro celý rok 2015

Je jen velmi těžko odhadnutelné, jak se bude vyvíjet druhá polovina letošního roku. Výrazná dynamika nárůstu pronájmu, evidentně spojená s růstem stavební výroby, se zřejmě nebude opakovat i ve druhé části roku.

Avizovaný pokles stavební zakázky v polovině roku o 17,2 %, nepřipravenost u velkých státních zakázek typu dálnice a nedostatečná legislativa zřejmě omezí růst i u půjčoven stavební techniky. Přesto lze očekávat celkový meziroční růst obratu v rozmezí 20 až 30 %.

 

Trendy v prodeji stavebních strojů

Po několika letech výrazného poklesu a stagnace prodeje stavebních strojů v ČR zaznamenává tento trh v letošním roce zajímavý nárůst prodeje. V prvním pololetí se prodalo 723 nových strojů, což ve srovnání se stejným obdobím roku 2014 znamená nárůst o více než 65 %. Stavební sektor tak příznivě zareagoval na prorůstová opatření vlády a snahu zvýšit investice zejména do dopravní infrastruktury. Na plné obrátky se rozeběhly rekonstrukce dálničních úseků a silnic I. a II. třídy, modernizace železničních koridorů, obchvatů měst a obcí. Pozadu nezůstává ani výstavba a rekonstrukce vodovodních a kanalizačních sítí, výstavba obchodních center, logistických areálů a bytových komplexů. Pokud se tento trend podaří udržet i nadále a urychlit proces projektování staveb, jejich schvalování a vydávání stavebních povolení, mohlo by se ve stavebnictví zase delší dobu blýskat na lepší časy. Optimistické odhady vývoje letošního trhu počítají meziročně s cca 45 % nárůstem prodeje stavebních strojů.

 

JCB kompaktní čelní kolové nakladače

multifunkční stroje pracující v komunálních službách, sběrných dvorech a recyklačních centrech

Je to zážitek, sledovat takový stroj při práci. Rychlost a lehkost s jakou manipuluje s velmi těžkým nákladem je až překvapující. Je to relativně malý stroj, ale přitom má sílu, že by dokázal zvednout i osobní auto. Tyto kompaktní čelní kolové nakladače jsou multifunkční, takže mohou například třídit materiál, zametat a čistit pracovní plochy, dokonce míchat nebo vyklápět beton, nejčastěji jsou ale využívány k nakládání a hrnutí nejrůznějších materiálů.

Kdo si tyto stroje kupuje

JCB kompaktní čelní kolové nakladače si nejvíce pořizují společnosti, které třídí a recyklují odpad. Proto jsou tak často k vidění na městských sběrných dvorech a recyklačních centrech. Dalším velkým odběratelem jsou technické služby měst a obcí. Zde jsou tyto stroje využívány zejména pro úklidové práce, při čistění příkopů a při úklidu veřejných komunikací.

K jakým pracím jsou JCB kompaktní čelní kolové nakladače využívány nejčastěji

V recyklačních centrech využívají tento stroj především pro manipulaci s tříděným i netříděným komunálním odpadem. Velmi často s ním také třídí stavební suť, kterou pak hrnou na pás nebo nakládají do kontejnerů. V městských komunálních službách jej využívají jak pro manipulaci s odpadem, tak pro odklízení sněhu, nakládání a převážení klestí nebo kulatiny, pro letní nebo zimní údržbu menších komunikací a chodníků. Někteří provozovatelé tyto stroje využívají také pro převážení balíků se slámou nebo k čištění stájí a kravínů.

Co bychom měli o těchto nakladačích určitě vědět

Tyto stroje mohou pracovat v budovách, na cestách, v halách i otevřených prostranstvích. V létě i v zimě. Jsou to malé kompaktní stroje, které pro svou činnost potřebují jen minimální manévrovací prostor. Mohou se samostatně přesouvat po veřejných komunikacích i v terénu. JCB kompaktní čelní kolové nakladače jsou schváleny pro provoz na pozemních komunikacích a jsou schopny bez obtíží přejíždět mezi různými pracovními místy a to i v rámci velkého města. Na větší vzdálenosti se dají snadno převážet pomocí přívěsu nebo kontejneru. I přesto, že se jedná se o menší stroje spadající do nižší výkonnostní třídy, jsou vhodné i pro intenzivní pracovní nasazení a manipulaci s těžkými předměty.

 

 

Zeppelin CZ představuje nové rýpadlo-nakladače

Cat® řady F2 (Cat® 427F2, 428F2, 432F2, 434F2 a 444F2)

Oblíbené rýpadlo-nakladače Cat® řady F jsou od letošního roku na českém trhu k mání v modernizované řadě s označením F2. Na český trh tuto řadu uvedla společnost Zeppelin CZ, výhradní prodejce stavebních a zemních strojů Cat® v ČR.

Nové rýpadlo-nakladače navazují na předchozí úspěšnou „efkovou“ řadu, od které se liší zejména bohatší výbavou a motorem s nižšími emisemi (EU Stage IV). Úplnou novinkou v produktové řadě je úsporný model Cat® 427F2 s menším motorem Cat® C3.4B (55kW), který se výborně hodí například pro půjčovny strojů.

Nižší emise i spotřeba

Nové rýpadlo-nakladače jsou vybaveny přepracovanými, elektronicky řízenými motory Cat® C4.4 ACERT (vyjma nového modelu Cat® 427F2) s filtrem pevných částic a bezúdržbovým systémem pro selektivní katalytickou redukci (SCR), umožňující vstřikovat do výfuku technickou kapalinu AdBlue. Díky této technologii se podařilo snížit množství emisí NOx a stroje tak splňují nejnovější emisní normy EU Stage IV.

Neustále se zvyšující ceny paliva tlačí výrobce strojů k inovacím, jejichž cílem je zvýšit produktivitu strojů při současném zachování nízké spotřeby. Rýpadlo - nakladače Cat® řady F2 jsou standardně vybaveny přepínatelným režimem ECO, umožňujícím dosáhnout až o 10 % lepší spotřeby paliva oproti běžnému režimu. Nízko emisní motory výborně spolupracují s novou automatickou převodovkou (volitelná výbava) se šesti stupni pro jízdu vpřed a třemi pro couvání.

K lepší spotřebě přispívá i modernizovaný hydraulický systém s výkonnějším čerpadlem s proměnlivým průtokem; v závislosti na typu prováděné práce si může obsluha navíc zvolit 3 hydraulické režimy s odstupňovanými hydraulickými průtoky. Taková optimalizace výkonu hydrauliky v závislosti na typu aplikace se pozitivně projeví jak při tankování, tak v servisu (menší opotřebení hydraulických komponentů).

 

T OPTIFUEL – SNÍŽENÍ SPOTŘEBY PALIVA

Nezávislý zkušební ústav TÜV Rheinland udělil modelu Renault Trucks T Optifuel certifikát snížení spotřeby paliva o 10,9 % v porovnání se standardním modelem T, které bylo dosaženo řidiči po absolvování školení hospodárné jízdy Optifuel Training.

Po mnoha měsících předváděcích akcí a prodeje modelu T Optifuel se značka Renault Trucks, přesvědčená jeho výkony z hlediska úspory paliva, rozhodla požádat nezávislý zkušební ústav TÜV Rheinland o změření a certifikaci úrovně spotřeby paliva, které toto vozidlo může dosáhnout. Ústav TÜV Rheinland tak uspořádal sérii testů s cílem ověřit tuto úroveň u Renault Trucks T Optifuel. Výsledkem je změřená a certifikovaná úspora 10,9 % ve spotřebě paliva modelu T Optifuel v porovnání se standardním modelem Renault Trucks T.