3/2016

Vážení čtenáři,
dovolujeme si Vám předložit třetí číslo našeho
časopisu podnikatelů ve stavebnictví Build
Info. Jak se stalo již tradicí, informujeme Vás
o zajímavostech a událostech, které se v naší
oblasti působnosti vyskytují. Velmi diskutovaným
problémem současnosti je kvalita stavebních
výrobků a stavebních prací. K této problematice
přispívá mnoho soutěží, mezi nimiž přinášíme
informaci o soutěži Nejlepší výrobce stavebnin
roku 2015 a dále se uvedené problematice
věnuje autor příspěvku „Včasná nezávislá
technická kontrola, jako prevence vad a poruch
na stavbách“ Ing. P. Sedlák, Ph.D. Nejnovější
generací stavebního software KROS se zabývá
Ing. Daniel Cihelka. Vzdělávání a zejména
učňovskému školství se v současné době věnuje
větší pozornost na všech úrovních, a proto byl
letos vyhlášen „Rok řemesel“. Informace o českém
modelu Mistrovských zkoušek, o výhodách z nich
plynoucích jak pro stát, tak pro vykonavatele
zkoušek a výhledu do budoucna si zaslouží Vaši
pozornost. Dále přinášíme krátké zhodnocení
IBF v Brně a veletrhu Bauma München a s tím
souvisejících prezentací jak firem, působících
v oblasti stavebního strojírenství, tak velkého
pomocníka stavařů – nákladních a užitkových
automobilů. O zkušenostech užití kloubového
dampru TEREX TA400 ve službách společnosti
Eurovia – Kameňolomy, s.r.o. přinášíme rozhovor
s vedoucím lomu Ing. Branislavem Ondrejkou.
Dovolte, abychom Vám všem našim čtenářům,
popřáli příjemné chvíle strávené s našimi informacemi
a pohodové prožití letních slunných dnů.
Kolektiv pracovníků redakce

Vážení čtenáři,

dovolujeme si Vám předložit třetí číslo našeho časopisu podnikatelů ve stavebnictví Build Info. Jak se stalo již tradicí, informujeme Vás o zajímavostech a událostech, které se v naší oblasti působnosti vyskytují. Velmi diskutovaným problémem současnosti je kvalita stavebních výrobků a stavebních prací. K této problematice přispívá mnoho soutěží, mezi nimiž přinášíme informaci o soutěži Nejlepší výrobce stavebnin roku 2015 a dále se uvedené problematice věnuje autor příspěvku „Včasná nezávislá technická kontrola, jako prevence vad a poruch na stavbách“ Ing. P. Sedlák, Ph.D. Nejnovější generací stavebního software KROS se zabývá Ing. Daniel Cihelka. Vzdělávání a zejména učňovskému školství se v současné době věnuje větší pozornost na všech úrovních, a proto byl letos vyhlášen „Rok řemesel“. Informace o českém modelu Mistrovských zkoušek, o výhodách z nich plynoucích jak pro stát, tak pro vykonavatele zkoušek a výhledu do budoucna si zaslouží Vaši pozornost. Dále přinášíme krátké zhodnocení IBF v Brně a veletrhu Bauma München a s tím souvisejících prezentací jak firem, působících v oblasti stavebního strojírenství, tak velkého pomocníka stavařů – nákladních a užitkových automobilů. O zkušenostech užití kloubového dampru TEREX TA400 ve službách společnosti Eurovia – Kameňolomy, s.r.o. přinášíme rozhovor s vedoucím lomu Ing. Branislavem Ondrejkou.

Dovolte, abychom Vám všem našim čtenářům, popřáli příjemné chvíle strávené s našimi informacemi a pohodové prožití letních slunných dnů.

Kolektiv pracovníků redakce

 

Dear readers,

Let us introduce the 3rd issue of BuildInfo, journal for building contractors. Tradition has it that the journal informs you about interesting things and events concerning our industry. A highly discussed issue of these days is the quality of building products and construction works. Good quality is supported by many competitions – we bring the information about one of them called Best Building Material Manufacturer 2015. The issue is further developed in “Timely Independent Technical Checks as a Prevention of Construction Defects and Failures in Constructions” by Ing. P. Sedlák, Ph.D. The latest generation of KROS construction software is described by Ing. Daniel Cihelka. In recent years, higher attention has been paid to education, especially apprentice education. That is why “Year of Crafts” was announced for this year. We recommend to you the information about Czech model of Master exams and their benefits for both the state and the applicants as well as the outlook for future. We include a short summary of the IBF Brno and Bauma München trade fairs and the related presentations of companies active in construction machinery and in the branch helping us constructors a lot – in manufacturing of trucks and utility vehicles. The interview with Ing. Branislav Ondrejka, head of a mine, focuses on the experience with articulated dumper TEREX TA400 in service of Eurovia – Kameňolomy, s.r.o.

We wish all our readers pleasant time spent with the provided information and relaxed summer days.

The BuildInfo editorial team

 

výběr anotací z článků

Soutěž nejlepší výrobce stavebnin roku 2015 byla vyhlášena na MPO dne 14. 4. 2016

Soutěž nejlepší výrobce stavebnin vznikla z potřeby zviditelnit v kontextu stavebnictví výrobu stavebních hmot a materiálů. Odbornými garanty každoročně pořádané soutěže jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR, ÚRS PRAHA, a. s. a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Mediálním partnerem soutěže je časopis Stavebnictví.

Slavnostní vyhlášení již v pořadí 9. ročníku SOUTĚŽE NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2015 provedl ředitel odboru stavebnictví a stavebních hmot pan Ing. Petr Serafín /viz foto/ na prezentačním setkání výrobců stavebnin, které se uskutečnilo na Ministerstvu průmyslu a obchodu dne 14. 4. 2016.

 

 

Ing. Petr Serafín, ředitel odboru stavebnictví a stavebních hmot Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

 

Včasná nezávislá technická kontrola jako prevence vad a poruch na stavbách

Teoretická představa investora o výsledné kvalitě jednotlivých realizovaných stavebních prací a následně i celé stavby se bohužel v praxi často diametrálně liší od reality. Tento jev se objevuje jak při realizaci novostaveb, tak i při rekonstrukci stávajících objektů. Jedním z hlavních faktorů při prevenci vad a poruch na stavbách je systematická nezávislá technická kontrola.

Z praxe je známo a řada odborných studií toto i potvrdila, že řada nedostatků a problémů, vzniklých při výstavbě vyjde najevo, až když je hotový sled činností, ucelená část nebo celý realizační proces. Reakce na ně jsou opožděné a někdy i nepřesné, neboť se obtížně odhalují příčiny jejich výskytu.

Investoři neustále zvyšují požadavky na kvalitu stavebních prací a staveb. Stavební firmy se musejí tomuto trendu v rostoucí konkurenci přizpůsobit. Jinak se dostanou do značných potíží při získávání zakázek. Zhotovitel musí již v rámci soutěže o získání zakázky respektovat požadavky objednatele na kvalitu stavby.

Zabezpečení kvality ve stavebnictví je pro zhotovitele do budoucna klíčovým parametrem. Kvalitu, dle dikce normy, lze definovat jako souhrn vlastností výrobku nebo služby, které vyjadřují jejich schopnost plně uspokojovat požadavky odběratele.

V současnosti se stává jedním z rozhodujících činitelů při hodnocení úrovně firem na trhu a souvisí s požadavkem na zvyšování jejich konkurenceschopnosti.

Výsledným produktem stavebního procesu je stavební objekt nebo jejich souhrn, tedy stavba. Jde o nákladný výrobek s mnohaletou životností, vyžadující dlouholetou spolehlivost a funkčnost všech jeho součástí. Proto je třeba věnovat zabezpečení kvality stavebního díla velkou pozornost. Rozhodujícími kritérii kvality stavby jsou vysoká spolehlivost a životnost stavebních konstrukcí, vysoký standard uživatelských parametrů a minimální náklady na provoz a údržbu. Toto je snem každého investora, a pokud to všechno bude ještě stát minimum peněz, tak se jedná o ideální stav.

 

Nejnovější generace stavebních software KROS

V lednu 2016 byla vydána nejnovější generace rozpočtovacího SW řady KROS. Jedná se v pořadí již o čtvrtou generaci SW KROS, který již více než 20 let patří ke špičce mezi stavebními SW jak v České republice, kde jej využívá přes 10 000 uživatelů, tak i na Slovensku, kde je rovněž nejpoužívanějším stavebním SW na trhu.

Pro koho je SW KROS 4 určen, co přináší nového jeho čtvrtá generace a co uživatelé se SW KROS 4 získávají?

O SW KROS 4

KROS 4 je komplexní nástroj pro tvorbu rozpočtů, kalkulací stavebních prací a sledování stavební zakázky. Je určen pro stavební firmy, investory, projektanty, rozpočtáře a další účastníky stavebních řízení. Umožňuje nasazení jak na jednotlivých PC drobných firem, organizací a jednotlivých osob, tak i široké možnosti síťového nasazení – od jednoduchého sdílení souborů až po terminálové nasazení pro střední a velké organizace s desítkami a stovkami uživatelů. Jako jediný stavební software v ČR obsahuje kompletní podobu Cenové soustavy ÚRS a je schopen pracovat s jakoukoliv jinou databází cen stavebních prací, výrobků a materiálů.

Novinky KROS 4

Program je postaven na nové a moderní platformě, která uživatelům přináší optimalizované využití na klasických i nových – hardwarově výkonných počítačích a nasazení na nejnovějších operačních systémech MS Windows, včetně Windows 10. Podpořená je i funkcionalita v systémech vybavených 64-bitovou architekturou. Výrazným znakem programu KROS 4 je moderní grafické prostředí, přizpůsobené stylu práce v aplikacích systémů MS Windows – pás ikon s uspořádáním do karet podle jejich významu, umístění všech ovládacích prvků v horní části obrazovky, rychlý panel pro umístění často užívaných ikon, levý boční panel s nabídkou aktuálně a naposledy otevřených zakázek a další. Přitom KROS 4 dodržuje zažité hlavní principy intuitivního ovládání a funkce minulé generace – KROS plus.

Uživatelsky příjemnými změnami jsou také komfortnější a nové funkce při práci s rozpočtem. Uživatelé získávají nové možnosti pro snadné vyhledávání a filtrování položek v rozpočtu, přizpůsobení pohledů na rozpočet, přesouvání položek v rozpočtu metodou drag&drop a řadu dalších.

Novinkou je také výrazně upravený modul Oferta, který je určen pro efektivní výběr (sub)dodavatelů a zcela nový modul Oferta Pro. Nový modul Oferta Pro kromě porovnání a výběr nejlepší nabídky, navíc umožňuje také správu zadávacích dokumentů – přípravu a ukládání jejich vzorů, automatickou distribuci poptávek a zadávací dokumentace e-mailem, vícekolová výběrová řízení a další.

 

Rok řemesel 2016

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, společně s 23 profesními spolky zahajuje historicky největší ofenzívu na podporu řemesel. I přes různorodost živnostenských profesí, začínají tuzemští řemeslníci a jejich odborní zástupci sjednocovat zájmy v oblasti kvality výrobků a služeb, přístupu ke vzdělávání.

Cíle projektu

– zvýšení prestiže řemeslné práce a profesních spolků

– posílení kvality a bezpečnosti

– vytvoření internetového vyhledávače pro spotřebitele www.mistriremesel. cz, který nabízí nejobsáhlejší a nejkomplexnější katalog řemeslníků – členů profesních sdružení, doplněný o řemeslníky a firmy, které nejsou členy těchto cechů a sdružení

– motivace mladé generace

– provedení změn v učňovském školství

– zavedení praktické výuky na základních školách

– aktualizace oborů středních škol

 

Hydraulický zkušební stroj UFP 400

Ve zkušební laboratoři TZÚS Praha, s.p. na pobočce v Brně byl instalován nový modernizovaný hydraulický zkušební stroj UFP 400 na tahové a tlakové statické a cyklické zkoušky.

Stroj je řízen softwarem, který umožňuje podrobný záznam zkoušky a téměř neomezené nastavení průběhu zkoušky. Stroj je osazen výkonným hydraulickým agregátem a obousměrným zatěžovacím pístem. Kromě běžných statických zkoušek umožňuje konstrukce stroje vyvozovat rychlou změnu zatížení či jeho směru na vzorek a velmi mnoho zatěžovacích cyklů. Hydraulický agregát, včetně chlazení a konstrukce zkušebního stroje, jsou pro dlouhodobé zkoušky i rychlé změny zatížení dimenzovány.

Ke stroji je k dispozici celá řada doplňkového vybavení, včetně různých zkušebních čelistí (například šířky 200 mm). Při zkoušce je také umožněno připojit a zaznamenávat odečty naměřených hodnot z několik digitálních deformetrů.

Stroj pracuje ve dvou konfiguracích:

1) základní – bez velké pracovní desky

Tato konfigurace je vhodná pro různé typy tahových a tlakových zkoušek.

Parametry stroje a okrajové podmínky zkoušky:

• maximální zatížení bez pracovní desky 400 kN,

• třída přesnosti stroje 0,5 %,

• zaručené parametry cyklického namáhání cosinus 0,25 Hz / 10 mm,

• zaručené parametry cyklického namáhání cosinus 2,0 Hz / 1 mm,

• při cyklických zkouškách je možno dosáhnout frekvence až 5 Hz dle okrajových podmínek zkoušky a očekávaných pružných deformací.

2) rozšířená – s velkou pracovní deskou.

Na stroj může být připojena velká pracovní ocelová deska, která vymezuje zkušební prostor a umožňuje snadné podepření a uchycení zkoušeného vzorku.

Parametry stroje a okrajové podmínky zkoušky:

• maximální zatížení s pracovní deskou 250 kN,

• třída přesnosti stroje 0,5 %,

• Otvory M16_6H v rastru 50 x 50 mm,

• zaručené parametry cyklického namáhání cosinus 0,25 Hz / 10 mm,

• zaručené parametry cyklického namáhání cosinus 2,0 Hz / 1 mm,

• při cyklických zkouškách je možno dosáhnout frekvence až 5 Hz dle okrajových podmínek zkoušky a očekávaných pružných deformací.

 

Ohlédnutí za IBF 2016

Od 20. do 23. dubna se na brněnském výstavišti konaly Stavební veletrhy Brno, veletrh nábytku a interiérového designu MOBITEX a veletrh DSB – Dřevo a stavby Brno. I v letošním roce se souběžně konal veletrh PTÁČEK společnosti PTÁČEK – velkoobchod. Inspiraci z hotových dřevěných montovaných domů nalezli návštěvníci v Národním stavebním centru. Během čtyř dnů konání veletrhů shlédlo na 45.000 návštěvníků nabídku 772 firem z 20 zemí světa na čisté výstavní ploše přes 19.460 m2.

Z účasti TZÚS Praha, s.p.,

Jak jsme avizovali v minulém čísle, TZÚS Praha, s.p. se zúčastnil i letošního ročníku Stavebních veletrhů v Brně. Prezentovali jsme služby celé skupiny TZÚS GROUP, tj. i dceřiných společností QUALIFORM, a.s. a PAVUS, a.s., a to jako jediní vystavovatelé z oblasti zkoušení, inspekce a certifikace v oboru stavebnictví.

O to více nás potěšil zájem návštěvníků veletrhu o nabídku našich služeb, včetně zájmu o přístroje pro nedestruktivní testování firmy PROCEQ SA, Švýcarsko, kterou TZÚS Praha, s.p., v ČR a SR zastupuje. Náš stánek navštívili zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, v jehož působnosti jsou stavební výrobky a suroviny, i zástupci oborových svazů a sdružení. Také proběhly neformální schůzky se zákazníky, kteří se zúčastnili současně probíhající dvoudenní konference „Mosty“.

Řada vystavovatelů se ve svých expozicích prezentovala výrobkovými certifikáty vystavenými TZÚS Praha, s.p. a členy skupiny TZÚS GROUP, firma SATJAM, s.r.o. u svých výrobků uváděla i certifikáty značky kvality „Osvědčeno pro stavbu“ vydané prostřednictvím TZÚS Praha, s.p. v rámci Programu Česká kvalita Rady kvality ČR.

Pro příští ročníky věříme, že nový majitel areálu BVV se přičiní, aby se postupně vrátila úroveň účasti vystavovatelů i návštěvníků do let před krizí, která výrazně postihla nejen obor stavebnictví, ale i rozměr těchto Stavebních veletrhů.

Wienerberger a Tondach uvádějína stavební trh nové produkty

Společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. a Tondach Česká republika s. r. o. společně představují novinky ze sortimentu stavebního systému Porotherm a pálené střešní krytiny Tondach. Horkou novinkou v portfoliu značky Porotherm je keramický překlad Porotherm KP Vario UNI, který je univerzálním řešením pro venkovní rolety i žaluzie. Keramický překlad Porotherm KP Vario UNI získal ocenění Zlatá medaile Stavebních veletrhů Brno 2016.

Produktová řada pálených střešních tašek Tondach se rozrostla o novou povrchovou úpravu glazura Amadeus černá u střešních tašek Stodo 12 a Figaro. Do rodiny novinek Wienerberger přibyly také nové lícové cihly Terca řady Wasserstrich bricks a dlažbyb Penter s označením Penter old.

Habito od Rigipsu má Zlatou medaili Stavebních veletrhů v Brně

Deska Habito získala ocenění v kategorii inovativních materiálů na Stavebních veletrzích. Obstála tak v konkurenci desítek dalších produktů, prezentovaných na brněnském výstavišti a definitivně se tak stala žádanou novinkou letošního roku. Habito je produktem společnosti Rigips. Svými vlastnostmi tato sádrokartonová deska je schopna takřka plnohodnotně nahradit zděné příčky. Habito je mimořádně pevné a odolné.

Inovativnost Habita spočívá v tom, že disponuje až extrémní pevností, která umožní stavět interiérové stěny a příčky s vysokou mechanickou odolností a únosností. Do Habita lze kotvit předměty běžným vrutem bez předvrtání, bez hmoždinek a bez dodatečné nosné konstrukce.

Habito má také výborné akustické vlastnosti. Proto se hodí k odhlučnění místností. Bezpečnostní příčka Habito úspěšně splnila všechna kritéria zkoušek v akreditované zkušebně. Vyrovná se tak i zděné příčce z plných cihel, co se týká bezpečnosti proti násilnému vniknutí.

 

Digitální tisk ve výrobě keramických dlažeb a obkladů RAKO

Už naši předkové v době kamenné přišli na to, že když hodí kus plastické hlíny do ohně, tak výpalem zcela změní své vlastnosti, a to překvapivě k lepšímu. Nejen, že se zásadně zvýší pevnost, zlepší se povrch, ale při vhodném tvaru lze použít tento velmi snadno dostupný materiál pro mnoho účelů. Jako podložka pro jídlo, jako nádoba pro vodu či uchování potravin. V době 3–4 tis. let př. Kr. staří Sumerové a Babylóňané začali používat vypalované keramické destičky také jako stavební materiál! Nejprve sloužila pálená keramická hlína pouze jako dekorační materiál a posléze i jako základní stavební materiál místo kamene. Historie keramické technologie pro stavební účely jak dlažeb a obkladů, tak i cihel se tedy datuje do období nejstarších civilizací. Keramická technologie je pevně spojená s novodobou historií lidstva. Jak se zvyšovala úroveň znalostí lidstva, tak se zdokonalovala i technologie výroby a dekorace keramiky pro stavební účely. Zatímco ve starověku k dekoraci stačilo rydlo, vytvářející jednoduchý reliéf a štětec pro malování barevnými hlinkami, později se přidala vrstva tzv. glazury. Ta vylepšila nejen užitné vlastnosti keramiky – nepropustnost pro vodu, ale zejména podstatně pozvedla i estetické vlastnosti a kvalitu povrchu. Ve středověku byla poptávka po stavební keramice (zejména pro podlahy) vyšší a s ní rostly i nároky na její kvalitu a užitnou hodnotu – mechanická odolnost, snadná údržba, rozměrová přesnost, barevnost, dekorativnost. Zásadní zlom započala průmyslová revoluce, kdy se z manufakturní výroby stala výroba průmyslová. Dekorace byla zpočátku velmi jednoduchá, jednalo se o vtisknutí reliéfu během vytváření či použití různobarevných hmot barvených zejména přírodními jíly, nebo nejjednoduššími dostupnými pigmenty – Fe2O3, TiO2, oxidy Kobaltu. Posléze se přidal polev glazurou. Ve 20. století byly k dispozici poloautomatické stroje na jednoduchou dekoraci po naglazování – Sítotisky. Tato technika vydržela až do 60. let minulého století, kdy se překotně začaly objevovat různé dekorační stroje, které glazuru kapkami různé velikosti stříkaly,pokrývaly. Až v 80. letech se, zejména v kolébce moderní keramické technologie Itálii v oblasti Sassuola, rozmohla rotační technologie tisku pastami. Ať už to byl rotační sítotisk či různé formy flexotisku. Tyto techniky umožňovaly precizovat dekoraci natolik, že se keramika designově velmi přiblížila svému přírodnímu vzoru – kameni. Tato dekorace ovládla keramický průmysl dlažeb a obkladů na dlouhých 30 let. Na přelomu tisíciletí se nejprve sice nesměle a s obrovskými problémy i omezeným použitím začala objevovat úplně nová dekorační technika – digitální aplikace keramických inkoustů. O 10 let později, tj. kolem roku 2010, byla tato zatím nejmodernější technika dekorace na takové technické a technologické úrovni, že rotační techniky doslova „převálcovala“.

 

Beton, čerstvá malta i litý potěr pro rychlé a lepší stavění

Kvalitní betonové základy

Základy domu mají zásadní vliv na fungovánía trvanlivost celé stavby. A protože svépomocí nelze dosáhnout optimální receptury betonu, ani namíchat jeho dostatečné množství ve stejné kvalitě, vyplatí se obrátit na osvědčeného výrobce. Skupina Českomoravský beton dodává veškeré betony jako transportbeton, tedy beton, jehož složky byly nadávkovány i zamíchány na betonárně a v čerstvém stavu dopraveny na stavbu autodomíchávačem. 

Při realizaci monolitické základové desky se nejčastěji uplatňují betony s pevností C 25/30, které je třeba vyztužit. Velmi dobré houževnatosti betonové konstrukce lze dosáhnout přidáním ocelových vláken do čerstvého betonu, která představují alternativu klasické betonářské výztuže. Beton s obsahem rovnoměrně rozptýlených ocelových vláken, tzv. drátkobeton, nabízí skupina Českomoravský beton pod označením STEELCRETE®.

Stavba s čerstvou maltou se obejde bez elektřiny i vody

Klidně na „zelené louce“, bez přípojky vody i elektrické energie, a navíc mnohem rychleji, poroste vaše stavba s čerstvou maltovou směsí MALMIX®. Směs připravenou k okamžitému zdění doveze autodomíchávač až na stavbu, již v požadované konzistenci a kvalitě. Nemusíte tak předem zajišťovat nákup materiálů, jako písek, cement nebo vápno, ani následnou zdlouhavou přípravu směsi na stavbě. Čerstvá malta navíc nepotřebuje žádná technická zařízení, jako je třeba míchačka. Maltová směs se na stavbě skladuje v plastových vanách, každý zedník tak má materiál stále po ruce. Čerstvá malta je moderní alternativou suchých maltových směsí, vyniká dlouhou zpracovatelností až 36 hodin. Výstavba s využitím čerstvé malty je navíc šetrná k životnímu prostředí. Ve srovnání s konvenčními postupy při ní nevznikají zbytky surovin či prázdné obaly pytlovaných materiálů, a kromě toho šetří energie.

Lité podlahy výborně vedou teplo

I výběrem podlahy lze ušetřit náklady na vytápění. Lité podlahy výborně vedou teplo a pomáhají tak zvýšit účinnost podlahového topení a usnadnit jeho regulaci. Podlaha, která se jednoduše realizuje nalitím směsi, může být podkladem pro další nášlapné vrstvy nebo i velmi odolným finálním povrchem. Pro lité podlahy se využívají dva typy směsí: litý anhydritový potěr ANHYMENT® nebo litý cementový potěr CEMFLOW®. Oba typy směsí vynikají vysokou tekutostí a absencí pórů, takže dokonale vyplní veškeré prostory mezi trubkami či kabely podlahového topení. Právě díky tomu podlaha lépe akumuluje teplo a podlahové topení se snadněji reguluje, čímž lze značně ušetřit náklady na vytápění.

 

Jak předcházet vzniku odpadů?

Na loňském FOR WASTE – Semináři ODPADY 2015 byl prezentován příspěvek Podpora projektů přeměny odpadů na zdroje ze strany EU a OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). V návaznosti na tento dokument se nabízí otázka, ve kterém článku řetězce, zobrazeného v modelu na obr. 1 pod názvem Směrem k oběhovému hospodářství: program nulového odpadu pro Evropu, převzatého z uvedené prezentace zahájit aktivity nabízené Strukturou programu OP PIK – obr. 2

Z obr. 1 je zřejmé, že životní cyklus vznikajícího produktu, ať již v podobě zpracovaného materiálu nebo služby (ve smyslu norma ČSN EN ISO 9 000 : 2 000), nebo logistického objektu a služby (z pohledu logistiky), začíná designem a tedy myšlenkou tvůrce produktu. V navazujících článcích hodnototvorného procesu, jenž podle téže normy tvoří soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, který přeměňuje vstupy na výstupy. V logistice vnímáme proces jako transformaci látek (hmot), informací a energie, probíhající v článcích hodnototvorných řetězců. V uvedených transformačních procesech dochází v čase ke změnám tvaru, struktury a místa (polohy) uvedených vstupů, a tak se postupně realizují procesy v dalších článcích modelu oběhového hospodářství na obr. 1.

Obr. 1 Směrem k oběhovému hospodářství: program nulového odpadu pro Evropu

Při koncipování logistická strategie hospodaření s odpady se nabízí možnost vycházet z myšlenky, že v mnoha případech je odpad vlastně surovinou. Jedno nebo více druhovou. Suroviny je ovšem nutno z odpadů „vytěžit“. Takto získané suroviny označujeme jako druhotné. Ve srovnání s primárními surovinami nejsou méněcenné, rozdíl je v procesních řetězcích, kterými jsou získávány a v nákladech na jejich získání. Je tedy zřejmé, že tyto náklady a tím i tržní ceny, je možné strukturou a parametry procesních řetězců v obou případech ovlivnit. Vedle toho samozřejmě ještě situací na trzích. Logistická strategie v hospodaření s odpady je dílčí součástí strategie podniku, která je výslednicí interakcí mezi podnikem, konkurenčními podniky a trhem. Ze strategie podniku je tedy nutné odvodit koncepci pořizování odpadu (jaký, kolik, odkud, jak), výběr progresivní technologie jeho zpracování a logistickou koncepci s přihlédnutím k situaci na trzích (nabídka odpadu, poptávka pro produktech recyklace).

 

 

 

HYDRADIG – novinka JCB

JCB jako jeden z předních světových výrobců stavební techniky letos představilo zcela nový stroj HYDRADIG – kolové rýpadlo, které otevírá nové možnosti při práci.

Vývoj novinky pod krycím názvem „Project 710“ trval více jak tři roky a hlavním cílem inženýrů JCB bylo vytvořit rýpadlo dle požadavků zákazníků. Základní zadání jasně definovalo pět hlavních kritérií, a to výhled z kabiny, stabilita stroje, mobilita, ovladatelnost a snadná údržba a servis. Díky přáním zákazníků se zrodil revoluční stroj v hmotnostní kategorii do 12 tun s unikátní kombinací důležitých vlastností.

  • Výhled: bezkonkurenční výhled z kabiny na všechna čtyři kola a okolí stroje. Volitelná LED světla, zlepšující pracovní podmínky po setmění

  • Stabilita: díky umístění všech agregátů a nádrží v úrovni podvozku je těžiště stroje níže oproti tradičnímu řešení. HYDRADIG rovněž vyniká výborným odhlučněním.

  • Mobilita: bezproblémový pohyb při práci ve stísněných podmínkách a pojezdová rychlost až 40km/hod. Plynulá jízda do kopce díky automatickému řazení. Vysoký točivý moment při nízkých otáčkáchs motorem JCB Ecomax 81 kW.

  • Ovladatelnost: HYDRADIG nabízí 3 typy nastavení pohonu – 2WS, 4WS a tzv. krabí chod

  • Servis: snadná údržba a přístup k agregátům ze země

 

„V praxi HYDRADIG změní způsob práce a jsem si jist, že naši zákazníci rychle ocení jeho výhody“, říká ředitel vývoje společnosti JCB, pan Tim Burnhope.

Rýpadlo HYDRADIG s inovativní kombinací použitých technologií bylo možné vidět na největším světovém veletrhu stavebních strojů BAUMA 2016, který se konal v dubnu v Mnichově, kde nadnárodní společnosti z různých koutů světa jako je Brazílie, Čína, USA, Německo, Francie, Polsko, Španělsko, ale i Česká republika představují novinky a produktové premiéry z odvětví stavebnictví, těžby, zpracování surovin a hutnictví, výroby a manipulace se stavebními materiály, servisu a příslušenství.

Kromě zmíněné novinky se návštěvníci expozice JCB mohli seznámit se speciální edicí teleskopického manipulátoru LOADALL, který byl vyroben u příležitosti oslav výroby 200.000 kusu teleskopického manipulátoru ze značkou JCB. Mezi další představené novinky patřil rýpadlo-nakladač JCB 3CX Compact Tool Carriera zcela nová kabina velkých kolových nakladačů CommandPlus. JCB také představilo nové pásové rýpadlo JS140 a další modely rýpadel v hmotnostní kategorii nad 12 resp. 20 tun.

Rekordní BAUMA v Mnichově

Velkolepá výstava stavebních strojů, strojů na výrobu stavebních hmot, těžařských strojů, stavebních vozidel a stavebního nářadí, která se konala ve dnech 11. – 17. dubna 2016 v Mnichově, přivítala 580 000 návštěvníkůz 200 zemí světa. Nejvíce návštěvníků  bylo z Rakouska, Švýcarska, Itálie, Francie, Holandska, Anglie, Švédska, Ruské federace, Polska a České republiky. Celkem bylo obsazeno 605 000 m² výstavní plochy, 3 423 vystavovateli z 58 zemí.

 

„Be part of Something Bigger“ –pozvání na stánek

Společnost Liebherr již tradičně upoutala návštěvníky neobvykle krásným, účelným a působivým stánkem i volným prostranstvím, kde na ploše 14 000 m² bylo vystaveno 60 exponátů z rozsáhlého výrobního programu stavebních strojů, mobilních a pásových jeřábů, manipulační techniky, důlních strojů a komponentů, s velkým množstvím novinek.

Zajímavostí, která zaujala velké množství návštěvníků bylo nové vláknové lano s velkou pevností. Toto lano pro zvedací zařízení vyvinula společnost Liebherr společně s rakouským výrobcem lan společností Teufelberger. Lano se v současné době testuje ve zkušebně a provádí se provozní zkoušky na různých jeřábech. Ve srovnání s ocelovými lany je nově vyvinuté lano výrazně lehčí a má delší životnost.

 

Pozvání společnosti Zeppelina Caterpillar

Velmi působivě byla upravena hala, kde se společně prezentovaly firmy Zeppelin a Caterpillar. Návštěvníci zde měli možnost si prohlédnout 60 strojů a zařízení Cat® různých kategorií od nejmenších minirypadelaž po 160 tunový pevný dampr.  Na venkovní ploše se prezentovala půjčovna strojů Zeppelin Rental Store. Z vystavovaných novinek lze uvést např.: Pásové rýpadlo řady F XE, Kolový nakladač Cat® 966M XE, Kolová rýpadla M řady F.

 

Iveco se prezentovalo světovou premiérou

Světová premiéra Nového Iveco Eurocarga s pohonem 4x4 „Mezinárodního nákladního vozidla roku 2016“ proběhla též na Baumě. Nové Eurocargo 4x4 je navrženo pro nejnáročnější práci mimo silnici a je tím pravým řešením pro stavebnictví a městskou výstavbu. Je k dostání s denní nebo spací kabinou se standardní střechou. Jeho hmotnost dosahuje 11,5 nebo 15 t a je nabízeno s rozvorem kol od 3,240 do 4,150 mm. Je poháněno motorem Tector 7 ve variantách 220 a 250 HP u 11,5 t verze a u 15 t verze ve variantách 250 či 280 HP. Je to jediné vozidlo Euro VI z řady středně těžkých vozidel, které splňuje emisní normy se systémem HI-SCR s pasivním filtrem pevných částic.

 

Motor MAN – „Diesel roku 2016“

Na mezinárodní výstavě Bauma 2016 byl motor D3876 poprvé představen jako inovativní koncept pohonu těžkých stavebních nákladních vozidel. Odborníky byl shledán a oceněn jako efektivní pohon těžkých nákladních vozidel. 

Jury složená z novinářů několika motoristických publikací byla oslovena především základní koncepcí konstrukce motoru, ale též použitím vysoce kvalitních a pevných materiálů k jeho výrobě. Obě dvě tyto skutečnosti jsou ve své jedinečné kombinaci základem pro vysoce efektivní řešení pohonu vozidel. MAN D3876 výtečně doplňuje stávající řadu vznětovýchmotorů MAN D26/D26, které dlouhodobě osvědčují svoji kvalitu a efektivitu.

 

Kloubový dampr TEREX TA400 ve službách společnosti EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o.

Společnost EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o. si pronajala od společnosti AUSTRO Baumaschinen kloubový dampr TEREX TA400. Jeho nasazení probíhá v současné době v kamenolomu Dubná Skala, který se nachází v k.ú. Vrúty, 3 km od Žiliny na severních svazích Lúčanské Fatry.

Vedoucího lomu Ing. Branislava Ondrejky jsme se zeptali:

Měli jste možnost zapůjčení a otestování tohoto stroje před jeho pronájmem?

Áno, viac ako jeden týždeň sme mohli dumper testovať priamo u nás na Dubnej Skale. Snažili sme sa ho postupne nasadiť na všetky typy prác, ktoré by mohol v budúcnosti vykonávať, aby sme si preverili jeho schopnosti v čo najširšom spektre situácií. Na stroji sa deň po dni striedali naši traja strojníci, čím sme sa snažili docieliť objektívnosť testovania.

Jak jste byli s jeho testováním spokojeni?

Samozrejme, človeka to zvádza hovoriť len samé superlatívy. Však sa jedná o moderný, výkonný a bez pochyby aj úsporný stroj, ktorý má len pár motohodín. V tomto určite dám na svojich zamestnancov, ktorí majú v lomoch odžité desiatky rokov a dokážu pomerne ľahko identifikovať silné a slabé stránky stroja iba tým, že ho vystavia extrému. Tento dumper sa rozhodne nedal zatlačiť do kúta a aj veľmi náročné situácie zvládal s ľahkosťou. Čo mňa ako vedúceho lomu teší najviac je fakt, že toto sa každý deň bude prejavovať vo väčšej miere bezpečnosti, ktorá je v našej spoločnosti prvoradá.

Můžete srovnat tento stroj s obdobným strojem užívaným ve vaší společnosti?

Po viac ako týždni musím skonštatovať, že s podmienkami, ktoré máme u nás v lome si tento dumper poradil lepšie ako ktorýkoľvek iný stroj podobného zamerania, ktorý tu kedy bol. Ono, v každom lome je to niečo iné a niekto môže tvrdiť, že sa lepšie uplatní možno stará overená klasika v podobe „obyčajného“ nákladného vozidla. Ale myslím, že je ten pravý čas vyskúšať niečo nové a verím, že keď chceme byť konkurencie schopní, tak musíme pozerať aj na efektívnosť prevádzky. Sme spoločnosť, ktorá pozerá dopredu, a preto si myslíme, že tento dumper je krok vpred.

Děkujeme za rozhovor.

 

Popularita smluv o servisu a údržbě DAF MultiSupport rychle roste

Stotisící smlouvu podepsali zástupci společnosti SUEZ Recycling and Recovery

Od roku 2014 se zdvojnásobil počet uzavřených smluv o servisu a údržbě DAF MultiSupport. V současné době je více než 40 % všech nákladních vozidel DAF dodáváno se smlouvou o servisu a údržbě, která je sestavena přesně podle požadavku zákazníka a typu provozu jeho vozidel. Největší výhodou pro zákazníka je jistota pevných nákladů na servis a údržbu jeho vozidla. Stotisící smlouvu DAF MultiSupport podepsala celoevropsky působící společnost SUEZ Recycling and Recovery pro své nové vozidlo DAF CF 400 FAQ 8 x 2 se speciální nástavbou na odvoz odpadu.

Při výběru smlouvy o servisu a údržbě DAF MultiSupport si zákazník vybírá rozsah služeb a délku trvání smlouvy. Dokonce může smlouvu rozšířit o nástavbu, přívěs nebo návěs. Díky tomu, že se dealer DAF postará kompletně nejen o plánování údržby, ale také o její administrativu, ušetří zákazníkům mnoho času. Ti se pak mohou plně soustředit na svoje podnikání.