4/2016

Vážení čtenáři,
otevíráte další číslo našeho časopisu Build
Info – časopisu podnikatelů ve stavebnictví.
Stalo se již pravidlem, že přinášíme v tomto
podzimním čase, v době konání mezinárodního
stavebního veletrhu FOR ARCH spoustu novinek
a informací, vztahujících se k pulzujícímu
životu ve stavebnictví. Mezi diskutovaná témata
současnosti patří i odpady. K uvedené
problematice se vztahuje i vyhlášení 1. ročníku
soutěže MPO ČR „Přeměna odpadů na zdroje“,
o němž bližší informace přináší článek Ing.
Ludmily Kratochvílové z MPO ČR a informaci
o 8. ročníku semináře „Odpady nejen stavební –
jejich recyklace, užití a likvidace“.
Novelou nařízení vlády č.163/2002 Sb.
o technických požadavcích na stavební výrobky
se zabývá informace Ing. Evy Štejfové z MPO ČR.
Vaší pozornosti doporučujeme článek o „Národní
soustavě kvalifikací“ a informaci o činnosti
Vysoké školy technické a ekonomické v Českých
Budějovicích o připravovaném 8. ročníku konference
Defekty budov 2016.
Bližší informaci o certifikaci uživatelů cenových
soustav přináší článek Ing. Daniela Cihelky
z ÚRS Praha, a.s. V našem časopise naleznete
již tradičně aktuální informace jak ze světa
stavebního strojírenství, tak z automobilového
průmyslu. Ze zajímavostí vyjímáme informaci
nejen o chronologických událostech, které provázely
výstavbu Gotthardského tunelu, nejdelšího
železničního tunelu na světě.
Věříme, že i v tomto čísle naleznete informace,
které Vás zaujmou.
Pěkné a pohodové prožití „babího léta“ Vám
přeje redakční tým časopisu

Vážení čtenáři,

otevíráte další číslo našeho časopisu Build Info – časopisu podnikatelů ve stavebnictví.

Stalo se již pravidlem, že přinášíme v tomto podzimním čase, v době konání mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH spoustu novinek a informací, vztahujících se k pulzujícímu životu ve stavebnictví. Mezi diskutovaná témata současnosti patří i odpady. K uvedené problematice se vztahuje i vyhlášení 1. ročníku soutěže MPO ČR „Přeměna odpadů na zdroje“, o němž bližší informace přináší článek Ing. Ludmily Kratochvílové z MPO ČR a informaci o 8. ročníku semináře „Odpady nejen stavební – jejich recyklace, užití a likvidace“. Novelou nařízení vlády č.163/2002 Sb. o technických požadavcích na stavební výrobky se zabývá informace Ing. Evy Štejfové z MPO ČR. Vaší pozornosti doporučujeme článek o „Národní soustavě kvalifikací“ a informaci o činnosti Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích o připravovaném 8. ročníku konference Defekty budov 2016. Bližší informaci o certifikaci uživatelů cenových soustav přináší článek Ing. Daniela Cihelky z ÚRS Praha, a.s. V našem časopise naleznete již tradičně aktuální informace jak ze světa stavebního strojírenství, tak z automobilového průmyslu. Ze zajímavostí vyjímáme informaci nejen o chronologických událostech, které provázely výstavbu Gotthardského tunelu, nejdelšího železničního tunelu na světě.

Věříme, že i v tomto čísle naleznete informace, které Vás zaujmou.

Pěkné a pohodové prožití „babího léta“ Vám přeje redakční tým časopisu

 

Dear readers,

You are opening new issue of our BuildInfo - journal for building contractors. It has become a tradition that in this time of the year, when the international FOR ARCH construction trade fair takes place, we are bringing plenty of news and information concerning the lively construction industry. One of the hot topics of today is waste. The issue relates to the first year of the competition called “Changing the Wastes to Sources” announced by the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic (MIT CR) and introduced in the article by Ing. Ludmila Kratochvílová from MIT CR, as well as to the information about the 8th year of the “Workshop: Not only construction waste – their recycling, use and disposal”. Amendment to the Government Regulation no. 163/2002 Coll., on technical requirements on selected construction products, is dealt with by Ing. Eva Štejfová from MIT CR. We recommend to your attention the article on “National Qualification System” and the information about activities of the Institute of Technology and Business in České Budějovice concerning the prepared 8th year of the “Buildings‘ Defects 2016 Conference”. The article by Ing. Daniel Cihelka from ÚRS Praha, a.s., presents detail information on certification of price system users. And as usually, you will find current information from machinery and automotive industries. Among the curiosities, you can read about interesting points concerning construction of the Gotthard Tunnel – the longest railway tunnel in the world.

We believe that in this issue you can again find the information that will engage your attention.

The BuildInfo editorial team wishes you relaxed and trouble-free Indian summer

 

 

výběr anotací z článků

 

Vyhlášení 1. ročníku soutěže MPO

Přeměna odpadů na zdroje

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek vyhlásil 1. ročník celostátní soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“. Partnery soutěže jsou Unie zaměstnavatelských svazů ČR a Svaz průmyslu druhotných surovinČR.

Cílem této soutěže je oslovit a zaujmout tématem využívání druhotných surovin a přeměnou odpadů na nově využitelné zdroje co nejširší odbornou i občanskou veřejnost.

K vyhlášení soutěže přispěly dva významné podněty. V prvé řadě to byly konkrétní úkoly stanovené v Akčním plánu na podporu zvyšování soběstačnosti České republiky v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami pro naplnění cílů a opatření uvedených v Politice druhotných surovin České republiky. Jedním z těchto cílů je navrhnout systém efektivní osvěty podnikatelské sféry i veřejnosti v oblasti získávání zpracování a využívání druhotných surovin/ druhotných zdrojů. Dalším významným podnětem je příprava na přechod k Oběhovému hospodářství, které má za cíl co nejdelší udržení suroviny ve výrobním cyklu a tím minimalizovat vznik odpadů. Právě efektivní využívání druhotných surovin je významnou součástí Oběhového hospodářství.

Do soutěže se mohou přihlásit výrobní a stavební podniky, organizace veřejné správy, zejména obce a města, vzdělávací zařízení od základních škol až po vysoké školy a takéinstituce volnočasových aktivit působící v České republice v oblasti získávání, zpracování a využívání druhotných surovin.

 

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., na letošním FOR ARCH, FOR WASTE a dalších akcích

I na letošních veletrzích FOR ARCH a FOR WASTE, jejichž je TZÚS opět odborným garantem, budeme prezentovat naše činnosti a služby, a to zejména v souvislosti s vyhlášenými tématy „Kvalita výrobků a materiálů“ a „Řízení energetické náročnosti budov“, která obě chápeme jako významný prvek udržitelného stavění a též významný kvalitativní ukazatel staveb. TZÚS je nezávislým posuzovatelem v těchto oblastech, ať už jde o zkoušení a certifikaci stavebních výrobků a materiálů, včetně systémů řízení výroby a kvality, průkazy energetické náročnosti budov nebo energetické audity a posudky, tepelně technické výpočty, posuzování projektové dokumentace z hlediska tepelné techniky a také ověřovacízkoušky, prováděné přímo na stavbě, např. zkoušky průvzdušnosti budov a termovizní diagnostika.

V rámci doprovodného programu budou uspořádány samostatné semináře „pro posuzovatele stavebních výrobků s označením CE“ a „pro uživatele stavebních výrobků s označením CE“. Jelikož TZÚS je od letošního roku pověřen vedením seznamu výrobců žebírkové oceli pro výztuž do betonu, včetně přidělování jednoznačných identifikačních čísel, bude též uspořádán zákaznický den na toto téma.

Stále aktuálnějším tématem je hodnocení komplexní kvality budov, k němuž TZÚS používá metodiku SBToolCZ, zahrnující posouzení vlivu budovy na životní prostředí, její sociálně kulturní aspekty, funkční a technickou kvalitu, ekonomické aspekty, management i lokalitu, ve které je budova umístěna. Související, ale i samostatně využitelnou novinkou je Akustický štítek, vyjadřující hodnocení akustického komfortu obydlí, počínaje zvukovou izolací fasády, stěn, kročejovým hlukem, hlukem technických zařízení i prostorovou akustikou. I k těmto tématům budou odborníci TZÚS připraveni poskytnout konzultace a odborná vyjádření.

 

Novela nařízení vlády č. 163/2002 Sb.technické požadavky na stavební výrobky

Dne 13. července 2016 bylo v částce 83 Sbírky zákonů publikováno nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2016, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 18 až 49 vztahujících se k příloze č. 1 a příloze č. 2, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Technické požadavky na harmonizované stavební výrobky jsou upraveny přímo účinným nařízením (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh. Harmonizace technických požadavků na stavební výrobky je na úrovni EU neustále rozšiřována vytvářením nových harmonizovaných technických specifikací a výrobky průběžně přecházejí z národní sféry do harmonizované. Na stavební trh však vstupují nové výrobky, atypické výrobky, nebo varianty existujících výrobků, které harmonizované technické specifikace nepokrývají nebo je pokrývají pouze částečně. U mnoha stavebních výrobků se harmonizace v budoucnosti vůbec nepředpokládá. Z tohoto důvodu bylo třeba aktualizovat seznam stavebních výrobků uvedených v příloze č. 2 nařízení vlády, jež jsou na národní úrovni regulovány tak, aby jejich použití do stavby nepředstavovalo riziko pro splnění základních požadavků na stavby. Nejvíce změn zaznamenala skupina výrobků 9, kam byly doplněny mj. tažené kompozitní profily, protipovodňové zábrany, prefabrikované stavební jednotky nebo skupina 10, do které byly doplněny např. nástěnné rozvaděče, systémy pro ochranu kabelových tras při požáru nebo kabelové trasy s požadovaným zachováním funkčnosti v podmínkách požáru.

Finále SUSO jubilejně po dvacáté a opět při veletrhu FOR ARCH

V září se při mezinárodním stavebním veletrhu FOR ARCH v PVA EXPO PRAHA koná fi nále jubilejního 20. ročníku Soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO. Postupová kola, která se konala v Praze, Ostravě, Hradci Králové, Nitře a v Českých Budějovicích, vydala jména těch nejlepších, kteří se utkají ve finále. Soutěžící prokázali nejen přehled ve svém oboru, ale také znalosti a schopnosti ovládat nové technologie, jež se při projektu SUSO prezentují.

 

Národní soustava kvalifikací

Cesta k získání kvalifikace uznávané na pracovním trhu v ČR

NSK je státem garantovaný celorepublikový systém, který definuje požadavky na odborné způsobilosti jednotlivých kvalifikací bez ohledu na způsob jejich získání. Rozhodující vliv na obsah kvalifikací mají přitom zaměstnavatelé. Každá kvalifikace, která je na trhu práce uplatnitelná, v něm má nebo v průběhu času bude mít své místo. NSK umožňuje také uznávání a certifikaci kvalifikací. NSK tvoří spojující systémový rámec pro počáteční a další vzdělávání. NSK zároveň umožňuje srovnání našich národních kvalifikací s kvalifikacemi stanovenými a popsanými v jiných evropských státech.

NSK, její struktura, způsob vytváření a schvalování, i procesy jejího využívání jsou stanoveny na základě zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Národní soustava kvalifikací je vytvářena v duchu zcela nové filozofie vzdělávání – jde o výsledek, nikoliv cestu. Hlavní je prokázání osvojených kompetencí a ne způsob jejich získání.

Přínosy NSK

 Uznávání skutečných odborných znalostí a dovedností nezávisle na způsobech jejich získání.

 NSK využijí účastníci nejrůznějších forem a procesů dalšího vzdělávání, aby zjistili hloubku a rozsah požadavků, které na ně budou kladeny při výkonu nových pracovních činností.

 Vzdělávací instituce využijí NSK při vymezování odborné složky profilu jejich absolventů.

 NSK napomůže pracovní mobilitě v rámci EU a umožní řešit nedostatky na trhu práce prostřednictvím migrantů

 

Marmomacc svátek pro milovníky přírodního kamene a designu

Jeden z nejvýznamnějších italských veletrhů Marmomacc se letos bude konat od 28. září do 1. října 2016. Naprestižní přehlídku kamene, jeho opracování a designu míří nejen profesionálové, ale i všichni milovníci designu  a architektury.

Na Marmomacc se dá přijet pro inspiraci nebo také jako na výstavu moderního umění Made in Italy. Nejzajímavější expozice se soustřeďují do Haly 1 pojmenované jako Divadlo italského kamene. K vidění bývají kamenné povrchy v nekonečné škále barev a provedení. Jde o velkolepé instalace, ale i elegantní doplňky vhodné do soukromého interiéru, ale třeba i městského mobiliáře.

V této sekci se představují věhlasní architekti a designéři. Loni to byla třeba cenami ověnčená designérka Patricia Urquiolová, která přispěla svými rozkošnými židličkami do nomádské kolekce Louise Vittona. Některé její výrobky je možné si zakoupit i v Praze. 

Každoročně se na Marmomaccu uděluje cena Stone Award, jejíž přípravy se letos ujímá Archmarathon, což je sdružení 42 světových designových studií, které pořádá prestižní architektonické koference a soutěže. Ve Veroně si poměří své síly na 1.000 architektů a designerů.

V roce 2015 se veletrhu zúčastnilo 61% zahraničních účastníků, kteří na veletrhu díky workshopům, eventům a trainingovým programům využívají příležitostí pro B2B marketing.

Důležitou součástí je Italian Stone Summit, který hostí mezinárodní delegace obchodníků. Pro italskou ekonomiku představuje přírodní významný segment. Nejvýznamnějšími odběrateli mramoru jsou tradičně Spojené státy a země Středního východu.

Marmomaccem tradičně žije celá Verona. Kamenné instalace vyzdobí už tak krásné historické centrum města.

Více uživatelsky zaměřený veletrh Albitare Il Tempse letos konat nebude.

 

Konference Defekty budov 2016 na VŠTE v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (VŠTE v Českých Budějovicích), která v letošním roce oslavila již 10 let od svého založení, je jednou ze státních vysokých škol v České republice s plně akreditovanými studijními programy bakalářského i navazujícího magisterského studia. V roce 2015 došlo k transformaci struktury školy. Byly vytvořeny tři nové ústavy – Ústav technicko-technologický, Ústav podnikové strategie a Ústav soudního znalectví a oceňování. První dva jmenované ústavy sdružují vždy po čtyřech katedrách. Pod Ústav technicko-technologický patří Katedra stavebnictví, Katedra strojírenství, Katedra dopravy a logistiky, Katedra informatiky a přírodních věd, společné pracoviště Jikord, s.r.o. a Centrum technických studií v Táboře.

Katedra stavebnictví má v současné době akreditovány tři bakalářské studijní obory – Pozemní stavitelství, Konstrukce staveb a Stavební management. Pro akademický rok 2015/2016 byl nově akreditován a otevřen i navazující magisterský studijní obor – Konstrukce staveb. Studijní obory jsou vedeny jak v prezenční formě studia, tak i v kombinované formě. Tímto krokem škola maximálně vychází vstříc požadavkům trhu, který velmi trpí nedostatkem studijních příležitostí dálkové a kombinované formy studia. Ve výše jmenovaných bakalářských oborech studuje souhrnně na Katedře stavebnictví v současnosti více než 700 studentů a v prvním roce po otevření bylo k magisterskému studiu přijato 40 studentů, při čemž do dalšího ročníku se hlásí více než 130 studentů (ne všichni však mohou být přijati). Studenti vedení Katedrou stavebnictví se nad rámec studijních povinností hojně účastní studentských soutěží (např. SVOČ, Presta, atd.), kde jsou často za předkládané práce a projekty oceňováni.

 

Certifikace uživatelů cenových soustav

Příprava a realizace každé stavby je zpravidla finančně i časově náročný proces. Pro její realizaci je obvykle potřeba značného množství materiálů, speciálních strojů, nářadí a pomůcek, kvalifikované pracovní síly aj. Již dlouhou dobu jsou součástí přípravy a řízení staveb také specializované SW pro projektování, časové plánování, rozpočty a kalkulace, provoz a údržbu aj.

Procesu přípravy a řízení staveb se účastní autorizované osoby z oblasti projektování a provádění staveb. Kromě těchto nezbytných odborníků, kteří svoji odbornost prokazují prostřednictvím autorizace, jsou kladeny vysoké nároky i na odbornost dalších osob - např. z oblasti projektového a facility managementu, bezpečnosti práce, požární ochrany a v neposlední řadě také z oblasti ekonomické. K této odbornosti přispívá nejenom vzdělání, nutná praxe a zkušenosti, ale také používané nástroje a podklady pro práci.

Zaměřme se nyní na ekonomickou oblast stavby a profesionální nástroje a podklady, které pomáhají při stanovení a řízení nákladů a cen staveb.

CO JSOU CENOVÉ SOUSTAVY?

Z cenového hlediska přípravy a realizace staveb se již dlouhou řadu let užívají tzv. cenové soustavy. Ty poskytují stavební veřejnosti společný komunikační standard pro specifikaci stavebních prací a materiálů potřebných pro vznik staveb i podklady pro jejich ocenění. Pojem Cenová soustava je definován v rámci vyhlášky č.169/2016 Sb. k zákonu č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

V současné době existuje v České republice jen několik málo cenových soustav. Cenová soustava ÚRS je dlouhodobě nejoblíbenější a nejpoužívanější soustavou a to především díky neustále vysoké úrovni kvality poskytovaných informací.

 

Nejdelší železniční tunel světa se otevřel

První červnový den se ve Švýcarsku otevřel v pořadí již třetí tunel v 3 100 metrů vysokém horském masivu. Jedná se o nejdelší železniční tunel na světě, měří 57 kilometrů a cestující mají nad hlavou až 2 300 metrů horniny. Projekt za miliardy byl dokončen s ročním předstihem a z pomyslného trůnu sesadil prozatím nejdelší železniční tunel Seikan, který spojuje pod mořem japonské ostrovy Honšu a Hokkaido. Svůj podíl na úspěšnosti projektu století má i stavební koncern HOCHTIEF.

Několik zajímavostí, které provázely výstavbu tunelu:

1882   První Gotthardský železniční tunel je strmý, plný zatáček, pouze 15 kilometrů dlouhý – a zruinoval své stavitele. Ale banka, která byla pro jeho financování založena, přetrvala: je to Credit Suisse.

1947   Vznikají první návrhy bázového tunelu mezi Amstegem a Bodio.

1963   Doprava na alpských silnicích stojí. Je nutný nový železniční tunel. Komise zkoumá první varianty.

1992   Švýcarské obyvatelstvo schvaluje Novou železniční alpskou transverzálu (NEAT).

1995   Začíná zaměřování. Bázový tunel má protnout masiv od Erstfeldu do Bodio.

1998   Švýcaři schvalují plánované financování trasy NEAT. Finance půjdou z fondu, jehož příjmem bude mýtné pro nákladní automobily, daň z přidané hodnoty a spotřební daň u ropných paliv.

1999   Minéři začínají s přípravnými pracemi na úpatí Gotthardu.

2002  První vrtací stroj se začíná prořezávat horninou. Pracovníci vrtají a odstřelují z obou konců souběžně. Práce s přesností na centimetry při 50 oC.

2007   Otevření bázového tunelu Lötschberg.

2010   Proražení tunelu. Stroje zvítězily nad Gotthardem.

2016   Od prosince budou Švýcarské dráhy posílat tunelem vlaky.

2020   Až bude hotový i tunel Ceneri, dostaneme se z Zürichu do Lugana o 45 min. rychleji.

 

Siemens se stal Evropskou společností roku v kategorii Stavební technologie

Poradenská společnost Frost & Sullivan udělila divizi Building Technologies společnosti Siemens cenu Evropská společnost roku 2015 v kategorii Stavební technologie za její výjimečné služby a řešení v odvětví stavebních technologií.

Cenu převzal Peter Hallberg, vedoucí divize Building Technologies pro region severní Evropa, od Aroopa Zutshi, světového prezidenta a generálního ředitele společnosti Frost & Sullivan. „V odvětví stavebních technologií prokázala společnost Siemens příkladný výkon zaměřený především na inovace orientované na potřeby zákazníků,“ uvedl Zutshi.

Označení divize Building Technologies společnosti Siemens za inovativního světového lídra v oblasti bezpečných, energeticky úsporných a ekologických staveb a infrastruktur se opírá o její komplexní řešení a portfolio služeb.

Aktuálním příkladem je cloudová platforma Navigator pro hospodaření energií. Jedná se o vizualizační software, který zobrazuje datové toky v zestručněné, většinou grafické formě. Výsledkem je přehled o energii a provozním výkonucelého podniku na vysoké úrovni a v detailech Navigator je přizpůsobitelný, rozšířitelný a uživatelsky přívětivý portál, který efektivně podporuje monitoring výkonu stavebních systémů a potřebu i dodávky energie.

 

 

Úpravna vody Plav spotřebovala při rekonstrukci dvě tuny spárovací hmoty

Jihočeská úpravna vody Plav se po letech provozu dočkala modernizace. Nádrže s pískovými filtry jsou nově obloženy keramickými obklady, vyměnila se i technologie. Zcela nově přibyl třetí stupeň čištění, a to filtrace aktivním uhlím. Během rekonstrukc se uplatnily odolné dlaždice Taurus Granit a epoxidová spárovací hmota RAKO SYSTEM, které společnost Lasselsberger dodala na stavbu dokonce 2 tuny! V ÚV Plav přitommohla být využita jen hmota, která vyhověla testování v TZÚS Praha, s.p. a disponuje certifikátem pro styk s pitnou vodou.

Surová voda, přitékající na úpravnu z nádrže Římov, nejprve prochází usazovacíminádržemi, kde se zbaví hrubých nečistot. Poté přibližně půl hodiny protéká pískovými rychlofiltry, kterých je v úpravně celkem 14. Posledním stupněm je od konce roku 2015 čištění pomocí tzv. GAU filtrů naplněných aktivním uhlím. Obklady RAKO se při modernizaci uplatnily hned na dvou místech, a to při opravě van pískových rychlofiltrů, a dále v hale s technologií třetího stupně čištění vody. V obou případech bylo nutné, aby parametry materiálů vyhověly náročným požadavkům na odolnost.

Technologie Lindab Construline

Základna pro cyklisty Singletrail v Moravském krasu rychle a v atraktivním designu

Řady vyznavačů rekreační cyklistiky v Česku stále rostou – i s ohledem na to, že stále více lidí tráví svou dovolenou v tuzemsku. V nádherné přírodě Moravského krasu 20 km severně od Brna tak vznikla síť singletrailových stezek pro horská kola, financovaná Jihomoravským krajem. Srdcem sítě je městys Jedovnice a kemp Olšovec na břehu stejnojmenného rybníka, v němž soukromý investor vybudoval základnu Single Trail. Ta poskytuje cyklistůmveškeré potřebné zázemí od servisu kol, občerstvení až po klubovnu. Realizace tohoto objektu proběhla v rekordním čase několika měsíců díky použité technologii nosné konstrukce od Lindabu, předního světového výrobce stavebních komponent ze švédské oceli.

Olomoucké rozárium v novém

24. června bylo v Olomouci slavnostně otevřeno zrekonstruované rozárium, které je součástí místní botanické zahrady. Dokončena tak byla první etapa rekonstrukce rozária, která nijak nezměnila jeho původní účel, ale proměnila poněkud zanedbané a také málo využívané území v samém centru Olomouce v moderní a životem pulsující městský park. Rozárium také bezbariérově propojuje městskou památkovou rezervaci s třídou 17. listopadu. Investorem rekonstrukce bylo statutární město Olomouc a náklady na 1. etapu dosáhly 27,5 mil. Kč bez DPH.

Město tak získalo nejen významnou odpočinkovou zónu v atraktivní části krásného historického centra. Novou dominantou rozária se stal vstupní objekt s pergolou a infocentrem, do kterého se z ulice 17. listopadu vstupuje po jezdeckých schodech, jehož jednotlivé stupně jsou 9 cm vysoké a 110 cm široké, nebo po bezbariérové rampě. Polyfunkční pergola je porostlá růžemi a jsou v ní umístěny lavice a panely. Objekt je dřevostavba, takže přirozeně splývá s okolím.

Přímo za pergolou se otevře pohled na celé rozárium s centrálním parterem, vodními plochami a dřevěným molem. Parter zůstal hlavním místem dění, to v původní konfiguraci dvou plat, přičemž spodní z nich je hlavní pobytovou plochou a horní slouží jako vyhlídková plošina na městskou památkovou rezervaci a rozárium samé. Obnova rozária probíhala s respektem k původní, velmi kvalitní architektuře. Na první pohled zaujme i úplně nový mobiliář, včetně clonících textilních plachet na terasách, sedacích dřevěných hranolů, lavic ve tvaru dřevěných vln, odpadkových košů, zábradlí a infopanelů.

 

Pronájem stavební techniky v prvním pololetí 2016

Vývoj pronájmu stavební techniky v České republice a Slovenské republice je dlouhodobě sledován Asociací půjčoven stavební techniky (APST).

Celkové porovnání 1. pololetí 2016 se stejným obdobím loňského roku v cele šíři komodit stavební techniky vykázalo v ČR mírný pokles o 8 %. Pokles evidentně souvisí s negativním vývojem v resortu stavebnictví. Problémy, související především se zahajováním velkých staveb (pomalé stavení řízení, evropská norma EIA) ovlivnily i nasazení stavební techniky.

Porovnání u jednotlivých komodit.

K nejvýznamějším komoditám u pronajímané techniky se řadí stavební stroje, zdvihací technika (pracovní plošiny, výtahy, lávky), malá mechanizace (nářadí, topení, kompresory, vibrační technika) a zařízení staveniště (kontejnery, buňky, oplocení, sanitární zařízení). Pronájem stavebních strojů poklesl oproti roku 2015 o hlavně u kategorie velkých strojů až o 24 %, což jednoznačně ovlivnilo zpoždění zahájení velkých infrastrukturních staveb.

Malá mechanizace po trvalém růstu v předchozích létech zaznamenala pokles o 33 %.

Zdvihací technika rostla i v letošním roce. Zřejmě není tato komodita výrazněji ovlivněna výkyvy v resortu stavebnictví a zasahuje svým nasazením do dalších resortů.

Komodita zařízení staveniště poklesla v prvním pololetí o 26 %.

Další vývoj v nasazení stavební techniky je vnímán u uživatelů i půjčoven s pozitivní tendencí. Obchod s pronájmem stavební techniky však plně reflektuje stav a další vývoj hospodářství a především resortu stavebnictví v České republice.m 

Podrobnější analýzu lze získat u Asociace půjčoven stavební techniky.

Trendy v prodeji stavebních strojů

Po letech výrazného poklesu a stagnace prodeje stavebních strojů v ČR zaznamenal tento trh v roce 2015 zajímavý nárůst prodeje, a to o 39 %. Stalo se tak vlivem zvýšení investic zejména do dopravní infrastruktury. Pozadu nezůstaly ani rekonstrukce dálničních úseků a silnic I. a II. třídy, modernizace železničních koridorů, obchvatů měst a obcí. Pokračovala i ve zvýšené míře výstavba a rekonstrukce vodovodních a kanalizačních sítí, výstavba obchodních center, logistických areálů a bytových komplexů. Podle odhadů měla optimistická nálada pokračovat i v roce 2016.

Výsledky stavebnictví, které vydal Český statistický úřad za první pololetí letošního roku, však prokázaly pravý opak a v praxi jen prohloubily vrásky stavbařům. Stavební produkce se meziročně propadla o více než 10 %. Zaznamenáváme to v pozemním stavitelství, ale výrazně i v inženýrském stavitelství, kde je vysoký podíl veřejné zakázky. Její nedostatek je hlavní příčinou tohoto špatného stavu. Meziročně poklesla zakázka ve stavebnictví o 39 %, v inženýrském stavitelství dokonce o plných 43 %. Podílí se na tom jak vládní, tak municipální sektor.

Tento negativní stav vývoje tuzemského stavebnictví se odráží i v poptávce po nové stavební technice. Za prvních sedm měsíců bylo v ČR prodáno cca 850 ks nových stavebních strojů. Co do počtu je to sice obdobný výsledek, jako v minulém roce. Avšak jen díky zvýšenému prodeji minirypadel 1–6 t o 27,8 % a kolových nakladačů do 130 PS (o 25,5 %). Zbývající strojní kategorie buď stagnují, či zaznamenaly výrazný meziroční pokles. Nejvíce se to dotklo kategorie pásových rypadel 7–20 tun, kde se snížil prodejo 57 %, dále pak kategorie teleskopických manipulátorů, určených pro sektor stavebnictí, kde je pokles o 27 %, u pásových dozerů činí pokles 22 %, u kolových nakladačů nad 130 PS činí pokles 16 %, u smykem řízených nakladačů činí pokles 11 %, u kolových rypadel o 7 %, atd.

Celý stavební obor s napětím a netrpělivostí očekává, jakým směrem se bude ubírat vývoj zakázek ve druhém pololetí. Zda se např. podaří alespoň vydat stavební povolení devíti dopravním projektům, které získaly od Evropské komise výjimku z opakování procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona EIA. Jejich realizace sice nemůže zásadně změnit stav českéhostavebnictví, ale alespoň přispěje k postupnému zlepšování dopravní infrastruktury u nás, a tím i zvýšené poptávce po stavební technice. Stejně tak by se mohl alespoň částečně příznivě projevit i dopad nového stavebního zákona a zákona o veřejných zakázkách.

Berner Kotevní a kalkulační software

Přehledný, rychlý a uživatelsky příjemný software, designovaný pro použití kovových a chemických kotev.

Připravili jsme pro Vás uživatelsky příjemný kalkulační software. Pracuje s platnými stavebními normami a produkty, které jsou certifikované dle Evropského technického schválení (ETA/ETAG). Nově vyvinutý kalkulační program Vám pomůže vybrat správné výrobky, doporučí ideální variantu z hlediska ceny a náročnosti montáže, minimalizuje chyby a vygeneruje normovaný doklad o správnosti výpočtu. K dispozici jsou nyní 4 moduly pro práci s různými produkty a materiály:

• Návrh kotvení kovovými kotvami do betonu poskytuje jedinečné sledování hospodárnosti použitých kotev.

• Návrh kotvení do zdiva umožňuje díky komplexní certifikaci výběr z 30 typů cihel.

• Návrh napojení výztuže v betonu. Tento modul vypočte mnoho technologických řešení napojení dodatečné výztuže do betonu.

• Kalkulátor spotřeby chemické malty určí přesné množství malty, které budete potřebovat. 

Kalkulační software je zdarma ke stažení na www.berner.cz v sekci Služby.

Bezplatně poskytujeme poradenství v oboru kotevní techniky a na vyžádání organizujeme Trhací zkoušky ve spolupráci s Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha.

 

Komunální nakladač od Liebherru

Označení komunální nakladač může někomu na první pohled připadat jako trochu nelogické spojení, ale u společnosti Liebherr tento pojem nabral zcela nový rozměr. Tento německý výrobce stavební techniky je kromě jiného také proslulý vývojem a výrobou speciálních strojů pro různé specifické druhy nasazení. A co si tedy správně představit pod tímto pojmem?

DAF XF byl zvolen „Fleet Truck of the Year“

DAF XF byl při udělování prestižních cen Motor Transport Awards 2016 zvolen za Fleet Truck of the Year (Fleetové nákladní vozidlo roku). Díky tomu získala společnost DAF již šesté vítězství během posledních devíti let. Společnost DAF obdržela toto ocenění při oficiálním ceremoniálu v Londýně, kterého se zúčastnilo 1 600 předních  zástupců z oblasti dopravy a průmyslu.

DAILY Bussines Up

Nová Daily Euro 6 staví na silných stránkách modelové řady Daily a představuje DAILY BUSINESS UP, exkluzivní funkci konektivity navrženou společností Iveco, díky které je dokonalým partnerem pro rozvoj dopravních firem. Modelová řada Daily Hi-Matic Euro 6 nové generace nabízí širokou paletu motorů s výkonem až do 210 hp a točivým momentem až do 470 Nm. S novým inteligentním systémem EcoSwitch PRO zvedá laťku v oblasti úspory paliva.

Dosud nejlepší Daily dokáže ještě více Nová Daily Euro 6 staví na úspěších Daily, která byla uvedena na trh v roce 2014 a která získala ocenění „International Van of the Year“ pro rok 2015 a sbírala ocenění na celém světě – od Německa, kde bylo označené za „Nejlepší užitkové vozidlo s hmotností do 3,5 tuny“ a „Nejlepší nákladní vozidlo KEP pro rok 2015“, přičemž model Daily Hi- -Matic získal ocenění za „inovace v oblasti nákladních vozidel KEP pro rok 2015“, až po Chile, kde získala ocenění „Nejlepší užitkové vozidlo roku 2016“. Nová Daily Euro 6 den co den nabízí bezkonkurenční výkon díky novým a výkonným 2,3 a 3,0 l motorůmb s výkonem až 210 hp a točivým momentembaž 470 Nm. Oproti předchozím modelům Euro 5 dále dosahuje nižší spotřebu paliva až o 8% díky moderním technologiím pohonu. Nízké náklady na údržbu a opravy díky prodlouženým intervalům údržby a komponentům odolným proti opotřebení vedou k dalším úsporám ve výši až 12%. Prostřednictvím nové aplikace s názvem  DAILY BUSINESS UP je řidič vždy připojen a využívá během jízdy výhody, které přináší systém Driver and Business Assistant.

 

MAN na veletrhu IAA 2016

 

MAN představuje silné, nestárnoucí portfolio nákladních vozů na veletrhu IAA 2016. V řadě modelů pro rok 2017 MAN spojuje motory s novou výkonovou úrovní až 640 k s

 vyšším točivým momentem s jemně vyladěnou převodovkou a spínací funkcí do aplikačně optimalizovaného hnacího řetězec. To vše pod taktovkou silné značky. Inovace designu exteriéru a interiéru v řadě TG zdůrazňuje umístění symbolu lva do popředí. Současně se tradiční mnichovský výrobce připravuje na budoucí logistický byznys s novými digitálními produkty a službami.

Společnost MAN optimalizuje své motorové portfolio pro veletrh užitkových vozidel IAA 2016. Motory vykazují znatelně nižší spotřebu paliva, vyšší výkon, lepší jízdní dynamiku a zároveň také očekávanou vysokou úroveň spolehlivosti. Nová generace motorů D38 nabízí až 640 k a dosahuje svého největšího točivého momentu – až 3000 Nm – a to i při nízkých otáčkách motoru. Aby bylo možné optimálně využít vozový park, nabízí nové motory D26 širokou škálu výkonu od 420 k do 500 k s nízkou vlastní vahou a nízkou spotřebou paliva. V kombinaci s novou verzí převodovkyb MAN TipMatic, která je charakteristická individuálním koordinovaným řídícím programem pro každou oblast užívání, poskytuje nová řada MAN vysoce výkonný a ekonomický hnací řetězec, který je zároveňb přátelský k životnímu prostředí.

 

Volvo FL v Plzeňském Prazdroji

Bylo předáno poslední vozidlo Volvo FL společnosti PlzeňskýPrazdroj a tím byla dovršena rekordní letošní zakázka čítající90 vozidel Volvo určených jak pro český, tak i slovenský trh.

V roce 2012 se Plzeňský Prazdroj rozhodl obměnit vozový park tzv. sekundární distribuce což je koncový rozvoz piva z distribučních center k jednotlivým zákazníkům a odběratelům. Na základě výběrového řízení zvítězila společnost Volvo Group Czech Republic s vozidly Volvo FL 18t. Hlavními kritérii této zakázky bylo komplexní dopravní řešení, technické parametry, ale v neposlední řadě také ekologické aspekty.

V první objednávce se předalo 35 vozidel Volvo FLH 18t. V roce 2013 následovala objednávka 40 vozidel Volvo FL 16t určených pro převoz nápojů a 4 speciální cisternové nástavby pro rozvoz tankového piva. Následující rok bylo dodáno dalších 27 vozidel Volvo FL 16t a 12 kusů speciálních cisternových nástaveb pro rozvoz tankového piva. Největší objem vozidel však Plzeňský Prazdroj objednal letos, kdy bylo dodáno 90 vozidel (43 ks do ČR a 47 ks na Slovensko) Volvo FL5 42R s motorem D5K 210 o celkové hmotnosti 16 t, rozvor 4 400 mm pro zajištění skvělé manévrovatelnosti a ovladatelnosti v hustém městském provozu. Nápojová nástavba pro 16 a 14 paletových míst dodávala společnost OSONA Plzeň, a.s. Část vozidel bylo vybaveno skládacím hydraulickým čelem BÄR. Aktuálně tedy Plzeňský Prazdroj využívá k rozvozu svých výrobků ve své flotile již celkem 208 vozidel VOLVO FL.

YWETTE CAMION a RENAULT TRUCKS

25 let spolupráce

Společnost YWETTE CAMION 2000, spol. s r.o. slaví v letošním roce 25 let svého působení na dopravním trhu. Po celou dobu své existence provozuje výhradně tahače značky Renault Trucks, kterých má ve své flotile téměř dvacítku. Model Renault Trucks T 520 HSC se speciálním airbrushovým designem je posledním přírůstkem do jejího vozového parku.

YWETTE CAMION 2000, spol. s.r.o. sází na jednobarevnost vozového parku, který v jejím případě ovládá od založení společnosti v roce 1991 značka Renault Trucks. Posledním přírůstkem ve flotile, který si majitelé Milan Pražák a Jaroslav Minarčík symbolicky nadělili kečtvrtstoletí spolupráce s francouzským výrobcem, je Renault Trucks T 520 HSC se speciálním airbrushovým designem. T 520 v typicky modré metalické barvě společnosti na své kabině vozí portrét Mariuse Berlieta společně s vyobrazením modelu Renault Magnum, který byl vůbec prvním vozidlem ve flotile YWETTE  CAMION.